KSKE 3 Sd 63/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Sd 63/2012

KS v Košiciach, dátum 03.10.2012, sp.zn. KSKE 3 Sd 63/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sd/63/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012201009 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012201009.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci navrhovateľa: P. T., trvale bytom T.. Z. XXXX/X, P. M. F., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie so sídlom Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o opravnom prostriedku navrhovateľa proti rozhodnutiu odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 26. júna 2012, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Podaním zo dňa 04. júla 2012 sa navrhovateľ domáha preskúmania rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 26. júna 2012, ktorým mu podľa § 73 a § 112 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zamietla jeho žiadosť o zvýšenie invalidného dôchodku.

Proti tomuto rozhodnutiu podal včas opravný prostriedok - odvolanie navrhovateľ z dôvodu, že došlo k zhoršeniu jeho zdravotného stavu. Zároveň priložil psychologický nález.

Navrhovateľ po oboznámení sa s vyjadrením odporkyne a lekárskou správou posudkovej lekárky Sociálnej poisťovne, ústredie, vysunuté pracovisko v Prešove z 23.08.2012 na pojednávaní dňa 03. októbra 2012 vzal svoj návrh v celom rozsahu späť.

Podľa § 250l ods. 2 O.s.p. pokiaľ v tejto hlave nie je ustanovené inak, použije sa primerane ustanovenie druhej hlavy s výnimkou § 250a.

Podľa § 250d ods. 3, veta prvá O.s.p., súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstránil vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a alebo ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) .

Podľa § 250h ods. 2 O.s.p. veta pred bodkočiarkou, až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť.

Pretože navrhovateľ vzal svoj návrh v celom rozsahu späť pred rozhodnutím súdu vo veci samej, bolo potrebné konanie podľa vyššie citovaných zákonných ustanovení zastaviť.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa § 146 ods. 1 písm. c/, § 246c ods. 1 250l ods. 2 O.s.p. tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu pretože konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.