KSKE 4 Co 144/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 4 Co 144/2012

KS v Košiciach, dátum 28.09.2012, sp.zn. KSKE 4 Co 144/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Co/144/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7110206690 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Soňa Minxová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7110206690.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu Dopravného podniku mesta Košice, akciovej spoločnosti, so sídlom v Košiciach, Bardejovská č. 6, IČO: XX XXX XXX, zast. JUDr. Petrom Frajtom, advokátom v Košiciach, Garbiarska č. 5, proti žalovanému: t. č. už neb. C. C., N.. XX. X. XXXX, naposledy bývajúcemu M. K., P. Č.. XX, vedenej na Okresnom súde Košice I, pod sp. zn. 34C/77/2011, o späťvzatí žaloby takto

r o z h o d o l :

P r i p ú š ť a späťvzatie žaloby, z r u š u j e rozsudok súdu prvého stupňa a konanie z a s t a v u j e .

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom zo dňa 23. februára 2012, č. k. 34C/77/2011-37 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 55,55 eur s 9 % z omeškania ročne zo sumy 55,55 eur odo dňa 24. 7. 2009 do zaplatenia, to všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku a žalobcovi priznal náhradu trov konania vo výške 63,60 eur, ktorú zaviazal žalovaného zaplatiť na účet právneho zástupcu žalobcu JUDr. Petra Frajta, advokáta so sídlom v Košiciach, Garbiarska č. 5, do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Po vydaní rozsudku, písomným podaním zo dňa 24. 2. 2012, ktoré došlo súdu prvého stupňa dňa 28. 2. 2012, t. j. skôr ako žalobcovi (jeho právnemu zástupcovi) bol rozsudok doručený (28. marca 2012) , žalobca vzal žalobu späť a navrhol konanie zastaviť s odôvodnením, že žalovaný dňa 9. januára 2012 zomrel.

Podľa ustanovenia § 208 O.s.p. ak je návrh na začatie konania vzatý späť, keď už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie nepripustí, ak druhý účastník s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví.

V posudzovanom prípade súd prvého stupňa rozhodol vo veci 23. 2. 2012 a žalobca žalobu vo veci vzal späť skôr ako jeho rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, preto odvolací súd podľa citovaného ustanovenia § 208 O.s.p. späťvzatie žaloby pripustil, zrušil rozsudok súdu prvého stupňa a konanie vo veci zastavil.

Len pre úplnosť je potrebné dodať, že dôvodom späťvzatia bolo úmrtie žalovaného, preto postup súdu prvého stupňa, keď žiadal o stanovisko k späťvzatiu žaloby opatrovníčku žalovaného, nebol správny. Aj zastúpenie opatrovníkom totiž smrťou zastúpeného zaniká. Odhliadnuc od uvedeného, v prejednávanej veci opatrovník nebol žalovanému ustanovený účinne, keďže v čase ustanovenia opatrovníčky (uznesením zo dňa 19. 1. 2012 na č. l. 25) už bol žalovaný nebohý. Rovnako len kvôli úplnosti je potrebné dodať, že pokiaľ žalobca žiadal v späťvzatí návrhu na začatie konania (žaloby) vrátiť zaplatený súdny poplatok, odvolací súd o jeho návrhu nerozhodoval, pretože o takomto návrhu rozhoduje súd prvého stupňa (§ 12 ods. 1 veta prvá zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch

a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov) . Rozhodnutie o vrátení súdneho poplatku však predpokladá splnenie zákonných podmienok pre takéto rozhodnutie podľa ustanovenia § 11 zákona č. 71/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

Rozhodnutie bolo prijaté pomerom hlasov 3: 0 (§ 3 ods. 9 tretia veta zák. č. 757/04 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.