KSKE 3 Cob 68/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Cob 68/2012

KS v Košiciach, dátum 24.04.2012, sp.zn. KSKE 3 Cob 68/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Cob/68/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7711202364 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jolana Fuchsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7711202364.1

Uznesenie Krajský sú v Košiciach v právnej veci žalobcu R. T. D., s.r.o., so sídlom Z. 5, J., IČO: XX XXX XXX zastúpeného TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., so sídlom Údernícka 5, Bratislava, IČO: XX XXX XXX proti žalovanému S. s.r.o., so sídlom X. XXXX/X, C., IČO: XX XXX XXX, o zaplatenie 1 291,80 eur s prísl., o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Michalovce č.k. XXCb/XX/XXXX-XX zo dňa 10.2.2012 takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie.

Účastníkom nepriznáva náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Michalovce rozsudkom zo dňa 10.2.2012 zrušil platobný rozkaz č.k. XXRob/XX/XXXX-XX zo dňa 20.4.2011, zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 1 249,35 eur s 9% úrokom z omeškania ročne od 1.4.2010 do zaplatenia a trovy konania vo výške 217,60 eur, tieto na účet právneho zástupcu žalobcu, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku a nárok žalobcu na zaplatenie úroku z omeškania 42,45 eur vylúčil na samostatné konanie.

O náhrade trov konania súd prvého stupňa rozhodol podľa § 142 ods.1 O.s.p. a úspešnému žalobcovi priznal náhradu trov konania vo výške 217,60 eur, ktoré pozostávajú zo zaplateného súdneho poplatku vo výške 77,00 eur a z trov právneho zastúpenia vo výške 140,60 eur, a to za 2 úkony po 61,46 eur - príprava a prevzatie veci a návrh na zmenu účastníka konania, rež. paušál 2 x 7,41 eur + 20% DPH a neúspešného žalovaného zaviazal uvedené trovy konania zaplatiť na účet právneho zástupcu žalobcu.

Proti rozsudku súdu prvého stupňa vo výroku o trovách konania podal odvolanie žalobca, cestou svojho právneho zástupcu a navrhol napadnutý výrok zmeniť a žalovaného zaviazať na úhradu trov konania celkom vo výške 242,17 eur. Uviedol, že právny zástupca žalobcu je platiteľom DPH a súd mal k odmene za úkon pripočítať aj 20% DPH. K uvedenému nedostatku došlo zrejme nedopatrením, keďže k režijnému paušálu bola DPH pripočítaná.

Odvolací súd podľa § 212 ods.1 O.s.p. prejednal odvolanie žalobcu podľa § 214 ods.2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania.

Z obsahu spisu odvolací súd zistil, že právny zástupca žalobcu v podaní zo dňa 19.10.2011 vyčíslil trovy konania vo výške 217,60 eur s tým, že tieto pozostávajú zo zaplateného súdneho poplatku a z trov

právneho zastúpenia zvýšených o sadzbu DPH a režijných paušálov a v prílohe tieto vyčíslil tak, že sumu 217,60 eur tvorí súdny poplatok 77,00 eur, trovy - prevzatie a príprava a návrh na zmenu účastníka konania 2 x 61,41 eur a rež. paušál 2 x 8,89 eur.

Z obsahu spisu vyplýva, že v napadnutom rozsudku súd prvého stupňa priznal žalobcovi trovy konania tak, ako boli ním vyčíslené, a to jednak v podaní zo dňa 19.10.2011 ako aj v jeho prílohe. Preto ak súd prvého stupňa priznal žalobcovi trovy konania v ním uplatnenej výške, vyhovel jeho návrhu a nejedná sa o nedopatrenie súdu. Okrem toho, súd prvého stupňa priznal žalobcovi odmenu za úkon - návrh na zmenu účastníka konania z dôvodu postúpenia pohľadávky pôvodným žalobcom na nového žalobcu, pričom odvolací súd má za to, že sa nejedná o účelný úkon, ktorý má hradiť neúspešný žalovaný, keďže on postúpenie pohľadávky nespôsobil. Keďže však žalovaný odvolanie proti rozsudku nepodal, odvolací súd nemôže rozsudok zmeniť v neprospech žalobcu.

Podľa § 201 ods. 1 prvá veta O.s.p. Účastník môže napadnúť rozhodnutie súdu prvého stupňa odvolaním, pokiaľ to zákon nevylučuje.

Subjektívnym predpokladom na podanie odvolania je, že návrhu účastníka konania nebolo vyhovené. O náhrade trov konania súd rozhoduje na návrh účastníka, ktorý je povinný nárok na náhradu trov konania uplatniť a tiež aj vyčísliť /§ 151 O.s.p./. V danej veci žalobca nárok na náhradu trov konania uplatnil a tieto aj vyčíslil, a súd prvého stupňa mu vyčíslenú výšku trov konania priznal, a teda v plnom rozsahu vyhovel jeho návrhu, a preto žalobca nie je oprávnený podať odvolanie proti výroku o trovách konania.

Podľa § 218 ods.1 písm.b/ O.s.p. Odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané niekým, kto na odvolanie nie je oprávnený .

Keďže žalobca nie je oprávnený podať odvolanie proti rozsudku súdu prvého stupňa vo výroku, ktorým bolo jeho návrhu v plnom rozsahu vyhovené, odvolací súd podľa § 218 ods.1 písm.b/ O.s.p. odvolanie žalobcu odmietol.

V odvolacom konaní bol žalobca neúspešný a žalovanému trovy odvolacieho konania nevznikli. Preto odvolací súd podľa § 224 ods.1 O.s.p. a § 142 ods.1 O.s.p. účastníkom nepriznal náhradu trov odvolacieho konania.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.