KSKE 3 Sd 41/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Sd 41/2012

KS v Košiciach, dátum 04.09.2012, sp.zn. KSKE 3 Sd 41/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sd/41/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200637 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200637.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky: Katarína Kláriková, bytom J. XX, W., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o i n v a l i d n ý dôchodok, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľka sa domáhala preskúmania rozhodnutia odporkyne zo dňa 11. apríla 2012 č. XXX XXX XXXX X, ktorým bola jej žiadosť o invalidný dôchodok zamietnutá.

Navrhovateľka podaním zo dňa 13.07.2012 vzala opravný prostriedok o preskúmanie rozhodnutia odporkyne späť.

Podľa ustanovenia § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak bola žaloba vzatá späť. Žalobca môže žalobu vziať späť až do rozhodnutia súdu ( § 250h ods. 2 O s. p. ). Podľa ustanovenia § 250l ods. 2 O. s. p. pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy s výnimkou § 250a O. s. p..

Pretože navrhovateľka vzala opravný prostriedok späť, bolo podľa citovaných ustanovení O.s.p. potrebné konanie zastaviť.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. použitého v spojitosti s ustanovením § 246c O. s. p. a § 250l ods. 2 O.s.p..

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.