KSKE 3 Cob 63/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Cob 63/2012

KS v Košiciach, dátum 28.06.2012, sp.zn. KSKE 3 Cob 63/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Cob/63/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7209202034 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Jozef ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7209202034.2 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: H. S. s.r.o., K O. XXX, XXX XX U., IČO: XX XXX XXX, právne zastúpeného JUDr. Róbertom Madejom, advokátom, Mestská 2/A , 831 03 Bratislava, proti žalovanému: T., s.r.o., U. 7, XXX XX W., IČO: XX XXX XXX, právne zastúpeného JUDr. Dušanom Antolom, advokátom, Zbrojničná 12, 040 01 Košice, v konaní o zaplatenie 20.964,80 eur a 123.802,50 USD s prísl., o odvolaní žalovaného proti uzneseniu Okresného súdu Košice II zo dňa 8.12.2011 č.k. 33Cb/53/2010-259 jednomyseľne takto r o z h o d o l : Z r u š u j e uznesenie súdu prvého stupňa. o d ô v o d n e n i e : Napadnutým uznesením súd prvého stupňa uložil žalovanému povinnosť zaplatiť v lehote l0 dní súdny poplatok za odvolanie, ktorý je 11.380,00 eur v zmysle pol. č. 1 písm.a/ Sadzobníka súdnych poplatkov v spojení s poznámkou 3 prvá veta k položke 1, § 6 ods. 2, § 7 ods. 10, § 7 ods. 12 a § 10 ods. 2 písm.a/ zák.č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch. Výšku poplatku odôvodnil tým, že časť základu poplatku je vyjadrená v cudzej mene - americký dolár (časť istiny 123.802,50 USD) , súd v súlade s ust. § 7 ods. 12 zákona č. 71/1992 Zb. sumu 123.802,50 USD prepočítal na eurá výmenným kurzom určeným NBS, platným prvý deň v mesiaci, v ktorom bol poplatok splatný. V prvý deň mesiaca november 2011 bol výmenný kurz amerického dolára na eurá vo výške 1,3627. Výsledkom prepočtu z amerického dolára na eurá je suma 168.705,67 eur, čo spolu s časťou základu poplatku vo výške 20.964,80 eur (časť istiny) predstavuje sumu 189.670,47 eur. Súdny poplatok tak predstavuje sumu 11.380,00 eur (6% zo sumy 189.670,47 eur) . Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie žalovaný, ktorý súčasne navrhol, aby odvolací súd oslobodil žalovaného T., s. r. o. W. od platenia súdnych poplatkov. Svoje odvolanie odôvodnil tým, že pomery účastníka odôvodňujú, že priznanie úplného oslobodenia od súdnych poplatkov je v danom prípade dôvodné. Žalovaný dosahuje sústavnú vysokú stratu, zapríčinenú aj situáciou, ktorú konkretizoval v podanom odpore. V dôsledku nepriaznivého ekonomického a finančného stavu, žalovaný žiada o oslobodenie od súdneho poplatku, ktorý v tomto prípade predstavuje pre žalovaného prekážku, v dôsledku ktorej nie je schopný pred súdom preukázať svoje tvrdenia. Ak by súd priznal žalovanému oslobodenie od súdnych poplatkov, v konaní pred súdom by preukázal oprávnenosť a opodstatnenosť svojich tvrdení, na ktoré už poukázal v odpore proti platobnému rozkazu. Žalovaný poukázal na skutočnosť, že v danej právnej veci sú splnené zákonné podmienky ustanovenia § 138 ods. 1 O.s.p., podľa ktorého na návrh môže súd priznať účastníkovi celkom alebo sčasti oslobodenie od súdnych poplatkov, ak to pomery účastníka odôvodňujú a ak nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Zároveň poukázal na rozsudok Najvyššieho súdu SR z 30.7.2002 sp. zn. 4Cdo 61/01, podľa ktorého žiadne zákonné procesné a ani hmotno-právne ustanovenia neobmedzujú časovo účastníka konania v jeho práve na podanie návrhu na oslobodenie od súdnych poplatkov. Odvolací súd prejednal odvolanie odporcu podľa § 212 ods. 1, 2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., a dospel k záveru, že odvolanie žalovaného je dôvodné. Totiž uznesením z 29. júna 2012 sp. zn. 3Cob/64/2012 odvolací súd priznal žalovanému oslobodenie od súdnych poplatkov. Za takejto situácie žalovaný nie je povinný zaplatiť súdny poplatok za odvolanie, a preto odvolací súd zrušil uznesenie, ktorým mu táto povinnosť bola uložená (§ 138 ods. 1, §221 ods. 1 písm. i/ O.s.p.) . Poučenie: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.