KSKE 4 CoKR 16/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4CoKR/16/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7111210106 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Roman Rizman ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7111210106.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu L.. E. E. a členov senátu U.. U. B. a L.. K. M. v právnej veci žalobcu: F. republika - M. súd v V., L. pokladnica, K. XX, XXX XX V. 1, C.: XXX XXX, proti žalovanému: F. Z., s.r.o. v reštrukturalizácii, R. 1, XXX XX M., C.: XX XXX XXX, zast. L.. U. M., advokátom, B. XX, XXX XX M., o určenie právneho dôvodu, výšky a poradia pohľadávok v celkovej sume X XXX,XX W., o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu M. I, č.k. XXCbi/X/XXXX- XX zo dňa XX.X.XXXX, takto

r o z h o d o l :

Krajský súd v Košiciach rozsudok D. súdu M. I, č.k. XXCbi/X/XXXX-XX zo dňa XX.X.XXXX p o t v r d z u j e .

Účastníkom trovy odvolacieho konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom rozhodol tak, že určil, že vykonateľná pohľadávka žalobcu ako exekučný titul - uznesenie D. súdu M. I zo dňa X.X.XXXX, sp. zn. XXCb XXX/XXXX, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa XX.X.XXXX a stal sa vykonateľným XX.X.XXXX vo výške XXX,XX W., vykonateľná pohľadávka žalobcu ako exekučný titul - uznesenie D. súdu M. I zo dňa XX.X.XXXX, sp. zn. XXCb XX/XXXX, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa XX.X.XXXX a stal sa vykonateľným dňa XX.X.XXXX vo výške XXX,XX W., vykonateľná pohľadávka žalobcu ako exekučný titul - uznesenie D. súdu M. I zo dňa XX.X.XXXX, sp. zn. XXC XXX/XXXX, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa X.X.XXXX a stal sa vykonateľným dňa X.X.XXXX vo výške XX,XX W., vykonateľná pohľadávka žalobcu ako exekučný titul - uznesenie Okresného súdu M. I zo dňa XX.X.XXXX, sp. zn. XXC XXX/XXXX, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa XX.X.XXXX a stal sa vykonateľným dňa XX.X.XXXX vo výške XX,XX W., vykonateľná pohľadávka žalobcu ako exekučný titul - uznesenie D. súdu M. I zo dňa XX.XX.XXXX, sp. zn. XXCb XXX/XXXX, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa XX.XX.XXXX a stal sa vykonateľným dňa XX.XX.XXXX vo výške X.XXX W., vykonateľná pohľadávka žalobcu ako exekučný titul - uznesenie Okresného súdu M. I zo dňa XX.X.XXXX, sp. zn. XXCb XXX/XXXX, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa XX.XX.XXXX a stal sa vykonateľným dňa XX.XX.XXXX vo výške XXX,XX W. a vykonateľná pohľadávka žalobcu ako exekučný titul - uznesenie Okresného súdu M. II zo dňa X.XX.XXXX, sp. zn. XXRob XXX/XXXX-XXX, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa XX.XX.XXXX a stal sa vykonateľným dňa XX.XX.XXXX vo výške X.XXX,XX W. prihlásené do reštrukturalizačného konania vedeného na Okresnom súde M. I pod sp. zn. XXR X/XXXX ako iné pohľadávky sú po práve vymáhateľnými pohľadávkami. Žalobcovi náhradu trov konania nepriznal.

Toto rozhodnutie právne odôvodnil ustanovením § 118 ods. 4, § 120, § 121, § 124, § 156, zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) , ustanovením § 1, § 2, § 5 ods. 1 § 8, § 11 zákona č. 71/92 Z.z. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov a napokon § 1, § 2, § 3 ods. 3, § 4 zákona č. 65/2001 o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok.

V písomných dôvodoch svojho rozsudku uviedol, že uznesením zo dňa XX.X.XXXX sp. zn. XXR X/ XXXX tunajší súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka F. Z., s.r.o., R. 1, XXX XX M., C.: XX XXX XXX a za správcu ustanovil spoločnosť F. správcovská a reštrukturalizačná k.s. so sídlom kancelárie L. trieda XX, XXX XX M..

Z Obchodného vestníka č. XXB/XXXX vyplýva, že toto uznesenie tam bolo uverejnené dňa XX.X.XXXX.

Z prihlášok pohľadávok predložených súdu vyplýva, že si žalobca ako veriteľ prihláškou č. 3 prihlásil svoju pohľadávku voči dlžníkovi vo výške XXX,XX W. titulom nezaplateného súdneho poplatku za odpor, na základe právoplatného a vykonateľného uznesenia Okresného súdu M. I, sp. zn. XXCb/XXX/ XXXX zo dňa X.X.XXXX, prihláškou č. 4 prihlásil svoju pohľadávku voči dlžníkovi vo výške XXX,XX W. titulom nezaplateného súdneho poplatku za odpor, na základe právoplatného a vykonateľného uznesenia Okresného súdu M. I sp. zn. XXCb XX/XXXX zo dňa XX.X.XXXX, prihláškou č. 5 prihlásil svoju pohľadávku voči dlžníkovi vo výške XX,XX W. titulom nezaplateného súdneho poplatku za odpor, na základe právoplatného a vykonateľného uznesenia Okresného súdu M. I, sp. zn. XXC XXX/XXXX zo dňa XX.X.XXXX, prihláškou č. 6 prihlásil svoju pohľadávku voči dlžníkovi vo výške XX,XX W. titulom nezaplateného súdneho poplatku za odpor, na základe právoplatného a vykonateľného uznesenia Okresného súdu M. I, sp. zn. XXC XXX/XXXX zo dňa XX.X.XXXX, prihláškou č. 7 prihlásil svoju pohľadávku voči dlžníkovi vo výške X XXX,XX W. titulom nezaplateného súdneho poplatku za odpor, na základe právoplatného a vykonateľného uznesenia Okresného súdu M. I sp. zn. XXCb XXX/XXXX zo dňa XX.XX.XXXX, prihláškou č. 8 prihlásil svoju pohľadávku voči dlžníkovi vo výške XXX,XX W. titulom nezaplateného súdneho poplatku za odpor, na základe právoplatného a vykonateľného uznesenia Okresného súdu M. I, sp. zn. XXCb XXX/XXXX zo dňa XX.X.XXXX, prihláškou č. 9 prihlásil svoju pohľadávku voči dlžníkovi vo výške X XXX,XX W. titulom nezaplateného súdneho poplatku za odpor, na základe právoplatného a vykonateľného uznesenia Okresného súdu M. II, sp. zn. XXRob XXX/XXXX - XXX zo dňa X.XX.XXXX.

Zo spisu Okresného súdu M. I sp. zn. XXR X/XXXX súd zistil, že správca v rámci lehoty na popieranie pohľadávok dňa XX.X.XXXX poprel vyššie uvedenú prihlásenú pohľadávku v celom rozsahu z dôvodu, že mal za to, že reštrukturalizačné konanie je súdnym konaním, v ktorom sa pohľadávky veriteľov dlžníka uspokojujú spôsobom a v rozsahu určenom reštrukturalizačným plánom - reštrukturalizačný plán prijatý schvaľovacou schôdzou a potvrdený uznesením súdu vedúceho reštrukturalizačné konanie je tak jediným prostriedkom uspokojovania pohľadávok prihlásených do reštrukturalizácie a predstavuje tak conditio sine qua non pre možnosť uspokojenia individuálneho veriteľa v procese reštrukturalizácie. Veriteľom uplatnený nárok predstavuje právo na zaplatenie súdneho poplatku za úkon dlžníka - odpor voči platobným rozkazom podaným v M. vedených na Okresnom súde M. I pod sp. zn. XXCb/XXX/ XXXX, XXCb/XX/XXXX, XXC/XXX/XXXX, XXC/XXX/XXXX, XXCb/XXX/XXXX, XXCb/XXX/XXXX a na Okresnom súde M. II pod sp. zn. XXRob/XXX/XXXX-XXX.

Z povahy konania mal za preukázané, že popretím prihlásenej pohľadávky vznikol žalobcovi naliehavý právny záujem na rozhodnutí súdu v tomto konaní.

Vykonaným dokazovaním mal za preukázané, že uznesením zo dňa XX.X.XXXX, sp. zn. XXR/X/XXXX tunajší súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka F. Z., s.r.o., R. 1, XXX XX M., C.: XX XXX XXX. Z Obchodného vestníka č.XXB/XXXX vyplýva, že toto uznesenie bolo uverejnené v obchodnom vestníku dňa XX.X.XXXX.

Žalobca ako veriteľ prihláškami vedenými u správcu pod por. č. 368/3 až 368/9 riadne a včas prihlásil svoje pohľadávky voči dlžníkovi - žalovanému, vo výške X.XXX,XX W.. Správca - spoločnosť F. správcovská a reštrukturalizačná, k.s., v rámci lehoty na popieranie pohľadávok, dňa XX.X.XXXX poprel prihlásenú pohľadávku v celom rozsahu z dôvodu, ktorý je vyššie uvedený, t.j. že pohľadávku žalobcu nie je možné v reštrukturalizácii spôsobom a vo výške určenej potvrdeným reštrukturalizačným plánom uspokojiť, pohľadávka je v reštrukturalizácii dlžníka materiálne nevymáhateľná.

Uzneseniami Okresného súdu M. I zo dňa X.X.XXXX, sp. zn. XXCb/XXX/XXXX, ktoré nadobudlo právoplatnosť XX.X.XXXX a stalo sa vykonateľným XX.X.XXXX, Okresného súdu M. I zo dňa XX.X.XXXX, sp. zn. XXCb/XX/XXXX, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa XX.X.XXXX a stalo sa vykonateľným dňa XX.X.XXXX, Okresného súdu M. I zo dňa XX.X.XXXX, sp. zn. XXC/XXX/XXXX, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa X.X.XXXX a stalo sa vykonateľným dňa X.X.XXXX, Okresného súdu M. I zo dňa XX.X.XXXX, sp. zn. XXC/XXX/XXXX, ktoré nadobudlo právoplatnosť XX.X.XXXX a stalo sa vykonateľným dňa XX.X.XXXX, Okresného súdu M. I zo dňa XX.XX.XXXX, sp. zn. XXCb/XXX/ XXXX, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa XX.XX.XXXX a stalo sa vykonateľným dňa XX.XX.XXXX, Okresného súdu M. I z XX.X.XXXX, sp. zn. XXCb/XXX/XXXX, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa XX.XX.XXXX a stalo sa vykonateľným dňa XX.XX.XXXX a Okresného súdu M. II zo dňa X.XX.XXXX, sp. zn. XXRob/XXX/XXXX -XXX, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa XX.XX.XXXX a stalo sa vykonateľným dňa XX.XX.XXXX bolo súdu preukázané, že uvedené pohľadávky žalobcu sú vykonateľnými exekučnými titulmi. Žalovaný predmetné pohľadávky doposiaľ neuhradil, čo nebolo medzi účastníkmi konania sporné.

V danom prípade ide o pohľadávky, ktoré vznikli z titulu nezaplatených súdnych poplatkov za podanie odporu, ktoré boli uložené dlžníkovi vyššie uvedenými uzneseniami, a ktoré sú v správe žalobcu. Poplatková povinnosť žalovaného vznikla podaním odporu, pretože zákon spája podanie odporu s poplatkovou povinnosťou. Poplatková povinnosť dlžníka vznikla pred povolením reštrukturalizácie. Vyššie uvedené uznesenia nadobudli právoplatnosť a stali sa vykonateľnými a neboli doposiaľ zrušené ani zmenené. Konania, v ktorých boli vydané, neboli doposiaľ zastavené. Tvrdenia správcu a žalovaného o možnom, resp. predpokladanom priebehu reštrukturalizačného konania sú nepreukázateľné a predčasné.

Vychádzajúc zo zisteného skutkového stavu a citovaných zákonných ustanovení dospel k záveru, že vykonateľná pohľadávka žalobcu ako exekučný titul - uznesenie Okresného súdu Košice I zo dňa X.X.XXXX, sp. zn. XXCb XXX/XXXX, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa XX.X.XXXX a stal sa vykonateľným XX.X.XXXX vo výške XXX,XX W., vykonateľná pohľadávka žalobcu ako exekučný titul - uznesenie Okresného súdu M. I zo dňa XX.X.XXXX, sp. zn. XXCb XX/XXXX, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa XX.X.XXXX a stal sa vykonateľným dňa XX.X.XXXX vo výške XXX,XX W., vykonateľná pohľadávka žalobcu ako exekučný titul - uznesenie Okresného súdu M. I zo dňa XX.X.XXXX, sp. zn. XXC XXX/XXXX, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa X.X.XXXX a stal sa vykonateľným dňa X.X.XXXX vo výške XX,XX W., vykonateľná pohľadávka žalobcu ako exekučný titul - uznesenie Okresného súdu M. I zo dňa XX.X.XXXX, sp. zn. XXC XXX/XXXX, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa XX.X.XXXX a stal sa vykonateľným dňa XX.X.XXXX vo výške XX,XX W., vykonateľná pohľadávka žalobcu ako exekučný titul - uznesenie Okresného súdu M. I zo dňa XX.XX.XXXX, sp. zn. XXCb XXX/XXXX, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa XX.XX.XXXX a stal sa vykonateľným dňa XX.XX.XXXX vo výške X.XXX,XX W., vykonateľná pohľadávka žalobcu ako exekučný titul - uznesenie Okresného súdu M. I zo dňa XX.X.XXXX, sp. zn. XXCb XXX/XXXX, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa XX.XX.XXXX a stal sa vykonateľným dňa XX.XX.XXXX vo výške XXX,XX W. a vykonateľná pohľadávka žalobcu ako exekučný titul - uznesenie Okresného súdu M. II zo dňa X.XX.XXXX, sp. zn. XXRob XXX/ XXXX-XXX, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa XX.XX.XXXX a stal sa vykonateľným dňa XX.XX.XXXX vo výške X.XXX,XX W. prihlásené do reštrukturalizačného konania vedeného na Okresnom súde M. I pod sp. zn. XXR X/XXXX ako iné pohľadávky sú po práve vymáhateľnými pohľadávkami.

Žalobca je na základe ním prihlásených pohľadávok vedených v konečnom zozname pohľadávok aj napriek ich popretiu zo strany správcu veriteľom dlžníka v celej popretej sume, teda vo výške X.XXX,XX W..

O trovách konania súd prvého stupňa rozhodol podľa ustanovenia § 142 ods. 1 O.s.p., podľa ktorého účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal. Keďže žalobca mal vo veci plný úspech, ale trovy konania si neuplatnil, súd mu náhradu trov konania nepriznal.

Proti tomuto rozsudku v zákonnej lehote podal odvolanie žalovaný prostredníctvom svojho právneho zástupcu. V písomných dôvodoch svojho odvolania uviedol, že odvolaním napáda prvostupňový rozsudok v celom rozsahu a to z dôvodov § 205 ods. 2 písm. f) O.s.p., t.j., že napadnutý rozsudok vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Nároky zo žalovaných pohľadávok žalobcu predstavujú právo na zaplatenie súdnych poplatkov za úkon dlžníka (odpor proti platobnému rozkazu na zaplatenie súdnych poplatkov v jednotlivých konaniach na Okresnom súde M. I a Okresnom súde M. II) . Podľa ustanovenia § 11 ods. 9 druhá aline a zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkov a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZSP ) , sa poplatok za odpor vráti, ak sa konanie zastavilo pred začatím pojednávania vo veci samej, pričom prostredníctvom analógie legis je nevyhnutné prísť k záveru, že v prípade ak poplatková povinnosť za podanie odporu vznikla, avšak poplatok ešte nebol zaplatený, dôjde k zastaveniu konania ešte pred začatím pojednávania vo veci samej, poplatková povinnosť zaniká.

Nakoľko poplatky za podanie odporov boli žalovanému (dlžníkovi) uložené v konaniach, ktoré sa podľa ustanovenia § 118 ods. 4 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR ) povolením reštrukturalizácie dlžníka prerušili, uvedené konania budú v prípade potvrdenia reštrukturalizačného plánu dlžníka v zmysle ustanovenia § 156 prvá veta ZKR ex lege zastavené a právo žalobcu ako veriteľa na zaplatenie súdneho poplatku za odpor podľa ustanovenia § 11 ods. 9 druhá aline a ZSP zanikne.

Na tomto základe správca oznámil žalobcovi, že pohľadávky prihlásené do reštrukturalizácie, nie je možné v reštrukturalizácii spôsobom a výške určenej potvrdeným plánom uspokojiť, pohľadávky sú v reštrukturalizácii dlžníka materiálne nevymáhateľné a správca ich preto, čo do vymáhateľnosti poprel.

Na základe uvedeného považoval napadnuté prvostupňové súdne rozhodnutie za nesprávne a preto ho navrhol odvolaciemu súdu zrušiť a vrátiť prvostupňovému súdu na ďalšie konanie, alternatívne rozsudok súdu prvého stupňa zmeniť tak, že žalobu zamieta.

V prípade úspechu v spore si uplatnil náhradu trov konania, vrátane trov právneho zastúpenia spolu v sume XXX,XX W..

K odvolaniu žalovaného sa vyjadril žalobca. Uviedol, že v danom prípade ide o pohľadávky, ktoré vznikli z titulu nezaplatených súdnych poplatkov za podanie odporu, ktoré boli uložené dlžníkovi jednotlivými uzneseniami Okresného súdu M. I a Okresného súdu M. II. Pohľadávky boli podľa § 3 ods. 3 zákona č. 65/2001 Z.z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov, zmluvou o prevode správy súdnej pohľadávky postúpené M. súdu v V. ako súdu vecne príslušnému.

V zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov poplatková povinnosť vzniká podaním návrhu, odvolania a dovolania alebo žiadosti na vykonanie poplatkového úkonu, ak je poplatníkom navrhovateľ, odvolateľ a dovolateľ. V tomto prípade sa jedná o súdny poplatok za podanie odporu, ktorý je splatný dňom jeho podania. Poplatková povinnosť teda vznikla podaním odporu.

Ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu, súd je oprávnený vyzvať poplatníka na splnenie poplatkovej povinnosti, prípadne mu poplatkovú povinnosť uložiť uznesením bez ohľadu na to, že

konanie je prerušené, nakoľko nejde o rozhodnutie vo veci samej a iba deklaruje poplatkovú povinnosť. V danom prípade všetky exekučné tituly boli vydané pred povolením reštrukturalizácie a teda je zrejmé, že aj samotná poplatková povinnosť dlžníka vznikla pred povolením reštrukturalizácie.

Rozhodnutia Okresného súdu M. I a Okresného súdu M. II nadobudli právoplatnosť a stali sa vykonateľnými, sú teda v zmysle § 170 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku, záväznými súdnymi titulmi tak pre účastníkov konania, ako aj pre samotný súd. Vzhľadom na skutočnosť, že predmetné uznesenia neboli súdom, ktorý ich vydal, nijakým spôsobom zrušené ani zmenené, sú podľa názoru žalobcu exekučné tituly nespochybniteľné. Tvrdenie správcu, že v prípade potvrdenia reštrukturalizačného plánu dôjde k zastaveniu konania a poplatková povinnosť tým zanikne, je predčasné. Nie je možné vopred predpokladať ďalší priebeh reštrukturalizačného konania, t.j. reštrukturalizačný plán môže, ale tiež nemusí nevyhnutne byť potvrdený.

Na základe týchto skutočností žalobca v súlade s postupom, ktorý uvádza zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, prihlásil pohľadávky vyplývajúce z exekučných titulov do reštrukturalizácie riadne, včas a správne.

S tvrdením žalovaného obsiahnutým v odvolaní, žalobca nesúhlasil a žiadal, aby odvolací súd potvrdil rozsudok Okresného súdu M. I, sp. zn. XXCbi/X/XXXX zo dňa XX.X.XXXX, ktorým bolo určené, že pohľadávky prihlásené do reštrukturalizačného konania vedené na Okresnom súde M. I pod sp. zn. XXR/X/XXXX ako iné pohľadávky sú po práve vymáhateľnými pohľadávkami žalobcu.

Krajský súd prejednal vec ako súd odvolací v rozsahu podľa § 212 ods. 1 a § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Správne a presvedčivé sú dôvody uvedené v uznesení súdu prvého stupňa, pokiaľ ide o zistenie skutkového stavu veci, ako aj o právne posúdenie. Skutkový stav sa nezmenil ani v priebehu odvolacieho konania a preto na zistenia uvedené v odôvodnení napadnutého uznesenia a na právne normy, ktoré použil súd prvého stupňa, odvolací súd poukazuje a v celom rozsahu sa s nimi stotožňuje (§ 219 ods. 2 O.s.p.) a dodáva.

Otázku vrátenia súdneho poplatku v tomto prípade je možné riešiť len podľa ustanovenia § 11 ods. 9 zákona č. 71/1992 Z.z. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého poplatok za odpor sa vráti, ak sa konanie zastavilo pred začatím pojednávania vo veci samej. V reštrukturalizácii dochádza k zastaveniu konaní prerušených v zmysle § 118 ods. 4 ZKR, podľa § 156 ZKR aj zverejnením uznesenia súdu o skončení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku. Podľa záveru odvolacieho súdu, zo samotného právne možného predpokladu zastavenia konania, vzhľadom na citované ustanovenia § 156 ZKR, nie je možné vyvodiť záver, že právoplatné rozhodnutia súdov o vyrubení súdnych poplatkov sú nevykonateľné. Pretože povolením reštrukturalizácie sa len prerušili konania podľa § 118 ods. 4 ZKR a neboli splnené zákonné predpoklady na zastavenie konania v zmysle § 11 ods. 9 zákona č. 71/1992 Z.z., postupoval súd prvého stupňa zákonne, pokiaľ vyhovel žalobnému nároku žalobcu.

O trovách odvolacieho konania rozhodol podľa § 224 ods. 1 v spojení s § 142 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, pretože úspešný žalobca si trovy neuplatnil a neúspešnému žalovanému trovy neprináležia.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.