KSKE 3 Sd 59/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sd/59/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200696 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200696.6

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Valériou Mihalčinovou, v právnej veci navrhovateľky: Z. P., bytom W. XXX/X, B.Č., zastúpená advokátkou: JUDr. Valéria Vassová, AK, so sídlom Pribinova 2246/2, Trebišov, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa XX. Q. XXXX č. XXX XXX XXXX X.

Navrhovateľke n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Preskúmavaným rozhodnutím odporkyňa podľa § 263 ods. 1 zák. č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zák. č. 310/2006 Z. z. a podľa § 29 ods. 1 zák. č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov zamietla žiadosť navrhovateľky o zvýšenie sumy invalidného dôchodku. Podľa § 70 ods. 1 zák. č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov od 18. 1. 2011 vznikol navrhovateľke nárok na invalidný dôchodok v sume 108,10 eur mesačne, ktorý sa podľa § 263a ods. 5 zák. č. 461/2003 Z. z. v znení zák. č. 529/2006 Z. z. nevypláca a dňom 1. 1. 2011 nárok naň zaniká.

V odôvodnení rozhodnutia uviedla, že podľa § 263a ods. 5 zák. č. 461/2003 Z. z. v znení zák. č. 529/2006 Z. z., ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu invalidného dôchodku, na ktorý bol prekvalifikovaný čiastočný invalidný dôchodok priznaný podľa zákona účinného do 31. 12. 2003 a invalidného dôchodku podľa zákona účinného od 1. januára 2004, vypláca sa dôchodok vo vyššej sume a nárok na dôchodok v nižšej sume, zaniká.

Navrhovateľke, keď bol vyplácaný čiastočný invalidný dôchodok, ktorý bol prekvalifikovaný na invalidný dôchodok a do 31. 12. 2003 bol vyplácaný v sume 116,80 eur mesačne.

Suma invalidného dôchodku zároveň bola určená aj podľa § 73 ods. 2 zák. č. 461/2003 Z. z. ako súčin percentuálneho poklesu schopnosti poistenca vykonávať zárobkovú činnosť, priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Priemerný osobný mzdový bod bol určený podľa § 63 ods. 1, 4 zák. č. 461/2003 Z. z. na 0,4762. Dňa 18. 1. 2011, t. j. ku dňu vzniku invalidity, navrhovateľka získala 11.980 dní obdobia dôchodkového poistenia, ku ktorému sa pripočítalo obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku, t. j. 3.455 dní, takže spolu je 15.435 dní, čo je 42,2877 rokov obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia. Aktuálna dôchodková

hodnota platná k 18. 1. 2011 je 9,5756 eur a miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa lekárskej správy od 18. 1. 2011 je 55 %. Takže invalidný dôchodok predstavuje sumu 106,10 eur mesačne, to je 0,4762 x 42,2877 x 9,5756 x 55. K tomuto invalidnému dôchodku patrí navrhovateľke zvýšenie podľa § 82 zák. č. 461/2003 Z. z. o 1,8 %, to je 2 eura, takže celková suma invalidného dôchodku je 108,10 eur.

Pretože suma invalidného dôchodku vyplácaného do 31. 12. 2003 je 116,80 eur a je vyššia ako suma invalidného dôchodku vypočítaného podľa zákona účinného od 1. 1. 2004, ktorá je 108,10 eur mesačne, preto bol návrh navrhovateľky o zvýšenie invalidného dôchodku, zamietnutý.

Proti tomuto rozhodnutiu podala včas opravný prostriedok navrhovateľka. Navrhla preskúmavané rozhodnutie zrušiť a vrátiť odporkyni na ďalšie konanie. S rozhodnutím nesúhlasí a považuje ho za vykonštruované len, aby jej nebol priznaný plný invalidný dôchodok. Odporkyňa nedostatočne posúdila jej dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav a následne nesprávne rozhodla. V odôvodnení rozhodnutia veľmi podrobne uvádza výpočet čiastočného invalidného dôchodku a veľmi smiešneho dôchodku, ktorý je vo výške 106,10 eur, ktorý nepostačuje mesačne ani len na lieky. Oproti tomu, že podrobne uvádza výpočet invalidného dôchodku, posúdením jej zdravotného stavu sa vôbec nezaoberá a tento hodnotí tak, že sa nezmenili skutočnosti na zvýšenie dôchodku. Poukázala na to, že nemôže sa nikde zamestnať, lebo má vážne zdravotné problémy a nie je možné, aby bola pracovne činná. Nikto ju ani nemôže zamestnať pre závažný zdravotný stav, a to únik moču. A týmto vážnym zdravotným problémom sa odporkyňa nezaoberala. Má za to, že toto je vážnym dôvodom spolu aj s inými vážnymi problémami, ktoré sú lekársky preukázateľné a sú to dôvody na priznanie invalidného dôchodku v plnej výške. Žiada, aby súd zobral do úvahy všetky ňou uvádzané skutočnosti, na základe toho vo veci rozhodol zároveň pripojila lekárske správy v počte päť, ako aj lekársku správu z 21. 7. 2011.

Na pojednávaní zástupkyňa navrhovateľky, okrem toho, že boli doložené ďalšie odborné lekárske vyšetrenia, žiadala, aby vo veci bolo vykonané znalecké dokazovanie znalcom z odboru ortopédie. Zároveň poukázala na stále sa zhoršujúci zdravotný stav navrhovateľky, v dôsledku ktorého nemôže byť v trvalom pracovnom pomere. Navrhovateľka má veľké zdravotné problémy v súvislosti s bedrovými kĺbmi, je po operácii chrbtice a má naďalej problémy aj s únikom moču. Navrhovateľka nie je spokojná s tým, ako bol posudzovaný zdravotný stav posudkovým lekárom MUDr. Kendrovským a má za to, že tento ju vôbec nevyšetril a je voči nej zaujatý.

Odporkyňa v písomnom vyjadrení navrhla preskúmané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť s poukazom na posúdenie zdravotného stavu posudkovými lekármi, z ktorých vyplýva, že miera poklesu schopnosti vykonáva zárobkovú činnosť u navrhovateľky je v rozsahu 55 %, od 18. 1. 2011. Keďže nedošlo k zmene oproti pôvodnému lekárskemu posudku, nebol ani dôvod na zmenu rozhodnutia.

Súd podľa § 250l a nasl. O.s.p. na nariadenom pojednávaní preskúmal napadnuté rozhodnutie odporkyne, oboznámil sa s opravným prostriedkom navrhovateľky, písomným vyjadrením odporkyne, navrhovateľkou predloženými odbornými lekárskymi vyšetreniami, lekárskou správou posudkovej lekárky SP ústredie, pracovisko Košice, zo 7. 11. 2011, 11. 4. 2012, posudkovým spisom (zdravotnou dokumentáciou navrhovateľky) , dávkovým spisom odporkyne a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky nie je dôvodný.

Z obsahu pripojených spisov súd zistil, že navrhovateľka od 1. 9. 1994 bola uznaná čiastočne invalidnou podľa § 37 ods. 3 písm. b/ zák. č. 100/1988 Zb. v znení neskorších zmien, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je schopná vykonávať doterajšie, alebo iné sústavné zamestnanie, len za osobitne uľahčených pracovných podmienok. Pri nariadených kontrolných lekárskych prehliadkach, bola naďalej uznaná čiastočne invalidnou. Na podnet navrhovateľky z 20. 9. 2007 bol posudzovaný zdravotný stav navrhovateľky na účely invalidity a posudkoví lekári konštatovali, že navrhovateľka je naďalej čiastočne invalidná podľa § 37 ods. 3 písm. b/ zák. č. 100/1988 Zb.

Zdravotný stav navrhovateľky bol neskôr posudzovaný nie len podľa zák. č. 100/1988 Zb., ale zároveň bol posudzovaný aj podľa zákona účinného od 1. 1. 2004, to je zák. č. 461/2003 Z. z.

Podľa lekárskej správy posudkového lekára SP, ústredie, pracovisko Košice zo 14. apríla 2011 navrhovateľka je naďalej čiastočne invalidná podľa § 37 ods. 3 písm. b/ zák. č. 100/1988 Zb., je invalidná aj podľa § 71 ods. 1 zák. č. 461/2003 Z. z. s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť od 18. 1. 2011 v rozsahu 55 %. Posudková lekárka SP, ústredie, pracovisko Košice, v lekárskej správe zo 7. 11. 2011 dospela k záveru na základe posúdenia odborných lekárskych nálezov a konštatuje, že rozhodujúce zdravotné postihnutie od 26. 11. 2009 do 18. 1. 2011, je stav po operácii chrbtice a medzistavcových platničiek podľa kapitoly XV, oddiel E, položky 4 písmena b/ v rozsahu 35 % a od 18. 1. 2011 rozhodujúcim zdravotným postihnutím je obliterujúca ateroskleróza ciev dolných končatín výraznejšie vpravo typ II. b podľa Fontainea, podľa kapitoly IX, oddiel B, položka 3.3 v rozsahu 45 % a pre iné zdravotné postihnutie zvýšila mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 10 %. Zároveň uviedla, že navrhovateľka je naďalej čiastočne invalidná podľa § 37 ods. 3 písm. b/ zák. č. 100/1988 Zb.

V súdnom konaní po podaní opravného prostriedku proti rozhodnutiu odporkyne zo dňa 30. 6. 2011 posudzoval zdravotný stav navrhovateľky na účel invalidity posudkový lekár SP ústredie, pracovisko Košice, 7. 11. 2011 nie posudkový lekár MUDr. Kendrovský, ale posudková lekárka MUDR. Gizela Tóthová. Ako už bolo uvedené, táto v lekárskej správe po zhodnotení odborných lekárskych vyšetrení, ktoré boli predložené, dospel k záveru, že navrhovateľka je naďalej čiastočne invalidná od 26. 11. 2009 do 18. 1. 2011 s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 45 % a od 18. 1. 2011 s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 55 %.

Posudková lekárka v doplňujúcej lekárskej správe zo dňa 11. 4. 2012, v ktorej zhodnotila lekárske vyšetrenia cievno-chirurgické zo 14. 2. 2012, správu z hospitalizácie na Neurologickej klinike v Ružomberku od 28. 2. do 6. 3. 2012 a skonštatovala, že doložené aktuálne odborné vyšetrenia nedokumentujú zhoršenie zdravotného stavu navrhovateľky. Navrhovateľka bola hospitalizovaná na neurologickej klinike pre bolesti chrbtice. Podľa neurologického vyšetrenia prítomná porucha statodynamiky chrbtice bez evidentnej radikulopatie do dolných končatín, bez evidentného neurodeficitu, a podľa kontrolného cievneho vyšetrenia je stav nezmenený a dospela k zhodnému záveru, ako je uvedený v lekárskej správe zo 7. 11. 2011, že navrhovateľka nie je čiastočne invalidná podľa § 37 ods. 3 písm. b/ zák. č. 100/1988 Zb., je invalidná od 26. 11. 2009 do 18. 1. 2011 podľa § 71 ods. 1 zák. č. 461/2003 Z. z. s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 45% a od 18. 1. 2011 s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 55 %.

Podľa § 263a ods. 5 zák. č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších zmien, ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu invalidného dôchodku, na ktorý bol prekvalifikovaný čiastočný invalidný dôchodok priznaný podľa zákona účinného do 31. decembra 2003 a invalidného dôchodku podľa zákona účinného od 1. januára 2004, vypláca sa dôchodok vo vyššej sume a nárok na dôchodok v nižšej sume zaniká.

Ako už bolo uvedené navrhovateľka bola uznaná čiastočne invalidnou podľa § 37 ods. 3 písm. b/ zák. č. 100/1988 Zb. od 1. 9. 1994, teda bola uznaná čiastočne. Takto vyplácaný čiastočný invalidný dôchodok sa prekvalifikoval podľa zákona účinného od 1. 1. 2004 na invalidný dôchodok a do 31. 12. 2003 bol vyplácaný v sume 116,8O eur mesačne.

Pretože navrhovateľka nebola uznaná plne invalidnou, odporkyňa zároveň vypočítala invalidný dôchodok navrhovateľky aj podľa zákona účinného od 1. 1. 2004, to je zák. č. 461/2003 Z. z., pretože žiadosť o zvýšenie sumy poberania invalidného dôchodku sa zároveň považuje aj za žiadosť o uplatnenie nároku na invalidný dôchodok podľa § 70 ods. 1 zák. č. 461/2003 Z. z.

Ako už bolo uvedené, navrhovateľka nie je plne invalidná, ale je invalidná podľa § 70 ods. 1 zák. č. 461/2003 Z. z. s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť do 18. 3. 2011, 45 % a od 18. 1. 2011 s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 55 %.

Suma invalidného dôchodku preto bola navrhovateľke vypočítaná aj podľa § 73 ods. 2 zák. č. 461/2003 Z. z. ako súčin percentuálneho poklesu schopnosti poistenca vykonávať zárobkovú činnosť v danom prípade 55 %, priemerného osobného mzdového bodu, ktorý bol vypočítaný podľa § 63 ods. 1 zákona a je 0,4762 obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku, to je 15.435 dní, čo predstavuje 42,2877 rokov obdobia dôchodkového poistenia aj s pripočítaným obdobím a aktuálnej dôchodkovej hodnoty, ktorá podľa Opatrenia MPSVaR č. 497/2010 Z. z. bola k 18. 1. 2011 stanovená na 9,5756 eur. Podľa uvedeného ustanovenia je suma invalidného dôchodku u navrhovateľky 0,4762 x 42,2877 x 9,5756 x 55 % = 106,10 eur mesačne, k tomuto invalidnému dôchodku navrhovateľke sa pripočítalo aj zvýšenie od 1. 1. 2011 o 1,8 %, to je o 2 eurá, takže invalidný dôchodok k 18. 1. 2011 je 108,10 eur mesačne.

Pretože suma priznaného invalidného dôchodku do 31. 12. 2003 je 116,80 eur mesačne a je vyššia, ako suma invalidného dôchodku vypočítaná podľa zákona účinného od 1. 1. 2004, to je zák. č. 461/2003 Z. z. 108,10 eur mesačne, navrhovateľke sa naďalej bude vyplácať suma vyššieho invalidného dôchodku a nárok na výplatu nižšieho invalidného dôchodku jej zaniká.

Na základe uvedených skutočností súd dospel k záveru, že námietky navrhovateľky uvedené v opravnom prostriedku nie sú dôvodné. Zdravotný stav navrhovateľky posudkovými lekármi ako v správnom konaní, tak aj v súdnom konaní bol posudzovaný na základe navrhovateľkou absolvovaných odborných vyšetrení, o ktorých predložila odborné lekárske nálezy a posudkoví lekári tieto odborné nálezy posudzovali v súlade so zákonom o sociálnom poistení. Zo zákona o sociálnom poistení jednoznačne vyplýva, že na účely invalidity, zákon zveril posudzovať zdravotný stav posudkovým lekárom, a to na základe odborných lekárskych nálezov, čo v danom prípade bolo aj splnené. Zdravotný stav navrhovateľky neposudzoval posudkový lekár MUDr. Kendrovský, ale po podaní opravného prostriedku navrhovateľkou, jej zdravotný stav posudzovala posudková lekárka SP, ústredie, pracovisko Košice, MUDr. Gizela Tóthová a táto, ako to vyplýva z lekárskej správy zo 7. 11. 2011, aj jej doplnenia z 11. 4. 2012, dospela k zhodnému záveru, ako posudkový lekár, ktorý posudzoval zdravotný stav navrhovateľky na základe navrhovateľkou predložených odborných vyšetrení pred vydaním preskúmavaného rozhodnutia. Na základe uvedeného možno dospieť k záveru, že posudková lekárka MUDr. Tóthová pri posudzovaní zdravotného stavu navrhovateľky na účely invalidity, postupovala objektívne a v súlade so zákonom o sociálnom poistení. Treba však zároveň uviesť, že v súlade s § 182 zákona o sociálnom poistení mohla navrhovateľka navrhnúť vylúčenie zamestnanca sociálnej poisťovne v prejednávanej veci. V prípade, že účastník vznesie námietku zaujatosti voči niektorému zamestnancovi sociálnej poisťovne o jeho vylúčenie, rozhoduje v súlade s ustanovením § 183 zák. o sociálnom poistení, riaditeľ pobočky, ak ide o konanie patriace do pôsobnosti pobočky a generálny riaditeľ, ak ide o konanie patriace do pôsobnosti ústredia, z toho teda vyplýva, že o zaujatosti posudkového lekára, ktorý je zamestnancom sociálnej poisťovne, nerozhoduje súd.

Súd nevyhovel žiadosti navrhovateľky vo veci vykonať znalecké dokazovanie znalcom z odboru ortopédie z dôvodu, že rozhodujúce zdravotné postihnutia, ktoré sú dôvodom pre invaliditu navrhovateľky, a to choroby podporného a pohybového aparátu, resp. choroby obehovej sústavy, nie je zodpovedný posudzovať znalec z odboru ortopédie. Naviac tak, ako už bolo uvedené, navrhovateľka absolvovala opakovane odborné lekárske vyšetrenia, ktoré posudzovali v súlade so zákonom o sociálnom poistení, nezávisle na sebe posudkoví lekári, ktorí dospeli k zhodnému záveru ohľadne rozhodujúceho zdravotného postihnutia, ktoré je dôvodom invalidity navrhovateľky. Pre stanovenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, nie sú rozhodujúce a podstatné subjektívne pocity účastníka konania, ale podstatné a rozhodujúce sú objektívne odborné nálezy lekárov, ktoré sú oprávnení posudzovať v súlade so zákonom o sociálnom poistení, iba posudkoví lekári, čo pre nich vyplýva jednoznačne zo samotného zákona o sociálnom poistení.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti súd dospel k záveru, že odporkyňa v konaní o zvýšenie invalidného dôchodku navrhovateľky postupovala v súlade so zákonom o sociálnom poistení a jej rozhodnutie, ktorým bola zamietnutá žiadosť o zvýšenie invalidného dôchodku, bolo vydané taktiež v súlade so zákonom o sociálnom poistení, a preto súd toto rozhodnutie podľa § 250q ods. 2 O.s.p. potvrdil.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250l ods. 2 v spojení s § 250k ods. 1 O.s.p. a navrhovateľke, ktorá v konaní úspešná nebola, nepriznal právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.