KSKE 3 Sd 52/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Sd 52/2012

KS v Košiciach, dátum 19.09.2012, sp.zn. KSKE 3 Sd 52/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sd/52/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200846 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200846.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci navrhovateľky: S. A. X. G. U. I. M. P. S. Á., trvale bytom Švedlár č. 175, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie so sídlom Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o i n v a l i d n ý dôchodok, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Podaním zo dňa 14. júna 2012 sa navrhovateľka domáha preskúmania rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 18. mája 2012, ktorým jej podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zamietla jej žiadosť o invalidný dôchodok zo dňa 09. mája 2012.

Proti tomuto rozhodnutiu podala včas opravný prostriedok - odvolanie navrhovateľka z dôvodu, že jej zdravotný stav sa neustále zhoršuje, a pri posudzovaní zdravotného stavu boli použité odborné nálezy staršieho dáta. Medzičasom má aj nové lekárske nálezy, ktoré preukazujú zhoršenie jej zdravotného stavu, konkrétne ide o psychiatrické vyšetrenie zo dňa 11.06.2012, denzinometrické vyšetrenie zo dňa 01.06.2012, ušné vyšetrenie zo dňa 01.06.2012 a ortopedické vyšetrenie zo dňa 13.06.2012.

Navrhovateľka písomným podaním zo dňa 17. augusta 2012 (doručeným odporkyni dňa 21. augusta 2012) oznámila, že svoj opravný prostriedok zo dňa 14. júna 2012 berie v celom rozsahu späť.

Podľa § 250l ods. 2 O.s.p. pokiaľ v tejto hlave nie je ustanovené inak, použije sa primerane ustanovenie druhej hlavy s výnimkou § 250a.

Podľa § 250d ods. 3, veta prvá O.s.p., súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstránil vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a, alebo ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) .

Podľa § 250h ods. 2 O.s.p. veta pred bodkočiarkou, až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť.

Pretože navrhovateľka vzala svoj návrh v celom rozsahu späť pred rozhodnutím súdu vo veci samej, bolo potrebné konanie podľa vyššie citovaných zákonných ustanovení zastaviť.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa § 146 ods. 1 písm. c/, § 246c ods. 1 250l ods. 2 O.s.p. tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu pretože konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.