KSKE 4 Co 69/2010 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 4 Co 69/2010

KS v Košiciach, dátum 27.06.2012, sp.zn. KSKE 4 Co 69/2010

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Co/69/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7808200806 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Šoltýsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7808200806.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Šoltýsovej a sudcov JUDr. Sone Minxovej a JUDr. Pavla Tkáča, v právnej veci žalobkyne B. V., nar. XX.XX.XXXX, bývajúcej B. K. W., Y. Č.. XXX, proti odporcovi R. V., nar. XX.X.XXXX, bývajúcemu B. Z. Č.. X, zastúpenému JUDr. Erikou Simanovou, advokátkou so sídlom Advokátskej kancelárie v Rožňave, Ul. Akademika Hronca č. 9, v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, o odvolaní žalobkyne proti rozsudku Okresného súdu Rožňava zo dňa 4.2.2010 č.k. 5C 8/2008-225 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok súdu prvého stupňa.

Účastníkom náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa v konaní o žalobkyňou podanom návrhu na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktoré zaniklo rozvodom rozsudkom Okresného súdu v Rožňave zo dňa 30.7.2007 č.k. 8C 195/2006-102 (v časti o rozvode manželstva účastníkov konania nadobudol právoplatnosti dňom 28.9.2007) určil, že do bezpodielového spoluvlastníctva účastníkov konania patria tieto veci : 1/ nehnuteľnosti zapísané na LV č. XXX v k.ú. K. W., parc.č. XX - záhrada o výmere XXX Q., parc.č. XX - zastavaná plocha a nádvorie o výmere XXX Q.2, parc.č. XX - záhrada o výmere XXX m2, rodinný dom s.č. 131 na parcele č. 41 a vedľajšie stavby v hodnote - 14.459,-Eur, 2/ obývacia stena v hodnote - 100,25 Eur, 3/ sedacia súprava (gauč + 2 kreslá) v hodnote - 82,72 Eur, 4/ rohová lavica + stôl a stoličky v hodnote - 25,92 Eur, 5/ televízor zn. OTF Color 486 v hodnote - 51,18 Eur, 6/ satelitný prijímač značky Neptún v hodnote - 33,65 Eur, 7/ osobné motorové vozidlo značky Š. E. XXX J. v hodnote - 571,- Eur, 8/ dvojkolesový traktor zn. V. J. XXX T. v hodnote - 202,- Eur, 9/ príves motorového vozidla v hodnote - 397,33 Eur, 10/ motorová píla zn. Husqwarna bez hodnoty, 11/ kuchynský stôl v hodnote - 19,35 Eur, 12/ biela stolička v hodnote - 15,- Eur, 13/ stolová lampa v hodnote - 9,49 Eur, 14/ práčka zn. Miniromo bez hodnoty, 15/ elektrický sporák zn. Končar bez hodnoty, 16/ chladnička zn. Calex v hodnote - 59,25 Eur, spolu v hodnote 16.036,14 Eur.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov vyporiadal tak, že do výlučného vlastníctva navrhovateľky prikázal nehnuteľnosti v kat. úz. Nižná Slaná, zapísané na LV č. 128, obývaciu stenu, sedaciu súpravu, rohovú lavicu, televízor zn. OTF Color, satelitný prijímač, kuchynský stôl, bielu stoličku, stolovú lampu, práčku zn. Miniromo, elektrický sporák zn. Končar a chladničku zn. Calex a do výlučného vlastníctva odporcu osobné motorové vozidlo zn. Favorit, dvojkolesový traktor, príves motorového vozidla a motorovú pílu zn. Husgwarna. Na vyrovnanie rovnosti podielov oboch manželov zo zaniknutého bezpodielového spoluvlastníctva zaviazal navrhovateľku zaplatiť odporcovi sumu 8.507,43 eura v lehote

do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku. Vyslovil že štát nemá právo na náhradu trov konania a o trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov tohto konania.

Na základe výsledkov vykonaného dokazovania dospel k záveru, že do zaniknutého bezpodielového spoluvlastníctva účastníkov konania patria nehnuteľnosti a hnuteľné veci označené vo výrokovej časti rozsudku a pri vyporiadaní zaniknutého BSM v zmysle zásad uvedených v ust. § 150 Obč. zákonníka vychádzal z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Účastníci konania počas manželstva nadobudli do bezpodielového spoluvlastníctva veci v hodnote spolu 16.036,14 eura (podľa výsledkov znaleckého dokazovania) , pričom žalobkyni boli prikázané do jej výlučného vlastníctva veci v hodnote 14.865,81 eura a žalovanému v hodnote 1.170,33 eura. Zo strany žalobkyne boli preukázané investície do nehnuteľnosti v hodnote 3.329,39 eura na zakúpenie rodinného domu (prvostupňový súd investície neamortizoval, pretože bol zakúpený už starší rodinný dom, ktorý museli zrekonštruovať) a tak čistá hodnota masy bezpodielového spoluvlastníctva manželov predstavovala sumu 12.716,75 eura, z čoho polovica je 6.358,38 eura. Hodnotu výplatnej povinnosti žalobkyne pre vyporiadávaní zaniknutého BSM účastníkov konania určil tak, že od sumy 14.865,81 eura (t.j. hodnoty vecí prikázaných do výlučného vlastníctva žalobkyne) odpočítal jednu polovicu čistej hodnoty vecí patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov - 6.358,38 eura a sumu 8.507,43 eura zaviazal žalobkyňu zaplatiť žalovanému tak, aby podiely oboch účastníkov konania z ich zaniknutého BSM boli rovnaké. Prvostupňový súd v konaní neprihliadal na námietku žalobkyne, týkajúcu sa nesprávnosti znaleckých posudkov, pretože proti znaleckým posudkom znalcov Ing. Demjana a Ing. Köteleša nemala žiadne námietky. Neprihliadal ani na jej námietku, týkajúcu sa záverov znaleckého posudku znalca Ing. Turóciho, pretože súd znalcovi uložil povinnosť ohodnotiť nehnuteľnosti s prihliadnutím k preukázaným investíciám zo strany žalobkyne, pričom znalec tieto investície do rodinného domu akceptoval. Nepovažoval preto za potrebné nariaďovať vo veci kontrolné znalecké dokazovania. V prípade investícií do vedľajších stavieb súd prvého stupňa vychádzal zo skutočnosti, že do týchto stavieb investovali obaja účastníci z finančných prostriedkov patriacich do ich výlučného vlastníctva, pričom miera ich pričinenia sa nedala presne zistiť, preto na túto skutočnosť neprihliadol.

O trovách konania rozhodol podľa ust. § 150 O.s.p. s tým, že bližšie výrok rozhodnutia nezdôvodnil.

O trovách konania štátu rozhodol podľa ust. § 148 ods. 1 O.s.p. a vzhľadom na skutočnosť, že obaja účastníci boli oslobodení od platenia súdnych poplatkov a preddavkov, vyslovil, že štát nemá právo na náhradu trov konania.

Proti tomuto rozsudku podala včas odvolanie žalobkyňa. Žiadala napadnutý rozsudok zrušiť v celom rozsahu a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie a nové rozhodnutie. Vytýkala súdu prvého stupňa, že napadnutým rozsudkom rozhodol v rozpore so skutkovým stavom, keď skutkový stav veci ani správne nezistil a navyše tento posúdil v rozpore s platnou právnou úpravou. Nesúhlasila ani s odôvodnením rozhodnutia súdu prvého stupňa, ktoré považovala za nesprávne. Spochybňovala všeobecnú hodnotu nehnuteľností zistenú súdnym znalcom Ing. Turócim, z ktorej vychádzal súd prvého stupňa pri svojom rozhodovaní, pretože hodnota potrebných opráv nehnuteľností je hodnotou, ktorú musí užívateľ vynaložiť, ak chce nehnuteľnosť ďalej užívať a túto je potrebné zo skutočne vypočítanej hodnoty znalcom odpočítať. Ak znalec stanovil všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti na sumu 630.270,04 Sk, z tejto hodnoty bolo potrebné (vzhľadom na vyššie uvedené tvrdenie) odpočítať sumu minimálne 330.000,-Sk, ako hodnotu nevyhnutných opráv označených nehnuteľností tak, aby ich bolo možné užívať obvyklým spôsobom. V tomto smere mal súd prvého stupňa nariadiť kontrolné znalecké dokazovanie, čo sa však nestalo. Ak si súd prvého stupňa osvojil takto nesprávne stanovenú všeobecnú hodnotu nehnuteľností, jeho rozhodnutie v konečnom dôsledku nemôže byť správne.

Ďalej vytýkal súdu prvého stupňa, že nezobral pri rozhodovaní do úvahy tú skutočnosť, že jej miera pričinenia o predmetnú nehnuteľnosť bola oveľa vyššia než žalovaného (85,71% oproti 14,29 %) . Aj keď nepovažovala celkom za správne zhodnotenie hnuteľných vecí, do hodnoty ktorých prispela vyššou mierou než žalovaný, v záujme skoršieho uzavretia veci, netrvala na ich prehodnocovaní. Považovala za správne aby bola zaviazaná súdom prvého stupňa vyplatiť žalovanému vyrovnávací podiel v hodnote 1.159,80 eura.

Žalovaný vo svojom písomnom vyjadrení k podanému odvolaniu žiadal napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny potvrdiť. Zároveň žiadal zaviazať žalobkyňu k náhrade trov odvolacieho konania. Skonštatoval, že odvolanie žalobkyne je vyjadrením jej subjektívnych názorov na spôsob vyporiadania zaniknutého bezpodielového spoluvlastníctva bývalých manželov a spôsob zisťovania všeobecnej hodnoty majetku ku dňu vyporiadania. Zdôraznil, že znalec odpovedal na všetky otázky uložené súdom, vrátane vplyvu investícií zo strany žalobkyne na hodnotu nehnuteľností, ktoré súd pri vyporiadaní zohľadnil v prospech žalobkyne. Žalobkyňa nepredložila žiadne konkrétne, právne významné námietky odôvodňujúce nariadenie kontrolného znaleckého dokazovania na zistenie všeobecnej hodnoty predmetných nehnuteľností, preto podľa názoru žalovaného odvolanie bolo podané iba s cieľom predĺžiť súdne konanie a tým sa dočasne vyhnúť plneniu, na ktoré súd zaviazal žalobkyňu.

Na základe podaných odvolaní odvolací súd vec podľa ust. § 214 ods. 2 O.s.p. prejednal bez nariadenia pojednávania, preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa aj s konaním ktoré mu predchádzalo (§ 212 ods. 1 O.s.p.) a dospel k záveru, že rozsudok súdu prvého stupňa je z hľadiska odvolacích dôvodov uplatnený žalobkyňou vecne správny, preto podľa ust. § 219 ods. 1 O.s.p. rozsudok potvrdil v celom rozsahu. Rozsudok odvolacieho súdu verejne vyhlásil podľa ust. § 156 ods. 1 O.s.p. dňa 28.6.2012 , pričom miesto a čas verejného vyhlásenia oznámil na verejnej tabuli Krajského súdu v Košiciach dňa 21.6.2012.

Odvolací súd je toho názoru, že súd prvého stupňa správne zistil skutkový stav a dôkazy vykonané v konaní na návrh účastníkov sporu na preukázanie svojich skutkových tvrdení hodnotil v súlade s ust. § 132 O.s.p..

Vzhľadom na skutočnosť, že ani počas odvolacieho konania nedošlo k zmene skutkového a ani právneho stavu veci, odvolací súd sa stotožňuje s rozhodnutím súdu prvého stupňa a na doplnenie jeho odôvodnenia a k odvolaniu žalobkyne uvádza následovné (§ 219 ods. 2 O.s.p.) :

Poukazujúc na vyššie citované zákonné ustanovenie považuje za dôležité zdôrazniť, že na dôvody odvolania uvedené žalobkyňou odvolací súd nemohol prihliadať. Znalec Ing. Turóci vo svojom znaleckom posudku správne zistil stav nehnuteľností patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva účastníkov konania a aj správne zistil všeobecnú hodnotu týchto nehnuteľnosti. Tvrdenia žalobkyne o tom, že pri zisťovaní ich všeobecnej hodnoty mal prihliadať (a od ním stanovenej hodnoty odpočítať) hodnotu potrebných a nevyhnutných opráv nemá oporu v príslušných ustanoveniach Občianskeho zákonníka upravujúceho vyporiadanie zaniknutého bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Znalec pri zisťovaní všeobecnej hodnoty nehnuteľností vychádzal zo skutočného stavu týchto nehnuteľností ku dňu podania znaleckého posudku a k tomuto dňu stanovil aj všeobecnú hodnotu, pričom prihliadal na tú skutočnosť, že nehnuteľnosti potrebujú nevyhnutné opravy. Prvostupňový súd sa dostatočne vyporiadal s námietkami žalobkyne ohľadom nesprávnosti znaleckých posudkov, ktoré opakovala aj v podanom odvolaní. Osvojil si záver dokazovania súdu prvého stupňa, v zmysle ktorého znalec investície do rodinného domu zo strany žalobkyne akceptoval pri zistení všeobecnej hodnoty nehnuteľností. Z týchto dôvodov je správny záver súdu o nepotrebnosti nariadiť kontrolné znalecké dokazovanie v žalobkyňou požadovanom smere.

Žalobkyňa v priebehu konania pred súdom prvého stupňa ani v odvolacom konaní okrem vyššie uvedeného tvrdenia o nutnosti opráv nehnuteľností, hodnota ktorých by mala byť odpočítaná od súdnym znalcom stanovenej všeobecnej hodnoty neuviedla žiadne iné dôvody pre navrhované kontrolné znalecké dokazovanie. Správne je aj rozhodnutie súdu prvého stupňa, ktorým prikázal do výlučného vlastníctva účastníkov konania nehnuteľnosť a jednotlivé hnuteľné veci, pričom zohľadnil, že o nehnuteľnosť patriacu do zaniknutého bezpodielového spoluvlastníctva manželov - účastníkov konania prejavila záujem žalobkyňa a žalovaný s tým súhlasil. Prvostupňový súd pri svojom rozhodovaní prihliadal aj na účelné využitie jednotlivých hnuteľných vecí.

Odvolací súd poukazuje aj na správne určenie výšky podielov účastníkov konania k ich spoločnej nehnuteľnosti. Nemožno sa stotožniť s odvolacou námietkou žalobkyne, že jej miera pričinenia sa o nadobudnutie tejto nehnuteľnosti predstavuje v percentuálnom vyjadrení 85,71 % a miera pričinenia žalovaného 14,29% s poukazom na výšku jednotlivých finančných prostriedkov a investícií z výlučného majetku účastníkov konania, resp. ich príbuzných do tejto nehnuteľnosti. Naviac počas celého konania pred súdom prvého stupňa tieto jej návrhy a iné vyčíslenie pričinenia sa o nadobudnutie nehnuteľnosti a hnuteľných veci ostali len v stave tvrdení, ale bez riadnych dôkazných prostriedkov preukazujúcich tieto jej tvrdenia.

V konečnom dôsledku je preto aj správne rozhodnutie súdu prvého stupňa o výške výplatnej povinnosti žalobkyne v sume 8.507,43 eura, ktorú jej uložil súd zaplatiť žalovanému na vyrovnanie ich podielov zo zaniknutého bezpodielového spoluvlastníctva.

Aj keď žalobkyňa podaným odvolaním napadla aj výrok rozsudku súdu prvého stupňa o nepriznaní náhrady trov konania účastníkom, ako aj nepriznaní náhrady trov konania štátu, v tomto smere svoje odvolanie žiadnym spôsobom neodôvodnila.

Vzhľadom na tieto podstatné skutočností odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutých výrokov ako vecne správny podľa ust. § 219 O.s.p. potvrdil.

O trovách odvolacieho konania súd rozhodol podľa ust. § 224 v spojení s ust. § 150 O.s.p. a ich náhradu účastníkom nepriznal.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák.č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1.5.2011) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.