KSKE 3 Sp 11/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sp/11/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200508 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200508.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Valériou Mihalčinovou, v právnej veci navrhovateľa: Slovenský poľovnícky zväz - Okresná organizácia Košice - okolie, Cesta Pod hradovou č. 13/A, Košice, zastúpený advokátom: JUDr. Peter Sklenár, Advokátska kancelária so sídlom Čajakova č. 1, Košice, proti odporcovi: Obvodný pozemkový úrad Košice - okolie, Popradská č. 78, Košice, za účasti podielových spoluvlastníkov Pozemkového spoločenstva Urbariátu Nižná Hutka : X) H. X., X. Č.. XX, X) J. W., Q. F. Č.. XXX, X) W. X., Q. F. Č.. X, X) H. F., F. Č.. XX, X., X) N. J., H. Č.. XX, X., X) U. X., Q. F. Č.. XX, X) G. R., Q. F. Č.. XXX, X) N. R., Q. F. Č.. XXX, X) J. R., Č. Č.. XX, XX) U. X., Q. F. Č.. XX, XX) G. F., Č. Č.. X, X. Q. F., XX) J. J., W.. Y. Č.. XX, X., XX) H. J.Y., I. Nemocnice . XXX, J., Č. N., XX) R. J., Q. F. Č.. XX, XX) H. J., Q. F. Č.. XX, XX) J. T., Q. F. Č.. XX, XX) A. X., K.Š. Č.. XX, Q. F., XX) P. S., U. Č.. XX, X., XX) R. R., Q. F. Č.. XX, XX) G. R., Q. F. Č.. XX, XX) W. W., Q. F., XX) J.. H. Š. G. J.. Z.. P. Š., K. Q. F. Č.. XXX, XX) G. N., Q. F. Č.. XXX, XX) H. G., Q. F. Č.. XXX, XX) H. G., Q. F. Č.. XX, XX) T. J., M. Č.. XX, X., XX) A. Č., Q. F. Č.. XX, XX) H. O., Š. Č.. XXX, XX) S. Z., U. Č.. XX, XX) Ľ. U., X.Á. Č.. XXX, Q. F., XX) J. X., J. Č.. X, X., XX) A. R., Q. F. Č.. XX, XX) N. Q., Ž. Č.. XX, XX) H. H., Q. F. Č.. XX, XX) R. R., Q. F. Č.. XX, XX) R. X., Y. Č.. XX, XX) S. N., Q. F. Č.. XXX, XX) J. Č., I. Č.. X, X. Q. F., XX) G. D.Á., J. Č.. XX, X., XX) R. T., T. F. Č.. XX, XX) A. X., Ž. Č.. XXX, XX) U. X., Y. Č.. XX, XX) A. Y., Q. F. Č.. XX, XX) H. Y., Q. F. Č.. XXX. XX) P. Y., Q. F. Č.. XX, XX) H. R., Y. Č.. XXX, XX) H.. W. Y., N. Č.. XX, XX) H. H., N. Č.. XXX, XX) J. U., Q. F. XX, XX) S. U., U. Č.. XXX, XX) Z. Š., Q. Q.. Č.. X, D. Y., XX) T. Š., U. Č.. XX, XX) J. F., U. Č.. XX, XX) H. F., Q.Á. F. Č.. XXX, XX) T. U., Q. F. Č.. XXX, XX) H. U., Q. F. Č.. XX, XX) Z. U., Q. F. Č.. XX, XX) J. U., Q. F. Č.. XX, XX) A.P. Č., Q. F. Č.. XX, XX) H. Č. J.., J. Z. Č.. XX, XX) D. U., U. Č.. XXX, XX) A. U., Q. F. Č.. XX, XX) T. U., Q. F. Č.. XX, XX) S. U., Q. F. Č.. XX, XX) D. U., Q. F. Č.. XX, XX) A. U. Y.., Q. F. Č.. XX, XX) J.. J. F., P. Č.. XXX, XX) U. S., Q. F. Č.. XXX, XX) P. U., Q.Á. F. Č.. XX, XX) H. U., Q. F. Č.. XX, XX) W. X., U. Č.. XX, XX) A. U., Q. F. Č.. XXX, XX) J. X., U. Č.. XX, XX) Š. F., U. Č.. XX, XX) T. U., Q. F. Č.. XXX, XX) J. R., U. Č.. XX, X.-X., XX) J. A., Q. F. Č.. XX, XX) G. T., Ď. Č.. XX, XX) N. W.Á., J. Č.. XX, X.-X., XX) N. N., Q. F. Č.. XX, XX) R. R., K. Č.. XX, Q. F., XX) S. H., Q. F. Č.. XX, XX) T. G., Q. F. Č.. XXX, XX) G. Š., F. Č.. XX, X., XX) G. Š., Q. F. Č.. X, XX) J.. Z. F., Q. F. Č.. XX, XX) P. F., Q. F. Č.. XXX, XX) W. Š., X. XX, X.-X. Q. F., XX) K. T., Q. F. Č.. XX, XX) T. T., E. Č.. X, X., XX) J. R., J. Č.. XX, X.Y. Q. F., XX) G. J., Q. F. Č.. XX, XX) T. R., Q. F. Č.. X, XX) R. R., Q. F. Č.. XX, XX) T. E., Q. XXX, T. J., XX) G. R., A. Č.. XX, X., XX) S. R., Q. F. Č.. XX, XX) S. R., H. W. Č.. XX, X., XX) F. X., R. X, X., XXX) J. Š., X.Á. Č.. X, X., XXX) T. U., Q. F. Č.. XX, XXX) J. W., Q. F. Č.. XX, XXX) N. R., Q. F. Č.. XX, XXX) T. T., Q. F. Č.. XX, XXX) J. T., Q. F. Č.. XX, XXX) N. W., Q. F. Č.. XXX, XXX) T. W., Q. F. Č.. X, XXX) T. U., Q. F. Č.. X, XXX) Z. D., Q. F. Č.. XXX, XXX) J. E., T. XX, X., XXX) Z. F., Q. F. Č.. XX, XXX) J. U., Q. F. Č.. XX, XXX) T. U., Ž. Č.. XXX, XXX) J. F., XXX) W. X.Š., U., U., XXX) K. W., Q. F. Č.. XXX, XXX) G. W., Q. F. Č.. XXX, XXX) H. Č., S. Č.. XX, J. Z., XXX) J. R., Y. XX, Č.G., XXX) G. R., Q. F. Č.. XXX, XXX) N. R., Q. F. Č.. XXX, zastúpení spoločným zástupcom: H. Š., I.N. XXX, Q. F., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu zo dňa 04.04.2011 č.s.: A/2011/00579-7-12/Rk, takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozhodnutie odporcu zo dňa 04. apríla 2011 č. s. A/2011/00579-7-12/Rk a vracia vec odporcovi na ďalšie konanie.

Navrhovateľovi Slovenskému poľovníckemu zväzu, Okresná organizácia Košice - okolie p r i z n á v a právo na náhradu trov konania v sume 318,84 EUR , ktorú je povinný zaplatiť odporca právnemu zástupcovi JUDr. Petrovi Sklenárovi do 15 dní od právoplatnosti rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Preskúmavaným rozhodnutím zo 04.04.2011 č.s.: A/2011/00579-7-12/Rk odporca rozhodol tak, že oprávnené osoby - podieloví spoluvlastníci v Pozemkovom spoločenstve Urbariátu Nižná Hutka uvedení v zozname osôb pod bodom č. 3 tohto rozhodnutia (ďalej len oprávnené osoby) spĺňajú podmienky uvedené v § 6 ods. 1 písm. d) zák. č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona o pôde) . Oprávneným osobám - podielovým spoluvlastníkom priznal vlastnícke právo podľa § 9 ods. 4 zákona o pôde bez dohody k nehnuteľnostiam a to pozemkom zapísaným v E KN ako parc. č. 182/4 - kultúra trvalý trávnatý porast o výmere 127561 m2 v kat. úz. Nižná Hutka v podiele 1/1. Dňom priznania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti je deň, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť a Katastrálny úrad Košice - Správa katastra Košice - okolie na základe tohto rozhodnutia zapíše priznané vlastníctvo podľa pripojeného zoznamu oprávnených osôb Pozemkového spoločenstva Urbariátu Nižná Hutka a zároveň je uvedený menný zoznam aj spoluvlastnícky podiel jednotlivých podielových spoluvlastníkov.

V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že dňa 16.12.1992 si oprávnené osoby združené v Pozemkovom spoločenstve Urbariát Nižná Hutka, zastúpené T. U. uplatnili na pozemkovom úrade KE - vidiek nárok na vydanie nehnuteľnosti, ktoré boli odňaté podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona. Zároveň vyzvali PD v Nižnej Myšli ako povinnú osobu na vydanie nehnuteľnosti. Predmetom priznania vlastníckeho práva sú nehnuteľnosti bývalých urbárskych a pasienkových spoločenstiev, ktoré vznikli podľa zákonného článku X/1913 a zanikli podľa zák. č. 81/1949 Zb.. Dohoda o vydaní bola uzavretá 28.02.1997 a predložená Okresnému úradu Košice - okolie, odboru PPLH na schválenie, ktorá rozhodnutím zo 04.04.1997 č. j. 684/97/Mi bola schválená. Na základe Protestu Okresného prokurátora Košice - okolie správny orgán rozhodnutím z 11.05.2000 č. j. 2000/00683/Mi zrušil rozhodnutie č. j. 684/97/Mi zo 04.04.1997 v celom rozsahu. Toto rozhodnutie bolo preskúmané na základe odvolania aj Krajským úradom Košice, ktorý rozhodnutím z 20.06.2000 č. j. 2000/05344 potvrdil rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu. V ďalšom konaní nebolo preukázané, že by došlo k dohode ohľadne vydania nehnuteľnosti a preto odporca rozhodnutím z 11.01.2001 č. j. 2001/00061/Rk a podľa geometrického plánu č. XXX/XXX-XXX- XX ako aj LV Č.. XXX bolo k časti parcely č. 182/4 priznané vlastníctvo, časť tejto parcely vydaná nebola. Toto rozhodnutie bolo napadnuté opravným prostriedkom a Krajský súd v Košiciach rozsudkom zo dňa 01.06.2001 č. k. 1S 48/01-16 zrušil preskúmavané rozhodnutie a vrátil vec na nové konanie. Potom bol vyhotovený nový geometrický plán z 03.06.2002, nová dohoda v stanovenej lehote uzavretá nebola, a preto odporca rozhodnutím z 13.01.2003 č. j. 2002/01139/Rk rozhodol o vydaní ako aj nevydaní príslušných parciel podľa § 9 ods. 4 zákona o pôde bez dohody. Krajský súd v Košiciach, ktorý preskúmaval toto rozhodnutie na základe podaného opravného prostriedku rozsudkom z 11.04.2003 č. k. 1Sp 3/03-17 zrušil rozhodnutie odporcu a vrátil mu vec na ďalšie konanie a uviedol, že je potrebné, aby bolo najskôr rozhodnuté o neschválení, alebo o schválení pôvodnej dohody o vydaní zo dňa 28.02.1997, resp. o novej dohode a až potom bude možné rozhodovať podľa § 9 ods. 4 zákona o pôde. Dňa 09.03.2003 bola správnemu orgánu doručená nová dohoda, v ktorej nebola vykonaná žiadna aktuálna zmena oproti pôvodnej dohode z 28.02.1997. Po preskúmaní novej dohody bolo vydané rozhodnutie zo dňa 27.10.2003 č. j. 2003/01265/Rk, v ktorom podľa § 9 ods. 2 zákona nebola táto dohoda schválená. Krajský súd v Košiciach, ktorý preskúmaval toto rozhodnutie na základe oprávneného prostriedku rozsudkom z 23.03.2005 č. k. 5Sp 19/03-17 potvrdil rozhodnutie odporcu o neschválení dohody.

Rozhodnutím z 28.10.2005 č. j. 2005/01791/Rk podľa § 11 ods. 1 zák. č. 229/1991 Zb. rozhodol o nepriznaní vlastníckeho práva k pozemkom z pôvodnej parcely ev. č. 182/4 v kat. úz. Nižná Hutka. Toto rozhodnutie bolo rozsudkom Krajského súdu v Košiciach zo dňa 12.02.2008 č. k. 5Sp 27/2005-9 zrušené, vrátené na nové konanie a následne 10.06.2008 a 21.08.2008 prebehlo na pozemkovom úrade jednanie s účastníkmi konania, t. j. zástupcami pozemkového spoločenstva Urbariátu Nižná Hutka a zástupcami Slovenského poľovníckeho zväzku Košice - okolie. Z týchto jednaní vyplynulo, že je potrebné v súlade s ustanovením § 29 ods. 1, ako aj § 40 ods. 1 zák. č. 71/1967 prerušiť konanie z dôvodu

zistenia kto je predsedom Pozemkového spoločenstva Urbariátu Nižná Hutka. Potom boli vykonané ohliadky a z ohliadky strelnice vyplynulo, že na základe posúdenia miesta strelnice SPZ Košice - okolie priamo v teréne bolo zistené, že predmetnú parcelu č. 182/4 kat. úz. Nižná Hutka je možné vydať do vlastníctva oprávnených osôb a taktiež vyplynulo, že pôvodné družstvo PD Mier v Nižnej Hutke vstúpilo 01.08.2010 do likvidácie. Následne ešte prebehli jednania o nájme a uzatvorení zmluvy o nájme medzi SPZ Košice - okolie a PS Urbariát Nižná Hutka. Bola vypracovaná aj zmluva o nájme 15.11.2010, ale nedošlo k dohode a k podpísaniu tejto zmluvy. V rámci pokračovania konania správny orgán si vyžiadal predloženie listu vlastníctva a príslušnej identifikácie parciel a po ich obdŕžaní a po posúdení všetkých dokladov a pri splnení podmienok, ktoré sú uvedené v § 6 ods. 1 písm. d) zákona o pôde rozhodol tak, ako uviedol vo svojej výrokovej časti.

Vlastníctvo bolo priznané podľa § 9 ods. 4 zákona o pôde bez dohody oprávneným osobám podľa zoznamu uvedeného v LV Č.. XXX na parcelu č.182/4 v kat. úz. Nižná Hutka. Žiadna zo zúčastnených strán nemala v podstate k vydaniu rozhodnutia vážnejšie výhrady.

Parcela C-KN č. 550/2 v kat. úz. Nižná Hutka, na ktorej sa nachádza hlavná časť objektov strelnice Slovenského poľovníckeho zväzu Košice - okolie ostáva naďalej vo vlastníctve a užívaní Slovenského poľovníckeho zväzu Košice - okolie na LV č. XXX.

Proti tomuto rozhodnutiu podal včas opravný prostriedok Slovenský poľovnícky zväz - Okresná organizácia Košice - okolie. Navrhla preskúmavané rozhodnutie odporcu zo dňa 04.04.2011 č. s. A/2011/00579/7-12/Rk zrušiť a vrátiť na ďalšie konanie odporcovi a zároveň si uplatnila aj náhradu trov konania.

V dôvodoch opravného prostriedku uviedol, že vzhľadom na odôvodnenie napadnutého rozhodnutia namieta jeho nepreskúmateľnosť a nesprávne právne posúdenie s poukazom na skutočnosť, že správny orgán obmedzil okrem iného svoj záver a odôvodnenie rozhodnutia na konštatovanie o uskutočnených jednaniach účastníkov za asistencie správneho orgánu v rámci vykonanej ohliadky na mieste samom, zistení o možnosti vydať parcelu č. 182/4 kat. úz. oprávneným osobám a tiež o okolnosti, že nedošlo medzi účastníkmi k uzavretiu zmluvy o nájme. Konštatuje, že vlastníctvo bolo priznané podľa § 9 ods. 4 zák. č. 229/1991 Zb. v platnom znení bez dohody oprávnených osôb podľa zoznamu uvedeného v LV č. XXX na danú parcelu. S poukazom na vykonané dokazovanie, zadovážené dôkazy všetko svedčí o skutočnosti, že predmetná parcela č. 182/4 je sčasti dotknutá užívacím režimom zariadenia strelnice so štatútom telovýchovného zariadenia, ku ktorému ako nevyhnutná súčasť patrí dostrelové, resp. ochranné pásmo. V tejto súvislosti odporca nevyhodnotil všetky dôkazy ako sú znalecké posudky a ich doplnky, kópie z pozemkovej mapy, geometrický plán a iné. Je zrejmé, že odporca neaplikoval na daný stav ustanovenie § 11 ods. 1 písm. f) zák. č. 229/1991 Zb. v platnom znení. Poukazuje na predchádzajúce rozhodnutie odporcu z 28.10.2005 č. 2005/01791/Rk zrušené rozsudkom Krajského súdu v Košiciach zo dňa 12.02.2008 č. k. 5 Sp 27/2005, v ktorom sa konštatuje, že nie je možné vydať nehnuteľnosti uvedené vo výrokovej časti oprávneným osobám z dôvodu, že na časti parc. č. 182/4 kat. úz. Nižná Hutka určenej vo výrokovej časti a v geometrickom pláne sa nachádzajú objekty Oblastnej športovej a poľovníckej strelnice v Nižnej Hutke. V tomto smere odporca aj v predchádzajúcom štádiu správneho konania sa viedlo dokazovanie na základe zadovážených dôkazov a prijal rozhodnutie o nepriznaní vlastníckeho práva. V rozhodnutí nepriznal vlastnícke právo oprávneným osobám pre zákonné prekážky spočívajúce v ustanovení § 11 ods. 1 písm. f) zák. č. 229/1991 Zb., ktoré posudzoval na základe vykonaných dôkazov. Rozhodnutie súd zrušil pre jeho nepreskúmateľnosť a meritom veci sa nezaoberal. Je toho názoru, že účastník - Slovenský poľovnícky zväz - Okresná organizácia Košice - okolie je vlastník a prevádzkovateľ Oblastnej športovej a poľovníckej strelnice v Nižnej Hutke a spĺňa podmienky z pohľadu účelného určenia pre aplikáciu uvedeného ustanovenia s následným postupom správneho orgánu a prijatím rozhodnutia o nevydaní dotknutej časti parcely. Spornosť užívacieho režimu k dotknutej parcele konštatuje správny orgán vo viacerých svojich podaniach, resp. výzvach účastníkov a zápisov z ohliadky. Oprávnené osoby sú si v plnom rozsahu vedomé, že na spornej parcele, resp. jej časti je vykonávaná činnosť v súlade s účelovým určením streleckého a športového zariadenia o čom svedčí aj ich postup, keď vlastníkovi a prevádzkovateľovi strelnice predložil (z právneho hľadiska irelevantný) návrh zmluvy o nájme. Rozporne teda pôsobí vyjadrenie a záver správneho orgánu z ohliadky, keď konštatuje, že je možné predmetnú

nehnuteľnosť vydať oprávneným osobám. Odporca vo svojom rozhodnutí z 28.10.2005 uviedol, že na základe vyhotoveného znaleckého posudku, ako aj obhliadky strelnice v teréne bol vypracovaný geometrický plán č. XX/XXXX z 15.07.2002, v ktorom bol vyznačený skutočný stav obvodu strelnice v teréne, ako aj strelecký priestor. Vychádzajúc z týchto skutočnosti dospel k záveru, že predmetné nehnuteľnosti nie je možné vydať z dôvodu, že na časti parcely č. 182/4 kat. úz. Nižná Hutka určenej vo výrokovej časti a v geometrickom pláne sa nachádzajú objekty oblastnej športovej a poľovníckej strelnice vrátane streleckého priestoru.

Z konštatovania odporcu v preskúmavanom rozhodnutí, že na základe posúdenia miesta strelnice SPZ Košice - okolie priamo v teréne bolo zistené, že predmetnú parcelu č. 182/4 kat. úz. Nižná Hutka je možné vydať do vlastníctva pre oprávnené osoby. Nie je možné usúdiť ktoré dôkazy a akým spôsobom odporca vyhodnotil pre prijatie takého záveru, najmä absentuje konfrontácia tohto dôkazu s ostatnými listinnými dôkazmi a z toho vyvodený právny záver. Odporca sám nemá vyjasnené pojmy vydať do vlastníctva , resp. priznať vlastnícke právo a nevydať pozemok alebo jeho časť pre zákonnú prekážku. Rozhodnutie je nepreskúmateľné, lebo odporca v odôvodnení nevyhodnotil zadovážené dôkazy.

Z vykonaných dôkazov je zrejmé, že oprávnené osoby spĺňajú podmienky v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) zák. č. 229/1991 Zb. v platnom znení, avšak vzhľadom k vykonaným dôkazom je potrebné vyvodiť záver, že nie je možné vydať časť v obsahu špecifikovanej dotknutej parcely pre existenciu zákonnej prekážky stanovenej v § 11 ods. 1 písm. f) zák. č. 229/1991 Zb., čím však nie je dotknuté právo oprávnených osôb na náhradu. Má za to, že odporca za rovnakej dôkaznej situácie prišiel k odlišným zisteniam a prijal odlišný právny záver bez náležitého odôvodnenia. V odôvodnení rozhodnutia v zmysle § 47 ods. 1, 3 zák. č. 71/1967 Zb. správny orgán má uviesť, ktoré skutočnosti boli podkladom pre rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval.

Odporca v písomnom vyjadrení navrhol preskúmavané rozhodnutie potvrdiť a opravný prostriedok zamietnuť. K námietkam uvedeným v opravnom prostriedku uviedol, že po vydaní rozhodnutia č. j. 2005/01791/Rk z 28.10.2005 a po jeho zrušení rozsudkom Krajského súdu v Košiciach z 12.02.2008 č. k. 5 Sp 27/2005 začalo dňa 05.05.2008 nové konanie. V dňoch 10.06.2008 a 21.08.2008 prebehlo jednanie medzi účastníkmi konania, z ktorého vyplynulo aj to, že je potrebné určiť kto s konečnou platnosťou je predsedom Pozemkového spoločenstva Urbariátu Nižná Hutka. Z uvedeného dôvodu rozhodnutím z 03.09.2008 č. j. 2008/00949/Rk prerušil konanie podľa § 40 ods. 1 správneho poriadku z dôvodu začatia konania o predbežnej otázku. Po predložení listu z 19.07.2010, ako aj prílohy, t. j. zápisnice z 29.06.2010 bolo s konečnou platnosťou určené kto je predsedom a zástupcom PS Urbariátu Nižná Hutka a pokračovalo sa v konaní tým, že sa uskutočnilo jednanie a ohliadka strelnice dňa 07.09.2010. V zápisnici z tohto jednania je uvedené, že všetky strany, ktoré sa ho zúčastnili majú vôľu vec riešiť dohodou. Taktiež bolo dohodnuté, že na spornú parcelu č. 182/4 v kat. úz. Nižná Hutka bude uzavretá dlhodobá nájomná zmluva, to znamená, že aj zástupcovia navrhovateľa boli informovaní o stave konania a o ďalšom postupe s tým, že si boli vedomí, že bude vydané rozhodnutie o priznaní vlastníckeho práva k danej parcele pre oprávnené osoby. Boli si vedomí kto je dlhodobo vlastníkom danej parcely a že je potrebné užívanie a prevádzku strelnice SPZ riešiť dlhodobo nájomnou zmluvou minimálne na 10 rokov. Z obhliadky strelnice vyplynulo, že túto je možné vydať do vlastníctva pre oprávnené osoby a následne jej prevádzka bude riešená cez nájomnú zmluvu. Potom prebehli ďalšie jednania zúčastnených strán a jednania prebehli ohľadne uzatvorenia nájmu k strelnici. Na týchto jednaniach zástupcovia SPZ boli v podstate aj upovedomení o tom, že parcela č. 182/4 kat. úz. Nižná Hutka - strelnica SPZ bude priznaná pre oprávnené osoby. Z tohto dôvodu prebehli medzi dvoma stranami jednania o uzatvorení zmluvy o nájme, avšak k podpisu zmluvy zo dňa 15.11.2010 nedošlo. Následne potom došlo k vydaniu preskúmavaného rozhodnutia, t. j. rozhodnutia zo 04.04.2011 č. s. A/2011/00579-7-12/Rk. Keďže už bolo rozhodnuté skôr o neschválení dohody o vydaní nehnuteľnosti a nová dohoda o vydaní nebola uzavretá, bolo rozhodnuté podľa § 9 ods. 4 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov bez dohody. Treba uviesť, že povinná osoba už neexistuje - pôvodné družstvo PD Mier v Nižnej Myšli vstúpilo 01.08.2010 do likvidácie. Riešená v rozhodnutí bola parcela E č. 182/4 kat. úz. Nižná Hutka, hlavná časť strelnice na parc. č. C-KN č. 550/2 v kat. úz. Nižná Hutka, kde prebieha podstatná časť v rámci činnosti strelnice ostáva naďalej vo vlastníctve a užívaní SPZ Košice - okolie na LV č. XXX. Treba uviesť,

že uvedená parcela bola priznaná do vlastníctva, nakoľko na nej priamo sa nenachádzajú zariadenia a objekty, ktoré by tomu bránili. Z uvedených jednaní a vyjadrení je zjavné, že žiadna zo zúčastnených strán nemala a nemá v podstate k vydaniu predmetného rozhodnutia vážne výhrady. Na základe výzvy zaslanej podľa § 33 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. zaslal vyjadrenie len JUDr. Peter Sklenár. Slovenský poľovnícky zväz Košice - okolie ani PZ Urbariát NH sa k výzve nevyjadrili. V odôvodnení rozhodnutia je uvedená celá genéza konania a krokov urobených v tomto konaní. Sú uvedené jednotlivé kroky a doklady, dôkazy o ktoré sa opreli pri vydávaní rozhodnutia. Treba uviesť, že k parcele č. 182/4 kat. úz. Nižná Hutka, kde sa nachádza strelnica už sú dlhodobo vytvorené vlastnícke vzťahy. Prebehli tak kúpne zmluvy, darovania, ako aj dedičské konania. Tieto vlastnícke vzťahy sú preto nespochybniteľné a nenapadnuteľné. Tieto vlastnícke vzťahy a vlastníkov nie je možné nijakým spôsobom z listu vlastníctva odstrániť a zrušiť. List vlastníctva č. XXX - zoznam oprávnených osôb bol preto aj prevzatý do vydaného rozhodnutia v rámci zákonov Slovenskej republiky a nášho právneho systému prvoradé a silnejšie právo k nehnuteľnosti pred nájomným - užívacím vzťahom. Preto SPZ Košice - okolie sú si toho vedomí, chcel uzavrieť zmluvu s Urbariátom Nižná Hutka s tým, že v pripomienkach SPZ k návrhu zmluvy z 23.11.2010 uvádza, že zmluva nadobudne účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o reštitúcii.

Čo sa týka formulácie výroku rozhodnutia v § 9 ods. 4 zák. č. 229/1991 Zb., podľa ktorého je rozhodnutie vydané je uvedené, že ak k dohode o vydaní nedôjde, rozhodne o vlastníctve oprávnenej osoby bez dohody pozemkový úrad. Nie je tu striktne uvedené, že sa má napísať v rozhodnutí vydanie nehnuteľnosti, to znamená, keď pozemkový úrad rozhoduje o vlastníctve, v tomto prípade tak uvádza priznanie vlastníctva čo je príhodnejšie a osvedčená formulácia ako sa vydáva do vlastníctva. Je zrejmé, že viackrát jednal s dotknutými účastníkmi konania, dal im dostatok priestoru na vyjadrenie sa ku konaniu. Celú vec posudzoval predovšetkým na základe obhliadky miesta strelnice SPZ, jednaní a vyjadrení účastníkov konania ako aj na základe dokladov z katastra nehnuteľnosti.

V závere uviedol, že podľa jeho názoru by bolo potrebné zaoberať sa otázkou, či vôbec JUDr. Peter Sklenár môže podávať opravné prostriedky v rámci konania v mene SPZ Košice - okolie. Totiž on sa nezúčastnil ani jedného z jednaní, nespomína sa nikde v žiadnej zápisnici. Vždy bolo uskutočnené jednanie len so zástupcami SPZ - väčšinou s J.. H. J.. Ďalšou skutočnosťou je, že SPZ Košice - okolie nie je ani povinnou osobou podľa zákona č. 229/1991 Zb., vystupuje v konaní len ako dotknutý subjekt do určitej miery - ako užívateľ predmetnej parcely č. 182/4.

Zástupca Pozemkového spoločenstva Urbariát Nižná Hutka navrhol preskúmavané rozhodnutie potvrdiť, lebo sa domnieva, že je vydané správne a i keď sa v rozhodnutí vyskytujú drobné administratívne chyby, podľa jeho názoru tieto chyby sa dajú vysvetliť alebo odstrániť. Uviedol, že pôvodná parcela č. 182/4 mala veľkú výmeru a z tejto parcely v roku 1980 bol odčlenený 1 ha a bola daná do vlastníctva poľovníckeho združenia, ktoré tento pozemok malo odkúpiť od JRD Nižná Myšľa. Táto parcela dostala aj nové číslo 550/2 a je zapísaná na LV č. XXX kat. úz. Nižná Myšľa. Je pravdou, že parcela je vyčlenená v prostriedku pôvodnej parcely č. 182/4, nebola k nej zriadená prístupová cesta, ani žiadne vecné bremeno doposiaľ. V rozhodnutí odporcu z 15.04.1997 č. j. 1109/97/ Mi, ktoré nadobudlo právoplatnosť 20.05.1997 je uvedené, že oprávneným osobám sa nepriznáva vlastnícke právo k nehnuteľnostiam kat. úz. Nižná Hutka a Krásna nad Hornádom, ktoré sú zapísané v pozemnoknižnej vložke 1, okrem iných aj parcela č. 182/4 - kultúra, pasienok o výmere 9900 m2 a parcela č. 182/4 - kultúra, pasienok o výmere 600 m2, lebo sú zastavané. Parcela č. 182/4 pasienok o výmere 9900 m2 je v skutočnosti parcela č. 550/2, ktorá je zapísaná na LV č. XXX a na tejto parcele je postavená strelnica.

Súd podľa § 250l a nasl. O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie odporcu, oboznámil sa s opravným prostriedkom navrhovateľa, písomným vyjadrením odporcu, pripojeným administratívnym spisom odporcu a dospel k záveru, že opravný prostriedok je dôvodný.

Preskúmavaným rozhodnutím bolo rozhodnuté o uplatnenom reštitučnom nároku oprávnených osôb podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších zmien.

Tento zákon bol prijatý v snahe zmierniť následky niektorých majetkových krívd, ku ktorým došlo voči vlastníkom poľnohospodárskeho a lesného majetku v období rokov 1948 až 1989, dosiahnuť zlepšenie starostlivosti o poľnohospodársku a lesnú pôdu obnovením pôvodných vlastníckych vzťahov k pôde a upraviť vlastnícke vzťahy k pôde v súlade so záujmami hospodárskeho rozvoja vidieka, aj v súlade s požiadavkami na tvorbu krajiny a životného prostredia. Zákon sa vzťahuje na pôdu, ktorá tvorí poľnohospodársky pôdny fond alebo do neho patrí a v rozsahu ustanovenú týmto zákonom aj pôdu, ktorá tvorí lesný pôdny fond. Poľnohospodársky pôdny fond tvoria poľnohospodárske pozemky, ktoré sú ako poľnohospodárska pôda využívané na poľnohospodársku výrobu a v katastri nehnuteľnosti sú členené na ornú pôdu, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty a tvoria ho aj iné pozemky, ktoré sú poľnohospodársky využívané. Do poľnohospodárskeho pôdneho fondu patria aj pozemky, ktoré síce neslúžia bezprostredne poľnohospodárskej výrobe, ale sú pre ňu nepostradateľné.

Oprávnenou osobou je štátny občan Českej a Slovenskej federatívnej republiky, ktorý má trvalý pobyt na jej území a ktorého pôda, budovy a stavby patriace k pôvodnej poľnohospodárskej usadlosti prešli na štát, alebo na iné právnické osoby v dobe od 25. februára 1948 do 01. januára 1990 spôsobom uvedeným v § 6 ods. 1 tohto zákona (§ 4 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb.) .

Ak osoba, ktorej nehnuteľnosť prešla v rozhodnom období do vlastníctva štátu, alebo inej právnickej osoby v prípade uvedenom § 6 zákona zomrela pred uplynutím lehoty uvedenej v § 30 zákona, alebo ak bola pred uplynutím tejto lehoty vyhlásená za mŕtvu, sú oprávnenými osobami, pokiaľ sú štátnymi občanmi Českej a Slovenskej federatívnej republiky a majú trvalý pobyt na území fyzické osoby v poradí ako je to uvedené v § 4 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb..

Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. povinnými osobami sú štát alebo právnické osoby, ktoré ku dňu účinnosti tohto zákona nehnuteľnosť držia s tam uvedenými výnimkami.

Reštitučné tituly, t. j. dôvody na nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti sú uvedené v § 6 zákona č. 229/ 1991 Zb..

Návrh na vydanie nehnuteľnosti oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. musí uplatniť do 31. decembra 1992, inak právo zanikne.

V danom prípade odporca tak, ako to uviedol v odôvodnení preskúmavaného rozhodnutia rozhodoval o uplatnenom reštitučnom nároku na vydanie nehnuteľnosti podľa zákona č. 229/1991 Zb., ktorý Urbárska spoločnosť Nižná Hutka ako oprávnená osoba podala prostredníctvom svojho zástupcu T. U. podaním z 15.12.1992, ktoré bolo doručené Pozemkovému úradu Košice - okolie 16.12.1992, v ktorom ako povinnú osobu označila Slovenský poľovnícky zväz - Okresný výbor Košice a žiadala o vydanie parcely č. 182/4 pasienok, čiastka o výmere 9990 m2 vo vl. č. 1 v kat. úz. Nižná Hutka, ktorú nadobudla povinná osoba uzavretím hospodárskej zmluvy s JRD Nižná Myšľa. Ďalej uviedla, že na LV č. XXX je zapísaná parc. č. CKN 550/2 o výmere 9990 m2 a zrejme je tam vlastník Slovenský poľovnícky zväz. Ďalej je v žiadosti uvedené, že zvyšná časť parcely o výmere 127453 m2 bola už uplatnená podaním z 03.05.1992, spolu s ďalšími pozemkami. Ako príloha je pripojený LV č. XXX kat. úz. Nižná Hutka, kde je zapísaná parcela č. 550/2 výmera 9990 m2 stavebná plocha a vlastník Slovenský poľovnícky zväz Košice.

Preskúmavaným rozhodnutím zo 04.04.2011 č. s. A/2011/00579-7-12/Rk odporca ako vyplýva z jeho výroku rozhodol o priznaní vlastníckeho práva oprávneným osobám - podielovým spoluvlastníkom k parcele č. 182/4 kultúra, trvalý trávnatý porast o výmere 127561 m2 kat. úz. Nižná Hutka, teda zrejme o žiadosti, ktorou oprávnená osoba si uplatnila nárok na vydanie nehnuteľnosti podľa zákona č. 229/1991 Zb. ohľadne parcely č. 182/4 o výmere 127453 m2 zo dňa 03.05.1992, ale v administratívnom spise odporcu sa toto nenachádza.

V administratívnom spise odporcu je založené rozhodnutie zo dňa 15.04.1997 č. j. 1109/97/Mi, na ktorom je vyznačená právoplatnosť 20.05.1997, ktorým bolo rozhodnuté, že oprávneným osobám sa

nepriznáva vlastnícke právo okrem iných aj k nehnuteľnostiam v kat. úz. Nižná Hutka, ktoré sú zapísané v pozemnoknižnej vložke 1 parcela č. 182/4 pasienok o výmere 9990 m2, parcela č. 182/4 pasienok o výmere 600 m2 a v odôvodnení rozhodnutia je uvedené, že bolo rozhodované o žiadosti zo dňa 16.12.1992, ktorou si oprávnené osoby uplatnili reštitučný nárok. Pozemky neboli vydané, lebo sú zastavané, čo vylučuje ustanovenie § 11 zákona č. 229/1991 Zb..

Na základe uvedených skutočnosti je zrejmé, že o návrhu na vydanie nehnuteľnosti zo dňa 15.12.1992 doručenému Pozemkovému úradu Košice 16.12.1992 ohľadne parcely č. 182/4, zapísanej v pozemnoknižnej vložke č. 1 a to ohľadne jej výmery 9990 m2 a 600 m2 už bolo právoplatne rozhodnuté rozhodnutím odporcu zo dňa 15.04.1997 č. j. 1109/97/Mi. Ani z odôvodnenia tohto rozhodnutia nevyplýva, aby na tam uvedenej parcele č. 182/4 pasienok o výmere 9990 m2 a 182/4 pasienok o výmere 600 m2 bola postavená strelnica a že niektorá z týchto parciel, ktoré neboli vydané mala byť odčlenená z pôvodnej parcely č. 182/4 a zapísaná na LV č. XXX ako parcela č. 550/2 o výmere 9990 m2 - stavebná plocha. Preto ak už o uplatnenom nároku podaním zo dňa 15.12.1992, doručeným správnemu orgánu 16.12.1992 bolo právoplatne rozhodnuté správnym orgánom, nemohol odporca opätovne o tejto žiadosti rozhodovať v preskúmavanom rozhodnutí zo dňa 04.04.2011 č. s. A/2011/00579-7-12/Rk. Oprávnené osoby vo svojej žiadosti z 15.12.1992 uviedli ako povinnú osobu Slovenský poľovnícky zväz - Okresný výbor Košice a aj z pripojeného LV č. XXX kat. úz. Nižná Hutka vyplýva, že vlastníkom parcely č. 550/2 o výmere 9990 m2 - stavebná plocha je Slovenský poľovnícky zväz Košice a táto parcela mala byť vytvorená z pôvodnej parcely č. 182/4, potom účastníkom konania a povinnou osobou v tomto konaní mal byť aj Slovenský poľovnícky zväz Košice. Tento ale nebol účastníkom konania a ani z rozhodnutia nevyplýva, že by bol označený za povinnú osobu. V predloženom administratívnom spise odporcu sa nenachádza žiaden listinný dôkaz, z ktorého by vyplývalo kedy a na základe čoho z pôvodnej parcely č. 182/4 kat. úz. Nižná Hutka bola odčlenená parcela č. 550/2 o výmere 9990 m2.

Odporca preskúmavaným rozhodnutím rozhodol ohľadne pozemkov zapísaných v CKN ako parcela č. 182/4 kultúra, trvalý trávnatý porast o výmere 127561 m2 kat. úz. Nižná Hutka, ale pripojenou žiadosťou zo dňa 15.12.1992, ktorá je založená v administratívnom spise odporcu a o ktorej odporca aj rozhodol (uviedol to v odôvodnení rozhodnutia) nebol oprávnenými osobami uplatňovaný nárok na vydanie nehnuteľnosti, ktorá je uvedená vo výroku preskúmavaného rozhodnutia. Z uvedeného dôvodu je možné jednoznačne konštatovať, že odporca preskúmavaným rozhodnutím nerozhodol o uplatnenom nároku oprávnených osôb na vydanie nehnuteľnosti v podaní z 15.12.1992, ale zrejme mohol rozhodovať o uplatnenom nároku oprávnených osôb zo dňa 03. mája 1992, ale tento písomne uplatnený nárok oprávnených osôb sa v administratívnom spise, ktorý bol predložený súdu, nenachádza.

Na základe uvedených skutočnosti súd dospel k záveru, že preskúmavané rozhodnutie odporcu je nepreskúmateľné pre nezrozumiteľnosť a pre nedostatok dôvodov, a preto podľa § 250q ods. 2 v spojení s § 250j ods. 2 písm. d) O.s.p. ho zrušil a vrátil odporcovi na ďalšie konanie.

V ďalšom konaní úlohou odporcu bude rozhodnúť nie o návrhu oprávnených osôb, ktorým si uplatnili reštitučný nárok podľa zákona č. 229/1991 Zb. podaním zo dňa 15.12.1992, doručeným správnemu orgánu 16.12.1992, lebo o tomto uplatnenom nároku odporca už rozhodol právoplatným rozhodnutím zo dňa 15.04.1997 č. j. 1109/97/Mi a v tomto konaní zrejme nekonal s povinnou osobou Slovenský poľovnícky zväz Košice, hoci bol označený za povinnú osobu a povinnej osobe ani nebolo rozhodnutie doručené. Z pripojeného administratívneho spisu sa nedá zistiť, či odporca rozhodol o uplatnenom reštitučnom nároku oprávnenými osobami zo dňa 03. mája 1992 a ako vyplýva z uplatneného nároku zo dňa 15.12.1992, podaním z 03.05.1992 si mali uplatniť nárok na vydanie nehnuteľnosti ohľadne parcely č. 182/4 o výmere 127453 m2, o ktorej zrejme rozhodol odporca v preskúmavanom rozhodnutí. Preto bude potrebné do administratívneho spisu založiť aj žiadosť oprávnených osôb ohľadne vydania parcely č. 182/4 o výmere 127563 m2 kat. úz. Nižná Hutka, o ktorej odporca preskúmavaným rozhodnutím zrejme rozhodol, ale doposiaľ nie je podklad o tom, že by takýto návrh oprávnené osoby skutočne si aj uplatnili a koho v nej označili za povinnú osobu, lebo povinná osoba zo zákona je účastníkom tohto konania.

Zadováženie žiadosti zo dňa 03.05.1992 je potrebné aj z dôvodu, lebo tam bude uvedené koho oprávnené osoby označili za povinnú osobu. Ak za povinnú osobu nebolo označené Slovenské poľovnícke združenie Košice - okolie z dôvodu, že nebolo užívateľom, ani vlastníkom vydania žiadanej nehnuteľnosti, ale povinnou osobou bol niekto iný, potom ani Slovenské poľovnícke združenie Košice - okolie nemôže byť účastníkom konania na základe uplatneného reštitučného nároku v podaní z 03.05.1992. Ak Slovenské poľovnícke združenie Košice - okolie má byť účastníkom konania, potom z rozhodnutia správneho orgánu musí vyplývať na základe čoho je účastníkom konania, či je povinnou osobou alebo z akého iného titulu. V konaní o uplatnenom reštitučnom nároku sú účastníkmi konania predovšetkým oprávnené osoby tak, ako sú uvedené v § 4 zákona č. 22/1991 Zb. a povinné osoby tak, ako sú upravené v § 5 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb.. Povinná osoba po uplatnený reštitučného nároku až do vydania nehnuteľnosti oprávnenej osobe bola povinná nakladať s nehnuteľnosťou so starostlivosťou riadneho hospodára, nemohla ju previesť ani jej časť na iného vlastníka. Ak však uzavrela nájomnú zmluvu, nájomca nie je účastníkom konania, pretože tento nie je povinnou osobou v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb.. Až po zadovážení žiadosti oprávnených osôb do spisu ohľadne uplatneného reštitučného nároku zo dňa 03.05.1992 bude možné zistiť, ktoré nehnuteľnosti oprávnené osoby žiadali vydať, kto je povinnou osobou a dôsledne zistiť, či nehnuteľnosť - pozemky alebo ich časti možno vydať, alebo v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. pozemky nie je možné vydať.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250l ods. 2 v spojení s § 250k ods. 1 O.s.p. a navrhovateľovi, ktorý v konaní bol úspešný priznal právo na náhradu trov konania titulom právneho zastúpenia.

Právny zástupca navrhovateľa písomným podaním si uplatnil trovy konania v celkovej sume 620,99 EUR a to za prevzatie a prípravu zastúpenia 29.04.2009, za štúdium spisu 19.05.2009, písomné stanovisko na vyžiadanie správneho orgánu z 28.03.2011, vyhotovenie opravného prostriedku 02.05.2011 a za účasť na pojednávaní 18.01.2012. Pretože súd zrušil rozhodnutie odporcu, právny zástupca navrhovateľa má nárok iba na náhradu trov konania v súvislosti so súdnym konaním a to za podanie opravného prostriedku z 02.05.2011 a účasť na pojednávaní 18.01.2012. Podľa § 11 ods. 2 vyhlášky č. 655/2004 Z. z. v znení neskorších zmien za 1 úkon právnej pomoci právnemu zástupcovi patrí odmena v roku 2010 123,50 EUR a podľa § 16 ods. 3 uvedenej vyhlášky paušálna náhrada 7,41 EUR a za 1 úkon právnej pomoci v roku 2011 podľa § 11 ods. 2 uvedenej vyhlášky patrí mu odmena 127,16 EUR a podľa § 16 ods. 3 uvedenej vyhlášky paušálna náhrada 7,63 EUR, teda spolu 265,07 EUR. Právny zástupca je platiteľom DPH a preto mu patrí aj 20 % DPH, t. j. 53,14 EUR, takže celková náhrada trov konania navrhovateľa titulom právneho zastúpenia je 318,84 EUR, ktoré navrhovateľovi je povinný uhradiť odporca.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie n i e j e prípustné (§ 250s O.s.p.) .