KSKE 4 Co 20/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Co/20/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7508209037 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Soňa Minxová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7508209037.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu E. X., nar. X.X.XXXX, bývajúceho X. M., V. Č.. XX, zastúpeného JUDr. Valériou Takáčovou PhD., advokátkou so sídlom kancelárie v Košiciach, ul. Ružová č. 27, proti žalovanému L. E., nar. XX.X.XXXX, bývajúcemu vo X., B. Č.. XX/XX, v konaní o zaplatenie 5.642,97 eura s prísl., o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Košice - okolie zo dňa 17.10.2011, č.k. 11C/167/2008-50 v spojení s opravným uznesením zo dňa 16.11.2011, č.k. 11C/167/2008-53 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok súdu prvého stupňa v spojení s opravným uznesením v jeho napadnutej časti, t.j. vo výroku o trovách konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa vyhovel žalobe žalobcu v celom rozsahu a zaviazal žalovaného zaplatiť mu sumu 5.642,97 eura (170.000,- Sk pri konverznom kurze 30,1260 Sk/ 1 euro) s 9 % úrokom z omeškania od 1.7.2007 do zaplatenia ako aj náhradu trov konania v sume 987,88 eura do troch dní po právoplatnosti rozsudku. Opravným uznesením zo dňa 16.11.2011, č.k. 11C/167/2008 - 53 výrok rozsudku v časti úroku z omeškania z priznanej istiny opravil na správnu výšku 8,5 % ročne.

Svoje rozhodnutie založil na zistení, vychádzajúcom zo zhodných tvrdení žalobcu i žalovaného, že na základe zmluvy o pôžičke uzavretej medzi účastníkmi konania žalobca požičal žalovanému dňa 19.11.2004 sumu 170.000,- Sk, ktorú sa žalovaný zaviazal vrátiť v mesačných splátkach od 1.12.2004 do 30.6.2007, bez toho, aby účastníci zmluvy dohodli výšku jednotlivých splátok. Žalovaný pôžičku však v stanovenej lehote žalobcovi napriek jeho výzve (a ani neskôr) neuhradil, preto žalobe s poukazom na ust. § 657 Občianskeho zákonníka vyhovel. Žalovaný sa so splatením dlhu dostal do omeškania, preto žalobcovi priznal aj úrok z omeškania z dlžnej sumy 170.000,- Sk pôvodne vo výške 8,5 % ročne od 1.7.2007 až do zaplatenia (§ 517 Občianskeho zákonníka) .

O trovách konania rozhodol podľa ust. § 142 ods. 1 O.s.p. a zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi ich náhradu pozostávajúcu zo zaplateného súdneho poplatku vo výške 338,57 eura ( 10.200.- Sk) a náhrady trov právneho zastúpenia v sume 649,31 eura , t.j. spolu 987,88 eura.

Aj keď právna zástupkyňa žalobcu v podaní zo dňa 18.10.2011 ( č.l. 49) vyčíslila trovy právneho zastúpenia žalobcu (podľa ust. § 10 ods. 1, ust. § 14 ods. 1 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb) v celkovej sume 1.584,96 eura za 8 úkonov právnej služby (prevzatie a príprava zastúpenia vrátane prvej porady s klientom, písomné podanie protistrane týkajúce sa veci samej, ďalšia porada s klientom týkajúca sa veci samej, písomné podanie na súd týkajúce sa veci samej [2 x], ďalšia porada s klientom týkajúca sa

veci samej - 15.10.2011, účasť na pojednávaní dňa 9.3.2009, účasť na pojednávaní dňa 17.10.2011) , prvostupňový súd priznal žalobcovi náhradu trov právneho zastúpenia iba za úkony právnej pomoci :

a/ prevzatie a príprava zastúpenia,

b/ podanie žaloby,

c/ účasť na pojednávaní dňa 9.3.2009 bez prejednania a

d/ účasť na pojednávaní dňa 17.10.2011.

Nepriznal teda náhradu trov právneho zastúpenia za úkony:

- podanie vo veci dňa 1.12.2008 a 27.11.2009, pretože tieto úkony boli vyvolané tým, že právna zástupkyňa žalobcu chybne (nie v súlade so zákonom) uviedla zlý úrok z omeškania, čo bolo nutné upraviť týmito podaniami,

- písomné podanie protistrane, pretože tento úkon hodnotil ako súčasť úkonu prevzatie a príprava zastúpenia ,

- ďalšia porada s klientom, pretože táto nebola potrebná, ak žalovaný nemal žiadne námietky proti žalobe.

Uzavrel, že v zmysle vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej pomoci (z priznanej istiny) predstavuje sumu 190,89 eura, čo pri náhrade za 4 úkony a 1 úkon v 1/4 základnej sadzbe ( ust. § 14 ods. 5 písm. b/ označenej vyhlášky) , t.j. 47,72 eura, spolu s režijným paušálom (4 x 7,23 eura) zodpovedá sume 649,31 eura.

Proti tomuto rozsudku, jeho výroku o trovách konania podal včas odvolanie žalobca. Žiadal v napadnutom výroku uznesenie súdu prvého stupňa zmeniť a priznať mu náhradu trov právneho zastúpenia za všetky úkony právnej pomoci uplatnené jeho právnou zástupkyňou, prípadne rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti zrušiť a vec vrátiť na nové rozhodnutie.

Vytýkal súdu prvého stupňa, že v rozpore s ust. § 14 vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách trov advokátov nepriznal vyčíslené trovy právneho zastúpenia a to s uvedením dôvodov, ktoré vo vyhláške vôbec nie sú. Nesúhlasil s tým, že úkon právnej pomoci písomné podanie protistrane (pokus o zmier zo dňa 9.5.2008 ) je súčasťou úkonu prevzatie a príprava . Nesúhlasil ani s nepriznaním odmeny za úkon právnej pomoci ďalšia porada s klientom a zdôraznil, že podľa ust. § 14 ods. 2 označenej vyhlášky odmena vo výške 2/3 základnej sadzby tarifnej odmeny patrí aj za každý z tam vymenovaných úkonoch právnej služby, medzi ktoré je zahrnutý úkon ďalšia porada, alebo rokovanie s klientom za každú skončenú hodinu . Odmena za takýto úkon advokátovi nepatrí len v takom prípade, ak po poslednej porade alebo rokovaní s klientom alebo protistranou nasleduje ďalšia porada alebo rokovanie a medzi tým nedošlo k inému úkonu právnej služby ( § 14 ods. 6 označenej vyhlášky) . Vytýkal súdu prvého stupňa, že mu nebola priznaná náhrada za úkon právnej služby oboznámenie sa a štúdium spisu (v odvolaní chybne označený ako: oznámenie sa a štúdium ) , ktorý vykonala právna zástupkyňa dňa 14.11.2008, hoci záznam o tomto úkone v spise bol vykonaný. Zdôraznil, že z ust. § 14 ods. 8 označenej vyhlášky jednoznačne vyplýva, že za úkony právnej služby, ktoré nie sú vedené v ods. 1 až 3 patrí odmena ako za úkony, ktoré sú im svojou povahou a účelom najbližšie.

Žalovaný sa k podanému odvolaniu žalobcu nevyjadril.

Odvolací súd na základe podaného odvolania vec podľa ust. § 214 ods. 2 O.s.p. prejednal bez nariadenia pojednávania, preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti, t.j. vo výroku o trovách konania aj s konaním, ktoré mu predchádzalo (§ 212 ods. 1 O.s.p.) a dospel k záveru, že odvolanie žalobcu je nedôvodné.

Podľa § 142 ods. 1 O.s.p. účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

Jedným z druhov trov konania, na náhradu ktorých vzniká účastníkovi nárok v prípade jeho úspech v spore je odmena za zastupovanie, ak je zástupcom advokát, náhrada hotových výdavkov, ako aj náhrada za stratu času advokáta (§ 1 ods. 1 vyhlášky č. 655/2004 Z.z.)

Povinnosť nahradiť trovy konania nezahŕňa všetky trovy, ale iba tie, ktoré boli potrebné na účelné uplatňovanie, alebo bránenie práva. Znamená to, že súd nemôže zaviazať účastníka na náhradu tých trov, ktoré druhý účastník počas konania vynaložil zbytočne, alebo neúčelne.

V posudzovanom prípade súd prvého stupňa sa pri rozhodovaní o trovách konania dôsledne riadil týmito zásadami, keď pri určení výšky náhrady trov uplatnil zákonom zdôraznené hľadisko účelnosti trov.

Ako neúčelné možno jednoznačne hodnotiť úkony právnej služby zástupkyne žalobcu - podanie vo veci zo dňa 1.12.2008 (č.l. 16 ) , ktorým bez výzvy súdu upravila žalobný petit (návrh) tak, že zmenila dobu, od ktorej žiada žalobca priznať úrok z omeškania, ako aj výšku úroku z omeškania (9 % úrok z omeškania od 1.12.2004) a zo dňa 27.1.2008 (č.l. 18 ) , v ktorom na výzvu súdu odstraňovala nedostatky podanej žaloby a to chýbajúce odôvodnenie požadovaných úrokov z omeškania. V súdnom spise sa nachádza aj podanie zástupkyne žalobcu (súdu došlo dňa 9.3.2009 - č.l. 24) , v ktorom opätovne ( bez výzvy súdu) zmenila dobu úročenia istiny, ako aj výšku požadovaného úroku (8,5 % úrok od 1.7.2007) . O neúčelnosti takéhoto postupu právnej zástupkyne žalobcu, ktorá v priebehu konania nemala ujasnený jeho predmet v časti príslušenstva pohľadávky, svedčí aj to, že na pojednávaní vo veci dňa 17.10.2011 vo svojom záverečnom prednese (aj napriek viacerým jej predchádzajúcim písomným podaniam) žiadala priznať nesprávny úrok z omeškania vo výške 9 % z istiny v rozpore s jej podaním, na základe ktorého súd pripustil zmenu žaloby) .

V prípade úkonov ďalšia porada s klientom - 2 x (1 x bez uvedenia dátumu, 1 x 15.10.2011) zástupkyňa žalobcu nepreukázala žiadnou listinou ( napr. úradným záznamom podpísaným jej klientom) , že sa takéto porady (a v akom časovom rozsahu) uskutočnili. Bez predloženia listiny, ktorou aj zastúpený účastník konania potvrdí, že došlo k takémuto úkonu právnej služby, za ktorý advokátovi patrí odmena, náhradu trov konania zástupcovi nemožno priznať. Naviac, ako na to správne poukázal aj súd prvého stupňa, aj tu účelnosť tohto úkonu by bolo potrebné vzhľadom na okolnosti veci (nespornosť základu a výšky uplatňovanej pohľadávky medzi účastníkmi) odôvodniť

K odvolacej námietke žalobcu, že mu nebola priznaná náhrada trov právneho zastúpenia za úkon oboznámenie sa a štúdium spisu odvolací súd poznamenáva, že tento úkon právnej služby vo vyúčtovaní trov právneho zastúpenia zo dňa 18.10.2011 ( č.l. 49 spisu) uvedený nie je a preto za tento úkon ani náhradu nemohol priznať. V prípade úkonu písomné podanie protistrane sa odvolací súd stotožňuje so záverom súdu prvého stupňa v tom, že uvedený úkon je súčasťou úkonu prevzatie a príprava zastúpenia , za ktorý žalobcovi náhrada bola priznaná.

Súd prvého stupňa žalobcovi priznal aj náhradu za úkon právnej služby podanie žaloby ,bez toho, aby takýto úkon bol vo vyúčtovaní trov právneho zastúpenia výslovne označený. Žalovaný (ktorému bola uložená povinnosť zaplatiť náhradu trov konania) túto skutočnosť nenamietal a proti rozsudku súdu prvého stupňa vo výroku o trovách konania odvolanie nepodal. Rešpektujúc zásadu zákazu zmeny k horšiemu u účastníka konania, ktorý podal odvolanie (zásada zákazu reformatio in peius) , odvolací

súd na skutočnosť, že žalobcovi bola priznaná náhrada trov právneho zastúpenia vo väčšom rozsahu , než mu vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti patrí nemohol prihliadať.

Len kvôli úplnosti je potrebné dodať, že zrejme nedopatrením súdu prvého stupňa v jeho odôvodnení je nesprávne uvedené, že náhradu trov právneho zastúpenia priznal žalobcovi za celkovo 5 úkonov právnej služby (4 x 190,89 eura, 1 x 47,42 eura) aj keď v skutočnosti priznal náhradu trov právneho zastúpenia za 4 úkony právnej služby (3 x 190,89 eura, 1 x 47,42 eura, 4 x 7,23 eura režijný paušál) , čomu zodpovedá aj priznaná výška trov právneho zastúpenia - 649,31 eura.

Práve z týchto dôvodov odvolací súd podľa ust. § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa vo výroku o trovách konania ako vecne správny.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerom hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zákona č.757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.