KSKE 4 Co 52/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Co/52/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7109230951 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Šoltýsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7109230951.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: B. Š., Q..A.., C., A. A. L. XX, XXX XX C., T.: XX XXX XXX, J. B.. W. W., Q., K. G. XX, XXX XX C., proti odporcovi: M. A. A..P..U.., A. A. L. XX, XXX XX C., T.: XX XXX XXX, J. M.. M. Z., Q., M. X, XXX XX K., o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Okresného súdu Košice I sp. zn. 35C/463/2009-128 zo dňa 8.12.2011, čo do výroku o povinnosti nahradiť trovy konania takto

r o z h o d o l :

Odvolací súd p o t v r d z u j e uznesenie súdu prvého stupňa v jeho celej časti, pokiaľ ide o náhradu trov konania a náhradu trov odvolacieho konania.

Účastníkom náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa zaviazal navrhovateľa povinnosťou nahradiť odporcovi trovy konania vo výške 2.162,06 eur, a to k rukám právneho zástupcu odporcu M.. M. Z.M., Q. A. A. M. X, K., do troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia a zaviazal aj povinnosťou nahradiť odporcovi trovy odvolacieho konania vo výške 8.054,39 eur, a to k rukám právneho zástupcu odporcu M.. M. Z., Q. A. A. M. X, K., do troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

Svoje rozhodnutie založil na zistení, že navrhovateľ sa návrhom doručeným Okresnému súdu Košice I dňa 24.11.2009 domáhal, aby súd predbežným opatrením: 1/ odporcovi nariadil umožniť navrhovateľovi a jeho zamestnancom prístup k dokumentácii a majetku patriacemu navrhovateľovi a jeho zamestnancom a tretím oprávneným osobám, ktorý sa nachádza v prenajatých nebytových priestoroch na L. F. Č..XX Z. C., 2/ zakázal odporcovi nakladať so svojim majetkom, a to s peňažnými prostriedkami na účte vedenom v E. K., Q..A.. K. Č..Ú.. XXXXXXXXXX/XXXX do výšky stanoveného odborného vyjadrenia znalca o hodnote spôsobenej škody vrátane ušlého zisku v predmetnom spore, 3/ zakázal odporcovi akýmkoľvek spôsobom nakladať s nehnuteľnosťami zapísanými v katastri nehnuteľností na C. Ú. Z. C., A. C. C. G. L. Č.. XXXXX Z. C.. Ú.. B. M., U. C. - B., U. C. T., a to scudziť, predať, zaťažiť akýmkoľvek záložným právom alebo vecným bremenom alebo prenajať inej osobe, 4/ zakázal odporcovi akýmkoľvek spôsobom nakladať s nehnuteľnosťami zapísanými v katastri nehnuteľností na C. Ú. Z. C., A. C. C. G. L. Č.. XXXX Z. C.. Ú.. Š., U. C. - Š., U. C. T., a to scudziť, predať, zaťažiť akýmkoľvek záložným právom alebo vecným bremenom alebo prenajať inej osobe, 5/ zakázal odporcovi akýmkoľvek spôsobom nakladať s nehnuteľnosťami zapísanými v katastri nehnuteľností na C. Ú. Z. C., A. C. C. G. L. Č.. XXXX Z. C.. Ú.. Š., U. C. - Š., U. C. T., a to scudziť, predať, zaťažiť akýmkoľvek záložným právom alebo vecným bremenom alebo prenajať inej osobe, 6/ zakázal odporcovi akýmkoľvek spôsobom nakladať s nehnuteľnosťami zapísanými v katastri nehnuteľností na C. Ú. Z. C., A. C. C. G. L. Č.. XXXX Z. C.. Ú.. Š.Q., U. C. - Š., U. C. T., a to scudziť, predať, zaťažiť akýmkoľvek záložným právom alebo vecným bremenom alebo prenajať inej osobe, a to až do uplynutia 15 dní od vykonateľného rozhodnutia vo veci samej, a to vo veci návrhu na určenie neplatnosti skončenia Zmluvy

o nájme nebytových priestorov č. XXXX/XXXX J. V. X.X.XXXX a jej dodatkov a o náhrady škody vrátane ušlého zisku.

Súd rozhodol vo veci uznesením zo dňa 17.12.2009, ktorým odporcu zaviazal k povinnosti umožniť navrhovateľovi a jeho zamestnancom prístup k dokumentácii a majetku patriacemu navrhovateľovi a jeho zamestnancom a tretím oprávneným osobám, ktorý sa nachádza v prenajatých nebytových priestoroch na L. F. Č..XX Z. C., a to až do právoplatného rozhodnutia súdu v konaní o veci samej. V prevyšujúcej časti návrh na nariadenie predbežného opatrenia zamietol, navrhovateľovi uložil povinnosť lehote do 30 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia podať na súd návrh na začatie konania o určenie neplatnosti skončenia Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. XXXX/XXXX J. V. X.X.XXXX a jej dodatkov a o náhradu škody vrátane ušlého zisku. Zároveň rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Pretože rozhodnutie vo veci vydania predbežného opatrenia bolo napadnuté odvolaním oboch strán, odvolací súd vo veci rozhodol uznesením č.k. 4Co/127/2010-117 zo dňa 31.5.2010, ktorým potvrdil uznesenie o nariadení predbežného opatrenia zo dňa 17.12.2009, v jeho napadnutej vyhovujúcej časti. Zrušil vo výroku o trovách konania a v rozsahu zrušenia vec vrátil na ďalšie konanie a nové rozhodnutie.

V tomto rozhodnutí bolo odvolacím súdom potvrdené aj uznesenie o zamietnutí návrhu na vydanie predbežného opatrenia a potvrdené aj uznesenie súdu prvého stupňa o predĺžení lehoty na podanie návrhu zo dňa 12.2.2010.

O trovách konania súd rozhodol podľa cit. ust. § 142 ods. 2 O.s.p., tak že odporcovi priznal náhradu trov konania vo výške jeho úspechu a o trovách navrhovateľa nerozhodoval, nakoľko ten si trovy konania v zmysle ust. § 151 ods. 1 O.s.p. neuplatnil. Pri priznaní náhrady trov konania vychádzal zo základnej sadzby tarifnej odmeny za jeden právny úkon vo výške 2.172,85 € (§ 10 ods. 1 písm. a) , § 13 ods. 3 vyhl. č. 655/2004 Z.z.) . Trovy konania odporcu teda pozostávajú z trov právneho zastúpenia, a to z odmeny za 1 úkon právnej pomoci vo výške 2.172,85 € za prevzatie a prípravu zastúpenia zo dňa 5.1.2010 (§ 14 ods. 1 psím. a) vyhl. 655/2004 Z.z.) + režijný paušál 7,21 € + 19% DPH (414,21 €, § 18 ods. 3 vyhl. č. 655/2004 Z.z.) spolu 2.594,27 €. Vzhľadom na to, že súd vydal predbežné opatrenie len vo výroku č. 1 a výroky č. 2 - 6 zamietol, čo svojim rozhodnutím potvrdil aj odvolací súd, navrhovateľ mal teda úspech len v prvom výroku, t.j. 16,66 % a odporca mal úspech v piatich výrokoch, t.j. 83,33%. V súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami súd priznal odporcovi náhradu trov konania zníženú o jeho neúspech vo výške 16,66 % z priznanej náhrady trov konania, t.j. vo výške 2.162,06 eur (2.594,27 € - 432,21 €) a v súlade s ust. § 149 ods. 1 O.s.p. zaviazal navrhovateľa k ich úhrade na účet právneho zástupcu odporcu M.. M. Z., Q. A. A.Í. M. X, K..

Súd poukazuje na skutočnosť, že odporca podľa § 13 ods. 3 vyhl. č. 655/2004 Z.z. mal nárok na základnú tarifnú odmenu určenú z tarifnej hodnoty veci s najvyššou hodnotou sporu zvýšenú o tretinu základnej sadzby tarifnej odmeny, ktorá by advokátovi patrila v ostatných spojených veciach. Ale nakoľko si odporca uplatnil len základnú tarifnú odmenu určenú z tarifnej hodnoty veci s najvyššou hodnotou sporu nezvýšenú podľa tohto ustanovenia súd mu priznal len ním uplatnenú tarifnú odmenu za jeden právny úkon.

Podľa ustanovenia § 224 ods. 1 O.s.p., ustanovenia o trovách konania pred súdom prvého stupňa platia i pre odvolacie konanie.

Podľa ustanovenia § 224 ods. 3 O.s.p., ak odvolací súd zruší rozhodnutie a ak vráti vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, rozhodne o náhrade trov súd prvého stupňa v novom rozhodnutí o veci.

Pri rozhodovaní o trovách odvolacieho konania súd vychádzal z toho, že o týchto trovách nie je možné rozhodnúť bez toho, aby súd bral do úvahy výsledok konania o nariadení predbežného opatrenia. Preto obdobne ako pri trovách prvostupňového konania, rozhodol súd v zmysle citovaného zákonného

ustanovenia § 142 ods. 2 O.s.p. tak, že odporcovi priznal náhradu trov odvolacieho konania. Trovy odvolacieho konania odporcu teda pozostávajú:

- zo zaplateného súdneho poplatku vo výške 33 €,

- z trov právneho zastúpenia vo výške 9.084,23 €, a to z odmeny za 1 úkon právnej pomoci vo výške 1.086,42 € za podanie odvolania proti uzneseniu o predlžení lehoty zo dňa 23.3.2010 ( § 14 ods. 2 písm. c) vyhl. 655/2004 Z.z.) + režijný paušál 7,21 € + 19% DPH (207,79 €) vo výške 1.301,42 €, z odmeny za 3 úkony právnej pomoci vo výške á 2.172,85 € (§ 10 ods. 1 písm. a) , § 13 ods. 3 vyhl. č. 655/2004 Z.z.) za podanie odvolania proti predbežnému opatreniu zo dňa 7.1.2010 (§ 14 ods. 1 písm. g) vyhl. 655/2004 Z.z.) , za nahliadnutie do spisu dňa 8.3.2010 (§ 14 ods. 1 písm. d) vyhl. 655/2004 Z.z.) a za podanie vyjadrenia k odvolaniu navrhovateľa zo dňa 6.5.2010 (§ 14 ods. 1 písm. c) vyhl. 655/2004 Z.z.) + režijný paušál 3 x 7,21 € + 19% DPH (1.242,63 €) vo výške 7.782,81 €,

- z úhrady vecných nákladov vo výške 8,58 € (§ 15 vyhl. č. 655/2004 Z.z.) ,

- zo sumy 224,01 € titulom cestovných náhrad za cestu z K. V. C. Q. A. - 806 km vykonanú dňa X.X.XXXX osobným motorovým vozidlom Š. Y., priemerná spotreba 5,1 l/100 km, cena 1 l PHM: 1,050 €; základná náhrada za každý 1 km jazdy: 806 km x 0,183 € = 145,08 €, náhrada za spotrebované pohonné hmoty: 806 km x 5,1 l x 1,050 € / 100 = 43,16 € (§ 7 ods. 1, ods. 4, § 5 ods. 1 z. č. 283/2002 Z.z., § 1 písm. b) opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 632/2008 Z. z.) + 19 % DPH 35,77 €.

- z náhrady za stratu času v trvaní 2 x 5 hodín 18 min. : 22 polhodín x 12,02 € = 264,44 € (§ 17 ods. 1 vyhl. 655/2004 Z.z., 1/60 výpočtového základu za rok 2010 - 12,02 €) + 19 % DPH vo výške 50,24 € spolu vo výške 314,68 €.

Súd pri výpočte cestovných náhrad súd použil spotrebu paliva vyplývajúcu z predloženého technického preukazu.

Prvostupňový súd vzhľadom na odporcov úspech vo výške 83,33% v konaní o vydanie predbežného opatrenia priznal odporcovi náhradu aj trov predchádzajúceho odvolacieho konania zníženú o jeho neúspech vo výške 16,66 % z priznanej náhrady trov konania, t.j. vo výške 8.054,39 eur v súlade s ust. § 149 ods. 1 O.s.p. zaviazal navrhovateľa k ich úhrade.

Odvolací súd vec prejednal bez nariadenia pojednávania na neverejnom zasadnutí v zmysle ust. § 214 ods. 2 písm. e/ O.s.p. v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 212 ods. 1 a zistil, že prvostupňový súd vo veci správne rozhodol, naviac sa riadil predchádzajúcim zrušujúcim uznesením 4Co/127/2010-117 zo dňa 31.5.2010, ktorým bolo inak rozhodované vo veci ohľadom predbežného opatrenia, ale bol zrušený výrok o trovách konania a v rozsahu zrušenia vec bola vrátená súdu prvého stupňa na nové konanie a rozhodnutie.

Podľa § 219 ods. 2 O.s.p., ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožní s odôvodnením napadnutého rozhodnutia môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie právnických dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti ďalšie dôvody.

Odvolací súd poukazuje na cit. zák. ustanovenia, ako aj na odvolanie proti výroku o trovách konania podané navrhovateľom, ktorý žiadal, aby odvolací súd zrušil resp. zmenil napadnuté uznesenie a nepriznal právo na náhradu trov odvolacieho konania. V odvolaní napadol, že v rozhodnutí nepresvedčivo vyhodnotil súd úspešnosť navrhovateľa a úspešnosť odporcu. Navrhovateľ sa považuje za rovnako úspešného v spore ako odporca, pretože návrhu na nariadenie predbežného opatrenia súd vyhovel čiastočne a v odvolacom konaní bolo zamietnuté odvolanie v prevyšujúcej zamietavej časti, v ktorej predbežné opatrenie nenariadil. Odporca bol podľa názoru odvolateľa úspešný v základnej časti na súde prvého stupňa tým, že súd bez jeho pričinenia nenariadil predbežné opatrenie v celom navrhovanom rozsahu.

Tak ako bolo vyššie uvedené v zmysle ust. § 219 ods. 2 O.s.p. odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, k tomu nemá ani čo udať a preto aj citoval z napadnutého rozhodnutia v plnom rozsahu závery súdu prvého stupňa. Tieto sa týkajú správneho vyčíslenia jednotlivých trov zastúpenia a taktiež aj zohľadnenia úspechu obidvoch strán v konaní o vydanie predbežného opatrenia. K tomu odvolací súd nepovažuje nič potrebné dodať a v tomto smere sú aj odvolacie námietky právne irelevatné, ktoré ani nepoukazujú na nič konkrétne v rámci podaného odvolania.

Z týchto dôvodov bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výroku. Náhrada trov odvolacieho konania nebola účastníkom priznaná, pretože úspešný odporca si ich neuplatnil a neúspešnému navrhovateľovi tieto neprislúchajú.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerom hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.