KSKE 4 Co 125/2010 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Co/125/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7108216794 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Soňa Minxová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7108216794.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Minxovej a sudcov JUDr. Zuzany Šoltýsovej a JUDr. Pavla Tkáča v právnej veci žalobcu M.. J. Č., P.. X. X. XXXX, bývajúceho v U., B. Č.. X, proti žalovanému V.O.D.S., a.s., so sídlom v U., E. Č.. 2, IČO: XX XXX XXX, zastúpenému Advokát Pirč, s.r.o. so sídlom v Košiciach, Štrbská č. 4 , IČO: XX XXX XXX, o zaplatenie 564,30 eura, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Košice I zo dňa 9. 12. 2009 č. k. 13 C/141/2008 - 70 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok súdu prvého stupňa vo výroku o zamietnutí žaloby o sumu 331,94 eura.

V zvyšujúcej časti, t. j. vo výroku o zamietnutí žaloby o sumu 332,36 eura a vo výroku o trovách konania z r u š u j e rozsudok súdu prvého stupňa a v rozsahu zrušenia vec v r a c i a na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa zamietol návrh (žalobu) navrhovateľa (žalobcu) a priznal odporcovi (žalovanému) náhradu trov konania 172,56 eura, ktorú sumu uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi právnemu zástupcovi žalovaného, spoločnosti Advokát Pirč, s.r.o. Košice do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

Rozhodol tak o žalobe žalobcu zo dňa 13. 6. 2008, ktorou žiadal, aby súd zaviazal žalovaného zaplatiť mu sumu 564,30 eura ( t.j. 17 000.- Sk pri konverznom kurze 30,1260 Sk/ 1 euro) , pretože mu nezaplatil odstupné pri skončení pracovného pomeru v sume najmenej dvojnásobku priemerného mesačného zárobku, ale iba vo výške dvojnásobku základnej mzdy, čím ho poškodil o sumu 10000.- Sk ( t.j. 331,93 eura) a nevyplatil mu ani pohyblivú zložku mzdy vo výške 20 % základnej mzdy za mesiac február a apríl 2008 v sume 7 000.- Sk ( t.j. 232,35 eura) .

Z výsledkov vykonaného dokazovania, s poukazom na ust. § 60 ods. 1, 2 , § 76 ods. 1, § 118 ods. 1, § 119 ods. 1, 2, 3 zákona číslo 311/2001 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov t.j. Zákonníka práce mal za preukázané, že žalobca pracoval u žalovaného na základe platnej pracovnej zmluvy odo dňa 16. 7. 2007 vo funkcii technický riaditeľ, neskôr výrobnotechnický riaditeľ divízie Pneumatiky a guma. Pracovný pomer medzi účastníkmi konania bol skončený dohodou ku dňu 14. 4. 2008. Dôvod skončenia pracovného pomeru nie je v dohode o skončení pracovného pomeru uvedený, žalobca ho ani nežiadal uviesť a aj keď tvrdil, že táto dohoda o skončení pracovného pomeru nie je v súlade so Zákonníkom práce, jej neplatnosť na súde nenapadol. Keďže pracovný pomer žalobcu u žalovaného neskončil ani jedným z dôvodov uvedených v ust. § 76 ods. 1 Zákonníka práce, žalobcovi nevznikol nárok na vyplatenie odstupného. Uzavrel, že peňažný nárok žalobcu, označený v dohode o skončení

pracovného pomeru ako odstupné, je len formou odmeny pre žalobcu pri skončení pracovného pomeru, ktorá mu bola aj vyplatená v sume 70000 .- Sk, t.j. 2.323,57 eura. Z obsahu pracovnej zmluvy žalobcu vyplynulo, že základnú mzdu za výkon práce mal určenú vo výške 35 000.- Sk a pohyblivú vo výške 20 % zo základnej mzdy. Na priznanie a vyplatenie tejto pohyblivej zložky mal nárok v súvislosti s hospodárskym výsledkom spoločnosti (žalovaného) za predchádzajúci mesiac, čo vyplynulo aj z predloženého mzdového poriadku. Keďže žalovaný preukázal súdu, že jeho hospodárske výsledky v mesiacoch január až marec 2008 boli neuspokojivé a oproti plánu bol v strate, nadriadeným žalobcu nebol podaný návrh na priznanie pohyblivej zložky mzdy. Súd prvého stupňa na základe takýchto skutkových zistení dospel k záveru, že návrh žalobcu je nedôvodný, preto ho v celom rozsahu zamietol.

O trovách konania rozhodol podľa ustanovenia § 142 ods. 1 O.s.p. Žalovanému ako plne úspešnému účastníkovi konania priznal právo na ich náhradu proti neúspešnému žalobcovi v sume 172,56 eura, ktorá suma predstavuje náhradu trov právneho zastúpenia žalovaného advokátskou kanceláriou Advokát Pirč, s.r.o. za 4 úkony právnej služby (príprava a prevzatie zastúpenia zo dňa 16. 7. 2008, písomné vyjadrenie zo dňa 21. 7. 2008, zastupovanie žalovaného na pojednávaniach v dňoch 11. 2. 2009 a 9. 12. 2009 ) po 36,51 eura, režijný paušál 2 x 6,30 eura, 2 x 6,95 eura, podľa príslušných ustanovení vyhl. Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov. Žalovanému nepriznal daň z pridanej hodnoty z priznaných trov, pretože do spisu nepredložil osvedčenie o registrácii platiteľa DPH u svojho právneho zástupcu. Náhradu priznaných trov konania neúspešnému žalobcovi uložil zaplatiť (podľa ust. § 149 ods. 1 O.s.p.) právnemu zástupcovi žalovaného.

Proti tomuto rozsudku podal včas odvolanie žalobca. Žiadal napadnutý rozsudok zmeniť a jeho žalobe v celom rozsahu vyhovieť. Namietal, že súd prvého stupňa aj napriek návrhu na vykonanie dokazovania si nevyžiadal výplatné listiny jeho nadriadených, ako aj podriadených, ktoré svedčia o tom, že títo všetci mali v období koniec roka 2007 a začiatok roka 2008 vyplácané mzdy v rozsahu základnej mzdy + pohyblivej zložky a niektorým boli dokonca vyplatené aj mimoriadne odmeny. Prvostupňový súd neporovnal hospodárske výsledky z uvedeného obdobia (keď plán výroby bol plnený na 100 %) s tým istým obdobím predchádzajúcich rokov. Zdôraznil, že dňa 14. 4. 2008 rozhodli D.. H., M.. Š. a G.. Š. s ním ukončiť pracovný pomer podľa Zákonníka práce a vyplatiť mu dvojmesačné odstupné. Napriek tomu mu však bolo predložené ukončenie pracovného pomeru, ktoré nemalo náležitosti vyžadované zákonom, preto ho napadol u M.. Š. a neskôr aj listom u žalovaného. Tiež vytýkal súdu prvého stupňa, že sa nezaoberal spokojnosťou či nespokojnosťou žalovaného s jeho prácou, ak v mesiaci december 2007 bol pochválený G.. Š. za dobrú spoluprácu s D.. H. a zároveň bol aj finančne odmenený. Súd prvého stupňa preto neúplne zistil skutkový stav a nevykonal navrhnuté dôkazy, čo má za následok nesprávne rozhodnutie vo veci.

Žalovaný v písomnom vyjadrení k podanému odvolaniu ( č.l. 82 ) žiadal rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny potvrdiť.

Odvolací súd na základe podaného odvolania vec prejednal, preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa aj s konaním, ktoré mu predchádzalo (§ 212 ods. 1 O.s.p.) a dospel k záveru, že odvolanie žalobcu je čiastočne dôvodné.

V posudzovanej veci išlo o žalobcom proti žalovanému uplatňované (v rámci zaplatenia žalovanej sumy 564,30 eura) dva samostatné nároky, a to nárok na zaplatenie rozdielu medzi Zákonníkom práce stanoveným odstupným vo výške dvojnásobku priemerného mesačného zárobku a vyplateným mu odstupným vo výške dvojnásobku základnej mzdy a nárok na zaplatenie nevyplatenej pohyblivej zložky mzdy vo výške 20 % zo základnej mzdy za mesiac február a apríl 2008. Aj keď tieto nároky vyplývajú z rovnakého základu, t. j. pracovnej zmluvy uzavretej medzi účastníkmi konania dňa 13. 7. 2007, na základe ktorej žalobca pracoval u žalovaného vo funkcii technického riaditeľa a od 1. 9. 2007 vo funkcii výrobno technického riaditeľa divízie Pneumatika a gumy, oba tieto nároky z hľadiska splnenia podmienok pre ich priznanie je potrebné posudzovať samostatne.

Súd prvého stupňa rozhodol vecne správne len o prvom z týchto nárokov, keď správne uzavrel, že žalobcovi nevznikol nárok na odstupné podľa ust. § 76 Zákonníka práce v znení platnom do 31. 8. 2008, ktoré bolo potrebné na vec aplikovať, lebo k skončeniu pracovného pomeru nedošlo z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a/ až c/ Zákonníka práce. Sám žalobca ani takýto dôvod skončenia pracovného pomeru netvrdil a súd prvého stupňa v tomto smere správne poukázal na to, že pokiaľ by dôvodom skončenia pracovného pomeru boli organizačné zmeny, musela by byť táto skutočnosť uvedená v dohode o skončení pracovného pomeru, čo sa v danom prípade nestalo.

Za tohto stavu nárok žalobcu na zaplatenie 70.000.- Sk možno posudzovať len ako nárok z dohody účastníkov pracovnoprávneho vzťahu. Dojednanie vyplývajúce z Dohody o skončení pracovného pomeru zo dňa 14. 4. 2008 je v tomto smere jednoznačné, keď z nej vyplýva, že žalobcovi má byť zaplatený dvojnásobok základnej mzdy uvedenej v pracovnej zmluve, ktorý bude vyplatený v mzde za mesiac apríl 2008.

Mzdové podmienky v uzavretej Pracovnej zmluve zo dňa 13.7.2007 boli medzi účastníkmi dojednané dvoma zložkami mzdy a to základnou vo výške 35 000.- Sk a pohyblivou vo výške 20 % zo základnej mzdy (podľa platného mzdového poriadku) . Pokiaľ teda z dohody o skončení pracovného pomeru vyplynul záväzok žalovaného vyplatiť žalobcovi dvojnásobok základnej mzdy, išlo o sumu 70 000.- Sk (2.323,57 eura) , ktorá aj bola žalobcovi vyplatená (táto skutočnosť medzi účastníkmi konania nebola sporná) . Žalovaný teda v tomto smere svoj záväzok v plnom rozsahu splnil. Žiaden iný nárok (t. j. nárok na vyplatenie zákonného odstupného podľa § 76 ods. 1 Zákonníka práce) žalobcovi z tohto titulu nevznikol, preto súd prvého stupňa správne v tejto časti žalobu zamietol.

Z uvedených dôvodov odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa vo výroku o zamietnutí žaloby o zaplatenie sumy 331,94 eura, predstavujúcej rozdiel medzi dvojnásobkom priemernej mzdy žalobcu a dvojnásobkom jeho základnej mzdy podľa ust. § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správny potvrdil.

Podmienky pre potvrdenie ani pre zmenu rozsudku súdu prvého stupňa však neboli vo zvyšujúcej časti, t. j. vo výroku o zamietnutí žaloby aj v časti, v ktorej žalobca uplatňoval (v poradí druhy) nárok na zaplatenie pohyblivej zložky mzdy vo výške 20 % základnej mzdy za mesiace február a apríl 2008. V tejto časti rozsudok súdu prvého stupňa neobsahuje dostatočné odôvodnenie a preto je nepreskúmateľný.

Odôvodnenie rozhodnutia umožňuje účastníkom konania posúdiť, ktoré skutočnosti súd považoval za preukázané a ktoré nie, z ktorých dôkazov vychádzal a akými úvahami sa riadil pri hodnotení dôkazov, ako vyložil a aplikoval príslušné právne predpisy a v konečnom dôsledku, akými úvahami sa spravoval pri svojom rozhodovaní o veci samej. Nedostatok riadneho a preskúmateľneho odôvodnenia rozhodnutia, znamená porušenie základného práva na súdnu ochranu (čl. 46 ods. 1 Ústavy SR a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd) a spôsobuje, že v konaní došlo k vade uvedenej v ust. § 221 ods. 1 písm. f) O.s.p. (§ 205 ods. 2 písm. a/O.s.p.) , keďže je porušením konkrétneho procesného ustanovenia (§ 157 ods. 2 O.s.p.) , ktorého bezprostredným následkom bolo odňatie možnosti účastníkovi konať pred súdom, preto je vždy dôvodom pre zrušenie rozsudku odvolacím súdom.

V posudzovanom prípade z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia nie je možné zistiť, ako sa súd prvého stupňa vyporiadal s hospodárskym výsledkom spoločnosti žalovaného za mesiace predchádzajúce sporným mesiacom, keďže tento nárok zamestnanca podľa mzdového poriadku žalovaného platného v uvedenom období (nárok na pohyblivú časť mzdy) vzniká práve v závislosti od hospodárskeho výsledku (čl. 3 písm. b/ Mzdového poriadku zo dňa v 2.5.2005 - č.l. 22) . Z tvrdenia žalobcu, ako aj z výpovede svedkyne N. Š., pracovníčky personálneho odboru žalovaného pritom vyplýva, že v spornom období bola pohyblivá časť mzdy vyplatená všetkým podriadeným aj nadriadeným žalobca, pričom žalobcovi odôvodnenie nepriznania pohyblivej časti mzdy nebolo ani oznámené.

Nepreskúmateľná je tiež výška tohto nároku, keď v konaní si žalobca uplatnil alikvotnú časť mzdy za mesiace február a apríl 2008, pričom nie je zrejmé, prečo žaloval sumu 7.000.- Sk (t.j. 232,35 eura) , keďže táto by zodpovedala 20 % základnej mzdy iba za jeden mesiac.

Za danej situácie odvolací súd podľa ustanovenia § 221 ods. 1 písm. f/ a čiastočne aj písm. h/ O.s.p. v tejto časti a v súvisiacom výroku o trovách konania rozsudok súdu prvého stupňa zrušil a vec v rozsahu zrušenia vracia na ďalšie konanie.

Úlohou súdu prvého stupňa v ďalšom konaní bude odstrániť vytýkané pochybenia, t.j. náležite sa vysporiadať s otázkou, či podľa mzdových predpisov platných v žalovanej obchodnej spoločnosti v spornom období (február a apríl 2008) vznikol žalobcovi nárok na zaplatenie ním uplatňovanej pohyblivej zložky mzdy, podľa návrhov účastníka doplniť dokazovanie v tomto smere, na základe dôsledného hodnotenia dôkazov v súlade s ustanovením § 132 O.s.p. sa vyporiadať so všetkými skutočnosťami rozhodujúcimi pre posúdenie oprávnenosti nároku žalobcu na zaplatenie pohyblivej zložky mzdy za mesiace február a apríl 2008 a len potom vo veci znova rozhodnúť po všetkých stránkach preskúmateľným rozsudkom (§ 157 ods. 2 O.s.p.) .

V novom rozhodnutí o veci prvostupňový súd rozhodne aj o trovách odvolacieho konania ( § 224 ods. 3 O.s.p.) . .

Rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 ( § 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.