KSKE 3 Sd 56/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sd/56/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200926 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200926.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Valériou Mihalčínovou, v právnej veci navrhovateľky: Q. W. I. H. T. H. G. Č. Í. W. C. P. Á., bytom X. X, W., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ú s t r e d i e Bratislava, ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 24. apríla 2012 č. XXX XXX XXXX X.

Účastníkom n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Preskúmavaným rozhodnutím odporkyňa podľa § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zamietla žiadosť navrhovateľky z 02.04.2012 o invalidný dôchodok. Uviedla, že podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia pobočky Sociálnej poisťovne Košice z 02.04.2012 nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Prílohou tohto rozhodnutia je aj odborný posudok o invalidite zo dňa 02.04.2012.

Proti tomuto rozhodnutiu podala včas opravný prostriedok navrhovateľka. Navrhla preskúmavané rozhodnutie zrušiť a vrátiť vec na ďalšie konanie s tým, aby bol ešte raz posúdený jej zdravotný stav, lebo nie je spokojná s tým, ako bol posúdený jej zdravotný stav posudkovým lekárom. Poukázala na problémy, ktoré má v súvislosti so zrakom od detstva, momentálne potrebuje dioptrie na blízko +4,5 a na diaľku +2,5. V roku 2009 jej zistili glaukóm - zelený zákal a vysoký tlak v obidvoch očiach. Momentálne horšie vidí, očné kvapky ktoré sú jej prepísané jej nerobia dobre, bojí sa že oslepne, každé dva mesiace chodí na kontrolu. Ďalej uviedla, že v apríli 2011 bola prepustená z práce, kde odrobila necelých 34 rokov, je nezamestnaná, pokúšala sa nájsť si prácu, ale všade je potrebný dobrý zrak. Okrem toho má problémy aj s kŕčovými žilami na obidvoch nohách, pravú nohu mala dvakrát operovanú v roku 1995 a v roku 2009, zhoršil sa jej stav aj na ľavej nohe, tak nemôže vykonávať práce niekde v závode ani v obchode kde je potrebné stáť. Je málo pravdepodobné, že bude môcť vykonávať prácu vo svojej profesii. Skončila strednú priemyselnú školu stavebnú a ešte menej je pravdepodobné, že si v tomto veku a s jej zdravotným stavom nájde primerané zamestnanie. Poukázala aj na význam zraku pre celkový život a spoločenské uplatnenie človeka.

Odporkyňa v písomnom vyjadrení uviedla, že posudkoví lekári sociálneho poistenia v konaní predchádzajúcom vydaniu napadnutého rozhodnutia, ako aj v konaní o opravnom prostriedku na základe predložených odborných lekárskych nálezov a vlastného vyšetrenia vyhodnotili, že navrhovateľkin zdravotný stav nie je zhoršený na úroveň invalidity, lebo má mieru poklesu schopnosti vykonávať

zárobkovú činnosť 10 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Navrhovateľka nepredložila ďalšie listinné dôkazy, ktorými by preukázala že jej zdravotný stav odôvodňuje vznik invalidity. Žiadala, aby súd preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdil.

Súd podľa § 250l a nasl. O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie odporkyne, oboznámil sa s posudkovým spisom (zdravotnou dokumentáciou navrhovateľky) , dávkovým spisom odporkyne, lekárskou správou posudkového lekára Sociálnej poisťovne, ústredie, vysunuté pracovisko v Košiciach z 01.08.2012 a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky nie je dôvodný.

Navrhovateľka si podala žiadosť o invalidný dôchodok dňa 07.11.2011, ku ktorej pripojila aj odborné lekárske správy.

Podmienky nároku na invalidný dôchodok sú upravené v § 70, § 71 nasl. zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších zmien (ďalej len zákon ) .

Podľa § 70 ods. 1 zákona poistenec má nárok na invalidný dôchodok ak sa stal invalidným, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedeného v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a miera schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je upravená v § 71 zákona.

Poistenec je invalidný ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok. Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesných schopností, duševných schopností a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a z hodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti, schopnosti pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4 k zákonu. Jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú. Mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určenú podľa prílohy k tomuto zákonu možno zvýšiť o 10 %, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav na účely invalidity sa posúdi opätovne, ak sa predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu a zmena schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Lekársku posudkovú činnosť dôchodkového poistenia vykonáva posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky a posudkový lekár sociálneho poistenia ústredia. Posudkový lekár pri výkone lekárskej posudkovej činnosti spolupracuje s praktickým lekárom, ošetrujúcim lekárom a s revíznym lekárom zdravotnej poisťovne. Môže posúdiť dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav poistenca v prítomnosti prísediaceho lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore (§ 153 zákona) .

V správnom konaní pred vydaním preskúmavaného rozhodnutia posudzoval zdravotný stav navrhovateľky dňa 02.04.2012 posudkový lekár Sociálnej poisťovne, pobočka Košice a po vlastnom vyšetrení a zhodnotení odborných nálezov z angiologického a očného vyšetrenia skonštatoval, že u navrhovateľky boli diagnostikované ochorenia varikózne ochorenia dolných končatín bez vredu alebo zápalu, ďalekozrakosť oboch očí, tupozrakosť ľavého oka, obojstranná počínajúca katarakta. Uviedol, že u navrhovateľky ide o viacročnú anamnézu kŕčových žíl dolných končatín bez zápalu a vredu. V roku 2009 mala operované varixy na pravej dolnej končatine. Duplexne vyšetrenie žíl až na reflux v popliteálnej oblasti vpravo je nález v norme. Videnie vpravo s korekciou je 5/5, vľavo nekoriguje -5/50, tupozrakosť ľavého oka. Prítomné počínajúce prejavy katarakty na OP bez ložiskových patologických zmien, incipientne tlakové fenomény na artériach. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie určil choroby obehovej sústavy s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa prílohy č. 4, kapitoly IX, oddiel B, položka 5, písm. a/ v rozsahu 10 %.

Po podaní opravného prostriedku teda v súdnom konaní zdravotný stav navrhovateľky na účely invalidity posúdila aj posudková lekárka Sociálnej poisťovne, ústredie, vysunuté pracovisko v Košiciach v prítomnosti prísediacej lekárky z odboru očiar dňa 01. augusta 2012 a uviedla, že u navrhovateľky ide o viacročnú anamnézu varixov na dolných končatinách - stav po operácii varixov na pravej dolnej končatine v roku 1995 a 2009. Podľa aktuálneho odborného cievného vyšetrenia prítomné varixy na dolných končatinách s miernym opuchom po záťaži, bez ulceróznych kožných zmien, bez recidivujúcich zápalov. Sledovaná je aj očnou ambulanciou pre tupozrakosť ľavého oka a prítomné aj počínajúce katarakty obojstranné. Rozhodujúcim zdravotným postihnutím sú choroby obehovej sústavy s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa kapitoly IX, oddiel B, položky 5, písm. a/ v rozsahu 10 %. Ostatné ochorenia navrhovateľky sú posudkovo nevýznamné, liečbou dobre kompenzované a nespĺňajú posudkové kritéria na vznik invalidity.

Zdravotný stav navrhovateľky ako to vyplýva z obsahu dávkového spisu, ale predovšetkým posudkového spisu bol zistený a hodnotený posudkovými lekármi na základe ňou absolvovaných a predložených aktuálnych odborných lekárskych vyšetrení. Podané posudky ako v správnom konaní, tak aj v súdnom konaní sú bez rozporov a v závere o zdravotnom stave navrhovateľky jednoznačné. Navrhovateľka v konaní nepreukázala splnenie zákonných podmienok pre priznanie invalidity stanovené v §§ 70 a 71 zákona o sociálnom poistení, lebo miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je u nej v rozsahu 10 %, čo nie je viac ako 40 %, ktorú podmienku stanovuje zákon o sociálnom poistení.

Námietky navrhovateľky v súvislosti s jej zdravotným stavom a to predovšetkým so zrakom a cievnym ochorením posudkovým lekárom boli známe, napokon vyplývajú aj z odborných lekárskych vyšetrení, teda nejde o také nové skutočnosti, ktoré by posudkovým lekárom neboli známe a ktoré by nehodnotili v odborných posudkoch. Preto námietky ohľadne posúdenia zdravotného stavu navrhovateľky uvedené v opravnom prostriedku nie sú dôvodné.

V prípade, že v budúcnosti dôjde k zhoršeniu zdravotného stavu navrhovateľky, nič jej nebude brániť, aby v súlade s ustanovením § 71 ods. 10 zákona o sociálnom poistení nepodala opakovanú žiadosť o posúdenie zdravotného stavu na účely invalidity z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu, ktorá skutočnosť bude vyplývať z novo predložených odborných lekárskych nálezov.

Na základe uvedených skutočností súd preskúmavané rozhodnutie podľa § 250q O.s.p. potvrdil.

O trovách konania súd rozhodol tak, že účastníci nemajú právo na ich náhradu, lebo navrhovateľka v konaní úspešná nebola a odporkyňa toto právo nemá zo zákona (§ 250l ods. 2 v spojení s § 250k ods. 1 O.s.p.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.