KSKE 3 Sd 12/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sd/12/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200142 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200142.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Valériou Mihalčinovou, v právnej veci navrhovateľa: Z. H. Á. T. B. X. V., bytom D. T. O. Č.. XX, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ú s t r e d i e, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o i n v a l i d n ý dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 07. decembra 2011 č. XXX XXX XXXX X v spojení s rozhodnutiami zo dňa 24. februára 2012 č. XXX XXX XXXX X a zo dňa 24. februára 2012 č. XXX XXX XXXX X (ktorým bolo zrušené rozhodnutie zo dňa 07. decembra 2011) .

Účastníkom n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozhodnutím zo 07. decembra 2011 č. XXX XXX XXXX X odporkyňa podľa § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok z 23.11.2011 z dôvodu, že podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia pobočky Sociálnej poisťovne Michalovce z 23.11.2011 nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Odporkyňa rozhodnutím z 24.02.2012 č. XXX XXX XXXX X podľa § 70 ods. 1 § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov priznala navrhovateľovi od 01. februára 2012 invalidný dôchodok v sume 206,60 Eur mesačne, lebo podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, ústredie, so sídlom v Košiciach z 03.02.2012 má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 45 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Invalidný dôchodok mu bol určený podľa § 73 ods. 2 zákona o sociálnom poistení.

Rozhodnutím z 24.02.2012 č. XXX XXX XXXX X odporkyňa podľa § 112 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. zrušila svoje rozhodnutie zo 07.12.2011 č. XXX XXX XXXX X.

Proti rozhodnutiu odporkyne, ktorým bola zamietnutá žiadosť o invalidný dôchodok podal včas opravný prostriedok navrhovateľ. Uviedol, že miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bola u neho posúdená na 30 % s čím nesúhlasí, nakoľko má veľmi silné bolesti, pre ktoré nie je schopný pracovať, sústavne a často je práceneschopný a často urgentne prijatý na neurologické oddelenie. Pre ukrutné bolesti nevie spať, preto sa lieči u psychiatra a kardiológa. Žiada opätovné prehodnotenie zdravotného stavu a zmenu rozhodnutia, že jeho zdravotný stav spĺňa mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %.

Odporkyňa v písomnom vyjadrení, ako aj na pojednávaní žiadala preskúmavané rozhodnutia o invalidnom dôchodku ako vecne správne potvrdiť. Uviedla, že po podaní opravného prostriedku bol opätovne posúdený zdravotný stav navrhovateľa a podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, ústredie, vysunuté pracovisko Košice z 03.02.2012 je navrhovateľ od 01.02.2012 invalidný s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 45 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. V dôsledku zmeny posudkových záverov ohľadne zdravotného stavu navrhovateľa vydala rozhodnutie 24.02.2012, ktorým priznala navrhovateľovi invalidný dôchodok od 01.02.2012 v sume 206,60 Eur mesačne a zároveň rozhodnutím z toho istého dňa zrušila svoje rozhodnutie zo dňa 07.12.2011.

Súd v konaní podľa § 250l a nasl. O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutia odporkyne, oboznámil sa s opravným prostriedkom navrhovateľa, lekárskou správou posudkového lekára Sociálnej poisťovne, ústredie so sídlom v Bratislave z 03.02.2012, písomným vyjadrením odporkyne zo 06.03.2012, posudkovým spisom (zdravotnou dokumentáciou navrhovateľa) , dávkovým spisom odporkyne a z neho najmä preskúmavaným rozhodnutím zo dňa 07.12.2011, ako aj rozhodnutiami z 24.02.2012 a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa nie je dôvodný.

Navrhovateľ si dňa 03.11.2011 podal žiadosť o dávku sociálneho poistenia, ku ktorej pripojil aj odborné lekárske správy.

Podmienky nároku na invalidný dôchodok sú upravené v § 70 a nasl. zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších zmien (ďalej len zákon ) .

Poistenec má nárok na invalidný dôchodok ak sa stal invalidným, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok (§ 70 ods. 1 zákona) .

Poistenec je invalidný ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou (§ 71 ods. 1 zákona) .

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok (§ 71 ods. 2 zákona) .

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby (§ 71 ods. 3 zákona) .

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a z hodnotenia liečby s určením diagnostického záveru stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie (§ 71 ods. 4 zákona) . Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4 k tomuto zákonu (§ 71 ods. 5 zákona) .

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí (§ 71 ods. 6 zákona) .

Jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú (§ 71 ods. 7 zákona) .

Mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určenú podľa ods. 6 možno zvýšiť najviac o 10 % ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (§ 71 ods. 8 zákona) .

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav na účely invalidity sa posúdi opätovne ak sa predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu, zmena schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (§ 71 ods. 10 zákona) .

Lekárska posudková činnosť dôchodkového poistenia zahŕňa posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (§ 153 ods. 1 písm. a) zákona) .

Lekársku posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky a posudkový lekár sociálneho poistenia ústredia (ďalej len posudkový lekár ) , (§ 153 ods. 5 zákona) .

Posudkový lekár posudzuje na účely sociálneho poistenia pri kontrolných lekárskych prehliadkach zdravotný stav, schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť a pracovnú schopnosť poistenca a poškodeného v lehote určenej pri predchádzajúcom posudzovaní alebo aj skôr ak zistí posudkovo významné skutočnosti, ktoré odôvodňujú vykonanie kontrolnej lekárskej prehliadky, alebo na podnet inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby (§ 153 ods. 6 zákona) .

Posudkový lekár pri výkone lekárskej posudkovej činnosti spolupracuje s praktickým lekárom, ošetrujúcim lekárom a s revíznym lekárom zdravotnej poisťovne. Posudkový lekár sociálneho poistenia, ústredia môže posúdiť dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav poistenca v prítomnosti prísediaceho lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore (§ 153 ods. 8 zákona) .

Navrhovateľ sám podal žiadosť o dávku sociálneho poistenia dňa 03.11.2011, ku ktorej pripojil odborné lekárske správy. Na základe tejto žiadosti zdravotný stav navrhovateľa na účely invalidity posúdila posudková lekárka Sociálnej poisťovne, pobočka Michalovce dňa 23.11.2011 a v odbornom posudku o invalidite zo dňa 30.11.2010 uviedla, že po preštudovaní zdravotnej dokumentácie a po kompletnom zdravotnom zhodnotení zistila, že u navrhovateľa ide o mierne funkčné postihnutie pri degeneratívnch zmenách chrbtice - prechodné zhoršenie a teda rozhodujúcim zdravotným postihnutím sú degeneratívne zmeny na chrbtici a medzistavcových platničkách s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa kapitoly XV, oddiel E, poločka 3 písm. b) stanovila mieru poklesu vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 30 % s tým, že ostatné zdravotné postihnutia sú posudkovo nevýznamné. Na základe tohto posúdenia zdravotného stavu navrhovateľa posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, pobočka v Michalovciach odporkyňa vydala rozhodnutie zo dňa 07.12.2011, ktorým zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok.

Po podaní opravného prostriedku navrhovateľom posudková lekárka Sociálnej poisťovne, pobočka Michalovce nezmenila záver svojho posudku, a preto zdravotný stav navrhovateľa posúdila aj posudková lekárka Sociálnej poisťovne, ústredie so sídlom v Košiciach dňa 03. februára 2012. Po zhodnotení novo predložených odborných lekárskych vyšetrení skonštatovala, že rozhodujúcim zdravotným postihnutím u navrhovateľa sú choroby podporného a pohybového aparátu a podľa aktuálnych odborných neurologických vyšetrení je u navrhovateľa dokumentovaná porucha statodynamiky chrbtice s prejavmi nervového a svalového dráždenia, z ktorého dôvodu stanovila mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa kapitoly XV, oddiel E, položka 3 písm. b) na hornej hranici, t. j. 35 % a pre arteriovú hypenterziu získanú chlopňovú vadu - mitrálna insuficiencia, organické poruchy správania zavinané poškodenie disfunkciou mozgu navýšila mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 10 %. Navrhovateľ bol uznaný za invalidného od 01.02.2012, t. j. po ukončení výplaty nemocenských dávok s celkovou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 45 %.

Na základe tohto posúdenia zdravotného stavu navrhovateľa na účely invalidity odporkyňa rozhodnutím z 24.02.2012 č. XXX XXX XXXX X zrušila svoje rozhodnutie zo dňa 07.12.2011, ktorým bola zamietnutá žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok a zároveň rozhodnutím z 24.02.2012 č. XXX XXX XXXX X priznala navrhovateľovi invalidný dôchodok od 01.02.2012 v sume 206,60 Eur mesačne.

Na základe uvedených skutočnosti zdravotný stav navrhovateľa na účely invalidity bol posúdený posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, pobočka Michalovce na základe ním predložených odborných lekárskych vyšetrení a dospel k záveru, že zdravotný stav navrhovateľa nespĺňa podmienky invalidity stanovené v § 71 ods. 1, a preto odporkyňa správne žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok zamietla. Po podaní opravného prostriedku zdravotný stav navrhovateľa na účely invalidity posúdil aj posudkový lekár Sociálnej poisťovne, ústredia so sídlom v Košiciach a po zhodnotení všetkých odborných nálezov, ktoré predložil navrhovateľ ako aj tých, ktoré predložil po podaní opravného prostriedku dospel k záveru, že u navrhovateľa došlo k zhoršeniu zdravotného stavu a tým aj k zvýšeniu miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na 45 %. Na základe tohto posúdenia zdravotného stavu odporkyňa vydala rozhodnutie z 24.02.2012, ktorým navrhovateľovi priznala od 01.02.2012 invalidný dôchodok.

Pretože došlo k opätovnému prehodnoteniu zdravotného stavu navrhovateľa na základe predložených aktuálnych odborných vyšetrení, odporkyňa postupovala v súlade so zákonom o sociálnom poistení a navrhovateľovi priznala od 01.02.2012 invalidný dôchodok a zároveň rozhodnutie zo dňa 07.12.2011, ktorým zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok zrušila. Preto súd preskúmavané rozhodnutia, ktoré sú uvedené vo výroku rozsudku podľa § 250q ods. 2 O.s.p. potvrdil.

Námietke navrhovateľa o opätovné posúdenie zdravotného stavu bolo vyhovené, jeho zdravotný stav bol opätovne posúdený na základe aktuálnych odborných lekárskych vyšetrení, v dôsledku čoho došlo aj k vydaniu nových rozhodnutí o priznaní invalidného dôchodku, teda námietke navrhovateľa bolo vyhovené.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250l ods. 1 v spojení s § 250k ods. 1 O.s.p. a účastníkom nepriznal právo na náhradu trov konania, pretože navrhovateľ si náhradu neuplatnil a odporkyňa zo zákona toto právo nemá.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.