KSKE 3 Sd 38/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Sd 38/2012

KS v Košiciach, dátum 06.06.2012, sp.zn. KSKE 3 Sd 38/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sd/38/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3012200222 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:3012200222.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky: S. S., nar. XX.X.XXXX, trvale bytom L. Č.. XX, Č., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom Ul. 29 augusta 8-10, Bratislava, v konaní o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu odporkyne č. XXX XXX XXXX X, zo dňa 29. novembra 2011, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Krajský súd v Trenčíne uznesením č. k.: 12Sd/73/2012-7 zo dňa 25. apríla 2012 vyslovil svoju nepríslušnosť a po právoplatnosti uznesenia postúpil vec Krajskému súdu v Košiciach. Krajskému súdu v Košiciach vec bola doručená dňa 01.06.2012. Z obsahu doručeného spisu súd zistil, že navrhovateľka na základe podaného opravného prostriedku žiada preskúmať rozhodnutie odporkyne z 29.11.2011 č. XXX XXX XXXX X.

Na Krajskom súde v Košiciach sa pod sp. zn. 2Sd/21/2012 vedie konanie o preskúmanie rozhodnutia odporkyne z 29.11.2011 č. XXX XXX XXXX X na základe opravného prostriedku navrhovateľky. Vec súdu napadla dňa 13.03.2012 a do dnešného dňa v tejto veci súd nerozhodol.

Podľa § 250l ods. 2 O.s.p. pokiaľ v tejto hlave nie je ustanovené inak, použije sa primerane ustanovenie druhej hlavy s výnimkou § 250a.

Podľa § 246c ods. 1 O.s.p. veta prvá pre riešenie otázok, ktoré nie sú priamo upravené v tejto časti, sa použijú primerane ustanovenia prvej, tretej a štvrtej časti tohto zákona.

Podľa § 103 O.s.p. kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (podmienky konania) .

Podľa § 83 O.s.p. začatie konania bráni tomu, aby o tej istej veci prebiehalo na súde iné konanie.

Podľa § 104 ods.1 Občianskeho súdneho poriadku veta prvá ak ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť, súd konanie zastaví.

O prekážku litispendencie (začatej veci) ide v konaní vtedy, ak súčasne prebieha konanie o tej istej veci na dvoch či viacerých orgánoch. Totožnosť veci je daná tzv. totožnosťou subjektov a tzv. totožnosťou predmetu konania vyplývajúceho z rovnakého skutku. Totožnosť subjektov znamená totožnosť účastníkov konania bez ohľadu na to, či vystupujú v rovnakých alebo rozdielnych procesných pozíciách, a rovnako bez ohľadu na to, či v konaní vystupujú právni nástupcovia účastníkov. Totožnosť predmetu konania je totožnosť nároku uplatneného z rovnakého skutkového základu či skutkového deja.

Táto prekážka je daná, ak na ktoromkoľvek súde Slovenskej republiky je začaté konanie, ktoré má rovnakých účastníkov konania, rovnaký predmet konania, rovnaké skutkové okolnosti, od ktorých sa odvodzuje právo. Pritom predmet konania je vymedzený petitom návrhu na začatie konania, základ je určený skutkovými okolnosťami, ktorými je petit návrhu odôvodnený.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, ako vyplýva z tohto spisu a spisu sp. zn. 2Sd/21/2012 v oboch konania vystupujú rovnakí účastníci a ide aj o rovnaký predmet, t. j. preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 29. novembra 2011, ktorým navrhovateľke bola zamietnutá žiadosť o invalidný dôchodok.

Opravný prostriedok navrhovateľky bol doručený Krajskému súdu v Košiciach dňa 13. marca 2012 a zaregistrovaný pod sp. zn. 2Sd/21/2012. Ten istý opravný prostriedok navrhovateľky bol doručený Krajskému súdu v Trenčíne dňa 27. marca 2012 a následne uznesením č. k. 12Sd/73/2012-7 zo dňa 25. apríla 2012 postúpený Krajskému súdu v Košiciach, ktorému bol doručený aj s právoplatným uznesením dňa 1. júna 2012.

Pretože opravný prostriedok navrhovateľky, ktorý bol doručený tunajšiemu súdu dňa 13. marca 2012 pod. sp. zn. 2Sd/21/2012 bol podaný skôr, bolo v súlade s citovaným ust. § 83 O.s.p. potrebné konanie pod sp. zn. 3Sd/38/2012 zastaviť, lebo vznikla prekážka litispendencie (prebieha na súde v tejto veci už konanie) a to je taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.