KSKE 4 Co 91/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 4 Co 91/2012

KS v Košiciach, dátum 28.06.2012, sp.zn. KSKE 4 Co 91/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Co/91/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7109224807 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Soňa Minxová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7109224807.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu Dopravného podniku mesta Košice, akciovej spoločnosti, so sídlom v Košiciach, Bardejovská č. 6, IČO: 31 701 914, zast. JUDr. Petrom Frajtom, advokátom v Košiciach, Garbiarska č. 5, proti žalovanej t.č. už nebohej D. U., T.. XX.XX.XXXX, T. H. D. Y., F. Č.. X, F. S. XX.XX.XXXX, o zaplatenie 55,55 eura s prísl., vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp.zn. 37C/318/2011 o späťvzatí žaloby takto

r o z h o d o l :

P r i p ú š ť a späťvzatie žaloby, z r u š u j e rozsudok súdu prvého stupňa a konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom zo dňa 05. marca 2012 č.k. 37C/318/2011-37 uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 55,55 eura spolu s úrokmi z omeškania vo výške 10 % ročne z dlžnej sumy od 06.02.2009 do zaplatenia a s poštovným vo výške 0,83 eura, to všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku v prevyšujúcej časti žalobu zamietol a žalobcovi priznal náhradu trov konania vo výške 63,60 eura, pozostávajúcich z trov právneho zastúpenia vo výške 47,10 eura a súdneho poplatku vo výške 16,50 eura, ktoré žalovanej uložil zaplatiť na účet právneho zástupcu žalobcu JUDr. Petra Frajta do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Rozsudok bol doručený právnemu zástupcovi žalobcu dňa 16. apríla 2012 a opatrovníčke žalovanej dňa 11. apríla 2012.

Žalobca po rozhodnutí súdu prvého stupňa, avšak skôr ako uvedený rozsudok nadobudol právoplatnosť, písomným podaním doručeným súdu prvého stupňa dňa 19. apríla 2012 vzal návrh na začatie konania (žalobu) späť s odôvodnením, že žalovaná dňa 15.12.2011 zomrela. Na tom základe navrhol konanie zastaviť a vrátiť mu zaplatený súdny poplatok.

Podľa ust. § 208 O.s.p. ak je návrh na začatie konania vzatý späť, keď už rozhodol súd prvého stupňa, ale rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie nepripustí, ak druhý účastník s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví.

Vzhľadom na procesný úkon žalobcu o späťvzatí jeho návrhu na začatie konania (žaloby) späť v čase keď už prvostupňový súd vo veci rozhodol, ale jeho rozsudok nenadobudol ešte právoplatnosť, odvolací súd podľa cit. zák. ustanovenia späťvzatie žaloby pripustil, rozsudok súdu prvého stupňa zrušil a konanie vo veci zastavil.

Kvôli úplnosti je potrebné dodať, že súdom prvého stupňa vyžiadaný súhlas so späťvzatím žaloby opatrovníčkou žalovanej je bez právneho významu, keďže rozhodnutie o ustanovení opatrovníka žalovanej uznesením zo dňa 02.01.2012 (č.l. 28 spisu) v čase keď už nežila je neúčinné a ak by tomu tak aj nebolo, zastúpenie by okamihom smrti zastúpenej zaniklo.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.