KSKE 3 Sp 32/2010 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Sp 32/2010

KS v Košiciach, dátum 20.04.2012, sp.zn. KSKE 3 Sp 32/2010

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sp/32/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7010234593 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7010234593.2

Opravné uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: JUDr. Miloslav P i n č á k, správca konkurznej podstaty úpadcu Y. F. T. F., X. X. X. Č.. XX, XXX XX O., právne zastúpený advokátkou JUDr. Dianou Treščákovou, Advokátska kancelária so sídlom Skladná č. 38, Košice, proti odporcovi: O b v o d n ý pozemkový úrad v Michalovciach, ul. S. Chalúpku č. 18, 071 01 Michalovce, za účasti: Ľ. M. Y. H. Y. X. S. M. V., W. XXX XX X. Č.. XX, zastúpený X. E. X. - P. O., Obecný úrad č. 12 a Obec Stretava, 072 13 okres Michalovce, o preskúmanie rozhodnutia odporcu zo dňa 09.11.2010 č. 2010/00619/R-16/Dr.Oz, takto

r o z h o d o l :

Výrok rozsudku Krajského súdu v Košiciach zo 10.08.2011 č.k. 3Sp/32/2010-71 v 1. odseku o p r a v u j e tak, že správne má znieť:

"Podľa § 250q ods.2 O.s.p. z dôvodov uvedených v § 250j ods.2 písm. c) , d) , e) O.s.p. s použitím § 250l ods. 2 O.s.p. z r u š u j e rozhodnutie odporcu zo dňa 09. novembra 2010 č. 2010/00619/R-16/Dr.Oz a v r a c i a ho odporcovi na ďalšie konanie".

o d ô v o d n e n i e :

Rozsudkom zo dňa 10. augusta 2011 č.k. 3Sp/32/2010-71 krajský súd vyhovel návrhu navrhovateľa a zrušil rozhodnutie odporcu z 09. novembra 2010 č. 2010/00619/R-16/Dr.Oz a vrátil ho odporcovi na ďalšie konanie.

Odporca podal proti rozsudku odvolanie.

Najvyšší súd Slovenskej republiky vrátil spis krajskému súdu bez rozhodnutia o odvolaní z dôvodu, že vo výroku napadnutého rozsudku nie je uvedené ustanovenie, podľa ktorého bolo zrušené rozhodnutie správneho orgánu. Poukázal pritom na ustanovenie § 250j ods.4 O.s.p., podľa ktorého súd uvedie ustanovenie, podľa ktorého bolo rozhodnutie správneho orgánu zrušené vo výroku rozsudku. Tento nedostatok je potrebné opraviť postupom podľa § 164 O.s.p..

Pretože chyba sa týka výroku rozhodnutia súdu, oprava bola vykonaná opravným uznesením podľa § 164 O.s.p..

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave, prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny, a čoho sa odvolateľ domáha.