KSKE 4 Co 295/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Co/295/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611203061 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Soňa Minxová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611203061.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: ZH Kredit, s.r.o. so sídlom v Bratislave, Karadžičova č. 10, IČO: XX XXX XXX, zast. JUDr. Felixom Neupauerom, advokátom Advokátskej kancelárie FELIX NEUPAUER & PARTNERS so sídlom v Bratislave, Karadžičova č. 10, proti odporcovi F. X., nar. X.X.XXXX, bývajúcemu V. E. Č.. XX, o zaplatenie 198,27 eura s prísl., o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves zo dňa 16. mája 2011, č.k. 1C/77/2011-40 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie súdu prvého stupňa.

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ ako postupník zo Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 7.7.2005 uzavretej so správcom konkurznej podstaty pôvodného veriteľa - úpadcu PERSPEKTÍVA DRUŽSTEVNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA v konkurze ako postupcom, svojim návrhom na vydanie platobného rozkazu zo dňa 4.3.2011 domáhal sa proti odporcovi zaplatenia dlžného poistného na zdravotné poistenie vo výške 198,27 eura a poplatku z omeškania 0,2 % denne zo sumy 198,27 eura odo dňa 9.6.1999 do zaplatenia.

Súd prvého stupňa preskúmavaným uznesením:

1/ konanie z a s t a v i l;

2/ v y s l o v i l, že po právoplatnosti tohto uznesenia bude vec postúpená Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Grösslingova č. 5, Bratislava a

3/ v y s l o v i l, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Svoje rozhodnutie odôvodnil poukazom na ust. § 104 ods. 1 v spojení s ust. § 7 O.s.p., ust. § 19 ods. 3 a § 23 ods. 1, 2 zákona č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní a ust. § 18 a § 85h ods. 1, 2 a 3 zák. č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým bol s účinnosťou od 1.11.2004 zrušený zákon č. 273/1994 Z.z. uzavrel, že na rozhodovanie o nárokoch vzniknutých za účinnosti zákona č. 273/1994 Z.z. je po 1.11.2004 príslušný Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, súd teda nemá právomoc rozhodovať o nároku navrhovateľa na zaplatenie poistného a poplatku z omeškania a keďže nedostatok právomoci zakladá neodstrániteľný nedostatok podmienok konania, konanie podľa § 104 ods. 1 prvej vety O.s.p. zastavil s tým, že po právoplatnosti

tohto uznesenia bude vec postúpená Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Poukázal aj na závery v rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 21.4.2010, sp. zn. 6Rks1/2010.

O trovách konania rozhodol podľa ust. § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p.

Proti tomuto tomuto uzneseniu sa včas odvolal navrhovateľ. Navrhol uznesenie súdu prvého stupňa zrušiť a vec mu vrátiť na ďalšie konanie. Svoje odvolanie odôvodnil dôvodmi podľa ust. § 205 ods. 2 písm. a, d a f/ O.s.p., t.j. vytýkal súdu prvého stupňa, že nesprávne vec právne posúdil tým, že nepoužil správne ustanovenia právneho predpisu a nedostatočne zistil skutkový stav, ďalej, že dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam a jeho rozhodnutie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Uviedol, že predmetom konania je zaplatenie dlžného poistného a poplatku z omeškania, ktorý vznikol na základe vtedy platného zákona o zdravotnom poistení (zákon č. 273/1994 Z.z.) , dlžné poistné ani poplatok z omeškania za predmetné obdobie poisťovňou platiteľovi predpísané neboli (§ 18 ods. 9 a § 23 ods. 4 zák. č. 273/1994 Z.z.) a ani nebolo takéto konanie iniciované správnym orgánom. Poukázal na to, že uvedený zákon o zdravotnom poistení bol s účinnosťou od 1.1.2005 zrušený zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom v spoločných, prechodných a záverečných ustanoveniach sa nenachádza žiadne ustanovenie, ktoré by upravovalo všeobecne postup pri predpisovaní poistného alebo poplatku z omeškania vzniknutého na základe zrušeného zákona o zdravotnou poistení, pokiaľ takéto konanie nebolo začaté. Ďalej poukázal na ust. § 77a ods. 1 až 4 cit. zákona, ktoré upravuje konanie, ktorým zdravotná poisťovňa postupuje pri predpisovaní svojich pohľadávok voči platiteľom, resp. neplatiteľom poistného. Predmetným postupom zdravotná poisťovňa získa platobný výmer ako exekučný titul na vymoženie svojej pohľadávky. Na takýto postup je však oprávnená výlučne zdravotná poisťovňa, pričom zákon rozlišuje expressis verbis zdravotnú poisťovňu a doterajšiu zdravotnú poisťovňu. Nepočíta s možnosťou predpisovania platobných výmerov Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pre doterajšiu zdravotnú poisťovňu a už vôbec nie s možnosťou predpisovania platobných výmerov pre obchodnú spoločnosť (navrhovateľa) . Pritom na neho bola predmetná pohľadávka postúpená PERSPEKTÍVOU DRUŽSTEVNOU ZDRAVOTNOU POISŤOVŇOU, ktorá nemohla byť dokonca považovaná ani za doterajšiu zdravotnú poisťovňu, nakoľko jej bola odobratá licencia na vykonávanie činnosti rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 3215/1999-A zo dňa 1.7.1999. Ku dňu vstupu zákona o zdravotných poisťovniach do platnosti už dávno nebola ani poisťovňou v zmysle zákona o zdravotnom poistení. Podľa jeho názoru preto nie je oprávnený svoju pohľadávku uplatňovať pred Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Tiež s poukazom na ust. § 77a ods. 5 a § 18 ods. 1 písm. a/ bodu 3 zákona o zdravotných poisťovniach namietal, že dokonca nie je daná ani pôsobnosť Úradu, aby v predmetnej veci konal s doterajšou zdravotnou poisťovňou alebo s obchodnou spoločnosťou a teda v konečnom dôsledku rozhodovanie o tomto predmete bude patriť len do právomoci súdu. Zákon o zdravotných poisťovniach pripustil jedinú výnimku, kedy je oprávnený rozhodovať Úrad o nárokoch vyplývajúcich zo zákona o zdravotnom poistení a to v ust. § 77a ods. 9 zákona o zdravotných poisťovniach, avšak podmienky uvedené v tomto ustanovení neboli naplnené, preto postup Úradu podľa vyššie uvedeného ustanovenia nie je v tomto prípade aplikovateľný. Na základe uvedeného on nemôže byť osobou oprávnenou konať pred Úradom a rovnako tak Úrad nemôže konať s ním v správnom konaní a teda jediným orgánom, ktorý o jeho nároku môže rozhodnúť je súd. K názorom zhodným s jeho argumentáciou dospeli už aj pri svojom rozhodovaní iné súdy a v tejto súvislosti predložil uznesenie Krajského súdu v Prešove z 18.2.2010, sp. zn. 17Co/4/2010.

Napokon uviedol, že sa odvoláva aj voči výroku rozsudku o nepriznaní trov právneho zastúpenia, avšak svoje odvolanie v tejto časti nijako neodôvodnil, len uviedol, že po zrušení rozsudku o týchto bude opätovne rozhodnuté.

Odvolací súd na základe podaného odvolania vec podľa ust. § 214 ods. 2 O.s.p. prejednal bez nariadenia pojednávania, preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa aj s konaním, ktoré mu predchádzalo (§ 212 ods. 1 O.s.p.) a dospel k záveru, že odvolanie navrhovateľa je nedôvodné.

Súd prvého stupňa správne zistil a posúdil neodstrániteľný nedostatok jednej z procesných podmienok (podmienok konania) a to nedostatok právomoci súdu a správne na tom základe konanie zastavil a rozhodol o postúpení veci po právoplatnosti uznesenia o zastavení konania príslušnému správnemu orgánu (§ 104 ods. 1 veta prvá a druhá O.s.p.) .

Odvolací súd sa v plnom rozsahu stotožnil aj s odôvodnením jeho rozhodnutia, naň poukazuje (§ 219 ods. 2 O.s.p.) a len na zdôraznenie správnosti dôvodov napadnutého uznesenia dodáva:

V predmetnej veci ide o navrhovateľom, ako postupníkom zo Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 7.7.2005 uzavretej so správcom konkurznej podstaty úpadcu PERSPEKTÍVA DRUŽSTEVNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA v konkurze, proti odporcovi uplatňovaný nárok na zaplatenie poistného na zdravotné poistenie za obdobie marec 1998 až máj 1999 v sume 198,27 eura a poplatku z omeškania 0,2 % denne zo sumy 198,27 eura odo dňa 9.6.1999 do zaplatenia, t.j. o nárok (nároky) vyplývajúci z ust. § 18 ods. 8 a § 23 ods. 1, 2/ zákona č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v relevantnom znení (t.j. podľa času vzniku jednotlivých nárokov v znení platnom do 31.5.1998, resp. do 9.10.2002) .

Zákon č. 273/1994 Z.z. bol dňom 1.11.2004 zrušený zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 87 bod 1) .

Podľa ust. § 85h ods. 1/ zákona č. 581/2004 Z.z. zdravotná poisťovňa uplatňuje na úrade nárok na dlžné poistné, nárok na poplatok z omeškania z neodvedeného alebo oneskorene odvedeného poistného na zdravotné poistenie, na ktoré mala zdravotná poisťovňa nárok podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004.

Zdravotná poisťovňa vymáha pohľadávky na poistnom vrátane poplatku z omeškania z neodvedeného alebo oneskorene odvedeného poistného na zdravotné poistenie, na ktoré mala zdravotná poisťovňa nárok podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004, na základe právoplatného rozhodnutia úradu (ods. 2 cit. ustanovenia) .

Úrad vydáva platobné výmery vo veciach poplatkov z omeškania, ak ide o pohľadávky na poistnom vyplývajúce z neodvedeného alebo oneskorene odvedeného poistného na zdravotné poistenie, na ktoré mala zdravotná poisťovňa nárok podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004 (ods. 3 cit. ustanovenia) .

Podľa ust. § 18 ods. 1 písm. a/ bod 3 úrad vykonáva dohľad nad verejným zdravotným poistením tým, že vydáva platobné výmery vo veciach uplatnených zdravotnou poisťovňou, ak ide o pohľadávky na poistnom vyplývajúce z neodvedených preddavkov na poistné alebo neodvedeného nedoplatku na poistnom podľa osobitného predpisu, úroky z omeškania a pohľadávky vyplývajúce z nezaplatenej úhrady za neodkladnú zdravotnú starostlivosť podľa osobitného predpisu.

Z platnej právnej úpravy v uvedených ustanoveniach vyplýva, že povinnosť zdravotnej poisťovne podľa § 18 ods. 8 a § 23 ods. 2 zákona č. 273/1994 Z.z. (v znení platnom do 31. 5.1998, resp. 9.10.2002) predpísať platiteľovi poistného dlžné poistné a poplatok z omeškania z dlžnej sumy poistného zrušením zákona č. 273/1994 Z.z. (účinnosťou zákona č. 581/2004 Z.z.) prešla na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a tento, ako orgán štátnej správy na úseku zdravotnej starostlivosti, je

príslušný rozhodovať o nárokoch na dlžné poistné, nárokoch na poplatok z omeškania z neodvedeného alebo oneskorene odvedeného poistného na zdravotné poistenie, na ktoré mala zdravotná poisťovňa nárok podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004. Tento orgán je oprávnený a súčasne povinný konať o uplatnených nárokoch bez ohľadu na to, kto si tento nárok uplatnil (uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 21. apríla 2010, sp. zn. 6Rks/1/2010, z ktorého pri svojom rozhodnutí vychádzal i súd prvého stupňa a ktorého závery si v plnom rozsahu osvojil aj odvolací súd) .

Práve z týchto dôvodov odvolací súd podľa ust. § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil napadnuté uznesenie ako vecne správne.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.