KSKE 3 Cob 8/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Cob/8/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7810205721 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jolana Fuchsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7810205721.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Jolany Fuchsovej a sudcov JUDr. Drahomíry Brixiovej a JUDr. Jozefa Vancu v právnej veci žalobcu N. D. s.r.o., G. č. 5, V., IČO: XX XXX XXX zastúpeného I.. K. G., advokátom, T. č. 57, T. proti žalovanému A. N. D., s.r.o., O. so sídlom N. č. XXX, J., IČO: XX XXX XXX, zastúpenému JUDr. O. J., XXX XX O. J. č. XXX, o zaplatenie 6 617,17 eur s prísl., o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu O. č.k. XXCb/XX/XXXX-XX zo dňa 12.10.2011 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok súdu prvého stupňa.

Žalovaný je p o v i n n ý nahradiť žalobcovi, na účet jeho právneho zástupcu, trovy odvolacieho konania v sume 273,81 eur do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Rožňava, ako súd prvého stupňa, rozsudkom zo dňa 12.10.2011 zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 6 617,17 eur s úrokom z omeškania z tejto sumy vo výške a za obdobie špecifikované vo výroku rozsudku, v prevyšujúcej časti úrokov z omeškania zastavil konanie a žalovanému uložil povinnosť nahradiť žalobcovi, na účet jeho právneho zástupcu, trovy konania v sume 1 837,14 eur.

V odôvodnení rozsudku súd prvého stupňa uviedol, že žalobca návrhom na vydanie platobného rozkazu doručeným súdu 20.7.2010 žiadal, aby súd zaviazal žalovaného zaplatiť mu 6 617,17 eur s úrokom 0,05 % za každý deň omeškania od 25.9.2008 do zaplatenia a nahradiť mu trovy konania. V návrhu uviedol, že na základe objednávky žalovaného č. XXXXXXXX zo dňa 5.6.2008 žalobca dňa 26.8.2008 faktúrou č. XXXXXXX vyfakturoval čiastku vo výške 6 617,17 eur s DPH, ktorú žalovaný doposiaľ neuhradil, a to ani napriek upomienke a pokusu o zmier, pričom žalovaný svoj záväzok uznal inventarizáciou zo 16.1.2009. Na základe návrhu žalobcu súd vo veci vydal dňa 18.8.2010 platobný rozkaz, proti ktorému podal žalovaný odpor, kde uviedol, že žalobca nedodal predmet diela riadne a včas, a preto je toho názoru, že vôbec nedošlo doposiaľ k riadnemu ukončeniu diela. Dodaný predmet diela - poniklované plechy boli nedostatočne povrchovo upravené, neobsahovali dostatočnú vrstvu niklu, v dôsledku tejto skutočnosti skorodovali a znehodnotili mu zinkovoliatinový kúpeľ: zinok - nikel, čím vznikla žalovanému škoda najmenej 11 000,00 eur. Dielo, ktoré je vadné, nemožno považovať za dielo vykonané a to ani vtedy, keď ho objednávateľ prevezme. Pokiaľ medzi účastníkmi nebolo dohodnuté inak, zhotoviteľovi v takomto prípade nevzniká právo na zaplatenie ceny diela. Podľa § 548 ods. 1 Obchodného zákonníka je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu v čase dojednanom v zmluve. Pokiaľ zo zmluvy alebo zo zákona nevyplýva niečo iné, vzniká nárok na cenu až dokončením diela. Podľa § 554 ods. 1 Obchodného zákonníka, zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu diela objednávateľovi. Z vyššie uvedeného vyplýva, že vznik nároku na zaplatenie

ceny diela je viazaný práve na okamžik vykonania diela. Zo zmluvy medzi žalobcom a žalovaným nevyplýva odlišná úprava, ako je uvedená v Obchodnom zákonníku, preto žalobcovi nevznikol nárok na doplatok ceny diela a z týchto dôvodov navrhuje žalobu zamietnuť. Žalobca vo vyjadrení k odporu uviedol, že s tvrdeniami žalovaného nemôže súhlasiť, že žalovaný si u žalobcu objednal na základe jeho ponuky objednávkou č. XXXXXXXX zo dňa 5.6.2008 zhotovenie diela -niklovanie oceľových plechov v počte 60 ks o rozmere 1200x200x1,5 mm, vrstva niklu min. 0,06 mm (priemer 0,07 mm) , ktoré dielo žalobca vykonal v období od 9.6.2008 do 20.6.2008, čo potvrdzuje jeho interný záznam, ktorý v prípade potreby predloží súdu. O priebehu niklovania bol žalovaný, konkrétne pán M. T. priebežne informovaný a po dokončení diela dňa 20.6.2008, t. j. po ukončení niklovania bol žalovaný vyzvaný k prevzatiu diela, nakoľko vo svojej objednávke požadoval vlastnú dopravu, avšak žalovaný si dielo prevzal až 26.8.2008 z dôvodu omeškania so stavbou technológie. Odovzdanie diela sa nakoniec uskutočnilo dňa 26.8.2008, čo preukazuje preberací protokol č. XXXX XXX. Žalovaný súčasne požiadal žalobcu o predĺženie doby splatnosti faktúry zo 14 na 30 dní, s čím žalobca súhlasil a dopísal do objednávky záznam Splatnosť faktúry: 30 dní , ktorý potvrdil svojim podpisom. Žalovaný dielo riadne prevzal bez akýchkoľvek výhrad a do dnešného dňa neoznámil žalobcovi žiadne vady diela, resp., že by dielo nebolo riadne ukončené. Predmetom objednávky bolo 60 ks poniklovaných oceľových plechov, ktoré v rovnakom počte boli na základe preberacieho protokolu odovzdané žalovanému. Z uvedeného vyplýva, že dielo bolo odovzdané žalovanému riadne, t. j. v počte kusov 60 a včas, síce až 26.8.2008, avšak z dôvodov výlučne na strane žalovaného. O údajných vadách diela v podobe nedostatočnej vrstvy niklu sa žalobca dozvedel po prvýkrát až v odpore proti platobnému rozkazu sp. zn. 16Rob/38/2010 podanom na súd dňa 10.9.2010. V zmysle ust. § 562 Obchodného zákonníka ods. 1 objednávateľ je povinný predmet diela prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku podľa možností čo najskôr po odovzdaní predmetu diela. V zmysle ust. § 562 Obchodného zákonníka, odsek 2 súd neprizná objednávateľovi právo z vád diela, ak objednávateľ neoznámi vady diela a) bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistí, b) bez zbytočného odkladu po tom, čo ich mal zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke uskutočnenej podľa odseku 1, c) súd bez zbytočného odkladu potom, čo mohli byť zistené neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do dvoch rokov od odovzdania predmetu diela. Na základe uvedeného žalovaný nereklamoval písomne ani ústne predmet diela v lehotách podľa vyššie uvedených ustanovení, ktoré mu uplynuli najneskôr dňa 26.8.2008. O údajných vadách diela tak ako už bolo vyššie uvedené sa žalobca dozvedel po prvýkrát až v odpore proti platobnému rozkazu, t. j. dňa 10.9.2010. Žalovaný do dnešného dňa cenu diela ani len čiastočne neuhradil aj napriek skutočnosti, že v zmysle svojho listu zo dňa 16.1.2009, ktorý adresoval žalobcovi svoj dlh voči nemu v zmysle zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve eviduje medzi svojimi záväzkami. Žalovaný dielo riadne prevzal, používa ho vyše dvoch rokov a nedokončenie diela až do podania svojho odporu žalobcovi nikdy nevytýkal. Ako poukazuje už vyššie, žalovaný si mal možnosť uplatniť svoje nároky z vád diela v zákonom stanovených lehotách, ktoré však nevyužil. Rovnako tvrdenie žalovaného, že pokiaľ zo zmluvy alebo zo zákona nevyplýva niečo iné, vzniká nárok na cenu až dokončením diela nie je v tomto prípade relevantné, nakoľko na základe dodatočnej žiadosti žalovaného bolo zaplatenie ceny diela presne stanovené na dobu 30 dní od dodania diela, t.j. do 25.9.2008, čo žalovaný nesplnil, ale potvrdil vo svojom liste zo dňa 16.1.2009. Na základe vyššie uvedených skutočností má za to, že odpor podaný žalovaným je účelový a sleduje len snahu žalovaného vyhnúť sa, resp. aspoň oddialiť zaplatenie ceny za riadne a včas dodané dielo. Navrhol žalovaného zaviazať na úhradu žalovanej istiny vo výške 6 617,17 eur spolu s úrokom z omeškania a trovami konania a to všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Súčasne upravil v zmysle ust. § 95 ods. 1 O.s.p. žalobný návrh v časti týkajúcej sa príslušenstva, úrokov z omeškania, čím nahrádza 0,05 % denný úrok z omeškania nasledovne: žalovaný je povinný uhradiť žalobcovi úrok z omeškania zo sumy 6 617,17 eur vo výške 14,25 % ročne od 26.9.2008 do 31.12.2008, vo výške 12,5 % ročne od 1.1.2009 do 30.6.2009, vo výške 11 % ročne od 1.7.2009 do 31.12.2009, od 1.1.2010 do zaplatenia s úrokom z omeškania vo výške, ktorá v každom kalendárnom polroku trvania omeškania je o 10 % vyššia než je základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky uplatňovaná pred prvým kalendárnym dňom kalendárneho polroka, v ktorom došlo k omeškaniu, maximálne však s úrokom z omeškania vo výške 14,25 %, žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi trovy konania, ktoré budú vyčíslené neskôr.

Súd prvého stupňa uviedol, že na pojednávaní dňa 5.4.2011 sa právny zástupca žalovaného nezúčastnil z dôvodu kolízie s hlavným pojednávaním vedenom na Špecializovanom trestnom súde, pracovisko J., sp. zn. J., klient trval na jeho osobnej účasti na pojednávaní. Ospravedlnenie bolo doručené súdu v deň pojednávania napriek tomu, že predvolanie bolo právnemu zástupcovi žalovaného doručené 28.2.2011. Na pojednávanie dňa 17.5.2011 boli žalovaný a právny zástupca žalovaného predvolaní s upozornením,

že v prípade, ak včas neospravedlnia svoju neúčasť, ktorej objektivitu preukážu, bude súd pojednávať v ich neprítomnosti, na základe predložených dôkazov. Tento termín pojednávania bol zrušený z dôvodu PN sudkyne, na pojednávanie dňa 22.9.2011 sa právny zástupca žalovaného nedostavil bez ospravedlnenia, doručenie mal vykázané 22.8.2011 a taktiež sa nedostavil na pojednávanie nariadené na 12.10.2011, na ktoré právny zástupca žalovaného predvolanie prevzal dňa 30.9.2011. Na tomto pojednávaní právny zástupca žalobcu uviedol, že trvá na podanej žalobe, žiadal, aby súd rozhodol na základe predložených listinných dôkazov, predložil súdu fotokópiu listinného dôkazu zo dňa 31.1.2011, z ktorého vyplýva, že žalovaný eviduje pohľadávku voči žalobcovi v celej výške a poukázal tiež na svoje stanovisko vo veci, doručené súdu písomne dňa 26.9.2011, z ktorého vyplýva, že zástupca žalovaného sa koncom augusta 2011 stretol s konateľom žalobcu, kde navrhoval, že uspokojí pohľadávku žalobcu voči nemu vo výške 50%, s čím konateľ žalobcu nesúhlasil. Poukázal na to, že doteraz sa žalovaný nevyjadril k vyjadreniu žalobcu k odporu, ktorý bol súdu doručený ešte 14.10.2010 a tvrdenia uvedené v odpore doteraz nepreukázal.

Súd prvého stupňa uviedol, že pri rozhodovaní vychádzal z tvrdenia žalobcu a ním predložených dôkazov a to inventarizáciou záväzkov zo dňa 16.1.2009, pokusom o zmier zo dňa 19.1.2010, faktúrou č. 2800129, preberacím protokolom zo dňa 26.8.2008 a objednávkou č. XXXXXXXX (čl. 3 až 7 spisu) . Citoval ustanovenia § 536 ods. 1, 2, § 554 ods.1 zák.č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník v znení noviel) a uviedol, že má zato, že medzi účastníkmi konania došlo k uzavretiu zmluvy o dielo konkludentným spôsobom, keď na základe objednávky žalovaného, žalobca preňho vykonal úpravu veci a žalovaný počas celého konania nepreukázal svoje tvrdenie, ktoré uviedol v odpore, hoci mu na to zo strany súdu bol poskytnutý dostatočný priestor a čas. Súd preto žalobe v celom rozsahu vyhovel, majúc zato, že návrh žalobcu je dôvodný. O úrokoch z omeškania súd prvého stupňa rozhodol podľa 369 ods. 1 Obchodného zákonníka (účinného v čase vzniku nároku) , o čiastočnom späťvzatí žaloby súd rozhodol podľa § 96 ods. 1 O.s.p. a o trovách rozhodol podľa § 142 ods. 1 a § 149 ods.1 O.s.p. a podrobne špecifikoval trovy konania, ktoré je žalovaný povinný uhradiť žalobcovi, na účet jeho právneho zástupcu, celkom v sume 1 837,14 eur.

Proti rozsudku súdu prvého stupňa podal v zákonnej lehote odvolanie žalovaný a navrhol rozsudok zrušiť a vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

V dôvodoch odvolania žalovaný uviedol, že medzi účastníkmi konania došlo k uzavretiu zmluvy o dielo konkludentným spôsobom, keď na základe objednávky žalovaného žalobca pre neho vykonal úpravu veci a trval na tom, že dielo nebolo riadne dokončené, resp. dokončené v kvalitatívnom prevedení, ktoré bolo stranami konkludentne dohodnuté, o čom informoval žalobcu listom z januára 2009, priebežnou elektronickou komunikáciou a dňa 21.8.2009 mu bola zaslaná písomná reklamácia, ktorej súčasťou bola aj obrazová príloha dokazujúca, že dielo nemohlo byť dokončené v stave spôsobilom pre jeho plnohodnotné užívanie, a to z dôvodu, že predmet diela začal korodovať po dvoch mesiacoch od jeho dodania. Tvrdenia žalobcu, o ktoré súd oprel svoje rozhodnutie, že žalovaný dielo riadne prevzal bez akýchkoľvek výhrad , že žalobca sa o údajných vadách v podobe nedostatočnej vrstvy niklu po prvýkrát dozvedel až v odpore proti platobnému rozkazu , že nedokončenie diela až do podania odporu žalobcovi nikdy nevytkol , že žalovaný mal možnosť uplatniť svoje nároky z vád diela v zákonom stanovených lehotách, ktoré však nevyužil a že žalovaný nereklamoval písomne ani ústne predmet diela , sa nezakladajú na pravde, pretože reklamačný proces začal podľa § 562 ods. 2 písm. a/ Obchodného zákonníka, a to bez zbytočného odkladu po zistení, že proces, ktorým malo byť dielo prevedené je zjavne neúplný, nedokončený, výstup a samotné spracovanie diela je nekvalitné. Medzi stranami dohodnuté úžitkové vlastnosti diela boli pre žalovaného bez úžitkovej hodnoty a jeho využitie vo výrobnom procese priniesli žalovanému niekoľko škodových udalostí, ktoré vznikli v priamej súvislosti s použitím nedokončeného diela. Dôkazom je zápis o odoslaní listu popisujúceho vzniknuté problémy z januára 2009 a následná reklamácia z 21.8.2009, niekoľko telefonických rozhovorov a komunikácia elektronickou formou. Dôkazom je aj nadmerná fakturácia za chemikálie, ktoré bolo potrebné dokúpiť po znehodnotení kúpeľa zapríčineného vniknutím železa z nedokončeného diela a jeho povrchovou úpravou.

Žalovaný uviedol, že nie je pravdivé ani tvrdenie žalobcu, že dielo užíval vyše dvoch rokov, pretože ho prestal užívať bezprostredne po úniku železa do kúpeľa, o čom svedčí dôkaz - obrazová príloha vyhotovená po dvoch mesiacoch užívania diela. Trval na tom, že podanie odporu bolo správne, pretože dielo nebolo a nemohlo byť riadne dokončené, keďže výsledky jeho užívania sa nezhodovali s dohodnutým spôsobom užívania diela. Ihneď po zistení stavu v akom sa dielo nachádzalo, bolo dňa 29.10.2008 vyradené ako súčasť výrobných procesov a k jeho opätovnému nasadeniu už nikdy nedošlo. Prvá písomná reklamácia bola zaslaná žalobcovi v januári 2009 /zaprotokolované podľa štandardných postupov W v knihe odoslanej pošty/ a predchádzalo jej niekoľko telefonických rozhovorov konateľa spoločnosti p. I. D. so zástupcom žalobcu.

Žalovaný ďalej uviedol, že na pojednávanie konané dňa 22.9.2011 a 12.10.2011 sa právny zástupca žalovaného nedostavil bez ospravedlnenia, pretože v tom čase prebiehali významné zmeny v spoločnosti žalovaného, pri ktorých došlo k odvolaniu konateľa a k vymenovaniu nového konateľa a tiež k prevodu obchodných podielov na nových majiteľov.

Za nepravdivé žalovaný považuje aj tvrdenie žalobcu, že konateľ žalobcu sa stretol so zástupcom žalovaného a navrhol, že uspokojí pohľadávku žalobcu vo výške 50%, keďže zástupca nových majiteľov predložil žalobcovi mimosúdne vyrovnanie na čiastku 3 417,21 eur, ktorá bola navýšená o 701,02 eur, a tento návrh mal slúžiť pre zachovanie možnosti spolupráce so žalobcom a nový majitelia si uvedomujú, že znehodnotením diela došlo aj ku škode na strane žalobcu. Uvedené nemalo znaky uznania dlhu, ale dôvodom bola snaha nových majiteľov o racionálne riešenie prípadu mimosúdnou dohodou. V závere žalovaný uviedol, že povrchová úprava diela nebola dokončená, ako podstatná a neoddeliteľná súčasť diela spôsobila vadu diela a jeho nevyužiteľnosť vo výrobných procesoch. Nedokončené dielo preto nespĺňalo zmluvnými stranami dohodnuté kvalitatívne požiadavky, načo bol žalobca upozornený.

Žalobca, cestou svojho právneho zástupcu, v podaní zo dňa 27.12.2012 k odvolaniu žalovaného citoval ust. § 205 ods. 1, 2 O.s.p. a uviedol, že žalovaný v odvolaní vôbec neuvádza a ani nekonkretizuje o aký odvolací dôvod ho opiera a s poukazom na § 120 ods. 1, 4 O.s.p. uviedol, že žalobca okrem odporu v celom konaní nepredložil dôkazy, ktoré by dosvedčili jeho tvrdenia uvedené v odpore a nepodal vo veci vyjadrenie, a to aj napriek tomu, že žalobca sa k ním podanému odporu vyjadril. Žalovaný mal možnosť na pojednávaniach v dňoch 5.4.2011, 22.9. a 30.9.2011 predložiť svoje dôkazy, ale pojednávaní sa nezúčastnil a neúčasť ani nijako neospravedlnil. Preto bol súdom predvolaný na pojednávanie na 17.5.2011 s upozornením súdu, že ak včas objektívne neospravedlní svoju neúčasť, bude súd pojednávať v jeho neprítomnosti na základe predložených dôkazov. Tento termín bol zrušený z dôvodu PN sudkyne a následne bol ďalší termín pojednávania vytýčený na 22.9. a 12.10.2011, na ktoré sa však žalovaný opäť, bez ospravedlnenia nedostavil. Vzhľadom na uvedené má žalobca za to, že žalovaný si nesplnil svoju povinnosť podľa § 120 ods. 1, 4 O.s.p. - predložiť alebo označiť dôkazy najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, a preto navrhol, aby súd na takto neskôr uplatnené dôkazy neprihliadol. Pre prípad, že by sa súd s uvedeným názorom nestotožnil, žalobca zaujal aj vecné stanovisko k dôvodom uvedeným v odvolaní žalovaného. Žalobca trval na tom, že žiadnu reklamáciu z januára 2009 od žalovaného neobdržal. Uviedol, že žalovaný si dňa 5.6.2008 objednal u žalobcu zhotovenie diela - niklovanie oceľových plechov v počte 60 kusov, vrstva niklu min. 0,06 mm/priemerne 0,007 mm/, toto dielo bolo zhotovené v období od 9.6.2008 do 20.6.2008 a žalovaný bol o celom priebehu niklovania plechu informovaný a po dokončení diela bol žalovaný dňa 20.6.2008 vyzvaný k prevzatiu diela, keďže v objednávke požadoval vlastnú prepravu a riadne pripravené dielo si žalovaný prevzal až dňa 26.8.2008, čoho dôkazom je preberací protokol č.2800111 a požiadal žalobcu o predlženie doby splatnosti faktúry zo 14 dní na 30 dní, s čím žalobca súhlasil a do objednávky dopísal splatnosť faktúry: 30 dní a potvrdil to svojim podpisom. Žalobca trval na tom, že po prevzatí diela žalovaný písomne ani ústne nereklamoval predmet diela u žalobcu a žalobca sa o údajných vadách dozvedel až z odporu a dôkaz o reklamácii žalovaný v tom čase ani žalobcovi nepredložil. Tvrdenie žalovaného, že v januári 2009 bol žalobca písomne informovaný o vadách diela, žalovaný nijako nepreukázal a taký dôkaz nepredložil ani súdu. Naopak, v januári 2009 a to dňa 16.1.2009, bol žalobcovi od žalovaného doručený list - inventarizácia záväzkov, v ktorom žalovaný žiada žalobcu o potvrdenie a odsúhlasenie zostatku jeho záväzkov k 31.12.2008, ktorý predstavuje presne sumu 6 617,17 eur, čo je suma za dodané dielo, ktorý v prílohe aj predložil. Taktiež list zo dňa 21.8.2009 - reklamácia, ktorý žalovaný predložil až v odvolacom konaní, nebol žalobcovi nikdy doručený a žalobca má za to, že bol dodatočne vyhotovený.

Prílohou dôkazu nie je ani podací lístok, ktorý by preukazoval jeho zaslanie. Fotky, ktoré žalovaný spolu s listom predložil, nemožno považovať za relevantný dôkaz, keďže z nich nie je zrejmé, v akom čase boli vytvorené a či sa vôbec týkajú predmetnej veci. A ak by aj boli hodnoverné, tak ich mal žalovaný predložiť spolu s odporom, prípadne v priebehu konania na súde prvého stupňa, čo však žalovaný neurobil. Pokiaľ ide o ponuku žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 3 417,21 eur navýšenú o 701,02 eur, túto žalobca neakceptoval. Uviedol, že koncom augusta 2011 došlo k stretnutiu žalobcu so žalovaným, na ktorom bola daná uvedená ponuka na urovnanie záväzku žalovaného voči žalobcovi a následne došlo aj k mailovej komunikácii, ktorá uvedené skutočnosti potvrdzuje a vôbec sa v nej nespomína vada diela, ktorá by mala za následok zníženie ceny diela. Je preto nepochybné, že pohľadávka žalobcu je dôvodná a nespochybniteľná a navrhol rozsudok súdu prvého stupňa potvrdiť ako vecne správny a uplatnil náhradu trov odvolacieho konania v sume 273,81 eur.

Žalovaný v podaní zo dňa 6.8.2012 zotrval na dôvodoch odvolania a uviedol, že k úpadku spoločnosti prispeli problémy s dodávateľmi všeobecne, krízovú situáciu v spoločnosti trvajúcu v období máj 2010 - koniec roka 2012 spôsobila aj dodávateľská základňa. V priebehu konania na súde prvého stupňa sa spoločnosť dostala do finančnej situácie, ktorá neumožňovala riadnu prevádzku, financujúca banka odstúpila od úverovej zmluvy, čo zapríčinilo, že právomoci manažmentu boli obmedzené. Neprítomnosť resp. absencia na pojednávaniach resp. aktívny prístup riadenia sporu nevychádzal z dôvodu akceptácie daného stavu, ale vychádzal z dôvodu realizovania zásadných zmien vedených nemeckým akcionárom a snaha akcionárov o udržanie investície. Vedenie spoločnosti bolo odvolané a dňa 3.8.2011 došlo aj k prevodu obchodných podielov. Dokumentácia v spoločnosti ostala nekompletná, dôkazy k sporu sa pracne dohľadávali. Tvorí ich dokumentácia, obrazové prílohy, ktoré už boli súdu poskytnuté, výpovede pracovníkov spoločnosti, kniha odoslanej pošty, atď. Peňažné plnenie ponúknuté žalovaným, malo slúžiť na zachovanie možnosti spolupráce so žalobcom a nemalo znaky uznania dlhu. Táto ponuka nebola zo strany žalobcu akceptovaná. Po dohľadaní dôkazov preto žalovaný trvá na tom, že povrchová úprava diela nebola dokončená, ako súčasť väčšieho diela spôsobila vadu tohto diela a jeho nepoužiteľnosť vo výrobných procesoch žalovaného. Nedokončené dielo preto nespĺňalo zmluvnými stranami dohodnuté kvalitatívne požiadavky, načo bol žalobca upozornený a informovaný. Navrhol napadnutý rozsudok zrušiť a vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Odvolací súd podľa § 212 ods. 1 O.s.p. prejednal odvolanie žalovaného proti rozsudku súdu prvého stupňa, vrátane konania, ktoré vyhláseniu rozsudku predchádzalo a to podľa § 214 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia pojednávania. Oznámenie o verejnom vyhlásení rozsudku bolo na úradnej tabuli súdu zverejnené dňa 2.8.2012.

Podľa § 205a ods.1 O.s.p., skutočnosti alebo dôkazy, ktoré neboli uplatnené pred súdom prvého stupňa, sú pri odvolaní proti rozsudku alebo uzneseniu vo veci samej odvolacím dôvodom len vtedy, ak spĺňajú podmienky uvedené pod písmenami a/ až d/.

V prílohe odvolania žalovaný ako dôkaz predložil fotokópiu jeho prípisu zo dňa 21.8.2009 o uplatnení reklamácie poniklovaných anód s pripojením fotografii. Odvolací súd k uvedenému dôkazu uvádza, že žalovaný tento nepredložil ani neoznačil v odpore ani v priebehu konania, i keď súd prvého stupňa na prejednanie veci nariadil tri pojednávania, na ktoré sa žalovaný ani jeho právny zástupca nedostavili, pričom na dve pojednávania, vrátane pojednávania, na ktorom súd prvého stupňa vyhlásil rozsudok, bez ospravedlnenia a žiadosti o odročenie pojednávania. Odvolací súd poukazuje aj na uznesenie súdu prvého stupňa zo dňa 22.10.2010, ktoré bolo žalovanému doručené dňa 2.11.2010 a jeho právnemu zástupcovi dňa 27.10.2010, v ktorom ich o.i. poučil o tom, že ak sa nedostavia na pojednávanie ani nepožiadajú o jeho odročenie, môže súd vec prejednať v ich neprítomnosti, pričom prihliadne na obsah spisu a doposiaľ vykonané dôkazy a že sú povinní označiť na preukázanie svojich tvrdení dôkazy, najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na neskôr predložené dôkazy a označené skutočnosti súd neprihliada a odvolacím dôvodom sú len za podmienok uvedených v § 205a O.s.p. Napriek uvedenému poučeniu žalovaný prípis z 21.8.2009 v konaní pred súdom prvého stupňa nepredložil ani neoznačil, a keďže dôvod, pre ktorý tak žalovaný neurobil, a to zmeny v spoločnosti žalovaného, odvolací súd nepovažuje za dôvod, pre ktorý bez svojej viny nemohol tento dôkaz predložiť alebo označiť, tak odvolací súd má za to, že uvedený dôkaz nie je spôsobilý byť odvolacím dôvodom.

Okrem toho z výpisu z obchodného registra Okresného súdu T. I odvolací súd zistil, že k zmenám vo funkcii konateľa spoločnosti a spoločníkov žalovanej spoločnosti došlo ku dňu 3.8.2011, pričom pojednávanie, na ktorom bol vyhlásený rozsudok sa konalo dňa 12.10.2011, a teda v čase konania pojednávania zmeny neprebiehali, ale už boli viac ako dva mesiace uskutočnené a už koncom augusta, teda po uvedených zmenách, žalovaný jednal so žalobcom o mimosúdnom vysporiadaní sporu. Okrem toho žalovaný ani k odvolaniu nepripojil dôkaz o tom, že uvedený prípis bol žalobcovi zaslaný a neuviedol ani, či nároky z vád diela voči žalobcovi uplatnil na súde. K tvrdeniu žalovaného uvedeného v podaní zo dňa 6.8.2012, že dokumentácia v spoločnosti bola nekompletná, odvolací súd uvádza, že ak je to pravda, tak potom táto skutočnosť mu bola známa v čase konania pojednávania na súde prvého stupňa, teda dňa 12.10.2011 a mal možnosť s odvolaním sa na uvedené požiadať súd o odročenie pojednávania, čo však neurobil.

Keďže žalovaný ani jeho právny zástupca sa pojednávania dňa 12.10.2011 bez ospravedlnenia nezúčastnili a o jeho odročenie nepožiadali, súd prvého stupňa bol podľa § 101 ods. 2 O.s.p. oprávnený vec prejednať a rozhodnúť v ich neprítomnosti s tým, že bol povinný prihliadnuť na obsah spisu a dosiaľ vykonané dôkazy, a podľa odvolacieho súdu uvedenú povinnosť aj splnil.

Z obsahu spisu vyplýva, a účastníci konania to ani nespochybnili, že žalovaný predložil žalobcovi objednávku zo dňa 5.6.2008 /č.l. 7/ na niklovanie oceľových plechov v počte 60 kusov, vrstva niklu min. 0,06 mm za cenu 167 520,00 Sk + DPH a časom plnenia do 10 dní a rukou je dopísané splatnosť faktúry do 30 dní a že žalobca na jej základe aj plnil. Za vykonané dielo žalobca vystavil žalovanému dňa 26.8.2008 daňový doklad - faktúru s variabilným symbolom XXXXXXX /č.l. 7/, v ktorej uviedol, že jej prílohou je dodací list č. XXXXXXX, termín dodania je 26.8.2008 a dátum splatnosti 25.9.2008, fakturovaná cena je 167 520,00 Sk bez DPH. Z predloženého dodacieho listu /č.l. 6/ vyplýva, že poniklované plechy v množstve 60 kusov prevzal dňa 26.8.2008 žalovaný.

Žalovaný v konaní nespochybnil, že žalobcom vykonané práce prevzal podľa údajov uvedených vo faktúre, teda dňa 26.8.2008 a to dodacím listom č. XXXXXXX. Uvedené nespochybnil ani v podanom odvolaní, v ktorom okrem toho uviedol, že dodané dielo aj použil vo výrobnom procese.

Podľa § 554 ods. 1 Obchodného zákonníka Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu diela objednávateľovi v dohodnutom mieste, inak v mieste ustanovenom týmto zákonom , podľa § 562 ods. 1, 2 Obchodného zákonníka Objednávateľ je povinný predmet diela prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku podľa možnosti čo najskôr po odovzdaní predmetu diela. (2) Súd neprizná objednávateľovi právo z vád diela, ak objednávateľ neoznámi vady diela a) bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistí, b) bez zbytočného odkladu po tom, čo ich mal zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke uskutočnenej podľa odseku 1.

Zo znenia uvedených zákonných ustanovení vyplýva povinnosť zhotoviteľa, v danom prípade žalobcu dielo vykonať riadne, teda tak, aby spĺňalo náležitosti dohodnuté medzi zmluvnými stranami a povinnosť žalovaného, ako objednávateľa je pri prevzatí dielo riadne prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku podľa možnosti čo najskôr po odovzdaní predmetu diela.

V danej veci žalovaný dielo po jeho ukončení prevzal a pri jeho prevzatí neuviedol, že by dielo nebolo vykonané podľa dohodnutých podmienok. Pokiaľ v odvolacom konaní poukazuje na jeho prípis zo dňa 21.8.2009 o uplatnení reklamácie poniklovaných anód s pripojením fotografii, odvolací súd vzhľadom na jeho vyššie uvedené posúdenie uvádza, že na uvedený prípis, ako dôkaz, ktorý nebol predložený v konaní pred súdom prvého stupňa, nemožno v odvolacom konaní prihliadať. Okrem toho, ako tiež je vyššie uvedené, žalovaný ani nepredložil dôkaz o tom, že uvedený prípis bol žalobcovi aj zaslaný. V odvolaní žalovaný uvádza aj prípis z januára 2009, ktorým mal žalobcu informovať o vadách diela, ale pri tomto ani neuviedol konkrétny dátum jeho vyhotovenia ako ani dôkaz o jeho odoslaní žalobcovi.

Z uvedeného má odvolací súd za preukázané, že žalobca dielo vykonal a žalovaný dielo prevzal a pri jeho prevzatí neuplatnil u žalobcu nároky z vád diela, a pokiaľ ide o uplatnenie vád po prevzatí diela, žalovaný neuniesol dôkazné bremeno na preukázanie tohto tvrdenia, preto odvolací súd nepovažuje za dôvodné tvrdenie žalovaného, že žalobca dielo nevykonal riadne.

Podľa § 548 ods. 1 Obchodného zákonníka Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu v čase dojednanom v zmluve. Pokiaľ zo zmluvy alebo z tohto zákona nevyplýva niečo iné, vzniká nárok na cenu vykonaním diela.

Podľa § 546 ods.1 Obchodného zákonníka Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi zaplatiť cenu dohodnutú v zmluve alebo určenú spôsobom určeným v zmluve. Ak nie je cena takto dohodnutá alebo určiteľná a zmluva je napriek tomu platná (§ 536 ods. 3) , je objednávateľ povinný zaplatiť cenu, ktorá sa obvykle platí za porovnateľné dielo v čase uzavretia zmluvy za obdobných obchodných podmienok.

Ako je uvedené vyššie, žalobca dielo vykonal a žalovaný ho dňa 26.8.2008 prevzal a uvedeným dňom preto žalobcovi vzniklo právo na zaplatenie ceny diela.

Pokiaľ ide o cenu diela, táto bola dohodnutá vo výške 167 520,00 Sk + DPH a žalobca takto dohodnutú cenu diela aj vyúčtoval žalovanému daňovým dokladom - faktúrou č. XXXXXXX. zo dňa 26.8.2008 splatnou dňa 25.9.2008, a to vo výške 199 348,00 Sk, ktorú tvorí suma 167 520,00 Sk a 19% DPH v sume 31 828,80 Sk. Uvedenú faktúru žalovaný neuhradil, čo v konaní ani nespochybnil a ktorú skutočnosť potvrdil aj dňa 4.2.2011, kedy písomne odsúhlasil prípis žalobcu zo dňa 31.1.2011 označený ako Inventarizácia záväzkov a odsúhlasil správnosť neuhradeného zostatku záväzku - fa č. XXXXXXX v sume 16 617,17 eur - 199 348,80 Sk.

Pokiaľ by sa na diele po jeho odovzdaní vyskytli vady, žalovaný mal právo uplatniť u žalobcu nároky zo zodpovednosti za vady diela, ktorými je dodanie náhradného diela, oprava diela, zľava z ceny a odstúpenie od zmluvy, avšak žalovaný v tomto konaní neuniesol dôkazné bremeno na preukázanie ich riadneho uplatnenia. Pokiaľ ide o písomnú informáciu z januára 2009, neuviedol ani konkrétny dátum a nepredložil dôkaz o jej zaslaní, pokiaľ ide o prípis z 21.8.2009, ani na tento nepredložil dôkaz o jeho zaslaní a neuviedol ani nepredložil dôkaz o tom, že práva zo zodpovednosti za vady uplatnil voči žalobcovi na súde.

Na základe takto zisteného skutkového a právneho stavu odvolací súd má za to, že žalobca dielo riadne ukončil, žalovaný ho prevzal a po prevzatí neuplatnil voči žalobcovi práva zo zodpovednosti za vady diela, preto žalovanému prevzatím zhotoveného diela vznikla povinnosť zaplatiť dohodnutú cenu diela, ktorú povinnosť doposiaľ nesplnil a s jej splnením je v omeškaní, a preto podľa § 219 O.s.p. napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil ako vecne správny, vrátane výrokov o úroku z omeškania a o trovách konania, o ktorých bolo rozhodnuté v súlade so zákonnou úpravou.

V odvolacom konaní bol žalovaný neúspešný, preto podľa § 224 ods. 1 v spojení s § 142 ods. 1 a § 149 ods. 1 O.s.p. mu vznikla povinnosť nahradiť žalobcovi, na účet jeho právneho zástupcu, trovy odvolacieho konania. Tieto si právny zástupca žalobcu uplatnil vo výške 273,81 eur, a to za 1 úkon právnej služby - vyjadrenie zo dňa 27.12.2011 k odvolaniu po 220,77 eur, rež. paušál 7,41 eur a 20% DPH v sume 45,63 eur. Keďže uvedené vyčíslenie zodpovedá právnej úprave podľa vyhl.č. XXX/XXXX Z.z., odvolací súd ich považuje za oprávnené a žalovaného zaviazal na ich náhradu žalobcovi, na účet jeho právneho zástupcu.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.