KSKE 4 Co 349/2010 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 4 Co 349/2010

KS v Košiciach, dátum 12.02.2012, sp.zn. KSKE 4 Co 349/2010

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Co/349/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7710202250 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Šoltýsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7710202250.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Údernícka č.5, IČO: XX XXX XXX, zastúpeného F. L.Š., s.r.o. so sídlom v Bratislave, Údernícka č.5, IČO: XX XXX XXX proti žalovanému D. F., nar. XX.XX.XXXX, bývajúcemu G. Č.. XXX, zdržujúcemu sa neznámom mieste, zastúpenému opatrovníčkou pre toto konania JUDr. Vierou Žoldošovou, zamestnankyňou Okresného súdu Trebišov o zaplatenie 872,49 v eura s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Michalovce zo dňa 09.09.2010, č.k.12C/113/2010-65, takto

r o z h o d o l :

P r i p ú š ť a späťvzatie návrhu na začatie konania, z r u š u j e rozsudok súdu prvého stupňa a konanie z a s t a v u j e .

Účastníkom náhradu trov konania n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa zamietol žalobu žalobcu zo dňa 12.02.2010, ktorou žiadal aby súd zaviazal žalovaného zaplatiť sumu 865,85 eura s 18,25% úrokom z omeškania ročne zo sumy 353,03 eura od 19.09.2005 do zaplatenia, zo sumy 52,23 eura od 19.10.2005 do zaplatenia, zo sumy 98,34 eura od 19.07.2005 do zaplatenia a zo sumy 362,25 eura od 19.08.2005 do zaplatenia, zmluvnú pokutu 6,64 eura a trovy konania titulom porušovania zmluvných povinností za poskytované telekomunikačné služby zo strany žalovaného.

Výrok rozhodnutia o trovách konania odôvodnil ust. § 151 ods.1 O.s.p., a žalovanému náhradu trov konania nepriznal, pretože tento trovy konania nežiadal, aj keď vo veci mal úspech.

Proti tomuto rozhodnutiu súdu prvého stupňa v zákonnej lehote podal odvolanie žalobca, ktorý v podanom odvolaní žiadal rozsudok súdu prvého stupňa zmeniť tak, že vyhovie návrhu na začatie konania v plnom rozsahu a zároveň si uplatnil nárok na náhradu trov konania v prvostupňovom aj v odvolacom konaní.

Pred tým, než odvolací súd pristúpil k vecnému prejednaniu podaného odvolania žalobca písomným podaním označeným ako späťvzatie návrhu na začatie konania zo dňa 20.12.2011 (ktoré došlo prvostupňovému súdu dňa 23.12.2011 - č.l. 79) zobral podaný návrh v celom rozsahu späť a navrhol konanie vo veci zastaviť.

Podľa ust. § 208 O.s.p. ak je návrh na začatie konania vzatý späť, keď už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd

späťvzatie nepripustí, ak druhý účastník s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví.

Vzhľadom na tieto skutočnosti odvolací súd písomnou výzvou zo dňa 17.01.2012 vyzval opatrovníčku žalovaného ktorý sa zdržuje na neznámom mieste (ustanovenú súdom na ochranu jeho práv podľa ust. § 29 ods.2 O.s.p.) , aby v lehote 7 dní odo dňa doručenia výzvy písomne oznámila, či súhlasí s pripustením späťvzatia návrhu a zároveň bola pripojená doložka podľa ust. § 101 ods.3 O.s.p., že ak sa v súdom stanovenej lehote k späťvzatiu návrhu žalobcom nevyjadrí, bude sa predpokladať, že nemá námietky proti zrušeniu rozhodnutia súdu prvého stupňa a k zastaveniu konania. Opatrovníčka žalovaného prevzala výzvu odvolacieho súdu dňa 23.01.2012 a na túto výzvu sa v súdom stanovenej lehote písomne nevyjadrila.

S poukazom na citované zákonné ustanovenia odvolací súd z dôvodu späťvzatia návrhu zo strany žalobcu pripustil späťvzatie návrhu, vychádzajúc zo záveru, že z procesného postoja žalovaného zastúpeného opatrovníčkou pre toto konanie vyplýva, že tento so späťvzatím súhlasí (v lehote určenej odvolacím súdom nevyjadril svoj nesúhlas so späťvzatím návrhu ) a preto uznesenie súdu prvého stupňa zrušil a konanie zastavil.

Výrok o trovách konania vyplýva z ust. § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. v spojení s ust. § 224 ods. 1 O.s.p., podľa ktorých žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené. Keďže konanie v tejto veci bolo zastavené z dôvodu späťvzatie návrhu, súd vyslovil, že náhradu trov konania účastníkom nepriznáva.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.