KSKE 3 Cob 6/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Cob/6/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7110231081 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Vanca ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7110231081.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach právnej veci žalobcu: J., s.r.o., U. č. XXXX/X, R., IČO: XX XXX XXX, zast. H. .T. E., advokátom, E. U. č. 8, R., proti žalovanému: R., a.s., W. nábrežie č. 1, X., IČO: XX XXX XXX, zast. H.. H. E., advokátom, konateľom E. & R. s.r.o., F. nám. č. XX, U., IČO: XX XXX XXX, o zaplatenie 10.710,00 eur s prísl., o odvolaní žalovaného proti uzneseniu Okresného súdu Košice I č.k. XXCb/XX/XXXX-XX zo dňa 23. septembra 2011 jednomyseľne takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie v napadnutej časti.

Účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa konanie zastavil a žalovaného zaviazal uhradiť žalobcovi trovy konania vo výške 1.697,03 eur na účet H.. T. E., G. kancelária E. U. č. XXXX/X, R., do 15 dní od právoplatnosti uznesenia.

Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca sa domáhal, aby súd uložil žalovanému povinnosť zaplatiť mu 10.710,00 eur s prísl. na základe uzatvorenej dohody o urovnaní zo dňa 16.9.2010, v ktorej sa žalobca a žalovaný dohodli, že ich predchádzajúce sporné pohľadávky budú nahradené novým záväzkom. Na základe tejto dohody sa spoločnosť R., a.s. zaviazala zaplatiť spoločnosti J., s.r.o. čiastku vo výške 41.207,58 eur. Spôsob splácania bol dohodnutý v mesačných splátkach vo výške 3.000,00 eur až 5.000,00 eur podľa vyťaženosti hotela L., W. nábrežie č. 1, X. (pri vyťaženosti do 22% kapacity hotela čiastka 3.000,00 eur, pri vyťaženosti 22%-27% čiastka 4.000,00 eur a pri vyťaženosti 27% a viac čiastka 5.000,00 eur) a to prevodom na účet spoločnosti J., s.r.o.. Všetky sumy v tejto dohode sa uvádzajú bez DPH. Žalovaný bol v omeškaní s platbou prvej splátky vo výške 3.570,00 eur (dohodnutá na 30.9.2010) a splátky za október 2010 a november 2010 taktiež vo výške 3.570,00 eur.

Po vydaní platobného rozkazu, pred pojednávaním 23.9.2011, vzal žalobca späť žalobu v celom rozsahu a konanie navrhol zastaviť z dôvodu, že žalovaný zaplatil žalovanú sumu. Zároveň žiadal, aby bol žalovaný povinný uhradiť trovy konania a o vrátenie zaplateného súdneho poplatku.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a citované zákonné ustanovenia (§ 96 ods. 1, ods. 2 a ods. 3 O.s.p.) súd prvého stupňa konanie zastavil.

O trovách konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 146 ods. 2 veta druhá O.s.p. Trovy konania pozostávajú z krátenej časti nevráteného súdneho poplatku v sume 6,63 eur a z trov právneho zastúpenia v sume 1.690,40 eur za 4 úkony právnej služby (prevzatie a príprava zastúpenia, spísanie návrhu na začatie konania, písomné podanie zo dňa 14.9.2011 a účasť na pojednávaní dňa 23.9.2011) , pričom sadzba tarifnej odmeny za l úkon právnej služby je v súlade s ust. § 10 ods. 1 vyhl.č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb 237,34 eur, teda celkom 949,36 eur + 2x 7,21 eur a 2x 7,41 eur paušálna odmena podľa ust. § 16 citovanej vyhlášky. V danom prípade právny zástupca žalobcu je platiteľom DPH od 1.11.2003, a preto sa zvyšuje odmena a náhrada podľa tejto vyhlášky o DPH, ktorú je advokát povinný platiť podľa osobitného predpisu - ust. § 18 ods. 3 cit. vyhl., t.j. o 92,93 eur (19% DPH) a 97,90 eur (20% DPH) od 1.1.2011. Ďalej trovy pozostávajú z náhrady preukázaných cestovných výdavkov podľa ust. § 16 ods. 4 cit.vyhl. na trase R. a späť, použitie osobného motorového vozidla dňa 23.9.2011 v sume 241,56 eur (kombinovaná spotreba 10 l/100km, 732 km R. - X. a späť, základná náhrada za každý 1km jazdy je 0,183 eur v zmysle Opatrenia Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR č. 632/2008 Z.z., cena benzínu 1,47 eur/l) + 20% DPH 48,31 eur a taktiež trovy pozostávajú z náhrady za stratu času podľa ust. § 17 ods. 1 cit.vyhl. 172,90 eur (12,35 eur x 14 polhodín dňa 23.9.2011) a z náhrady preukázaných výdavkov za ubytovanie Hotel Centrum od 22.9.2011 do 23.9.2011 v sume 58,20 eur.

Proti tomuto uzneseniu v časti výroku o trovách konania podal v zákonnej lehote odvolanie žalovaný, pričom navrhol, aby odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa zmenil tak, že žalobca nemá nárok na náhradu trov konania a zároveň, aby zaviazal žalobca uhradiť trovy konania žalovanému vo výške 521,47 eur. Súd prvého stupňa vôbec neaplikoval § 147 ods. 1 O.s.p.; nesprávne aplikoval zásadu vyplývajúcu z § 142 ods. 1 O.s.p., t.j. povinnosť náhrady trov konania sa vzťahuje iba na trovy potrebné na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva; pochybil, keď namiesto § 146 ods. 1 O.s.p. aplikoval § 146 ods. 2 Os.p. a v prípade, ak by aj mal súd prvého stupňa aplikovať § 146 ods. 2 O.s.p., toto aplikoval nesprávne.

Svoje odvolanie odôvodnil predovšetkým tvrdením, že žalovaný z uplatnenej sumy žalobcom 10.710,00 eur uhradil 3.000,00 eur dňa 5.11.2010, t.j. viac ako mesiac pred podaním žaloby. Po podaní žaloby žalovaný vykonal ďalšie čiastočné úhrady dlžnej sumy a to nasledovne: dňa 31.12.2010 vo výške 3.000,00 eur, dňa 31.1.2011 vo výške 3.000,00 eur, dňa 12.2.2011 vo výške 3.000,00 eur, dňa 18.3.2011 vo výške 3.000,00 eur, dňa 8.6.2011 vo výške 3.000,00 eur. Z čoho vyplýva, že žaloba v časti 3.000,00 eur nebola podaná dôvodne a že žalovaný uhradil v celom rozsahu zvyšnú časť žalovanej sumy vo výške 7.710,00 eur ku dňu 12.2.2011. Napriek týmto skutočnostiam žalobca až do dňa pojednávania t.j. do dňa 23.9.2011 nevzal žalobu späť.

Žalobca podaním zo dňa 14.9.2011 (t.j. takmer osem mesiacov po podaní odporu žalovaného proti platobnému rozkazu zo dňa 27.1.2001) podal návrh na zmenu žaloby (ďalej ako Zmena návrhu ) , ktorú prvostupňový súd nepripustil.

Je zrejmé, že ak by žalobca z vlastnej viny nemeškal so späťvzatím návrhu, ale toto by podal hneď po zaplatení celej žalovanej sumy, súd prvého stupňa by nenariadil pojednávanie a žalobcovi ani žalovanému by nevznikli zbytočné náklady súvisiace s cestou na pojednávanie a naspäť.

Žalovaný ďalej poukázal na to, že povinnosť jedného účastníka nahradiť trovy konania druhému účastníkovi nezahŕňa náhradu všetkých vzniknutých trov konania. Vzťahuje sa iba na také trovy, ktoré boli potrebné na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva. Súd preto nemôže zaviazať účastníka na náhradu tých trov, ktoré druhý účastník vynaložil počas konania zbytočne. Za účelné uplatňovanie alebo bránenie práva takisto nemožno považovať taký úkon, ktorému súd nevyhovel, resp. ho nepripustil.

Žalovaný má za to, že žalobca nemá nárok na náhradu tých trov konania, ktoré súvisia s účasťou jeho právneho zástupcu na pojednávaní, t. j. cestovné výdavky, výdavky za ubytovanie, náhrada za stratu času, odmena za účasť právneho zástupcu na pojednávaní a odmena právneho zástupcu za spísanie zmeny žaloby, obsahom ktorej sa prvostupňový súd navyše ani nezaoberal. Práve naopak, prvostupňový súd mal žalovanému v súlade s § 147 ods. 1 O.s.p. priznať nárok na náhradu tých trov konania, ktoré mu vznikli v dôsledku omeškania žalobcu so späťvzatím žaloby, a to minimálne náhradu cestovných výdavkov a náhradu za stratu času.

Poukázal na uznesenie Vrchného súdu v Prahe (R ČR XX/XXXX) .

Žalovaný ďalej konštatoval, že ustanovenie § 146 ods. 2 druhá veta O.s.p. sa vzťahuje na také návrhy, ktoré boli podané dôvodne pričom predmetný návrh podaný žalobcom však minimálne v časti 3.000,00 eur dôvodný nebol, preto mal prvostupňový súd v danej veci postupovať podľa § 146 ods. 1 O.s.p..

Čo sa týka výšky trov konania, prvostupňový súd pri výpočte výšky trov konania zobral za základ sumu 7.710,00 eur, t.j. dôvodne žalovanú časť dlžnej sumy. Takýto postup súdu nemá oporu v žiadnom zákonnom ustanovení. Podľa názoru žalovaného, prvostupňový súd mal pri výpočte výšky trov konania analogicky aplikovať § 142 ods. 2 O.s.p., podľa ktorého Ak mal účastník vo veci úspech len čiastočný, súd náhradu trov pomerne rozdelí, prípadne vysloví, že žiadny z účastníkov nemá na náhradu trov právo.

Prvostupňový súd nepostupoval v zmysle vyššie uvedeného a žalovaného, ktorý uhradil žalovanú sumu, zaviazal na náhradu trov konania vo výške vyššej, ako by bol žalovaný povinný žalobcovi nahradiť, ak by žalovanú sumu, resp. jej časť neuhradil vôbec. Takýto postup súdu je podľa názoru žalovaného neprípustný.

Žalovaný opätovne poukázal na skutočnosť, že prvostupňový súd zaviazal žalovaného, aby právnemu zástupcovi žalobcu uhradil okrem iného aj odmenu za spísanie Zmeny návrhu , a to napriek tomu, že prvostupňový súd zmenu žalobného návrhu nepripustil. Žalovaný považuje takéto rozhodnutie súdu za absurdné.

Odvolací súd prejednal odvolanie žalovaného podľa § 212 ods. 1, 2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Súd prvého stupňa správne zistil skutkový stav, vec po právnej stránke posúdil v súlade so zákonom, a preto aj správne rozhodol.

Odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého uznesenia (§ 219 ods. 2 O.s.p.) .

Na doplnenie dôvodov uvedených v napadnutom uznesení súdu prvého stupňa, odvolací súd uvádza nasledovné:

Žalobca uplatnil náhradu trov konania z dôvodne uplatňovanej sumy 7.710,00 eur a z tejto sumy priznal náhradu súd prvého stupňa po zastavení konania (žalovaná bola suma 10.710,00 eur) .

Tento postup je vecne správny a zodpovedá ust. § 146 ods. 2 druhá veta O.s.p. Totiž ust. § 142 O.s.p. ako uvádza žalovaný, je použiteľné len pri rozhodovaní vo veci samej (iba tam možno hovoriť o úspechu, či neúspechu) .

Zo sumy, ktorá bola žalovaným zaplatená pred podaním žaloby, súd prvého stupňa odmenu nepriznal.

Napokon všetky štyri úkony vykonané v tomto konaní boli účelné.

Treba poznamenať, že súd o pripustení zmeny žaloby ani nerozhodoval, pretože žalobca na pojednávaní vzal žalobu späť (nie je podstatné, či tak urobil pred pojednávaním alebo na ňom) .

Z uvedených dôvodov odvolací súd podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti ako vecne správne.

O náhrade trov odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 224 ods. 1 O. s. p., § 142 ods. 1 O. s. p., neúspešný odvolateľ (žalovaný) na náhradu trov odvolacieho konania nemá právo a ostatným účastníkom žiadne preukázateľné trovy nevznikli.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.