KSKE 4 CoZm 7/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 4 CoZm 7/2012

KS v Košiciach, dátum 04.10.2012, sp.zn. KSKE 4 CoZm 7/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4CoZm/7/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7110229658 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7110229658.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: C.. U. M., nar. XX.X.XXXX, F. XX, M., zastúpeného L.. L. B., advokátom, U. XX, M., proti žalovanému: X. U., nar. X.X.XXXX, V. XX, M., zastúpeného L.. C.. U. X., B. XX, M., o zaplatenie XXX XXX,XX eur s príslušenstvom, o odvolaní žalovaného proti uzneseniu Okresného súdu M. I, č.k. XXCbZm/X/XXXX-XX zo dňa X.X.XXXX, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

Účastníkom nepriznáva náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením návrh na prerušenie konania zamietol.

Toto rozhodnutie súd prvého stupňa odôvodnil tým, že v konaní neboli preukázané dôvody na prerušenie konania podľa § 109 ods. 1 písm. b) Občianskeho súdneho poriadku tak, ako to navrhol žalovaný písomným podaním doručeným súdu prvého stupňa dňa XX.X.XXXX do vyriešenia predbežnej otázky, či predmetná zmenka nie je sfalšovaná. Súd prvého stupňa uviedol, že potom ako vo veci vydal zmenkový platobný rozkaz č.k. XXZm/XX/XXXX-XX zo dňa XX.X.XXXX a žalovaný podal proti nemu v zákonnej lehote námietky v ktorých uviedol, že podpis vystaviteľa na zmenke je sfalšovaný. Súd prvého stupňa preto uznesením zo dňa XX.X.XXXX ustanovil vo veci znalkyňu z odboru písmoznalectvo P.. P.. W. F. na posúdenie pravosti podpisu žalovaného na zmenke. Z vypracovaného znaleckého posudku č. XX/XXXX vyplýva, že podpis na zmenke vystavenej XX.XX.XXXX v M. je s vysokou mierou pravdepodobnosti podpisom žalovaného. Súd prvého stupňa preto uviedol, že nie sú splnené podmienky na prerušenie konania, pretože v tomto zmenkovom konaní ide o posúdenie pravosti podpisu žalovaného na zmenke, ktorú je súd oprávnený riešiť v tomto konaní a z vykonaného znaleckého dokazovania vyplynulo, že podpis na zmenke je podpisom žalovaného. Preto súd prvého stupňa návrh žalovaného na prerušenie konania zamietol.

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa podal v zákonnej lehote odvolanie žalovaný. Uviedol, že súd prvého stupňa vec nesprávne právne posúdil a nepoužil správne ustanovenie právneho predpisu a nedostatočne zistil skutkový stav. Žalovaný uviedol, že písomným podaním doručeným súdu prvého stupňa dňa XX.X.XXXX navrhol, aby súd prerušil konanie do vyriešenia predbežnej otázky, či predmetná zmenka nie je sfalšovaná. Uviedol, že podal podnet na prešetrenie možného zneužitia splnomocnenia, ktoré dňa XX.XX.XXXX dal žalovaný žalobcovi za účelom prihlásenia motorového vozidla žalovaného na M. dopravnom inšpektoráte v M. a ktoré mohlo byť použité na vyrobenie falzifikátu predmetnej zmenky. Uviedol, že žalobca zabezpečil, aby bolo vozidlo žalovaného dňa XX.XX.XXXX zaevidované. Potom

ako žalovaný nahliadol do spisu na M. dopravnom inšpektoráte M. riaditeľstva policajného zboru v M. - oddelení evidencie vozidiel dňa X.X.XXXX, zistil, že v spise predmetné plnomocentsvo z XX.XX.XXXX sa nenachádza. Preto dospel k záveru, že práve podpis na tomto splnomocnení bol zneužitý na vyrobenie falzifikátu zmenky. Žalobca vylákal od žalovaného podpis a potom bez súhlasu žalovaného vytvoril k nemu zmenku. Aj keď by mohlo ísť z formálneho hľadiska o platnú zmenku, jedine orgány činné v trestnom konaní majú oprávnenie preukázať, či je zmenková listina falzifikát, čo by znamenalo, že nejde o zmenkový záväzok žalovaného. V súčasnosti prebieha šetrenie v tejto veci na oddelení evidencie vozidiel M. dopravného inšpektorátu v M., ktorého oficiálny záver postúpi žalovaný orgánom činným v trestnom konaní. Žalovaný poukázal na ustanovenie § 109 ods. 1 písm. b) O.s.p. a § 135 Občianskeho súdneho poriadku, podľa ktorých je súd obligatórne viazaný rozhodnutím príslušných orgánov o tom, že bol spáchaný trestný čin. Preto navrhol, aby odvolací súd zrušil uznesenie súdu prvého stupňa a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

Odvolací súd prejednal odvolanie žalovaného v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1, 3 Občianskeho súdneho poriadku bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej, na prejednanie ktorého by bolo potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie podľa § 214 ods. 1 O.s.p., odvolanie smeruje proti uzneseniu a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Odvolací súd považuje za správny záver súdu prvého stupňa v napadnutom uznesení v tom, že nie sú splnené podmienky na prerušenie konania podľa § 109 ods. 1 písm. b) O.s.p., pretože sa nerieši na inom orgáne otázka, ktorú nie je možno vyriešiť v tomto konaní.

Toto konanie je konaním o vydanie zmenkového platobného rozkazu a následným námietkovým konaním, ktoré bolo začaté podaním námietok zo strany žalovaného proti vydanému zmenkového platobnému rozkazu, teda podaním námietok žalovaného zo dňa XX.X.XXXX proti vydanému zmenkovému platobnému rozkazu. Z obsahu týchto námietok žalovaného vyplýva, že žalovaný v námietkach namietal to, že podpis vystaviteľa - žalovaného na predmetnej zmenke je sfalšovaný, ďalej poukázal na dátum vystavenia a dátum splatnosti na zmenke, ktorý obsahuje chybu, lebo za dňom nie je uvedená bodka, teda nejde o radovú číslovku a ďalej poukázal na to, že vystaviteľovi je priradený akademický titul C.., ktorý mu neprináleží a teda je pochybné, či nejde o inú osobu s tým istým menom, dátumom narodenia, ročným číslom alebo užívajúcou akademický titul C.. Žiadne ďalšie námietky žalovaný v týchto podaných písomných námietkach neuviedol.

Podľa § 175 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, ak navrhovateľ predloží v prvopise zmenku alebo šek, o pravosti ktorých niet dôvodu pochybovať, a ďalšie listiny potrebné na uplatnenie práva, súd vydá na jeho návrh zmenkový platobný rozkaz alebo šekový platobný rozkaz, v ktorom odporcovi uloží, aby do troch dní zaplatil požadovanú sumu a uhradil trovy konania alebo aby v tej istej lehote podal námietky, v ktorých musí uviesť všetko, čo proti zmenkovému platobnému rozkazu alebo šekovému platobnému rozkazu namieta. Zmenkový platobný rozkaz alebo šekový platobný rozkaz sa musí doručiť do vlastných rúk odporcu. Ak nemožno návrhu na vydanie zmenkového platobného rozkazu alebo šekového platobného rozkazu vyhovieť, nariadi súd pojednávanie.

Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že žalovaný v námietkach musí uviesť všetko, čo proti zmenkovému platobnému rozkazu namieta. Ide o koncentračnú zásadu v námietkovom konaní, ktorá znamená, že na neskôr podané námietky zo strany žalovaného súd nemôže v námietkovom konaní prihliadať. Znamená to, že v prejednávanej veci nemôže súd preskúmavať iné námietky než aké uviedol žalovaný vo svojich písomných námietkach zo dňa XX.X.XXXX. Súd teda v tomto konaní nemôže preskúmavať, či predmetná zmenka nie je sfalšovaná tak ako to navrhol preskúmavať žalovaný v svojom písomnom podaní zo XX.X.XXXX, ktorým navrhol prerušiť toto námietkové konanie do vyriešenia

predbežnej otázky, či predmetná zmenka nie je sfalšovaná, pretože tieto tvrdenia neuviedol vo včas podaných písomných námietkach proti zmenkovému platobnému rozkazu. Žalovaný v námietkach namietal iba to, že podpis vystaviteľa, teda žalovaného na zmenke je sfalšovaný. Na preverenie správnosti týchto tvrdení žalovaného o sfalšovaní podpisu na zmenke súd vo veci nariadil znalecké dokazovanie a táto sporná námietka už bola v tomto konaní vyriešená v podanom znaleckom posudku, preto ďalšie trestné konanie vedené na posúdenie iných otázok ako o pravosti podpisu žalovaného, už nemôže mať vplyv na rozhodnutie o námietkach žalovaného z XX.X.XXXX, pretože v týchto námietkach žalovaný tvrdenie a sfalšovaní zmenky neuvádzal.

Odvolací súd preto podľa § 219 Občianskeho súdneho poriadku potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa o zamietnutí návrhu žalovaného na prerušenie tohto konania ako vecne správne.

O trovách tohto odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 v spojení s ustanovením § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že účastníkom nepriznal náhradu trov odvolacieho konania, pretože žalovaný nebol v odvolacom konaní úspešný, preto nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania a žalobcovi preukázateľné trovy tohto odvolacieho konania nevznikli, preto mu neboli priznané.

Toto uznesenie bolo prijaté pomerom hlasov 3:0, čiže jednomyseľne.

Poučenie:

Proti tomuto uznesenie odvolanie nie je prípustné.