KSKE 4 Co 189/2010 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Co/189/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7609202020 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Soňa Minxová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7609202020.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Minxovej a sudcov JUDr. Zuzany Šoltýsovej a JUDr. Pavla Tkáča v právnej veci žalobcu KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom v Bratislave, Štefánikova č. 17, IČO: 31 595 545, proti žalovanému S. Š., R.. XX.XX.XXXX, D. C. I. R. C., Š. R. Č.. XXXX/XX, zastúpenému JUDr. Dášou Bajanovou, advokátkou v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo námestie č. 4, o 1.053,51 eura s prísl., o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Spišská Nová Ves zo dňa 16. apríla 2010 č.k. 1C/64/2009-92 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok súdu prvého stupňa.

Žalobca je povinný zaplatiť žalovanému náhradu trov odvolacieho konania v sume 314,39 eura na účet jeho právnej zástupkyne JUDr. Dáši Bajanovej do troch dní od doručenia rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca svojou žalobou (návrhom na vydanie platobného rozkazu) z 23.02.2009 domáhal sa proti žalovanému zaplatenia 1.053,51 eura z dôvodu náhrady poistného plnenia (jeho časti) , ktoré za neho vyplatil z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla podľa ust. § 12 ods. 1 písm. g) zákona č. 381/2001 Z.z..

Súd prvého stupňa preskúmavaným rozsudkom žalobu zamietol a žalobcovi uložil povinnosť zaplatiť žalovanému na účet JUDr. Dáši Bajanovej trovy konania v sume 271,82 eura v lehote do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Svoje rozhodnutie založil na zistení, že účastníci s účinnosťou od 01.07.2005 uzavreli poistnú zmluvu č. XXXXXXXXXX o povinnom zmluvnom poistení motorového vozidla e.č. I. XXX O., z tohto povinného zmluvného poistenia na základe poistnej udalosti vzniknutej dňa 31.10.2005 si u žalobcu poškodený ALD Automotive, s.r.o. uplatnil u žalobcu nárok na neuhradenú časť skutočnej škody na jeho motorovom vozidle e.č. D. XXX R. a v jeho mene aj Generali Poisťovňa, a.s. a žalobca z tohto titulu poukázal dňa 14.03.2006 a dňa 13.04.2006 uvedenej poisťovni poistné plnenie vo výške 54.083,- Sk a poškodenému 2.846,- Sk. Žalovaný po vzniku poistnej udalosti niekoľkokrát navštívil v súvislosti s touto poistnou udalosťou pobočku žalobcu v Spišskej Novej Vsi a záležitosť riešil s vtedajšou pracovníčkou žalobcu E..

Na základe takto zisteného skutkového stavu s poukazom na ust. § 10 ods. 1 až 4 a § 12 ods. 1 písm. g) zákona č. 381/2001 Z.z. uzavrel, že na strane žalovaného nebolo zistené porušenie jeho právnych povinností (predpokladané v ust. § 12 ods. 1 písm. g) cit. zákona) , keďže tá skutočnosť, že bývala pracovníčka žalobcu o jednaniach so žalovaným nespísala žiaden záznam, nemôže byť na ťarchu

žalovaného, ktorý si svoje povinnosti vo vzťahu k žalobcovi splnil. Preto žalobu ako neopodstatnenú zamietol.

O trovách konaniach rozhodol podľa ust. § 142 ods. 1 O.s.p. s použitím § 149 ods. 1 O.s.p. a v konaní úspešnému žalovanému priznal náhradu trov konania pozostávajúcich z trov právneho zastúpenia spolu v sume 271,82 eura.

Proti tomuto rozsudku sa včas odvolal žalobca. Navrhol rozsudok súdu prvého stupňa zmeniť, jeho žalobe vyhovieť a zaviazať žalovaného na náhradu trov konania. Svoje odvolanie odôvodnil dôvodom podľa ust. § 205 ods. 2 písm. f) O.s.p.. Vytýkal súdu prvého stupňa nesprávne právne posúdenie veci, keď nevyhovel jeho žalobe. Poukázal na to, že povinnosť oznámiť poistnú udalosť písomne vyplýva priamo z ust. § 10 ods. 1 písm. a) zákona č. 381/2001 Z.z., iná forma oznámenia nie je prípustná a preto nemá za následok splnenie si povinnosti uloženej zákonom o povinnom zmluvnom poistení. Toto vyplýva aj zo všeobecných podmienok pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, kde sa v čl. VII písm. c) uvádza, že povinnosťou poisteného je písomne oznámiť vznik škodovej udalosti.

Žalovaný navrhol potvrdiť rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny. Poukázal na to, že v konaní bolo preukázané, že niekoľkokrát osobne bol v príslušnej pobočke žalobcu a nahlasoval vznik poistnej udalosti. Zdôraznil, že všetky platby vyplývajúce z povinného zmluvného poistenia si poctivo uhrádzal a o tom, že poistná udalosť údajne nebola riadne a včas nahlásená sa dozvedel až na základe prípisu žalobcu a následne presne uvádzal, že bol v jeho príslušnej pobočke v Spišskej Novej Vsi a snažil sa vznik poistnej udalosti nahlásiť. Práve pracovníci žalobcu si nesplnili svoju povinnosť a nevykonali všetky úkony, a teda nepomohli mu pri ohlasovaní poistnej udalosti. Bolo v rozpore s dobrými mravmi, že zamestnanci žalobcu mu nepomohli, hoci sami museli vedieť, že v evidencii nemajú zahlásený vznik poistnej udalosti riadne. Na toto ho neupozornili a on bol v domnení, že všetko je v súlade so zákonom a riadne a včas nahlásené.

Odvolací súd na základe podaného odvolania vec prejednal, podľa ust. § 212 ods. 1 O.s.p. preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa aj s konaním, ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že odvolanie žalobcu je nedôvodné.

V posudzovanej veci išlo o žalobcom proti žalovanému uplatňovaný nárok na náhradu časti poistného plnenia, ktoré za neho vyplatil z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, keďže jeho poisteným motorovým vozidlom e.č. SN 315 AG bola spôsobená škoda a žalovaný porušil svoju povinnosť písomne mu túto poistnú udalosť oznámiť. Žalobca vznik ním uplatňovaného nároku vyvodzoval z ust. § 12 ods. 1 písm. g) zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel. Podľa uvedeného ustanovenia poisťovateľ má proti poistníkovi nárok na náhradu poistného plnenia alebo jeho časti, ktoré za neho vyplatil z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, ak spôsobil škodu motorovým vozidlom a bez dôvodov hodných osobitného zreteľa, porušil povinnosti podľa § 10 ods. 1 až 4. Medzi tieto povinnosti nepochybne patrí aj povinnosť poisteného písomne oznámiť poisťovateľovi vznik škodovej udalosti do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území Slovenskej republiky (§ 10 ods. 1 písm. a) zák. č. 381/2001 Z.z.) , na porušení ktorej v posudzovanej veci zakladal vznik svojho nároku žalobca (výzva na náhradu poistného plnenia zo dňa 24.04.2006 na č.l. 8) .

Uplatnenie nároku na náhradu poistného plnenia podľa cit. ustanovenia § 12 ods. 1 písm. g) zákona č. 381/2001 Z.z. predpokladá:

1.porušenie povinností podľa § 10 ods. 1 až 4 a

2.že k tomuto porušeniu uvedených povinností došlo bez dôvodov hodných

osobitného zreteľa.

Z výsledkov dokazovania vykonaného súdom prvého stupňa v prejednávanej veci je preukázané, že žalovaný poistnú udalosť, ku ktorej došlo dňa 31.10.2005 žalobcovi ako poisťovateľovi neoznamoval písomne, ale osobne v jeho pobočke v Spišskej Novej Vsi. Jeho postup zodpovedal všeobecne zaužívanej praxi poisťovní, keď predpísaná písomná forma oznámenia poistnej udalosti sa napĺňa tým spôsobom, že poistenému pri osobnom kontakte v príslušnej pobočke poisťovne je v súvislosti s jeho nahlásením poistnej udalosti poskytnuté tlačivo obsahujúce oznámenie poistnej udalosti, ktoré spravidla po vyplnení hneď na mieste v tejto pobočke odovzdá. V súlade s touto všeobecne zaužívanou praxou postupoval aj žalovaný, keď vznik predmetnej poistnej udalosti osobne nahlásil v pobočke žalobcu v Spišskej Novej Vsi. Súhlasiť možno so žalovaným, že žalobca (zamestnankyňa jeho pobočky) nepostupoval voči nemu korektne, keď mu ani neposkytol tlačivo obsahujúce oznámenie poistnej udalosti, ani ho neusmernil o ďalšom postupe a podľa tvrdenia žalovaného ho naopak ubezpečil, že vec je v poriadku. Medzi účastníkmi konania ide o právny vzťah zo spotrebiteľskej zmluvy (keď žalovaný poistnú zmluvu uzavrel so žalobcom ako fyzická osoba - je v nej označený rodným číslom) , preto sa neho vzťahujú všetky predpisy spotrebiteľského práva a požíva zvýšenú ochranu ako slabšia zmluvná strana. V kontexte s uvedeným, bolo potrebné posudzovať aj existenciu dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle ust. § 12 ods. 1 písm. g) zákona č. 381/2001 Z.z.. Žalovaný sa odôvodnene za vyššie uvedených okolností domnieval, že svoju oznamovaciu povinnosť splnil, preto u neho nemožno uzavrieť porušenie vytýkanej povinnosti podľa § 10 ods. 1 písm. a) cit. zákona bez dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Pokiaľ žalobca poukazoval na to, že v konaní nebolo tiež preukázané, že oznámenie poistnej udalosti v jeho pobočke v Spišskej Novej Vsi bolo žalovaným vykonané v zákonnej lehote, ani táto jeho námietka nemôže ovplyvniť správnosť uvedených záverov, keďže žalobca vznik svojho nároku nevyvodil z nedodržania zákonnej lehoty na oznámenie škodovej udalosti a naviac, ak by nahlásenie tejto udalosti v jeho pobočke bolo skutočne vykonané oneskorene, aj na túto skutočnosť a jej možné zákonné dôsledky bolo na mieste žalovaného upozorniť, čo sa však nestalo. Naopak s prihliadnutím na prejavy žalovaného, ktorý sa v tejto záležitosti od počiatku správal disciplinovane, reagoval na každý list žalobcu, zúčastňoval sa pojednávaní a stále prejavoval snahu zodpovedne situáciu riešiť, možno aj tu uveriť jeho výpovedi, že poistnú udalosť oznámil včas.

Práve z týchto dôvodov odvolací súd podľa ust. § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny.

O trovách odvolacieho konania rozhodol so zreteľom na ust. § 224 ods. 1 O.s.p. podľa ust. § 142 ods. 1 O.s.p..

V odvolacom konaní úspešnému žalovanému priznal náhradu trov odvolacieho konania pozostávajúcich z trov jeho právneho zastúpenia, a to odmeny za 2 úkony (vyjadrenie k odvolaniu žalobcu a účasť na pojednávaní na odvolacom súde) po 61,41 eura + režijný paušál 7,21 eura, náhrady za stratu času za 6 polhodín (cesta Spišská Nová Ves - Košice a späť) po 12,71 eura, t.j. 76,26 eura a hotových výdavkov - cestovného na odvolacie pojednávanie 46,74 eura a parkovného v Košiciach 1,60 eura, spolu v sume 314,39 eura vrátane DPH.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.