KSKE 3 Cob 44/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Cob 44/2012

KS v Košiciach, dátum 13.03.2012, sp.zn. KSKE 3 Cob 44/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Cob/44/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211208964 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jolana Fuchsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211208964.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: C. G. G., a.s., so sídlom v H., H. XX, IČO: XXXXXXXX proti žalovaným: 1. Y. I., nar. XX.XX.XXXX, B. 3, Y., 2. N. D., nar. XX.X.XXXX, H. XX, Y., zastúpená I.. I. S., advokátkou, D. XX, Y. o zaplatenie 3 771,80 eur s príslušenstvom, o späťvzatí žaloby žalobcu po vydaní rozsudku Okresným súdom Košice II č.k. 35Cb/41/2011-47 zo dňa 28.11.2011 takto

r o z h o d o l :

Pripúšťa späťvzatie žaloby o zaplatenie 3 766,71 eur s 12,49%-ným ročným úrokom z omeškania zo sumy 3 517,80 eur od 1.11.2011 do zaplatenia, v tejto časti zrušuje rozsudok Okresného súdu Košice II č.k. 35Cb/41/2011-47 zo dňa 28.11.2011 a konanie zastavuje.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom uložil žalovaným v 1. a 2. rade povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 3 766,71 eur s 12,49%-ným ročným úrokom z omeškania zo sumy 3 517,80 eur od 1.11.2011 do zaplatenia, a to v pravidelných mesačných splátkach po 100,00 eur vždy do 20. dňa v mesiaci, počínajúc právoplatnosťou tohto rozsudku s tým, že nezaplatením splátky v lehote splatnosti sa stáva splatným ihneď celý zvyšok, pričom plnením jednej zo žalovaných zaniká v rozsahu plnenia povinnosť druhej žalovanej a v prevyšujúcej časti konanie zastavil. Zároveň uložil žalovaným v 1. a 2. rade povinnosť spoločne a nerozdielne nahradiť žalobcovi trovy konania v sume 226,00 eur do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku.

Žalobca písomným podaním zo dňa 20.12.2011, doručeným príslušnému okresnému súdu dňa 23.12.2011, po rozhodnutí vo veci samej a v lehote na podanie odvolania proti rozsudku prvostupňového súdu oznámil, že dňa 19.12.2011 došlo k vyrovnaniu zostatku žalovanej pohľadávky v celkovej sume 4 039,00 eur, čím bola celá žalovaná pohľadávka zo strany žalovanej v 2. rade uhradená vrátane súdneho poplatku, a preto v zmysle § 96 Občianskeho súdneho poriadku berie návrh späť.

Prvostupňový súd vzhľadom na písomné späťvzatie žaloby zo strany žalobcu vyzval žalované výzvou zo dňa 27.1.2012, aby písomne oznámili, či so späťvzatím žaloby súhlasia. Na základe výzvy súdu však žalované v 1. a 2. rade písomne nereagovali, z čoho možno vyvodiť záver, že proti späťvzatiu žaloby námietky nemali (§ 101 ods. 3 O.s.p.) .

Podľa § 208 Občianskeho súdneho poriadku, ak je návrh na začatie konania vzatý späť, keď už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie nepripustí, ak druhý účastník s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví.

Späťvzatie návrhu na začatie konania je dispozitívnym úkonom navrhovateľa (žalobcu) , tento je v konaní dominus litis - pán sporu a teda je oprávnený až do právoplatného ukončenia veci disponovať s návrhom a má až do právoplatného ukončenia konania právo zobrať svoj návrh na začatie konania späť. Keďže žalobca zobral návrh späť v celom rozsahu, pričom žalovaní proti späťvzatiu žaloby zo dňa 20.12.2011 nemali námietky, odvolací súd podľa citovaného ustanovenia § 208 O.s.p. pripustil späťvzatie žaloby a v tejto časti rozsudok súdu prvého stupňa zrušil a konanie zastavil.

O trovách tohto konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s ust. § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania z dôvodu, že konanie v tejto časti bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.