KSKE 4 Co 186/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 4 Co 186/2011

KS v Košiciach, dátum 24.06.2012, sp.zn. KSKE 4 Co 186/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Co/186/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7910209692 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Šoltýsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7910209692.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach rozhodol v právnej veci navrhovateľa J. J. H., N..H.., U. XX, XXX XX U., M.: XX XXX XXX, proti odporcovi: C. Y., P.. XX.X.XXXX, Y. E. XXXX/XX, XXX XX H., X..Č.. XX Q. W., Z., H. - W., H. XQQ, J. Y., v konaní o zaplatenie 198,03- eur s prísl., o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Okresného súdu Trebišov č. k. 16C/83/2010-53 zo dňa 23.12.2010 takto

r o z h o d o l :

Odvolací súd z r u š u j e rozsudok súdu prvého stupňa a vec v r a c i a na ďalšie konanie a nové rozhodnutie.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd zamietol návrh navrhovateľa a zaviazal ho povinnosťou nahradiť odporcovi trovy konania vo výške 16,50 eur, do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Navrhovateľ sa domáhal návrhom podaným dňa 28.7.2010 zaplatenia sumy 198,03 eur titulom nezaplatenia ceny služieb poskytnutých odporcovi vo forme dodávky vody z verejného vodovodu a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za obdobie od X.X.XXXX I. X.X.XXXX vo výške 4.820,90- Sk a za obdobie od X.X.XXXX I. X.X.XXXX vo výške 192,40- Sk, spolu vo výške 5.966,- Sk (198,03- eur) , ktorú navrhovateľ vyčíslil odporcovi vo faktúre č. XXXXXXXXXX, H. I. XX.X.XXXX.

V konaní bol dňa 10.8.2010 vydaný platobný rozkaz č.k. 16Ro/35/2010-16, proti ktorému podal odporca v zákonnej lehote odpor. V odpore uviedol, že si nie je vedomý, že má voči navrhovateľovi dlh, nakoľko mu navrhovateľ za zúčtovacie obdobia rokov XXXX, XXXX N. XXXX vyúčtoval preplatky. Zároveň vzniesol námietku premlčania.

Navrhovateľ uviedol vo svojom vyjadrení k odporu zo dňa 24.9.2010, že nemá s odporcom dohodnutú kompenzáciu nedoplatkov z preplatkov. Preto je odberateľovi v prípade preplatku vo vyúčtovacej faktúre tento vrátený. Nezaplatenú žalovanú faktúru navrhovateľ eviduje vo svojej účtovnej evidencii.

Na pojednávaní konanom dňa 23.12.2010 odporca navrhol návrh zamietnuť z titulu premlčania a zároveň si uplatnil náhradu trov konania.

Súd mal preukázané, že navrhovateľ si vyčíslil žalovanú istinu (vodné a stočné za obdobia X.X.XXXX - X.X.XXXX N. X.X.XXXX - X.X.XXXX vo výške 5.966,- Sk (198,03 eur) faktúrou č. XXXXXXXXX, U. Y. H. I. XX.X.XXXX. Premlčacia doba na uplatnenie nároku začala plynúť odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý krát, teda odo dňa XX.X.XXXX a skončila dňa XX.X.XXXX. Návrh na začatie konania podal navrhovateľ dňa 28.7.2010, teda po uplynutí premlčacej lehoty. Keďže odporca vzniesol

v priebehu konania námietku premlčania, súd nemôže navrhovateľovi v zmysle citovaného ustanovenia § 100 ods. 1 OZ premlčané právo priznať.

Na základe vyššie uvedeného súd návrh navrhovateľa na zaplatenie sumy 198,03 eur s príslušenstvom zamietol.

O trovách konania rozhodol súd v zmysle § 142 ods. 1 O.s.p., podľa ktorého účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie a bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal. Náhrada trov spočíva v náhrade za zaplatený súdny poplatok za odpor vo výške 16,50- eur.

Proti tomuto rozsudku včas a v zákonnej lehote podal odvolanie navrhovateľ, ktorý žiadal, aby odvolací súd rozsudok zmenil a návrhu vyhovel a zaviazal odporcu zaplatiť ním uplatnenú istinu. Uviedol v odvolaní, že podľa jeho názoru žalovaná pohľadávka nie je premlčaná, pretože navrhovateľ má s odporcom uzatvorenú zmluvu J. A. X. XXXXXX/X/XXXX V. I.Ň. XX.X.XXXX, kde v článku 5 bode 5.7. sa zmluvné strany dohodli, že ich záväzkový vzťah sa spravuje Obchodným zákonníkom. Podľa § 397 Obchodného zákonníka je premlčacia doby štyri roky. Keďže žalovaná faktúra bola splatná dňa XX.X.XXXX návrh bol súdu doručený 28.7.2010 tak, podľa názoru odvolateľa premlčacia doba na uplatnenie nároku začala plynúť odo dňa keď sa právo mohlo vykonať po prvý krát, teda odo dňa XX.X.XXXX a končí až dňom 26.6.2011, teda namietal v odvolaní, že žalovaná pohľadávka premlčaná nie je. K odvolaniu predložili citovanú zmluvu, kde je samozrejmé, že podľa článku 5 záverečných ustanovení a zmluvné strany podľa § 262 ods. 1 OZ zák. č. 513/1991 Zb. dohodli, že ich záväzkový vzťah sa spravuje Obchodným zákonníkom.

K tomuto odvolaniu bolo podané vyjadrenie z o strany odporcu, ktorý žiadal rozsudok ako vecne správny potvrdiť a namietal vo vyjadrení, že stále je potrebné sa riadiť pri posúdení záväzkového vzťahu podľa Občianskeho zákonníka a preto je rozsudok súdu prvého stupňa vecne správny, pretože nárok je nepochybne premlčaný.

Odvolací súd vec prejednal bez nariadenia pojednávania v zmysle ust. § 214 ods. 2 písm. e/ O.s.p. v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 212 ods. 1 a zistil, že nie sú podmienky na potvrdenie, ale ani na zmenu rozsudku súdu prvého stupňa.

Prvostupňový súd sa riadil nesprávnym právnym názorom pokiaľ prihliadol k vznesenej námietke premlčania a túto posudzoval v zmysle ust. § 101 OZ. V zmysle ustanovenia Občianskeho zákonníka by otázka návrhu premlčania bola namieste.

Prvostupňový súd sa však nevyporiadal so skutočnosťou, ktorá bola deklarovaná aj v odvolacom konaní, že medzi účastníkmi bola uzavretá zmluva J. A. X. o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd. Táto zmluva bola uzavretá podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v zmysle ktorej sa zmluvné strany podľa § 266 ods. 1 zák. č. 513/1991 Zb. dohodli, že ich záväzkový vzťah sa spravuje Obchodným zákonníkom. Prvostupňový súd ponechal úplne bez povšimnutia túto námietku. Tu odvolací súd považuje za potrebné zdôrazniť, že v zmysle § 2 ods. 3 OZ účastníci občianskoprávnych vzťahov si môžu vzájomné práva a povinnosti upraviť dohodou odchýlne od zákona, ak to zákon výslovne nezakazuje a ak z povahy ustanovení zákona nevyplýva, že sa od neho nemožno odchýliť. To je tento prípad. Ďalej odvolací súd zdôrazňuje, že ustanovenia OZ majú v prevažnej povahe dispozitívny charakter. V rámci zmluvnej autonómie, si subjekty môžu občianskoprávne vzťahy a ich obsah usporiadať slobodne, odlišne aj od úpravy obsiahnutej v Občianskom zákonníku pokiaľ to zákon výslovne nezakazuje, alebo pokiaľ z povahy príslušného zákonného ustanovenia nevplýva, že sa od neho nemožno odchýliť. Predovšetkým teda platí to, čo si subjekty dohodli.

V zmysle vyššie uvedených zákonných ustanovení v súlade s vysloveným právnym názorom odvolacieho súdu bude potrebné, aby prvostupňový súd vo veci opätovne konal, vykonal dôsledné

dokazovanie, hodnotil samostatnú zmluvu medzi účastníkmi, v súvislosti s ňou aj premlčanie a vykonal všetky potrebné dôkazy, ktoré bude hodnotiť jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach, ktoré po tom nájdu súvis v rozhodnutí vo veci.

Bez takto vykonaného dokazovania nie je vo veci možné spravodlivo rozhodnúť a preto bolo potrebné rozsudok súdu prvého stupňa zrušiť a vec vrátiť na ďalšie konanie a nové rozhodnutie. V novom rozhodnutí rozhodne prvostupňový súd aj o trovách konania.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerom hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.