KSKE 3 Sd 82/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sd/82/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011201085 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011201085.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Valériou Mihalčinovou, v právnej veci navrhovateľa: B. Z. L. U. c n L., Z. T. XX, N., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ú s t r e d i e Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o zvýšenie invalidného dôchodku, takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 24. októbra 2011 č. XXXXXXX XXX X a vracia jej vec na ďalšie konanie.

Navrhovateľovi n e p r i z n á v a náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Preskúmavaným rozhodnutím odporkyňa podľa § 70 ods. 1, § 112 ods. 1 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov navrhovateľovi od 05. júla 2010 zvýšila invalidný dôchodok na sumu 349,30 EUR mesačne a od 01.01.2011 na sumu 355,60 EUR mesačne.

Podľa odôvodnenia preskúmavaného rozhodnutia suma invalidného dôchodku sa zvýšila po zistení vymeriavacieho základu za obdobie od 01.04.1988 do 31.12.1988 a od 01.01.1989 do 31.12.1989.

Proti tomuto rozhodnutiu podal včas opravný prostriedok navrhovateľ. Navrhol preskúmavané rozhodnutie zrušiť a vrátiť odporkyni na ďalšie konanie z dôvodu, že odporkyňa nepostupovala v konaní tak, ako jej bolo uložené rozsudkom Krajského súdu v Košiciach z 22.08.2011 č. k. 4Sd/24/2011-30. Jediným spolupracovníkom, ktorý s ním pracoval a vykonával rovnaký druh zamestnania za rovnakú mzdu v roku 1990 bol O. K.. S ním pracoval od 02.04. do 31.12.1990. Z toho dôvodu nemohol uviesť ani ďalšieho svedka - spolupracovníka, lebo iba O. K. môže byť ako jediná hodnoverná osoba pri zisťovaní osobného vymeriavacieho základu za spornú dobu.

Na súdnom pojednávaní navrhovateľ uviedol, že v pridruženej výrobe JRD Nová Dedina Drienčany pracoval v rokoch 1988 až 1990. Pracoval ako vedúci stavebnej skupiny pridruženej výroby uvedeného JRD a počas celej doby pracovali v stavebnej skupine najviac ak traja pracovníci. On pracoval ako vedúci stavebnej skupiny v roku 1988, v roku 1989 s ním pracoval pán N. a pán V. Z.. V marci 1990 pracoval len sám a od 01.04.1990 do 31.12.1990 pracoval len s pánom O. K., teda pracovali dvaja. Vedúcim celej pridruženej výroby bol V. N. a účtovníčkou bola X. Y., ktorá aj peniaze vyplácala. V roku 1990 JRD Nová Dedina Drienčany sa začalo postupne rozpadávať na jednotlivé hospodárske dvory a od 01.01.1991 stavebná skupina pridruženej výroby odišla na hospodársky dvor Teplý vrch, kde mu bola aj vyplácaná mzda. Poukázal aj na osobný list dôchodkového poistenia zo 14.09.2010, ktorý mu zaslala odporkyňa a v ktorom je uvedené, že od 01.01. do 31.12.1990 má všeobecný vymeriavací základ vo výške 39.336,-

Sk, a preto sa domnieva, že ak niekto odvádzal odvody na dôchodkové poistenie, tak potom z tohto všeobecného vymeriavacieho základu je možné vypočítať hrubú mzdu a na základe toho stanoviť aj osobný mzdový bod.

Odporkyňa v písomnom vyjadrení uviedla, že suma invalidného dôchodku navrhovateľa bola určená podľa § 73 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 600/2003 Z. z.. Priemerný osobný mzdový bod bol určený 0,7866 x 46,7014 rokov obdobia dôchodkového poistenia spolu s pripočítaným obdobím x aktuálna dôchodková hodnota na rok 2010 9,2246 = 338,90 EUR mesačne. K tejto sume invalidného dôchodku mu patrí zvýšenie o 3,05 podľa Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 413/2009 Z. z., t. j. o 10,40 EUR mesačne a zvýšenie o 1,8 % podľa Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 404/2009, t. j. o 6,30 EUR mesačne, takže suma invalidného dôchodku je 355,60 EUR mesačne.

Rozhodujúce obdobie na výpočet dôchodku sumy vymeriavacích základov na určenie poistného na dôchodkové poistenie, všeobecné vymeriavacie základy a osobné mzdové body sú uvedené v osobnom liste, ktorý bol zaslaný v prílohe rozhodnutia z 24.06.2011 Č.. XXXXXXX XXX .

Pre nárok na invalidný dôchodok a jeho sumu nie je možné navrhovateľovi započítať hrubý zárobok za dobu poistenia od 01.01.1990 do 31.12.1990, nakoľko v centrálnej evidencii Sociálnej poisťovni, ústredie Bratislava sa nenachádza žiadny doklad, ktorý by preukazoval navrhovateľov hrubý zárobok za vyššie uvedenú dobu poistenia, ani archívna spoločnosť ARCHOBS s.r.o. Brezno neeviduje mzdový list za rok 1990 a ani na základe ním uvedených svedkov - W. N., V. Z., O. K., nakoľko títo svedkovia nie sú hodnoverní (vysvetlenie dôvodu nepreukázania vymeriavacieho základu za dobu od 01.01. do 31.12.1990 je uvedená vo vysvetľujúcom liste, ktorý bol zaslaný ako príloha rozhodnutia) . Z obsahu vysvetľujúceho listu vyplýva, že uvedení svedkovia nie sú vhodní na preukázanie, resp. pre porovnanie vymeriavacieho základu za vyššie uvedenú dobu, nakoľko svedok W. N. od 01.01.1990 do 31.12.1990 bol vedený ako samostatne zárobkovo činná osoba, svedok V. Z. bol vedený v uvedenom období ako občan poskytujúci služby a svedok O. K. pracoval v JRD Drienčany len od 01.04.1990 do 31.12.1990, t. j. nepreukazuje celú dobu poistenia a bol pracovne podriadený navrhovateľovi, pričom pre preukázanie hrubého zárobku za rok 1990 je potrebné čestné vyhlásenie aspoň dvoch spolupracovníkov, ktorí v rovnakom období, s rovnakou dĺžkou praxe vykonávali rovnaký druh zamestnania pre toho istého zamestnávateľa, ktorá podmienka splnená nebola, preto je jeho námietka na zhodnotenie vymeriavacieho základu za rok 1990 právne irelevantná. Sociálna poisťovňa, pobočka Košice i napriek ďalšiemu šetreniu nezistila žiadneho zamestnávateľa, u ktorého by bolo možné zistiť porovnateľný zárobok, navrhovateľovi bola pre nárok na invalidný dôchodok a pre výpočet jeho sumy zhodnotená len doba od 01.01. do 31.12.1990 bez vymeriavacieho základu. Preskúmavaným rozhodnutím realizovali rozsudok Krajského súdu v Košiciach zo dňa 22.08.2011 č. k. 4SD/24/2011-30. V závere uviedla, že navrhuje preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť.

Súd podľa § 250l a nasl. O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie odporkyne, oboznámil sa s dávkovým spisom odporkyne, písomným vyjadrením odporkyne, spisom Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 4Sd/24/11 a z neho najmä rozsudkom zo dňa 22.08.2011 na č. l. 30 a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa je dôvodný.

Preskúmavaným rozhodnutím odporkyne ako už bolo uvedené bol zvýšený invalidný dôchodok navrhovateľovi od 05.07.2010 na 355,66 EUR mesačne.

Určenie sumy invalidného dôchodku je upravené v § 73 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších zmien, (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) .

Podľa § 73 ods. 1 zákona o sociálnom poistení suma invalidného dôchodku poistenca, ktorý ma percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku

nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty; § 63 ods. 1 tretia veta a štvrtá veta platia rovnako.

I po vydaní preskúmavaného rozhodnutia medzi účastníkmi naďalej zostala spornou otázka, či na základe výsledkov dokazovania vykonaného odporkyňou je možné určiť osobný vymeriavací základ navrhovateľa za obdobie od 01.01.1990 do 31.12.1990, keď bolo preukázané, že v uvedenom období navrhovateľ pracoval ako vedúci stavebnej čaty pridruženej výroby JRD Nová Dedina Drienčany.

Z pripojeného dávkového spisu odporkyne súd zistil, že navrhovateľ od 01.04.1988 do 31.12.1990 bol členom JRD Nová Dedina Drienčany. Pracoval v pridruženej výrobe ako vedúci stavebnej čaty pridruženej výroby. V spise je založený evidenčný list dôchodkového zabezpečenia vystavený JRD Nová Dedina Drienčany pre člena družstva O. K., ktorý bol zamestnaný u nich od 02.04.1990 do 31.12.1990 a ako uviedol navrhovateľ, pracoval spolu s ním v pridruženej výrobe - stavebná čata. Ďalej v spise sa nachádza potvrdenie o dĺžke zamestnania navrhovateľa vystavené JRD Nová Dedina Drienčany z 31.12.1990, z ktorého vyplýva, že od 01.04.1988 do 31.12.1990 navrhovateľ bol u nich zamestnaný a z potvrdenia 31.12.2011, ktoré podpísal V. N., bývalý vedúci pridruženej výroby a X. Y., bývalá účtovníčka je uvedené, že od 01.04.1988 do 31.12.1990 navrhovateľ pracoval na JRD Nová Dedina Drienčany v pridruženej výrobe. V osobnom liste dôchodkového poistenia zo 14.09.2010, ktorý je súčasťou rozhodnutia odporkyne o invalidnom dôchodku navrhovateľa zo dňa 14.09.2010 je uvedený rok 1990, kde v kolónke všeobecný vymeriavací základ je uvedené 39.336,- Sk. Je pravdou, že toto rozhodnutie bolo zmenené rozhodnutím odporkyne zo dňa 02.03.011 č. XXXXXXX XXX , ako aj rozhodnutím z 24.06.2011 č. XXXXXXX XXX . Rozhodnutia odporkyne z 02.03.2011 č. XXXXXXX XXX a zo dňa 24.06.2011 boli zrušené rozsudkom Krajského súdu v Košiciach zo dňa 22.08.2011 č. k. 4Sd/24/2011-30. Rozhodnutia odporkyne ako vyplýva z odôvodnenia rozsudku krajského súdu boli zrušené v časti, v ktorej navrhovateľovi nebol započítaný hrubý zárobok za dobu poistenia od 01.01.1990 do 31.12.1990 pre výpočet výšky invalidného dôchodku za nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov, pričom poukázal na aj na ustanovenie § 209 ods. 4 zákona o sociálnom poistení, v ktorom je uvedené čo má obsahovať odôvodnenie rozhodnutia. Odporkyňa potom čo jej rozhodnutia boli zrušené rozsudkom krajského súdu dokazovanie doplnila, ako to vyplýva z obsahu spisu iba potvrdením zo dňa 31.12.2011, ktorým bývalý vedúci pridruženej výroby V. N. a bývalá účtovníčka X. Y. potvrdili, že navrhovateľ pracoval na JRD Nová Dedina Drienčany od 01.04.1988 do 31.12.1990 v pridruženej výrobe. Súd zistil, že odôvodnenie preskúmavaného rozhodnutia zo dňa 24.10.2011 č. XXXXXXX XXX je totožné s odôvodnením rozhodnutia odporkyne z 24.06.2011 č. XXXXXXX XXX , ktoré spolu s rozhodnutím odporkyne zo dňa 02.03.2011 č. XXXXXXX XXX bolo zrušené z dôvodu nepreskúmateľnosti pre nedostatok dôvodov. V preskúmavanom rozhodnutí na konci odôvodnenia je naviac uvedená iba veta. Týmto realizujeme rozsudok Krajského súdu v Košiciach zo dňa 22. augusta 2011 č. k. 4Sd/24/2011-30 .

Krajský súd v Košiciach v rozsudku č. k. 4Sd/24/2011-30 z 22.08.2011 okrem iného uviedol čo má obsahovať odôvodnenie rozhodnutia odporkyne, ktorá skutočnosť vyplýva aj z ustanovenia § 209 ods. 4 zákona o sociálnom poistení, v ktorom je uvedené, že v odôvodnení rozhodnutia organizačná zložka sociálnej poisťovne uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bola vedená pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, na ktorých základe rozhodovala. V preskúmavanom rozhodnutí odporkyňa v súlade s ustanovením § 209 ods. 4 zákona o sociálnom poistení náležite neodôvodnila prečo nezapočítala hrubý zárobok za dobu poistenia navrhovateľa od 01.01.1990 do 31.12.1990 pre výpočet výšky invalidného dôchodku. Je pravdou, že odporkyňa tak, ako k rozhodnutiu zo dňa 24.06.2011 č. XXXXXXX XXX pripojila vysvetľujúci list aj k preskúmavanému rozhodnutiu pripojila vysvetľujúci list, v ktorom vysvetľuje prečo hodnotila svedka O. K. ako nehodnoverného, že svedok W. N. od 01.02.1990 do 31.12.1990 bol vedený ako samostatne zárobkovo činná osoba a svedok V. Z. od 01.04.1990 do 31.12.1990 bol vedený ako občan poskytujúci služby. Vysvetľujúci list nie je súčasťou, ani nie je odôvodnením preskúmavaného rozhodnutia a tak, ako bolo uložené odporkyni už v zrušujúcom rozsudku krajského súdu, bolo jej povinnosťou v odôvodnení preskúmavaného rozhodnutia náležite zdôvodniť, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bola vedená pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, na ktorých základe rozhodovala pri započítaní, resp. nezapočítaní hrubých zárobkov za dobu poistenia navrhovateľa od 01.01.1990 do 31.12.1990.

Ak by odporkyňa dôsledne vypočula navrhovateľa ohľadne jeho zamestnania od 01.01.1990 do 31.12.1990, tak by zistila to, čo zistil krajský súd na pojednávaní, že v roku 1990 navrhovateľ pracoval ako vedúci stavebnej čaty v pridruženej výrobe Nová Dedina Drienčany a to v mesiaci januári spolu s V. Z., v mesiaci marci 1990 pracoval sám a od 01.04. do 31.12.1990 pracoval len s pánom O. K., potom by zistil, že jeho požiadavka na navrhovateľa, aby oznámil ďalších dvoch zamestnancov, ktorí pracovali spolu s ním bola bezpredmetná. Odporkyňa nevypočula ani svedka O. K., ktorého navrhovateľ označil v písomných záznamoch Sociálnej poisťovne, pobočka Košice zo dňa 16.11.2010 a 14.12.2010 a zrejme aj z jeho výpovede by zistila, kto a koľko zamestnancov pracovalo v stavebnej čate pridruženej výroby a kto aké práce vykonával. Za to, ale ako vyplýva z obsahu pripojeného dávkového spisu odporkyňa má v spise založený evidenčný list dôchodkového zabezpečenia O. K., ktorý mal s navrhovateľom u toho istého zamestnávateľa pracovať od 01.04.1990 do 31.12.1990. Z obsahu dávkového spisu súd nevie zistiť z akého dôvodu v osobnom liste dôchodkového poistenia zo dňa 14.09.2010, ktorý je súčasťou rozhodnutia odporkyne zo dňa 14.09.2010 je uvedené, že navrhovateľ v roku 1990 mal všeobecný vymeriavací základ 39.336,- Sk a v osobnom liste dôchodkového poistenia z 02.03.2011, ktorý je súčasťou rozhodnutia odporkyne z 02.03.2011 už rok 1990 vôbec nie je uvedený. Odporkyni nič nebráni vypočuť ako svedkov bývalého vedúceho pridruženej výroby V. N. a bývalú účtovníčku X. Y., či navrhovateľ v roku 1990 pracoval v pridruženej výrobe v stavebnej čate len s O., aké kto z nich vykonával práce a aký bol ich mesačný zárobok, či vedia ktoré iné JRD v roku 1990 malo pridruženú výrobu a v rámci nej aj stavebnú čatu, resp. vykonávala stavebné práce.

Podľa § 250r O.s.p. ak súd zruší rozhodnutie správneho orgánu, je správny orgán pri novom prejednávaní viazaný právnym názorom súdu.

Rozhodnutie odporkyne zo dňa 02.03.2011 č. XXXXXXX XXX v spojení s rozhodnutím zo dňa 24.06.2011 bolo zrušené rozsudkom Krajského súdu v Košiciach zo dňa 22.08.2011 č. k. 4Sd/24/2011-30 z dôvodu nepreskúmateľnosti pre nedostatok dôvodov ohľadne nezapočítania hrubého zárobku za dobu poistenia od 01.01.1990 do 31.12.1990 u navrhovateľa pri výpočte výšky invalidného dôchodku. Ako už bolo uvedené, odporkyňa po zrušení uvedených rozhodnutí rozsudkom krajského súdu vydala nové rozhodnutie zo dňa 24.10.2011 č. XXX XXX XXXX, ktoré je totožné s odôvodnením rozhodnutia, ktoré bolo zrušené z dôvodu nespreskúmateľnosti pre nedostatok dôvodov, do ktorého iba uviedla na konci vetu, že realizuje týmto rozhodnutím rozsudok Krajského súdu v Košiciach z 22.08.2011 č. k. 4Sd/24/2011-30.

Ak z citovaného ustanovenia § 250r O.s.p. vyplýva, že pre správny orgán pri zrušení jeho rozhodnutia je záväzný právny názor súdu, potom bolo povinnosťou odporkyne v novom rozhodnutí tento právny záver súdu rešpektovať a v odôvodnení rozhodnutia tak, ako to vyplýva z ustanovenia § 209 ods. 4 zákona o sociálnom poistení uviesť, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bola vedená pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, na ktorých základe rozhodovala a to predovšetkým ohľadne započítania, resp. nezapočítania hrubého zárobku navrhovateľa za dobu poistenia od 01.01.1990 do 31.12.1990 pre výpočet výšky invalidného dôchodku. Odôvodnenie rozhodnutie netvorí nejaký vysvetľujúci list z akého dôvodu započítala, resp. nezapočítala, prípadne zistila, resp. nezistila hrubé zárobky za uvedené obdobie, pretože skutočností, ktoré boli podkladom na rozhodnutie a akými úvahami bol správny orgán vedený pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov musí byť jednoznačne uvedený tak ako to už bolo vyslovené a vyplýva to aj zo zákona o sociálnom poistení v odôvodnení preskúmavaného rozhodnutia.

Z uvedených dôvodov súd preskúmavané rozhodnutie z dôvodu nepreskúmateľnosti dôvodov podľa § 250q ods. 2 O.s.p. zrušil a vrátil vec odporkyni na ďalšie konanie s tým, že v ďalšom konaní je odporkyňa viazaná právnym názorom súdu (§ 250r O.s.p.) .

Navrhovateľ v konaní úspešný bol, ale náhradu trov konania si neuplatnil, preto súd podľa § 250l ods. 2 v spojení s § 250k ods. 1 O.s.p. navrhovateľovi nepriznal ich náhradu.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie n i e j e prípustné (§ 250s O.s.p.) .