KSKE 3 Sd 8/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sd/8/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200106 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200106.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Valériou Mihalčinovou, v právnej veci navrhovateľa: I. C. J. U. M. B., H. D., R. XX, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ú s t r e d i e, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o i n v a l i d n ý dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 11. októbra 2011 č. XXXXXXX XXX .

Účastníkom n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Preskúmavaným rozhodnutím odporkyňa podľa § 70 ods. 1, § 274 a § 82 zák. č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov navrhovateľovi od 19. augusta 2011 priznala invalidný dôchodok v sume 277,60 EUR mesačne. Nárok na invalidný dôchodok navrhovateľovi vznikol 18.08.2011 a invalidný dôchodok sa mu priznáva od 19.11.2011.

V odôvodnení rozhodnutia uviedla, že navrhovateľ spĺňa zákonné podmienky na invalidný dôchodok stanovené v § 70 ods. 1 zák. č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení) , pretože podľa lekárskej správy miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť od 18.08.2011 je u neho v rozsahu 45 % a pred vznikom invalidity získal 12.498 dní obdobia dôchodkového poistenia. Suma invalidného dôchodku bola určená podľa § 73 ods. 2 zákona o sociálnom poistení ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, ktorý bol zistený 1,2706 x obdobie dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočítalo obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku, t. j. 45,8987 x aktuálna dôchodková hodnota 9,5756 x 45 % miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť = 251,30 EUR mesačne. K tejto sume navrhovateľovi patrí zvýšenie podľa zák. č. 222/2003 Z. z. o 15,50 EUR mesačne a ďalej zvýšenie podľa § 82 zák. č. 461/2003 Z. z. o 1,8 %, t. j. 5,- EUR, takže výsledná suma invalidného dôchodku je 277,60 EUR mesačne. Súčasťou preskúmavaného rozhodnutia je aj lekárska správa z 18.08.2011.

Proti tomuto rozhodnutiu podal včas opravný prostriedok navrhovateľ. Ako uviedol na pojednávaní, navrhuje preskúmavané rozhodnutie zrušiť a vrátiť odporkyni na ďalšie konanie.

V písomnom opravnom prostriedku žiadal o opätovné posúdenie invalidity a o zvýšenie sumy invalidného dôchodku, lebo na základe jeho súčasného zdravotného stavu odkedy prebieha konania o priznanie

invalidného dôchodku, tento sa zhoršil, o čom predložil lekársku správu zo 17.10.2011 a prepúšťaciu správu z Kliniky pracovného lekárstva a z Kliniky toxikológie Košice.

Na pojednávaní uviedol, že nevie sám uviesť prečo rozhodnutie odporkyne ako aj jej postup v danej veci nebol v súlade so zákonom o sociálnom poistení, ale poukazoval na to, že jeho nezaujíma aké sú tabuľky a koľko mu patrí miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, pretože ho bolí noha a nevie ani dobre chodiť. Niekto, kto nemá také zdravotné problémy ako on chodí a je uznaný invalidným, pričom on vzhľadom na svoj zdravotný stav nie je invalidným uznaný tak, ako to má byť. Zároveň uviedol aký bol postup sociálnej poisťovne pri posudzovaní jeho zdravotného stavu posudkovými lekármi.

Odporkyňa vzhľadom na opätovné posúdenie zdravotného stavu navrhovateľa posudkovým lekárom po podaní opravného prostriedku, ktorý je zhodný so záverom posudkového lekára pred vydaním preskúmavaného rozhodnutia navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť. Zároveň sa vzdala práva na náhradu trov konania.

Súd podľa § 250l a nasl. O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie odporkyne, oboznámil sa s opravným prostriedkom odporkyne, lekárskou správou posudkového lekára Sociálnej poisťovne, ústredie, so sídlom v Košiciach z 24.01.2010, písomným vyjadrením odporkyne zo 07.02.2012, obsahom posudkového spisu, ako aj dávkového spisu odporkyne a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa nie je dôvodný.

Navrhovateľ podal žiadosť o dávku sociálneho poistenia s pripojenými odbornými lekárskymi správami na Sociálnej poisťovni, pobočka v Trebišove.

Podmienky nároku na invalidný dôchodok sú upravené v § 70 a nasl. Zákona o sociálnom poistení.

Podľa § 70 ods. 1 zákona o sociálnom poistení poistenec má nárok na invalidný dôchodok ak sa stal invalidným, získal potrebný počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Poistenec je invalidný ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou (§ 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení) .

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako 1 rok (§ 71 ods. 2 zákona o sociálnom poistení) .

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a z hodnotenia liečby s určením diagnostického záveru stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajú schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajú schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie (§ 71 ods. 3 zákona o sociálnom poistení) .

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a so zreteľom

na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí. Jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú. Mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určenú podľa ods. 6 možno zvýšiť najviac o 10 %, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (§ 71 ods. 6, 7, 8 zákona o sociálnom poistení) .

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav na účely invalidity sa posúdi opätovne, ak sa predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu a zmena schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (§ 71 ods. 10 zákona o sociálnom poistení) .

Lekárska posudková činnosť pri výkone sociálneho poistenia sa člení na lekársku posudkovú činnosť nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a úrazového poistenia (§ 153 ods. 1 zákona o sociálnom poistení) .

Lekárska posudková činnosť dôchodkového poistenia zahŕňa posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (§ 153 ods. 3 písm. a) zákona o sociálnom poistení) .

Lekársku posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky a posudkový lekár sociálneho poistenia ústredia. Posudkový lekár pri výkone lekárskej posudkovej činnosti spolupracuje s praktickým lekárom, ošetrujúcim lekárom a s revíznym lekárom zdravotnej poisťovne. Môže posúdiť dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav poistenca v prítomnosti prísediaceho lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore (§ 153 ods. 5, 8 zákona o sociálnom poistení) .

Na základe podanej žiadosti navrhovateľa o invalidný dôchodok v správnom konaní pred vydaním preskúmavaného rozhodnutia posudzovala zdravotný stav navrhovateľa na účely invalidity posudková lekárka Sociálnej poisťovne, pobočka Trebišov. Dňa 18.08.2011 po vlastnom vyšetrení navrhovateľa a po zhodnotení predložených odborných lekárskych nálezov a to prepúšťacej správy z neurológie z 20.07.2011, prepúšťacej správy z chirurgickej kliniky z 13.09.2010, kardiologického vyšetrenia z 18.07.2011, ortopedického vyšetrenia 14.02. a 18.04.2011, z pľúcneho vyšetrenia z 30.06.a 20.07.2011 dospela k záveru, že rozhodujúcim zdravotným postihnutím je alimentárna obezita BMI s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa kapitoly IV, položky 4 písm. a na hornej hranici, t. j. 35 % a pre ostatné zdravotné postihnutia dorzopatia pri spondylolistéze L 5 II. stupňa, artróze oboch členkových zhybov III. až IV. štádium, hypertenzná choroba srdca navýšila mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 10 %. Na tomto závere posudková lekárka zotrvala aj po zhodnotení predloženej prepúšťacej správy z Kliniky pracovného lekárstva a klinickej toxikológie z 19.10.2011 a neurologického vyšetrenia zo 17.10.2011.

V súdnom konaní zdravotný stav navrhovateľa na účely invalidity posúdila aj posudková lekárka Sociálnej poisťovne, ústredie, so sídlom v Košiciach dňa 24.01.2012. Po zhodnotení všetkých navrhovateľom predložených odborných lekárskych správ, ktoré boli predložené aj posudkovej lekárke Sociálnej poisťovne, pobočka Trebišov dospela k záveru, že rozhodujúcim zdravotným postihnutím navrhovateľa sú endokrinné choroby poruchy výživy a premeny látok s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa kapitoly IV, položka 4 písm. a na hornej hranici, t. j. 35 % a pre ostatné ochorenia, ktoré boli diagnostikové príslušnými odbornými lekármi navýšila mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 10 %. Uviedla, že navrhovateľ s ťažkou nadváhou je v liečbe ortopéda pre bolesti kĺbov a neurológa pre bolesti chrbtice. Podľa odborných nálezov je u neho prítomná porucha statodynamiky chrbtice bez dráždenia nervov a svalov na dolných končatinách, prítomné ľahké obmedzenia pohyblivosti váhonostných kĺbov a stredne ťažké obmedzenie pohyblivosti v členkových zhyboch na horných končatinách, prítomné známky radiálnej aj ulnárnej epikondilitídy. Pre vysoké hodnoty ThTk bol vyšetrený kardiológom a pri liečbe sú hodnoty Tk uspokojivé bez ťažkých orgánových komplikácií. Pľúcnym vyšetrením bola zistená reštrikčná ventilačná porucha ľahkého stupňa.

Vzhľadom na uvedené posudkoví lekári posúdili zdravotný stav navrhovateľa v súlade so zákonom o sociálnom poistení na základe ním predložených a absolvovaných odborných lekárskych vyšetrení, ktoré posudkový lekári zhodnotili v súlade s § 71 a § 153 zákona o sociálnom poistení. Zhodne pri zhodnotení zdravotného stavu na účely invalidity dospeli k záveru, že rozhodujúcim zdravotným postihnutím u navrhovateľa sú endokrinné choroby poruchy výživy a premeny látok a mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa kapitoly IV, položky 4 písm. a stanovili na hornej hranici, t. j. 35 %. Zároveň vzhľadom na ďalšie diagnostikované ochorenia navrhovateľa posudkoví lekári zhodne navýšili aj mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 10 %, ako to umožňuje ustanovenie § 71 ods. 8 zákona o sociálnom poistení.

Pretože postup sociálnej poisťovne vo veci, ako aj jej rozhodnutie bolo vydané v súlade so zákonom o sociálnom poistení, súd preskúmavané rozhodnutie podľa § 250q ods. 2 O.s.p. potvrdil.

Námietke navrhovateľa, aby bol opätovne posúdený jeho zdravotný stav bolo po podaní opravného prostriedku vyhovené, pretože zdravotný stav navrhovateľa posúdil dňa 24.01.2012 posudkový lekár Sociálnej poisťovne, ústredie a posúdil ho na základe navrhovateľom predložených odborných lekárskych správ aj tých, ktoré boli navrhovateľom pripojené k opravnému prostriedku. K námietke navrhovateľa, že u neho boli diagnostikované aj ďalšie ochorenia okrem rozhodujúceho zdravotného postihnutia treba uviesť, že miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí. Jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú, ale mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť možno zvýšiť najviac o 10 % vtedy, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Preto nie je možné za jednotlivé ochorenia, ktoré boli u navrhovateľa diagnostikované spočítavať percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Zdravotný stav navrhovateľa ako už bolo uvedené posudkovými lekármi bol posúdený na základe aktuálnych a navrhovateľom predložených odborných lekárskych vyšetrení. Ak dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav na účely invalidity sa zmení, navrhovateľ bude môcť opätovne požiadať o preskúmanie zdravotného stavu na účely invalidity na základe nových odborných lekárskych vyšetrení a žiadať o zvýšenie priznaného invalidného dôchodku.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250l ods. 2 v spojení s § 250k ods. 1 O.s.p. a účastníkom nepriznal právo na náhradu trov konania, pretože navrhovateľ v konaní úspešný nebol a odporkyňa zo zákona toto právo nemá.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.