KSKE 3 Sd 68/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sd/68/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012201111 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012201111.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Valériou Mihalčinovou, v právnej veci navrhovateľa: J. K. N. C. N., bytom V. X, P., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ú s t r e d i e, ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o i n v a l i d n ý dôchodok, takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 10. júla 2012 č. XXX XXX XXXX X a vracia jej vec na ďalšie konanie.

Účastníkom n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Preskúmavaným rozhodnutím odporkyňa podľa § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok zo dňa 21.06.2012. V odôvodnení uviedla, že podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia pobočky Sociálnej poisťovne Rožňava zo dňa 21.06.2012 nie je invalidný, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Prílohou rozhodnutia je aj odborný posudok o invalidite z 21.06.2012.

Proti tomuto rozhodnutiu podal včas opravný prostriedok navrhovateľ. Navrhol preskúmavané rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť odporkyni na ďalšie konanie. Uviedol, že 02.05.2011 utrpel pracovný úraz s vážnou zlomeninou ľavého členka, na ktorý bol hospitalizovaný a operovaný na Klinike úrazovej chirurgie v Košiciach. Pretože išlo o komplikovanú zlomeninu liečba za daného stavu bola zdĺhavého rázu a bol práceneschopný 1 rok. Ani po roku bolesti nohy neustúpili a podľa posudku lekára KÚCH Košice by ho mali znovu operovať, aby bolesti ustúpili a preto aj podal žiadosť o priznanie invalidného dôchodku. Posudkový lekár stanovil mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 15 % s čím nesúhlasí, lebo nevie vykonávať pracovnú činnosť, ktorú vykonával v plnej miere. Pracuje ako správca cintorína, takže pri práci skoro celý deň je na cintoríne, kde sa musí pohybovať medzi hrobmi, pričom ide o úzke cestičky a svahovitý terén. Vie veľmi málo hýbať pravou nohou v členku, preto má veľké bolesti pri každom kroku. Je obmedzený aj pri riadení motorového vozidla, lebo nie je schopný pohybovať nohami a pedálmi tak, ako sa to vyžaduje. Má za to, že je oveľa viac obmedzený vo vykonávaní práce ako aj ostatných úkonov v bežnom živote ako je to uvedené v samotnom lekárskom posudku. Zároveň uviedol, že má stanovenú aj ďalšiu diagnózu - porucha osobnosti a správania pri poškodení mozgu neurologickým procesom, na ktorú nebol pri posudzovaní zdravotného stavu vzatý ohľad. Pripojil odborné nálezy z psychiatrickej a neurologickej ambulancie.

Na pojednávaní uviedol, že keď bol predvolaný k posudkovej lekárke, táto mu uviedla, že bude hodnotiť len tie správy, ktoré sa týkajú úrazu a ostatné správy nie sú potrebné. Zároveň uviedla, že nemá všetky potrebné odborné lekárske nálezy, má lekárske správa iba z chirurgie ale chýbajú jej nálezy z ortopédie. Z toho dôvodu predložil na pojednávaní súdu odbornú lekársku správu z ortopedickej ambulancie z 23.10.2012, z psychologického vyšetrenia z 15.10.2012 a prepúšťaciu správu z hospitalizácie na psychiatrickom oddelení NsP sv. Barbory Rožňava od 10.10. do 23.10.2012.

Odporkyňa v písomnom vyjadrení navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť. Uviedla, že posudkoví lekári zhodnotili zdravotný stav navrhovateľa na základe predložených odborných lekárskych nálezov a vlastného vyšetrenia, ktorý vyhodnotili tak, že navrhovateľov zdravotný stav nie je zhoršený na úroveň invalidity, lebo miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou nespĺňa zákonné podmienky invalidity. Navrhovateľ v konaní o opravnom prostriedku predloženými listinnými dôkazmi nepreukázal, že jeho zdravotný stav odôvodňuje vznik invalidity.

Na pojednávaní z dôvodu, že navrhovateľ predložil nové odborné lekárske nálezy navrhla pojednávanie odročiť s tým, aby posudkový lekár posúdil aj tieto novo doložené odborné lekárske nálezy.

Súd podľa § 250l a nasl. O.s.p. na nariadenom pojednávaní preskúmal napadnuté rozhodnutie odporkyne, oboznámil sa s opravným prostriedkom navrhovateľa, pripojenými odbornými nálezmi, lekárskou správou posudkového lekára Sociálnej poisťovne, ústredie vysunuté pracovisko v Prešove z 20.09.2012, písomným vyjadrením odporkyne, posudkovým spisom (zdravotnou dokumentáciou navrhovateľa) , dávkovým spisom odporkyne a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa je dôvodný.

Z obsahu posudkového spisu súd zistil, že navrhovateľ žiadosťou z 26.04.2012 žiadal o dávku sociálneho poistenia, ku ktorej pripojil odborné lekárske nálezy a ktorú doručil Sociálnej poisťovni, pobočka Rožňava 21.06.2012.

Podmienky nároku na invalidný dôchodok sú upravené v § 70 a nasl. zákona o sociálnom poistení.

Podľa § 70 ods. 1 zákona o sociálnom poistení poistenec má nárok na invalidný dôchodok ak sa stal invalidným, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a miera schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je upravená v § 71 zákona.

Poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok. Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a komplexných funkčných vyšetrení a

ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti, schopnosti pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4 k zákonu o sociálnom poistení. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí. Jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú. Mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určenú podľa tohto zákona možno zvýšiť najviac o 10 % ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav na účely invalidity sa posúdi opätovne, ak sa predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu a zmena v schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Lekárska posudková činnosť pri výkone sociálneho poistenia je upravená v § 153 zákona o sociálnom poistení. Lekárska posudková činnosť poistenia zahŕňa posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Lekársku posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky a posudkový lekár sociálneho poistenia ústredia. Posudkový lekár posudzuje na účely sociálneho poistenia pri kontrolných lekárskych prehliadkach zdravotný stav, schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť a pracovnú schopnosť poistenca. Posudkový lekár pri výkone lekárskej posudkovej činnosti spolupracuje s praktickým lekárom, ošetrujúcim lekárom a s revíznym lekárom zdravotnej poisťovne. Môže posúdiť dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav poistenca v prítomnosti prísediaceho lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore.

Čo je podkladom pre rozhodnutie, ktoré vydáva sociálna poisťovňa je upravené v § 195 zákona o sociálnom poistení tak, že organizačná zložka sociálnej poisťovne pred vydaním rozhodnutia postupuje tak, aby presne a úplne zistila skutočný stav veci a na ten účel obstará potrebné podklady na rozhodnutie. Podkladom na rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe organizačnej zložke sociálnej poisťovni z jej činnosti.

Čo môže byť dôkazom je upravené v § 196 zákona o sociálnom poistení tak, že dôkazom je všetko čo môže prispieť k zisteniu a objasneniu skutočného stavu veci, najmä výpovede účastníkov konania a vyjadrenia účastníkov konania, svedkov, odborné posudky, znalecké posudky, správy, listiny, vyjadrenia a potvrdenia iných fyzických osôb a právnických osôb. Netreba dokazovať skutočnosti všeobecne známe, alebo skutočnosti známe z činnosti sociálnej poisťovne.

Aké náležitosti má mať rozhodnutie je upravené v § 209 zákona o sociálnom poistení tak, že rozhodnutie musí byť vydané v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného skutočného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti a to výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní alebo o opravnom prostriedku. Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu podľa ktorého sa rozhodlo, prípadne aj rozhodnutie o povinnosti nahradiť trovy konania. V odôvodnení rozhodnutia sa uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bola vedená sociálna poisťovňa pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, na ktorých základe rozhodovala.

Sociálna poisťovňa teda tak, ako to vyplýva z ustanovenia § 195 a § 209 ods. 1 zákona o sociálnom poistení musí zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom obstarať aj potrebné podklady.

Z posudkového spisu súd zistil, že napriek tomu že k žiadosti o dávku sociálneho poistenia navrhovateľ pripojil aj lekársku správu od Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany, a.s. zo dňa 15.04.2012, v ktorej je doporučená kontrola u ortopéda, posudkoví lekári nežiadali, aby navrhovateľ predložil odborný lekársky nález z ortopedického vyšetrenia, pričom ako uviedol sám navrhovateľ posudková lekárka po

podaní opravného prostriedku sama mu uviedla, že jej chýbajú nejaké odborné nálezy a teda konkrétne aj odborný nález z ortopédie. Nevyčkala, aby navrhovateľ takéto odborné vyšetrenie absolvoval a aby mohla komplexne posúdiť zdravotný stav navrhovateľa na účely invalidity. Naviac k opravnému prostriedku navrhovateľ pripojil aj nález z psychiatrickej ambulancie zo dňa 31.05.2012 a 07.06.2012 a z 13.08.2012, kde odborný lekár odporučil diagnostickú hospitalizáciu na vyššom pracovisku s tým, že navrhovateľa telefonicky objednal. Navrhovateľ skutočne bol aj hospitalizovaný na psychiatrickom oddelení, o čom predložil súdu prepúšťaciu správu zo dňa 23.10.2012. Pritom posudkový lekár po podaní opravného prostriedku vo svojej lekárskej správe vôbec neuviedol z akého dôvodu predložené odborné lekárske správy k opravnému prostriedku nehodnotil a konkrétne prečo nehodnotil odborné lekárske nálezy z psychiatrickej ambulancie, keď sám navrhovateľ v opravnom prostriedku poukazoval aj na tieto odborné lekárske nálezy. Ak posudkový lekár v zmysle § 71 ods. 4 a § 153 zákona o sociálnom poistení má posudzovať zdravotný stav a pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, má ich posudzovať na základe komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov a prihliadať na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť. Bolo podľa názoru súdu povinnosťou posudkových lekárov ako v správnom konaní tak aj v súdnom konaní komplexne posúdiť zdravotný stav navrhovateľa na účely invalidity, lebo iba pri komplexnom posúdení zdravotného stavu mohli aj správne určiť, ktoré ochorenie je rozhodujúcim zdravotným postihnutím a takisto v súlade s prílohou č. 4 k zákonu o sociálnom poistení stanoviť aj mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

V danom prípade posudkoví lekári takto nepostupovali, lebo ak už bolo navrhovateľovi doporučené aj ortopedické vyšetrenie, ktorú skutočnosť posudkoví lekári mohli zistiť z odborných lekárskych nálezov a napokon posudková lekárka, ktorá v súdnom konaní poukázala na to, že takýto odborný nález jej chýba, nič im nebránilo, aby navrhovateľa požiadali o predloženie takéhoto odborného lekárskeho nálezu. V súdnom konaní naviac posudková lekárka vôbec sa nezaoberala a žiadnym spôsobom ani nehodnotila odborné lekárske nálezy pripojené k opravnému prostriedku a predovšetkým odborné nálezy z psychiatrickej ambulancie a taktiež nezohľadnila, resp. nevyčkala na hospitalizáciu navrhovateľa na psychiatrickom oddelení, pretože ambulantným psychiatrom u navrhovateľa bola doporučená diagnostika hospitalizácia na vyššom pracovisko a zároveň na takúto hospitalizáciu navrhovateľ bol aj telefonicky objednaný.

Na základe uvedených skutočnosti súd dospel k záveru, že rozhodnutie odporkyne bolo vydané bez toho, aby presne a úplne zistila skutočný stav veci, predovšetkým čo sa týka posúdenia zdravotného stavu navrhovateľa na účely žiadanej dávky, t. j. invalidný dôchodok, čo vyplýva aj z ustanovenia § 195 ods. 1 a § 209 ods. 1 zákona o sociálnom poistení. Teda rozhodnutie odporkyne bolo vydané predčasne, bez toho, aby bol náležite zistený presne a úplne skutočný stav veci. Podklady, ktoré sú obsahom posudkového aj dávkového spisu nie sú postačujúce k tomu, aby bolo možné vo veci správne rozhodnúť.

Preto súd preskúmavané rozhodnutie podľa § 250q ods. 2 O.s.p. v spojení s § 250j ods. 2 písm. c) O.s.p. zrušil a vrátil vec odporkyni na ďalšie konanie.

V ďalšom konaní úlohou odporkyne bude úplne a presne zistiť skutočný stav veci, predovšetkým posudkoví lekári sa musia náležite vysporiadať so všetkými navrhovateľom predloženými odbornými nálezmi. V prípade, že pre komplexné posúdenie zdravotného stavu na žiadanú dávku, t. j. invalidný dôchodok budú potrebovať ďalšie iné odborné vyšetrenie, bude ich povinnosťou, aby požiadali navrhovateľa o predloženie takéhoto odborného lekárskeho nálezu. V prípade potreby posudkový lekár zváži, či nebude potrebné posúdiť nepriaznivý zdravotný stav navrhovateľa aj v prítomnosti prísediaceho lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore, prípadne k zisteniu a objasneniu skutočného stavu veci nebude potrebné vykonať znalecké dokazovanie znalcom z odboru, v ktorom by malo byť zaradené rozhodujúce zdravotné postihnutie.

Iba po presne a úplne zistenom skutočnom stave veci bude môcť odporkyňa vo veci opätovne rozhodnúť a nové rozhodnutie musí mať náležitosti, ktoré mu predpisuje ustanovenie § 209 zákona o sociálnom poistení.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250l ods. 2 v spojení s § 250k ods. 1 O.s.p. a účastníkom nepriznal náhradu trov konania, lebo navrhovateľ náhradu trov súdneho konania si neuplatnil a odporkyňa zo zákona toto právo nemá.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie n i e je prípustné (§ 250s O.s.p.) .