KSKE 4 Cob 101/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 4 Cob 101/2011

KS v Košiciach, dátum 28.03.2012, sp.zn. KSKE 4 Cob 101/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/101/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7610209490 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7610209490.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu D.. W. P. a členov senátu E.. E. U. a D.. S. S. v právnej veci žalobcu: J. Q. R., s.r.o., S. XX, J. F. R., O.: XX XXX XXX, proti žalovanému: L.- J., s.r.o., O. XXX/XX, J., O.: XX XXX XXX o zaplatenie X.XXX,XX eura s prísl., o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu J. F. R. zo dňa X.X.XXXX č. k. XXCb/XX/XXXX-XX, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

Účastníkom náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa uložil žalovanému zaplatiť žalobcovi X.XXX,XX eura s 9% úrokom z omeškania od X.X.XXXX do zaplatenia a nahradiť trovy konania XXX,XX eura do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

Svoje rozhodnutie založil súd prvého stupňa na zistení, že žalobca na základe písomných objednávok poskytol spoločnosti D. A., s.r.o. J., O. XX XXX XXX dopravné služby, čo preukazoval objednávkami prepravy tovaru s určeným dátumom nakládky a vykládky a prepravnými dokladmi B.. Dohodnutú cenu vyúčtoval objednávateľovi faktúrou č. XXXXXXXXX splatnou XX.X.XXXX vo výške XXX,- eur, ktorá bola zaplatená len čiastočne a k úhrade ostáva suma XXX,XX eura; faktúrou č. XXXXXXXXX splatnou XX.X.XXXX vo výške X.XXX,- eur; faktúrou č. XXXXXXXXX splatnou XX.X.XXXX v sume X.XXX,- eura; faktúrou č. XXXXXXXXX splatnou XX.X.XXXX vo výške X.XXX,XX eura; faktúrou č. XXXXXXXXX splatnou XX.XX.XXXX vo výške X.XXX,- eura; faktúrou č. XXXXXXXX splatnou XX.XX.XXXX vo výške X.XXX,XX eura a faktúrou č. XXXXXXXXX splatnou XX.XX.XXXX v sume XXX,- eura. C. D. A., s.r.o. J. uzavrel so žalobcom ako veriteľom a žalovaným ako novým dlžníkom dňa XX.X.XXXX zmluvu o prevzatí dlhu podľa § 531 a nasl. Občianskeho zákonníka, na základe ktorej žalovaný prevzal so súhlasom veriteľa záväzok pôvodného dlžníka z uvedených faktúr.

Súd prvého stupňa vec právne posúdil podľa 610 a § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka, čl. 9 vyhlášky č. 11/1975 Zb. o Dohovore o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (B.) a § 531 ods. 1, 3 a 4 Občianskeho zákonníka a konštatoval, že pohľadávka žalobcu je oprávnená. Predloženými listinnými dôkazmi mal za preukázané, že žalobca prepravy vykonal na základe objednávok pôvodného dlžníka, cenu prepravy v plnom rozsahu však nezaplatil pôvodný dlžník, ani žalovaný, ktorý záväzok voči žalobcovi prevzal na základe zmluvy o prevzatí dlhu, pričom existenciu dlhu voči žalobcovi, jeho prevzatie ani výšku dlhu nenamietal. Žalovaného preto zaviazal na zaplatenie žalobcom uplatnenej sumy vrátane požadovaných úrokov z omeškania.

O trovách konania rozhodol súd prvého stupňa podľa § 142 ods. 1 O. s. p. a žalovaného zaviazal nahradiť žalobcovi trovy konania vo výške XXX,XX eura, ktoré mu vznikli zaplatením súdneho poplatku za návrh na začatie konania.

Proti tomuto rozsudku podal včas odvolanie žalovaný. Navrhol, aby odvolací súd zrušil napadnutý rozsudok a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Odvolanie odôvodnil neúplne zisteným skutkovým stavom súdom prvého stupňa, pretože nevykonal žalovaným navrhnuté dôkazy potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností. Potvrdil, že má voči žalobcovi dlh, ktorého žalovanú výšku nespochybnil, dôvodnosť podanej žaloby však namietal preto, že jeho záväzok nebol splatný. Uviedol, že podľa dohody so žalobcom mali polovicu záväzku uhradiť bártrovým obchodom a druhú polovicu v peniazoch. Dôkazom tejto dohody je preprava, ktorú žalovaný vykonal dňa XX.X.XXXX zo J. F. R. do T., za prepravu žalobca nezaplatil, ale cena prepravy sa zarátala na záväzok žalovaného. Z tohto dôvodu je žalovaná suma nižšia, ako bol pôvodný prevzatý dlh. Žalovaný tvrdil, že v tomto bártrovom obchode mali pokračovať, žalobca mu však neumožnil vykonať ďalšiu prepravu a splniť dlh týmto spôsobom, navyše mu podaním žaloby znemožnil získať kontokorentný úver, z ktorého mal žalovaný podľa vzájomnej dohody zaplatiť druhu polovicu dlhu. Z tohto dôvodu považoval podanú žalobu za podanú predčasne. Namietal odňatie možnosti konať pred súdom, lebo súd prvého stupňa nevykonal žalovaným navrhovaný dôkaz vypočutím konateľa žalovaného p. A., ktorý mohol potvrdiť túto skutočnosť.

Žalobca sa k odvolaniu žalovaného nevyjadril, odvolanie mu bolo doručené X.X.XXXX.

Odvolací súd prejednal odvolanie žalovaného v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1 a 3 Občianskeho súdneho poriadku bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O. s. p., pretože nejde o také odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej podľa § 214 ods. 1 O. s. p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Podľa § 219 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku odvolací súd konštatuje správnosť napadnutého rozsudku a jeho odôvodnenia a v celom rozsahu sa s ním stotožňuje. Na doplnenie dôvodov napadnutého rozsudku súdu prvého stupňa a k odvolaniu žalovaného odvolací súd uvádza nasledovné:

V konaní pred súdom prvého stupňa nebol sporný právny dôvod, ani výška žalobcom uplatneného nároku proti žalovanému, keďže aj v odvolaní žalovaný potvrdil existenciu žalovaného záväzku. Žalovaný podal odvolanie proti rozsudku súdu prvého stupňa z dôvodu, že mu bola odňatá možnosť konať pred súdom, lebo súd nevypočul ním navrhovaného svedka na preukázanie rozhodujúcich skutočností, a z dôvodu, že žaloba je predčasná, lebo podľa dohody so žalobcom mal polovicu dlžnej sumy plniť vykonaním prepravy pre žalobcu so započítaním prepravného na jeho dlh.

Odňatím možnosti konať pred súdom sa rozumie taký procesný postup súdu, ktorým znemožnil účastníkovi konania realizovať procesné práva, ktoré mu priznáva Občiansky súdny poriadok v súdnom konaní na ochranu jeho práv a právom chránených záujmov, napríklad právo zúčastniť sa pojednávania, robiť prednesy, navrhovať dôkazy a pod.

V posudzovanej veci z obsahu spisu nevyplýva taký postup súdu prvého stupňa, ktorým by žalovanému ako účastníkovi odňal možnosť konať pred súdom tým, že nevykonal dôkaz výsluchom štatutárneho zástupcu žalovaného. Žalovaný totiž v odpore proti platobnému rozkazu výsluch p. A. nenavrhol, neurobil tak ani osobitným písomným podaním a výsluch p. A. nežiadal ani na pojednávaní, kde výslovne uviedol, že nemá návrhy na doplnenie dokazovania.

Účastníci sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Súd rozhodne, ktoré z označených dôkazov vykoná. Súd môže výnimočne vykonať aj iné dôkazy, ako navrhujú účastníci, ak je ich vykonanie nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci (§ 120 ods. 1 O. s. p.) .

Účastník konania, a to tak žalobca, ako aj žalovaný, majú podľa citovaného zákonného ustanovenia nielen právo, ale povinnosť označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Túto povinnosť môže účastník plniť od začiatku konania, to znamená žalobca už v žalobe, žalovaný v odpore proti platobnému rozkazu, vo vyjadrení k žalobe, obaja účastníci v ďalších podaniach alebo na pojednávaní. Povinnosť označiť dôkazy sa pritom vzťahuje na všetky tvrdenia, ktoré uviedol žalobca v žalobe a žalovaný vo vyjadrení k žalobe (alebo už v odpore proti platobnému rozkazu) , prípadne, ktoré uviedli v priebehu ďalšieho konania, až do skončenia dokazovania.

Pokiaľ sám žalovaný nenavrhol v konaní pred súdom prvého stupňa vykonať určitý dôkaz na preukázanie svojich tvrdení, potom nemôže vytýkať konajúcemu súdu, že mu odňal možnosť konať pred súdom, lebo dôkaz, ktorý ani nenavrhol, nevykonal. Táto odvolacia námietka žalovaného nie je preto dôvodná.

Z predložených listinných dôkazov vyplýva, a nebolo to v konaní ani sporné, že žalovaný prevzal dlh, ktorý mala obchodná spoločnosť D. A., s.r.o., J. voči žalobcovi. Podľa zmluvy o prevzatí dlhu zo dňa XX.X.XXXX sa žalovaný zaviazal splniť dlh do XX.X.XXXX bezhotovostnou úhradou na účet žalobcu.

Obaja účastníci v konaní zhodne uviedli, že žalovaný mal svoj záväzok splniť čiastočne vykonaním prepráv pre žalobcu so započítaním prepravného na dlh žalovaného. Účastníci konania poukázali na jedinú takto zrealizovanú prepravu v máji XXXX. Podľa žalobcom predloženej faktúry žalovaný vyúčtoval prepravné vo výške X.XXX,XX eura, dlh žalobcu sa však znížil len o sumu XXX,XX eura, ktorá bola započítaná na čiastočnú úhradu faktúry č. XXXXXXXX. Ďalšie prepravy podľa vyjadrenia žalobcu neboli vykonané, hoci ich zabezpečil, a to z dôvodu, že žalovaný ich prostredníctvom p. A. odmietol vykonať, lebo sa mu to zdalo vysoké a pre nevhodné ceny, destinácie, časovo náročné cesty.

Vzhľadom na odvolaciu námietku žalovaného je potrebné posúdiť, či žalobcom podaná žaloba s poukazom na uvedenú dohodu účastníkov konania, je predčasná.

Žalovaný prevzal dlh pôvodného dlžníka spoločnosti D. A., s.r.o. J. voči žalobcovi zmluvou o prevzatí dlhu a zaviazal sa dlh vo výške X.XXX,- eur zaplatiť žalobcovi bezhotovostne na jeho účet najneskôr do XX.X.XXXX.

Zmluvu o prevzatí dlhu uzavreli účastníci konania ako podnikatelia podľa ustanovení § 531 a nasl. Občianskeho zákonníka, pretože Obchodný zákonník, ktorého ustanoveniami sa inak vzťahy medzi podnikateľmi riadia, neobsahuje právnu úpravu zmien v osobe veriteľa alebo dlžníka. Podľa § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka sa tieto otázky riešia predpismi občianskeho práva.

Podľa § 40 ods. 2 Občianskeho zákonníka písomne uzavretá dohoda sa môže zmeniť alebo zrušiť iba písomne.

Podľa čl. V bodu 2 zmluvy o prevzatí dlhu zmeny a doplnky k tejto zmluve sa môžu uzatvárať len písomne po vzájomnej dohode všetkých zmluvných strán.

Žalovaný mal svoj dlh voči žalobcovi splniť podľa zmluvy v peniazoch. Účastníci konania sa nepochybne mohli neskôr dohodnúť aj na inom spôsobe splnenia dlhu, prípadne na čiastočnom splnení dlhu inou formou, a to poskytnutím prepravných výkonov žalovaným žalobcovi so započítaním prepravného na úhradu dlhu žalovaného. Vzhľadom na zákonnú úpravu a podmienky zmluvy o prevzatí dlhu, pre platnú zmenu spôsobu úhrady dlhu žalovaným takúto dohodu mali vykonať písomne.

Podľa vyjadrenia účastníkov konania k dohode o splnení časti dlhu žalovaným prepravnými výkonmi došlo len ústne. Nedošlo teda k platnej zmene povinnosti žalovaného zaplatiť dlh žalobcovi v peniazoch, ani k platnej zmene splatnosti dlhu do XX.X.XXXX. Odvolacia námietka žalovaného o predčasnom

uplatnení práva žalobcom nie je preto opodstatnená, keďže žalobca podal žalobu dňa XX.X.XXXX, teda až po splatnosti dlhu dňa 30.6.2010.

Z týchto dôvodov odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa podľa § 219 ods. 1 O. s. p. ako vecne správny potvrdil vrátane výroku o trovách konania, o ktorých rozhodol súd prvého stupňa v súlade so zákonom.

O trovách odvolacieho konania rozhodol odvolací súd podľa § 224 ods. 1 a § 142 ods. 1 O. s. p. a náhradu trov odvolacieho konania účastníkom nepriznal, pretože žalovaný nebol v tomto konaní úspešný a žalobcovi trovy odvolacieho konania nevznikli.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.