KSKE 3 Sp 8/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sp/8/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200431 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200431.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Valériou Mihalčínovou v právnej veci navrhovateľa: L. X. R. F. C. Ľ., trvale bytom M. XX, P., proti odporcovi: Centrum právnej pomoci, Kancelária Prešov, so sídlom Slovenská 40, Prešov v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu sp. zn.: 4N 821/12, zo dňa 20. apríla 2012, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu zo dňa 20. apríla 2012 sp. zn. 4N 821/12.

Navrhovateľovi právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím zo dňa 20.04.2012 sp. zn.: 4N 821/12 odporca podľa ust. § 10 ods. 5 zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 8/2005 Z. z. (ďalej len "zákon č. 327/2005 Z. z.") nepriznal navrhovateľovi nárok na poskytnutie právnej pomoci.

Z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia odporcu vyplýva, že započítateľný príjem navrhovateľa vo výške 536,- Eur presahuje výšku 1,4 - násobku životného minima aj výšku 1,6 - násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, a teda navrhovateľ nespĺňa podmienku materiálnej núdze, ktorá je nevyhnutným predpokladom priznania nároku na poskytovanie právnej pomoci Centrom právnej pomoci. Nesplnenie hoci len jednej z podmienok pre priznanie nároku na poskytnutie právnej pomoci má za následok negatívne rozhodnutie o nároku na poskytovanie právnej pomoci.

Navrhovateľ sa včas podaným opravným prostriedkom domáhal preskúmania zákonnosti citovaného rozhodnutia odporcu. Uviedla, že nesúhlasí s odôvodnením napadnutého rozhodnutia. Jeho priemerný príjem je síce 536,- Eur, avšak jeho osobné výdaje súvisiace s povahou sporu sp. zn. 17C/290/2011 mu neumožňujú zabezpečiť si po finančnej stránke právnu pomoc.

Odporca v písomnom vyjadrení zo dňa 01.06.2012 navrhol preskúmavané rozhodnutie zo dňa 20.04.2012 ako vecne správne potvrdiť. Má za to, že konanie o nároku na poskytnutie právnej pomoci navrhovateľovi, ako aj napadnuté rozhodnutie je zákonné. Na základe navrhovateľom predložených dokladov vyhodnotil príjmovú a majetkovú situáciu navrhovateľa tak, ako je to uvedené v odôvodnení napadnutého rozhodnutia. V rámci správneho konania vyhodnotil vo vzájomnom kontexte aj príjmy, majetok aj výdavky navrhovateľa na bývanie, pôžičky /úvery/, iné výdavky s prihliadnutím na možnú aplikáciu ust. § 6b ods. 2. zákona, pričom dospel k záveru, že použitie tohto ustanovenia v prípade

navrhovateľa nie je na mieste a to najmä s prihliadnutím na účel samotného zákona, ktorý je uvedený v ustanovení § 1 zákona.

Súd v konaní podľa § 250l a nasledujúcich O. s. p. po preskúmaní napadnutého rozhodnutia, oboznámení sa s administratívnym spisom odporcu dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa zo dňa 26. apríla 2012 nie je dôvodný.

Z administratívneho spisu odporcu súd zistil nasledujúce skutočnosti:

Navrhovateľ žiadosťou zo dňa 15. marca 2012 žiadal o priznanie nároku na poskytnutie právnej pomoci v spore o návrhu na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktoré sa vedie na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 17C/290/2011, v ktorom je taktiež navrhovateľom. Navrhovateľ k žiadosti pripojil aj listiny preukazujúce výšku jeho príjmov ako aj výdavkov, okrem iného doklad potvrdzujúci príjem zo závislej činnosti žiadateľa vo výške 536,- Eur za posledných 6 mesiacov, výpis z katastra nehnuteľností LV. č. XXXX. Na základe predložených dokladov o príjmoch a majetkovej situácii navrhovateľa bolo preukázané, že tento nespĺňa zákonom stanovenú podmienku - stav materiálnej núdze, pretože jeho započítateľný príjem v súčasnosti vo výške 536,- Eur presahuje výšku 1,4-násobku sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom pre jednu plnoletú fyzickú osobu, t. j. sumu 265,76 Eur a aj výšku 1,6 - násobku sumy životného minima ustanoveného osobitným prepisom pre jednu plnoletú fyzickú osobu, t. j. sumu 303, 73 Eur.

Keďže účastníci konania boli súdom vyzvaní na písomné vyjadrenie súhlasu s prejednaním veci bez nariadenia pojednávania a zároveň riadne písomne poučení o následkoch nevyjadrenia sa. Títo zhodne uviedli, že súhlasia s prejednaním veci bez nariadenia súdneho pojednávania (§ 250f ods. 2 O.s.p.) , postupoval súd podľa § 250f ods. 1 O.s.p. a vo veci rozhodol bez pojednávania s tým, že tento postup nie je v rozpore s verejným záujmom. Oznam o verejnom vyhlásení rozsudku bol na úradnej tabuli vyvesený 31.07.2012 a zvesený 06.09.2012.

Podľa § 4 ods. 1 písm. i) zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi v znení neskorších predpisov na účely tohto zákona je materiálnou núdzou stav, keď fyzická osoba je poberateľom dávky a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, alebo stav, keď príjem fyzickej osoby nepresahuje 1,6-násobok sumy životného minima a táto fyzická osoba si využívanie právnych služieb nemôže zabezpečiť svojím majetkom.

Podľa § 4 ods. 2 zákona do príjmu fyzickej osoby, ktorá žiada o poskytnutie právnej pomoci, sa započítavajú príjmy obdobne ako pri výpočte príjmu fyzickej osoby na účely určenia súm životného minima; to neplatí, ak sú spoločne posudzované fyzické osoby účastníkmi sporu v súdnom konaní s protichodným postavením.

Podľa § 6 ods. 1 zákona fyzická osoba má právo na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti, ak

a) jej príjem nepresahuje 1,4-násobok sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom a nemôže si využívanie právnych služieb zabezpečiť svojím majetkom,

b) nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu a

c) hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy okrem sporov, v ktorých nie je možné hodnotu sporu vyčísliť v peniazoch.

Podľa ust. § 6b zákona ak príjmy prevyšujú zákonom určenú hranicu materiálnej núdze, centrum môže poskytnúť právnu pomoc s finančnou účasťou oprávnenej osoby, ak je to primerané okolnostiam žiadanej právnej pomoci.

Podľa § 7 ods. 4 zákona príjem na účely tohto zákona sa zisťuje za kalendárny mesiac, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie právnej pomoci, pritom sa prihliada na príjem za posledných šesť kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti, a prehodnocuje sa každých 12 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa priznal nárok na poskytnutie právnej pomoci.

Na základe vykonaného dokazovania v súdnom preskúmavacom konaní súd dospel k záveru, že vzhľadom na skutočnosť, že navrhovateľ nespĺňa zákonom stanovenú podmienku - stav materiálnej núdze, pretože jeho započítateľný príjem vo výške 536,- Eur presahuje sumu 1,4 - násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, t. j. sumu 265,76 Eur a zároveň aj sumu 1,6 - násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, t. j. sumu 303,73 Eur. Odporca postupoval správne a v súlade so zákonom, ak mu nepriznal nárok na poskytovanie právnej pomoci. Zároveň na základe tejto skutočnosti navrhovateľ nespĺňa ani podmienku na postup odporcu podľa ustanovenia § 6b zákona č. 327/2005 Z. z.. Súd má za preukázané, že v konaní o nároku na poskytnutie právnej pomoci navrhovateľovi odporca postupoval v súlade s platným právnym stavom, pričom zohľadňoval jednak stav materiálnej núdze u navrhovateľa ako aj ďalšie zákonné podmienky, ktoré musia byť kumulatívne splnené, aby tento nárok mohol byť navrhovateľovi priznaný. Taktiež možno konštatovať, že navrhovateľ v podanom opravnom prostriedku súdu neuviedol iné právne relevantné dôkazy, ktoré by mohli mať za následok prípadné zrušenie napadnutého rozhodnutia.

K námietke navrhovateľa týkajúcej sa osobných výdajov a výdajov súvisiacich s konaním na Okresnom súde Prešov vedenom pod sp. zn.: 17C/290/2011, ktoré mu neumožňujú zabezpečiť si po finančnej stránke právnu pomoc súd uvádza, že navrhovateľ spolu so žiadosťou o poskytnutie právnej pomoci predložil odporcovi písomný zoznam jeho výdavkov, v ktorých uviedol tieto položky: inkaso -100,- Eur; výživné -170,- Eur; hypotekárny úver - 83,- Eur, pôžička na auto - 39,24 Eur; mobil -10,- Eur, MHD -16,60 Eur a internet - 7,- Eur, čiže spolu výdaje v sume 425,94 Eur. Ako súd vyššie uviedol, odporca v rámci konania preskúmaval priemerný príjem navrhovateľa za obdobie 6 mesiacov pred podaním žiadosti, ktorý je vo výške 536,- Eur. Zároveň je navrhovateľ spoluvlastníkom 3 - izbového bytu v celkovej cene 55.000,- Eur a osobného motorového vozidla v zostatkovej hodnote 300,- Eur. Vzhľadom na tieto skutočnosti súd považuje námietku odporcu za neopodstatnenú, nakoľko jeho príjem preukázateľne prevyšuje ním tvrdené výdavky, v ktorých sú okrem iného uvedené aj položky, ktoré nie je možné zahrnúť do výdavkov súvisiacich so životným minimom (napr. mobil, internet, úvery, pôžičky) , ktoré slúžia aj na zadováženie majetku, ktorý sám využíva. Zohľadňovanie takýchto výdavkov neumožňuje ani zákon.

Súd dôsledne zvážil všetky uvedené skutočnosti a na ich základe a v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami podľa § 250q ods. 2 O. s. p. napadnuté rozhodnutie odporcu ako vecne správne potvrdil.

Zároveň súd rozhodol o náhrade trov konania v súlade s § 250k ods. 1 O. s. p. ( v spojení s § 250l ods. 2 O.s.p.) , pričom navrhovateľovi ich nepriznal, nakoľko tento v konaní úspešný nebol a odporcovi podľa tohto ustanovenia právo na ich náhradu neprislúcha.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.