KSKE 3 K 195/2005 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 K 195/2005

KS v Košiciach, dátum 20.06.2012, sp.zn. KSKE 3 K 195/2005

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3K/195/2005 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7005204830 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Roman Rizman ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7005204830.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: SEBA, spol. s r.o., Pradiareň 44, Kežmarok, IČO: 31 735 177, o zrušení konkurzu takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu: SEBA, spol. s r.o., Pradiareň 44, Kežmarok, IČO: 31 735 177, vyhlásený uznesením Krajského súdu v Košiciach č.k. 3K/195/2005-84 zo dňa 9.2.2009 z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu.

Z b a v u j e JUDr. Oľgu Michalíkovú, advokátku, Y. XX, L., funkcie správcu konkurznej podstaty.

U r č u j e odmenu správcovi konkurznej podstaty JUDr. Oľge Michalíkovej, advokátke, Y. XX, L., vo výške 764,23 EUR a náhradu výdavkov vo výške 216,86 EUR.

o d ô v o d n e n i e :

Súd uznesením č.k. 3K/195/2005-84 zo dňa 9.2.2009 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka a za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Oľga Michalíková, advokátka, Y. XX, L..

Správkyňa konkurznej podstaty podaním doručeným súdu dňa 12.6.2012 požiadala súd o zrušenie konkurzu na majetok úpadcu v súlade s ustanovením § 44 ods.1 písm. d/ ZKV, pretože majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu konkurznej podstaty.

Podľa § 44 ods. 1 písm. d/ ZKV súd uznesením zruší konkurz, v ktorom nedošlo k potvrdeniu núteného vyrovnania, ak zistí, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu, pričom sa neprihliada na veci a pohľadávky vylúčené z podstaty.

Podľa § 44 ods. 4 ZKV v uznesení o zrušení konkurzu zbaví súd správcu funkcie a rozhodne o jeho odmene a náhrade výdavkov, ak o nich ešte nerozhodol.

Z konkurzného spisu súd zistil, že príjmy zo speňaženia konkurznej podstaty úpadcu činili 980,- EUR za speňaženie motorových vozidiel a úroky z vkladu 1,09 EUR t.j. spolu 981,09 EUR. Výdavky správcu konkurznej podstaty spočívali v cestovnom vo výške 202,36 EUR, poštovnom 14,- EUR, overenie podpisu 0,50 EUR t.j celkove 216,86 EUR. Za týchto okolností rozdiel medzi príjmami a výdavkami činí 764,23 EUR, avšak odmena správcu v zmysle § 7 ods. 1 vyhlášky č. 389/2001 Z.z. v aktuálnom znení činí 829,85 EUR. Vychádzajúc z vyššie uvedeného správcovi chýba na doplatenie odmeny 65,62 EUR.

Na základe týchto dôvodov dospel súd k záveru, že boli splnené všetky zákonné podmienky pre postup podľa § 44 ods. 1 písm. d/, ods. 4 ZKV a preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 30 odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku na Krajský súd v Košiciach.