KSKE 3 Sd 86/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Sd 86/2011

KS v Košiciach, dátum 28.02.2012, sp.zn. KSKE 3 Sd 86/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sd/86/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011201134 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011201134.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Valériou Mihalčinovou, v právnej veci navrhovateľa: L. Š. Z. W. I. R. n Í. M., V. L.. V. Č.. X, U., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o s t a r o b n ý dôchodok, takto

r o z h o d o l :

Opravný prostriedok navrhovateľa zo dňa 06.12.2011 o d m i e t a.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozhodnutím z 09.12.2010 č. XXXXXXX XXX odporkyňa podľa § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zvýšila navrhovateľovi od 01. januára 2011 starobný dôchodok na 302,70 EUR mesačne. Dôchodok bol zvýšený o 1,8 % mesačnej sumy v súlade s opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 404/2010 Z. z., t. j. o 5,40 EUR mesačne.

Proti tomuto rozhodnutiu podal navrhovateľ opravný prostriedok napísaný 06.12.2011, doručený Sociálnej poisťovni, ústredie Bratislava 14.12.2011. Uviedol, že výška jeho starobného dôchodku 302,70 EUR mesačne v momentálnej ekonomickej situácii nepokrýva ani základné životné potreby.

Odporkyňa v písomnom vyjadrení navrhla opravný prostriedok navrhovateľa ako oneskorene podaný odmietnuť. Uviedla, že preskúmavané rozhodnutie z 09.12.2010 č. XXXXXXX XXX bolo dané na expedíciu dňa 19.01. až 21.01.2011 a podľa poštových podmienok sa považuje zásielka za doručenú dňa 21.01. až 23.01.2011. Opravný prostriedok podľa § 250m ods. 2 O.s.p. sa podáva na príslušnom súde v lehote 30 dní od doručenia rozhodnutia, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje niečo iné. Pretože opravný prostriedok navrhovateľ proti rozhodnutiu podal na poštovú prepravu 12.12.2011, podal ho po uplynutí zákonom stanovenej lehote.

Súd v konaní podľa 250l a nasl. O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie spolu s podaným opravným prostriedkom, oboznámil sa s dávkovým spisom odporkyne a dospel k tomuto záveru.

Napadnuté rozhodnutie z 09.12.2010 č. XXXXXXX XXX (ktorým bol zvýšený starobný dôchodok navrhovateľa od 01.01.2011 na 320,70 EUR) , bolo podľa potvrdenia odporkyne dané na expedíciu v dňoch 19.01. až 21.01.2011. Pri rozhodnutí nie je pripojená návratka doručenky, ale podľa poštových podmienok zásielka má byť doručená 3. deň po podaní na poštovú prepravu. V danom prípade to mohlo byť v dňoch 21.01. až 23.01.2011. Navrhovateľ napriek žiadosti súdu nepredložil žiaden dôkaz, ani

písomne neoznámil, aby preskúmavané rozhodnutie prevzal v iný deň ako to uviedla odporkyňa vo svojom písomnom vyjadrení.

Návrh na preskúmanie rozhodnutia, ktorým je opravný prostriedok sa podáva na príslušnom súdu v lehote 30 dní od doručenia rozhodnutia, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje niečo iné (§ 250m ods. 2 O.s.p.) .

Zákon o sociálnom poistení (zákon č. 461/2003 Z. z.) nemá osobitné ustanovenie, v ktorom by bolo upravené, že opravný prostriedok proti rozhodnutiu odporkyne sa podáva v inej ako 30-dňovej zákonom stanovenej lehote.

Rozhodnutia súdu aj správnych orgánov sa doručujú do vlastných rúk, do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojim označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty urobí úkon na súde alebo podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť (§ 57 O.s.p.) .

V danom prípade ako to vyplýva z obsahu dávkového spisu, rozhodnutie odporkyne zo dňa 09.12.2010 č. XXXXXXX XXX bolo expedované v dňoch 19.01. až 21.01.2011. K tomuto rozhodnutiu nie je pripojená návratka doručenky, ale v súlade s poštovým poriadkom za deň doručenia sa považuje 3. deň od podania zásielky na poštovú prepravu, takže v danom prípade preskúmavané rozhodnutie navrhovateľ mal prevziať od 21.01. do 23.01.2011.

Opravný prostriedok proti rozhodnutiu navrhovateľ písal 06.12.2011, dal ho na poštovú prepravu dňa 12.12.2011 a odporkyni bol doručený 14.12.2011.

Ak do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, v danom prípade navrhovateľ preskúmavané rozhodnutie mohol najneskôr prevziať 23.01.2011, takže lehota mu začala plynúť 24.01.2011 a uplynula 22.02.2011. Navrhovateľ opravný prostriedok písal 06.12.2011 a na poštovú prepravu ho podal 12.12.2011, teda ho podal po uplynutí 30-dňovej lehoty, ktorá je stanovená zákonom na podanie opravného prostriedku.

Pretože navrhovateľ opravný prostriedok proti rozhodnutiu podal oneskorene, súd podľa § 250p O.s.p. opravný prostriedok zo 06.12.2011 proti rozhodnutiu odporkyne z 09.12.2010 č. 400 314 1030 ako oneskorene podaný, odmietol.

O trovách konania súd rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu (§ 250l ods. 2 v spojení s § 146 ods. 1 O.s.p.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má, popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.