KSKE 3 Sd 43/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sd/43/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200666 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200666.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Valériou Mihalčinovou v právnej veci navrhovateľa: L.. A. B., A. XX, G., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa XX. O. XXXX č. XXX XXX XXXX X a v r a c i a jej vec na ďalšie konanie.

Účastníkom n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Preskúmavaným rozhodnutím odporkyňa podľa § 70 a § 71 zák. č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok z 5. 3. 2012.

V odôvodnení rozhodnutia uviedla, že podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia, pobočky SP Košice, z 5. 3. 2012, nie je invalidný podľa § 71 ods. 1 zák. č. 461/2003 Z. z., lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Prílohou tohto rozhodnutia je aj odborný posudok o invalidite z 5. 3. 2012.

Proti tomuto rozhodnutiu podal včas opravný prostriedok navrhovateľ. Navrhol preskúmavané rozhodnutie zrušiť a vrátiť odporkyni na ďalšie konanie. Uviedol, že po úraze, ktorý utrpel v októbri 2010, bol dlhodobo práceneschopný. V septembri 2011 po doporučení psychológa, nastúpil skúšobne do práce, no napriek jeho snahe, i jeho zamestnávateľa, nie je schopný vykonávať práce v tempe rozsahu, ani kvalite, ako pred úrazom. Má problémy s pamäťou a koncentráciou, po pár hodinách práce je na smrť unavený. Úrazom na mu poškodil najdôležitejší orgán - zrak, vie očami hýbať iba vľavo a vpravo, dolu a hore nie, pretrváva u neho dvojité videnie, ktoré ho znervózňuje a vyčerpáva. Pracuje ako programátor, ktorá práca vyžaduje si prácu s počítačom a vzhľadom na zdravotný stav pracovať nemôže. Zároveň pripojil aj lekársku správu z 24. 1. 2012.

Odporkyňa v písomnom vyjadrení navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť s poukazom na zhodné posúdenie zdravotného stavu navrhovateľa posudkovými lekármi ako v správnom konaní, tak aj po podaní opravného prostriedku. Na pojednávaní vzhľadom na skutočnosť, že navrhovateľ predložil ďalšie odborné lekárske nálezy, zvážila, či vo veci nie je potrebné doplniť dokazovanie.

Súd podľa § 250l a nasl. O.s.p. na nariadenom pojednávaní preskúmal napadnuté rozhodnutie odporkyne, oboznámil sa s opravným prostriedkom navrhovateľa, písomným vyjadrením odporkyne, lekárskou správou posudkového lekára SP, ústredie, pracovisko Košice z 13. 6. 2012, lekárskou správou z očného vyšetrenia zo 14. 6. 2012, posudkovým spisom (zdravotnou dokumentáciou navrhovateľa) , dávkovým spisom a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa je dôvodný.

Podmienky nároku na invalidný dôchodok sú upravené v § 70 a nasl. zák. č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších zmien (ďalej len zákon ) .

Poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidným, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok (§ 70 ods. 1 zákona) .

Poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou (§ 71 ods. 1 zákona) .

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok (§ 71 ods. 2 zákona) .

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby (§ 71 ods. 3 veta prvá zákona) .

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť (§ 71 ods. 3, 4 zákona) .

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4 k tomu zákonu. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách, sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí. Jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú. Mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určenú podľa ods. 4 zákona, možno zvýšiť najviac o 10 %, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (§ 71 ods. 5, 6, 7, 8 zákona) .

Lekárska posudková činnosť pri výkone sociálneho poistenia je upravená v § 153 zákona a v rámci jej členenia, tam patrí aj lekárska posudková činnosť dôchodkového poistenia, ktorá v sebe zahŕňa posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Lekársku posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky a posudkový lekár sociálneho poistenia ústredia. Posudkový lekár pri výkone lekárskej posudkovej činnosti spolupracuje s praktickým lekárom, ošetrujúcim lekárom a s revíznym lekárom zdravotnej poisťovne. Môže posúdiť dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav poistenca v prítomnosti prísediaceho lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore.

Z obsahu pripojených administratívnych spisov súd zistil, že navrhovateľ si podal žiadosť o dávku sociálneho poistenia, ktorú doručil Sociálnej poisťovni, pobočka Košice spolu aj s pripojenými odbornými lekárskymi nálezmi. Posudkový lekár Sociálnej poisťovne, pobočka Košice dňa 5. marca 2012 po vlastnom vyšetrení navrhovateľa a zhodnotení predložených správ, a to prepúšťacej správy z

hospitalizácie na odd. anestézie a intenzívnej medicíny, na neurologickom oddelení, na oddelení dlhodobo chorých, na rehabilitačnom oddelení, z kúpeľnej liečby v Kováčovej, neurologických vyšetrení, psychiatrických nálezov, psychologických nálezov, rehabilitačných vyšetrení, kardiologických vyšetrení a očných vyšetrení dospel k záveru, že po kompletnej rehabilitačnej liečbe, ako aj liečbe v Liečebnom ústave v Kováčovej došlo u navrhovateľa postupne k zlepšeniu zdravotného stavu. Pri prepustení bol stav hodnotený ako výrazne zlepšený funkčne aj vo všetkých oblastiach kognitívnych funkcií, pretrvávajúce diskrétne problémy s pamäťou nemali patologický charakter. Vzhľadom ku krátkemu časovému obdobiu od ochorenia bola vyslovená optimistická prognóza. Bol opakovane vyšetrený psychológom a psychiatrom so záverom organický psychosyndróm s postupným zlepšením mnestického výkonu s MQ 93 na 108 klinický ide o ľahký organický psychosyndróm, je orientovaný správne, verbálny kontakt dobrý, odpovede sú priliehavé, myslenie intaktné s centráciou na zdravotný stav. Od príhody, ku ktorej došlo v októbri 2009 uvádzal subjektívne diplópiu, objektívne je prítomná porucha motility ľavého oka, očným vyšetrením objektivizovaná diplópia s malým posunom, neurologický nález je stabilizovaný, postoj a chôdza bez titubácií a úchyliek, bez opory, bez paretických, či ataktických prejavov. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie sú označené choroby nervového systému a podľa prílohy č. 4 kapitoly VI. oddiel A - postihnutie mozgu, položka 1 písmena a s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na hornej hranici 30 % vzhľadom na ľahký organický psychosyndróm.

Po podaní opravného prostriedku navrhovateľom, teda v súdnom konaní na základe navrhovateľom doložených odborných lekárskych vyšetrení, ako aj prepúšťacích správ z hospitalizácie spolu so žiadosťou o invalidný dôchodok, aj posudkový lekár SP, ústredie, pracovisko Košice, dňa 13. júna 2012 posúdil odborné lekárske nálezy, ktoré posúdil posudkový lekár v správnom konaní a naviac posúdil aj správu z preventívnej lekárskej prehliadky vo vzťahu k práci z 24. 1. 2012 a dospel zhodnému záveru ako posudkový lekár v správnom konaní, že z hľadiska dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu podľa doložených odborných lekárskych nálezov, ako aj vlastného vyšetrenia, ako rozhodujúce zdravotné postihnutie, bola stanovená porucha osobnosti a správania, zapríčinená chorobou, poškodením a disfunkciou mozgu so stanovením 30 % miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Objektívne dokumentovaná diplopatia s malým vertikálnym posunom z mája 2011 posudkovo tak, ako rozhodujúce zdravotné postihnutie zdôvodňuje len 30 % mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Na nariadenom pojednávaní navrhovateľ poukázal na to, že posudkový lekár po podaní opravného prostriedku, ako to vyplýva z lekárskej správy zo dňa 13. 6. 2012, vôbec nehodnotil ním predloženú a v posudkovom spise založené správy z neurologického vyšetrenia zo dňa 4. 4. 2012 a 1. 5. 2012 a podľa neho dôsledne nehodnotil ani preventívnu lekársku prehliadku vo vzťahu k práci z 24. 1. 2012 predovšetkým, čo sa týka očného vyšetrenia.

Zo zákona o sociálnom poistení vyplýva, že lekársku posudkovú činnosť dôchodkového poistenia vykonáva posudkový lekár príslušnej pobočky, ako aj posudkový lekár sociálneho poistenia, ústredia. Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť posudzuje na základe lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť. Pri výkone lekárskej posudkovej činnosti spolupracuje s praktickým lekárom, ošetrujúcim lekárom a môže posúdiť dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav aj v prítomnosti prísediaceho lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore.

V danom prípade, ako to vyplýva z obsahu pripojeného posudkového spisu a lekárskej správy posudkového lekára SP, ústredie, pracovisko Košice z 13. 6. 2012, posudkový lekár nepostupoval v súlade so zákonom o sociálnom poistení. Je pravdou, že posudkový lekár, ako to vyplýva už z uvedenej lekárskej správy z 13. 6. 2012, posúdil zdravotný stav navrhovateľa na základe odborných lekárskych vyšetrení, ako aj prepúšťacích správ z hospitalizácií, ktoré navrhovateľ doložil spolu so žiadosťou o posúdenie zdravotného stavu na účely invalidity. Naviac, ako to vyplýva zo správy, mal zhodnotiť aj správu z preventívnej lekárskej prehliadky vo vzťahu k práci z 24. 1. 2012. Z akého dôvodu posudkový lekár nehodnotil aj odborné vyšetrenia neurologické zo dňa 4. 4. 2012 a 1. 5. 2012, ktoré sú súčasťou

posudkového spisu, a na ktorú skutočnosť poukázal navrhovateľ na súdnom pojednávaní, z obsahu pripojeného spisu sa nedá zistiť. Na základe uvedeného súd dospel k záveru, že posudkový lekár pri posudzovaní zdravotného stavu navrhovateľa na účely invalidity po podaní opravného prostriedku tento dôsledne nevyhodnotil všetky navrhovateľom predložené odborné vyšetrenia, predovšetkým čo sa týka neurologického vyšetrenia zo 4. 4. 2012 a 1. 5. 2012 a zrejme preto ani objektívne neposúdil zdravotný stav navrhovateľa na účely invalidity.

Pretože posudkový lekár po podaní opravného prostriedku neposúdil zdravotný stav navrhovateľa na účely invalidity na základe všetkých predložených odborných vyšetrení, preto súd dospel k záveru, že zistenie skutkového stavu je nepostačujúce na posúdenie veci a rozhodnutie odporkyne predovšetkým ohľadne posúdenia zdravotného stavu posudkovým lekárom, je v rozpore s obsahom posudkového spisu. Preto súd preskúmavané rozhodnutie podľa § 250q ods. 2 v spojení s § 250j ods. 2 písm. b/, c/ O.s.p. zrušil a vracia vec odporkyni na ďalšie konanie.

Úlohou odporkyne v ďalšom konaní bude posúdiť zdravotný stav navrhovateľa na účely invalidity posudkovým lekárom tak, ako to vyplýva zo zákona o sociálnom poistení, teda má zhodnotiť v súlade so zákonom o sociálnom poistení všetky navrhovateľom predložené odborné lekárske nálezy vrátane aj prepúšťacích správ z hospitalizácií, ako aj tých, ktoré dodatočne predloží, napríklad aj lekársku správu z očného vyšetrenia zo 14. 6. 2012 prípadne ďalšie. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav navrhovateľa má posúdiť nielen v jeho prítomnosti, ale aj v prítomnosti prísediaceho lekára zo špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore, prípadne zvážiť, či k zisteniu a objasneniu skutočného stavu veci, nie je potrebné vykonať aj znalecké dokazovanie znalcom z príslušného odboru. Je potrebné, aby posudkový lekár v lekárskej správe dôsledne a podrobne zhodnotil všetky odborné lekárske nálezy, ktoré budú súčasťou posudkového spisu, náležite zdôvodnil, ktoré ochorenie je rozhodujúcim zdravotným postihnutím a tak isto dôsledne odôvodnil mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pre rozhodujúce zdravotné postihnutie, prípadne sa vyjadril zodpovedne aj k možnosti zvýšenia miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa § 71 ods. 8 zákona. Len po spoľahlivo zistenom skutočnom stave veci, zodpovednom a dôslednom zhodnotení zdravotného stavu na účely invalidity, bude môcť odporkyňa vydať nové rozhodnutie, ktoré musí obsahovať náležitosti, ktoré vyplývajú z ustanovenia § 209 zákona o sociálnom poistení.

Odporkyňa ako správny orgán pri novom prejednaní je viazaná právnym názorom súdu (§ 250r O.s.p.) .

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250l ods. 2 v spojení s § 250j ods. 1 O.s.p. a účastníkom nepriznal právo na náhradu trov konania, lebo navrhovateľ si ich náhradu neuplatnil a odporkyňa zo zákona toto právo nemá.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.