KSKE 3 Sd 51/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sd/51/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200802 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200802.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Valériou Mihalčinovou, v právnej veci navrhovateľky: A. B. Ř. V. M. V. B., bytom Q. XX, B., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ú s t r e d i e, ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o zvýšenie invalidného dôchodku, takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 30. marca 2012 č. XXX XXX XXXX X a vracia jej vec na ďalšie konanie.

Účastníkom n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Preskúmavaným rozhodnutím odporkyňa podľa § 263 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z. a podľa § 29 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov zamietla žiadosť navrhovateľa o zvýšenie sumy invalidného dôchodku.

Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov mu od 28.10.2011 vznikol nárok na invalidný dôchodok v sume 115,20 Eur mesačne.

Podľa § 263a ods. 5 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 529/2006 Z. z. mu naďalej bude vyplácaný invalidný dôchodok v sume 146,10 Eur mesačne a nárok na invalidný dôchodok v nižšej sume 115,20 Eur mesačne zaniká.

V odôvodnení rozhodnutia uviedla, že navrhovateľ bol uznaný čiastočne invalidným a poberal čiastočný invalidný dôchodok podľa predpisov účinných pred 01.01.2004 a tento čiastočný invalidný dôchodok sa považuje podľa zákona o sociálnom poistení od 01.01.2004 za invalidný dôchodok.

V dávkovom konaní bolo preukázané, že nie je invalidný, ale naďalej čiastočne invalidný podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003. Keďže žiadosť o zvýšenie sumy poberateľa dôchodku sa považuje aj za žiadosť o uplatnenie nároku na invalidný dôchodok podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. bol jeho nárok posúdený aj podľa tohto zákona. Za invalidného bol uznaný z dôvodu, že má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 50 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, čo vyplýva z lekárskej správy posudkového lekára zo dňa 11.01.2012.

Ďalej v odôvodnení odporkyňa uviedla ako vypočítala výšku invalidného dôchodku podľa zákona o sociálnom poistení ako súčin percentuálneho poklesu schopnosti poistenca vykonávať zárobkovú činnosť, priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty (§ 73 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z.) . V súlade so zákonom o sociálnom poistení bol zistený priemerný osobný mzdový bod 0,5251 x 44,9507 rokov obdobia dôchodkového poistenia, spolu s pripočítaným obdobím x aktuálna dôchodková hodnota k 28.10.2011 je 9,5756 Eur x 50 % miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť = 113,10 Eur mesačne. K tomuto invalidnému dôchodku navrhovateľovi patrí zvýšenie podľa § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. a opatrenia č. 404/2010 Z. z. o 1,8 %, t. j. 2,10 Eur, takže suma invalidného dôchodku je 115,20 Eur mesačne.

Pretože suma vyplácaného invalidného dôchodku, na ktorý bol prekvalifikovaný čiastočný invalidný dôchodok navrhovateľ poberal vo výške 146,10 Eur mesačne, suma invalidného dôchodku vypočítaná podľa zákona č. 461/2003 Z. z. je 115,20 Eur mesačne, preto v súlade s § 263a ods. 5 zákona č. 461/2003 Z. z. navrhovateľovi bude vyplácaný vyšší invalidný dôchodok, t. j. 146,10 Eur mesačne a nárok na dôchodok v nižšej sume mu zaniká.

Proti tomuto rozhodnutiu podal včas opravný prostriedok navrhovateľ. Navrhol preskúmavané rozhodnutie zrušiť a vrátiť odporkyni na ďalšie konanie. V písomnom opravnom prostriedku uviedol, že jeho zdravotný stav nemohol byť objektívne posúdený, pretože za posledné 2 roky sústavne a preukázateľne sa tento zhoršuje. Od roku 2008 do roku 2010 jednoznačne došlo k zhoršeniu zdravotného stavu u neho, čo by malo viesť k opakovanému prehodnoteniu miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Poukázal na odborné lekárske správy imunológa, podľa ktorých je u neho ťažký kombinovaný imunodeficientný stav s aktívnymi infekčnými komplikáciami vzdorujúcimi liečbe a závažným obmedzením výkonnosti. Ďalej poukázal na odborné lekárske správy z gastroenterológie, podľa ktorých je u neho celiakia rezitentná na liečbu so zníženým stavom výživy a výkonnosti organizmu. Posledné 2 roky trpí hnačkami, teplotami, bolesťami hlavy, bolesťami svalov a kĺbov, neznesiteľnými bolesťami čeľustnej dutiny, zubov a čeľuste a to aj napriek opakovaným operáciám a reoperácii a odbornej medikamentóznej liečby sa kvalita jeho života výrazne zhoršila. Je totálne vyčerpaný z ochorení, nevidí východisko a liečba je finančne mimoriadne nákladné. Za posledný rok podstúpil celý rad operácií a reoperácií nosa, čeľustnej dutiny a čeľustnej kosti. Predposlednú operáciu podstúpil 27.02.2012 a aj napriek tomu došlo u neho k zhoršeniu zdravotného stavu a komplikáciám, pričom 29.04.2012 absolvoval ďalší operačný zákrok na stomatochirurgickej klinike. Toho času je v pooperačnej starostlivosti pacientov.

Na súdnom pojednávaní predložil odborné lekárske správy, pri ktorých uviedol že nevie, či všetky tieto odborné lekárske správy predložil aj posudkovým lekárom a zároveň uviedol, že zrejme všetky nepredložil a predložil iba tie, ktoré považoval sám za rozhodujúce. Zároveň uviedol, že má absolvovať ďalšie odborné vyšetrenia, čaká ho ďalšia reoperácia. Ďalej uviedol, že podľa jeho názoru posudkoví lekári za rozhodujúce zdravotné postihnutie u neho nesprávne stanovili choroby tráviacej sústavy podľa kapitoly X, oddiel C, položka 3 písm. b) s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 30 až 40 % prílohy č. 4 k zákonu o sociálnom poistení, ale správne mali za rozhodujúce zdravotné postihnutie stanoviť podľa prílohy č. 4 a to kapitoly III. poruchy imunity, oddiel A imunitné stavy, položka 6 ťažké imunodeficitné stavy s rozsiahlymi a opakovanými alebo aktívnymi infekčnými komplikáciami vzdorujúcimi liečbe s ťažkým obmedzením výkonnosti organizmu, kde je miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 70 až 80 %.

Odporkyňa vzhľadom na to, že navrhovateľ na súdnom pojednávaní predložil odborné lekárske správy z vyšetrení, ktoré mal k dispozícií, ale ich nepredložil posudkovým lekárom, navrhla doplniť dokazovanie, aby posudkový lekár zhodnotil aj navrhovateľom súdu predložené odborné lekárske nálezy.

Súd podľa § 250l a nasl. O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie odporkyne, oboznámil sa s posudkovým spisom (zdravotnou dokumentáciou) navrhovateľa, dávkovým spisom odporkyne,

lekárskou správou posudkového lekára Sociálnej poisťovne, ústredie, vysunuté pracovisko v Košiciach z 10.07.2012 a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa je dôvodný.

Z obsahu pripojených spisov súd zistil, že navrhovateľ bol uznaný od 01.02.2002 podľa § 37 ods. 3 písm. a) zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších zmien o sociálnom zabezpečení čiastočne invalidný pre chronické ochorenie - zhoršené pre pretrvávajúce infekcie preliečované ATB na int. a urologickej klinike pri imunodeficientnom stave, náchylný na zvýšenú chorobnosť pretrvávajúce subfebrílie chronicky unavový syndróm s tým, že má zachovaný pracovný potenciál v rozsahu 50 až 20 %. Pri nariadených kontrolných lekárskych prehliadkach u navrhovateľa bola potvrdená čiastočná invalidita.

V lekárskej správe posudkového lekára z 09.09.2008 vyplýva, že kontrolná lekárska prehliadka bola u neho určená na september 2011, ale navrhovateľ dňa 08.06.2011 sám podal žiadosť o prehodnotenie zdravotného stavu z dôvodu jeho zhoršovania.

Ochrana poberateľov čiastočných invalidných dôchodkov priznaných podľa predpisov účinných pred 01. januárom 2004 obsiahnutá v § 263a ods. 5 zákona o sociálnom poistení (zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších zmien) spočíva v tom, že v prípade žiadosti o priznaní invalidného dôchodku podľa zákona o sociálnom poistení (teda žiadosť o vyšší dôchodok z titulu zvýšenia miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 50 %) podanej po preskúmaní trvania invalidity podľa § 263a ods. 1, 2 zákona o sociálnom poistení invalidita musí byť posúdená aj podľa § 71 zákona o sociálnom poistení, ale súčasne musí byť posúdené aj trvanie čiastočnej invalidity podľa predpisov účinných pred 01. januárom 2004, t. j. zákon č. 100/1988 Zb. (v danom prípade podľa § 37 ods. 3 zákona o sociálnom zabezpečení) .

Pretože navrhovateľ bol uznaný čiastočne invalidným od 01.02.2002 podľa zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších zmien zákon o sociálnom zabezpečení po podaní žiadosti o zvýšenie invalidného dôchodku z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu správne posudkový lekár v správnom konaní, ako aj posudkový lekár v súdnom konaní posudzovali zdravotný stav navrhovateľa na účely invalidity nielen podľa zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení a to § 29 ods. 3 a § 37 ods. 3 uvedeného zákona, ale zdravotný stav navrhovateľa posúdili aj podľa súčasného platného zákona o sociálnom poistení, t. j. zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších zmien a to podľa § 71 ods. 1 tohto zákona.

Z ustanovenia § 195 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších zmien (ďalej len zákon č. 461/2003 Z. z.) vyplýva, že odporkyňa ako správny orgán má postupovať tak, aby presne a úplne zistila skutočný stav veci a za tým účelom si má obstarať potrebné podklady na rozhodnutie. Čo môže všetko slúžiť ako dôkaz je uvedené v § 196 zákon č. 461/2003 Z. z.. Aj z ustanovenia § 209 ods. 1 zákon č. 461/2003 Z. z. vyplýva, že rozhodnutie musí byť vydané v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného skutočného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.

V pripojených spisoch a to predovšetkým v posudkovom spise posudkových lekárov sú založené odborné lekárske nálezy, ktoré predložil zrejme sám navrhovateľ, ktorý vyšetrenia absolvoval. Posudková lekárka Sociálnej poisťovne, pobočka Košice v lekárskej správe z 11.01.2012 uviedla, že posudzovala len lekárske nálezy a to gastroenterologické z 18.03.2011 a 28.10.2011 a imunologické vyšetrenie z 26.09.2011, na základe čoho dospela k záveru, že navrhovateľ je naďalej čiastočne invalidný podľa § 37 ods. 3 písm. a) zákon č. 100/1988 Zb. a nie je invalidný plne podľa § 29 ods. 3 uvedeného zákona. Zároveň uviedla, že navrhovateľ je invalidný podľa § 71 ods. 1 zákon č. 461/2003 Z. z. s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 50 % a za rozhodujúce zdravotné postihnutie stanovila choroby tráviacej sústavy podľa kapitoly X, oddiel C, položka 3 písm. b) na hornej hranici 40 % a zároveň zvýšila mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 10 % pre poruchy imunity podľa kapitoly III, oddiel A, položky 5. Na tomto závere posudková lekárka zotrvala aj dňa 19.06.2012 po zhodnotení okrem už predložených správ aj ďalších a to prepúšťacej správy z kliniky stomatológie a maxillo-faciálnej chirurgie, ORL vyšetrenia zo 04.06.2012 a interného vyšetrenia z 24.05.2012 a 14.06.2012, pričom zotrvala na závere, ktorý uviedla v lekárskej správe z 11.01.2012.

V súdnom konaní posudkový lekár Sociálnej poisťovne ústredie, vysunuté pracovisko v Košiciach 10.07.2012 zhodnotil tie odborné lekárske správy, ktoré zhodnotila aj posudková lekárka v správnom konaní s tým, že aj on za rozhodujúce zdravotné postihnutie stanovil choroby tráviacej sústavy s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa kapitoly X, oddiel C, položka 3 písm. b) na hornej hranici, t. j. 40 % a zvýšil mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 10 % pre zdravotné postihnutie poruchy imunity - kapitola III, oddiel A, položka 5 s tým, že celková miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľa je 50 %. Navrhovateľ nie je invalidný čiastočne podľa § 37 ods. 3 písm. a) , ani plne invalidný podľa § 29 ods. 3 zákona č. 100/1988 Zb..

Na súdnom pojednávaní navrhovateľ uviedol, že posudkoví lekári hodnotili iba tie lekárske správy z imunologického a alergologického vyšetrenia, ktoré predložil, ale nehodnotili všetky odborné lekárske nálezy, ktoré má k dispozícií, i keď je pravdou, že sám nevie ktoré lekárske správy z odborných vyšetrení predložil a ktoré nie. Predložil iba tie, ktoré on považoval za postačujúce na posúdenie jeho zdravotného stavu. Súdu predložil aj novšie odborné lekárske nálezy, pričom uviedol, že má sa podrobiť ďalšej reoperácii, má absolvovať ďalšie vyšetrenia v súvislosti s nepriaznivým zdravotným stavom a objednať sa aj na onkologické vyšetrenie v Bratislave.

V lekárskych správach, ktoré sú založené v posudkovom spise a to kliniky imunológie a alergológie vnútorného lekárstva imunoalergologickej ambulancie vyplýva, že zdravotný stav navrhovateľa je vážny, za posledné 2 roky sa tento nezlepšil, ale sa zhoršuje, pričom je potrebné aby navrhovateľ absolvoval ďalšie vyšetrenia. Z uvedeného teda jednoznačne vyplýva, že zdravotný stav navrhovateľa je značne komplikovaný, bolo preukázané zhoršenie zdravotného stavu, pričom navrhovateľ v súvislosti s nepriaznivým zdravotným stavom sa podrobuje ďalším a ďalším odborným vyšetreniam.

Na základe uvedených skutočnosti, keďže posudkovým lekárom z odborných lekárskych vyšetrení bolo známe, že zdravotný stav navrhovateľa sa zhoršil, že tento má absolvovať ďalšie odborné vyšetrenia bez toho, ako to vyplýva z ustanovenia § 71 ods. 4 zákon č. 461/2003 Z. z. pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a z hodnotenia liečby s určením diagnostického záveru stabilizácie ochorenia jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, zdravotný stav navrhovateľa posúdili predčasne bez toho, aby mali k dispozícii dostatok odborných lekárskych správ, na základe ktorých by mohli dospieť k jednoznačnému záveru.

Pretože doposiaľ vykonané dokazovanie nepostačuje na jednoznačný záver ohľadne zhoršenia zdravotného stavu navrhovateľa súd dospel k záveru, že rozhodnutie odporkyne bolo vydané bez toho, aby presne a úplne bol zistený skutočný stav veci, teda rozhodnutie nevychádzalo zo spoľahlivo zisteného skutočného stavu.

Preto úlohou odporkyne v ďalšom konaní bude náležite a úplne zistiť skutočný stav veci, teda komplexné posúdenie zdravotného stavu navrhovateľa nielen na základe už predložených odborných lekárskych vyšetrení, ale všetkých ktoré navrhovateľ predloží, prípadne sú založené v jeho zdravotnej karte. Podľa potreby posudkový lekár má zvážiť v súlade s ustanovením § 153 ods. 8 zákon č. 461/2003 Z. z. a posúdiť zdravotný stav navrhovateľa aj v prítomnosti príslušného prísediaceho lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore, prípadne či vo veci nevykonať znalecké dokazovanie, pretože vykonanie takéhoto dokazovania umožňuje správnemu orgánu aj ustanovenie § 196 ods. 1 zákon č. 461/2003 Z. z.. Je aj na navrhovateľovi, ktorý absolvuje odborné vyšetrenia, aby všetky správy z odborných vyšetrení predložil posudkovému lekárovi, aby tento mohol komplexne posúdiť jeho zdravotný stav na účely invalidity a nie on ako pacient sám bude zvažovať ktoré odborné lekárske nálezy posudkovému lekárovi predloží a ktoré nepredloží. Bude potrebné, aby sa posudkový lekár vyporiadal aj s námietkou navrhovateľa ohľadne rozhodujúceho zdravotného postihnutia, keď navrhovateľ tvrdí, že rozhodujúcim zdravotným postihnutím u neho je podľa prílohy č. 4 k zákonu o sociálnom poistení, kapitoly III poruchy imunity, oddiel A imunitné stavy, položky 6 ťažké imunodeficitné stavy s rozsiahlymi a opakovanými alebo aktívnymi infekčnými komplikáciami vzdorujúcimi liečbe s ťažkým obmedzením výkonnosti organizmu, kde je miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 70 až 80 %.

Ak je miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určená podľa prílohy č. 4 zákona, percentuálnym rozpätím, potom posudkový lekár (alebo znalec) v konaní o dávke podmienenej dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom musí v posudku o zdravotnom postihnutí a miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť riadne odôvodniť svoj záver o konkrétne vyjadrenej miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Skutočnosť, že konkrétne percentuálne vyjadrenie nevybočuje zo zákonom predpokladaného percentuálneho rozpätia nie je dostatočným podkladom pre záver o riadnom posúdení zdravotného stavu a jeho následkoch na pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Zároveň musí posudkový lekár dostatočne a dôsledne zdôvodniť každú predloženú lekársku správu, zdôvodniť prečo to, ktoré ochorenie je rozhodujúcim zdravotným postihnutím a prečo nie iné diagnostikované ochorenie nie je rozhodujúcim zdravotným postihnutím. Ak posudkový lekár zvýši mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, musí v posudku konkrétne uviesť ktoré závažné zdravotné postihnutie ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri rozhodujúcom zdravotnom postihnutí a prípadne ktoré z ostatných zdravotných postihnutí nie je tak závažné pre zvýšenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a z akého dôvodu.

Z uvedených dôvodov súd dospel k záveru, že odvolanie navrhovateľa je dôvodné, a preto rozhodnutie odporkyne podľa § 250q ods. 2 v spojení s § 250j ods. 2 písm. c) O.s.p. z dôvodu, že zistenie skutkového stavu je nedostačujúce na posúdenie veci zrušil a vrátil jej vec na ďalšie konanie.

Správny orgán pri novom prejednávaní veci je viazaný právnym názorom súdu (§ 250r O.s.p.) .

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250l ods. 2 v spojení s § 250k ods. 1 O.s.p. a účastníkom nepriznal právo na náhradu trov konania, lebo ani jeden z nich si ich náhradu neuplatnil.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie n i e j e prípustné (§ 250s druhá veta O.s.p.) .