KSKE 4 Cob 12/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/12/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7509206382 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7509206382.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: B. d.s.s., a.s., F. XX, C., P.: XX XXX XXX, zastúpeného L. U. & S., s.r.o., T. X-X, C., P.: XX XXX XXX, proti odporcovi: P.. Z. N., F. 2, Q., P.: XX XXX XXX, zastúpeného: L. & U., s.r.o., Q. 2, E., P.: XX XXX XXX, o zaplatenie X XXX,XX eur s príslušenstvom, o odvolaní odporcu proti uzneseniu Okresného súdu E.-okolie, č.k. XXCb/XXX/XXXX- XX zo dňa XX.XX.XXXX, takto

r o z h o d o l :

M e n í uznesenie tak, že ukladá odporcovi, aby v lehote do XX dní od doručenia tohto uznesenia zaplatil na účet Okresného súdu E.-okolie, č. účtu: XXXXXXXXXX/XXXX v peňažnom ústave Štátna pokladnica Bratislava, variabilný symbol: XXXXXXXXXX, konštantný symbol: XXXX súdny poplatok XXX,XX eur za odpor proti platobnému rozkazu, č.k. XXRob/XXX/XXXX-XX.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením uložil odporcovi, aby v lehote XX dní od doručenia uznesenia zaplatil na účet súdu prvého stupňa súdny poplatok za odpor XXX,XX eur proti platobnému rozkazu č.k. XXRob/XXX/XXXX-XX, ktorý bol doručený súdu prvého stupňa dňa XX.X.XXXX.

Súd prvého stupňa toto rozhodnutie odôvodnil tým, že odporca podal odpor proti platobnému rozkazu, preto podľa položky č. 1 písm. a) Sadzobníka súdnych poplatkov Zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poznámky č. 5 k položke č. 1 sa platí súdny poplatok za odpor proti platobnému rozkazu vo výške X % z ceny predmetu konania, alebo z hodnoty predmetu sporu v obchodných veciach najviac XX XXX,XX eur. Keďže predmetom sporu je suma X XXX,XX eur, X % z tejto sumy je súdny poplatok XXX,XX eur, ktorý je povinný zaplatiť odporca ako poplatník.

Proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa podal v zákonnej lehote odvolanie odporca. Uviedol, že súd prvého stupňa nemal vyrubiť súdny poplatok za odpor, pretože návrh na začatie konania bol podpísaný neoprávnenou osobou, resp. osobou, ktorá nepreukázala svoje oprávnenie konať v mene žalobcu. Z plnomocenstva, ktoré sa nachádza v spise vyplýva, že žalobca ním splnomocnil Z.. Z. C. k zastupovaniu vo všetkých konaniach v ktorých žalobca vystupuje ako svedok, účastník konania alebo má iné procesné postavenie podľa Občianskeho súdneho poriadku. Z toho vyplýva, že Z.. Z. C. nie je oprávnený na podanie návrhu na začatie konania, ale iba výhradne k zastupovaniu v konaniach už začatých. Návrh na začatie konania bol podpísaný A.. S. U. - konateľom obchodnej spoločnosti CL K., s.r.o. ako substitučným splnomocnencom konajúcim na základe plnomocenstva, ktoré mu udelil Z.. Z. C. ako splnomocnený zástupca navrhovateľa. Z.. Z. C. nebol na základe jemu udeleného plnomocenstva oprávnený na podanie návrhu na začatie konania a nemohol teda sám substitučne splnomocniť substitúta k takémuto návrhu. Z.. Z. C. nie je advokátom zapísaným v zozname Slovenskej advokátskej komory, preto nie je oprávnený substitučne splnomocniť tretiu osobu na zastupovanie v konaní.

Z. odporca v odvolaní uviedol, že podaním odporu proti platobnému rozkazu dochádza k zrušeniu platobného rozkazu zo zákona bez toho aby sa na základe odporu začínalo akékoľvek nové konanie a preto odpor nie je možné podať za poplatkový úkon a odporca preto nie je poplatníkom podľa § 2 T. o súdnych poplatkoch. Aj v § 5 T. o súdnych poplatkoch chýba ustanovenie týkajúce sa súdneho poplatku za odpor, preto súd nemôže súdny poplatok za odpor vyrubiť skôr ako v súvislosti s rozhodnutím vo veci samej. X. preto navrhol, aby odvolací súd zrušil uznesenie súdu prvého stupňa, alebo aby prvostupňový súd využil svoje oprávnenie a rozhodol sám tak, že uznesenie zrušuje.

X. súd prejednal odvolanie odporcu v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1, X X. súdneho poplatku bez nariadenia pojednávania podľa § X14 ods. 2 O.s.p., pretože odvolanie smeruje proti uzneseniu, nejde o odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej podľa § 2X4 ods. 1 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie je čiastočne dôvodné.

S. § 2 ods. X písm. a) Zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v platnom znení, poplatníkom súdneho poplatku je navrhovateľ poplatkového úkonu, ak je podľa sadzobníka ustanovený poplatok z návrhu. Podľa § 7 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. pri percentnej sadzbe je základom poplatku cena predmetu poplatkového úkonu.

Podľa Sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 71/1992 Zb., položky 1 písm. a) v návrhu na začatie konania, ak nie je ustanovená osobitná sadzba, je výška súdneho poplatku X % z ceny predmetu konania, najmenej XX,XX eur, najviac XX XXX,XX eur, v obchodných veciach najviac XX XXX,XX eur. Podľa poznámky č. 1 písm. a) Sadzobníka súdnych poplatkov sa platí poplatok pri návrhu na vydanie platobného rozkazu, pri návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu, pri návrhu na vydanie zmenkového, šekového platobného rozkazu. Podľa rovnakej sadzby sa platí poplatok za námietky v zmenkovom a šekovom konaní, za odpor proti platobnému rozkazu, za odpor proti európskemu platobnému rozkazu, ak súd námietky nezamietol alebo odpor neodmietol.

Z citovaného ustanovenia § 2 ods. 1 Zákona o súdnych poplatkoch a položky č. 1/a poznámka č. 5 Sadzobníka súdnych poplatkov vyplýva, že odporcovi, ktorý podal vo veci dňa XX.X.XXXX odpor proti platobnému rozkazu vydanému Okresným súdom E.-okolie dňa XX.X.XXXX č.k. XXRob/XXX/XXXX, vznikla povinnosť zaplatiť ako poplatníkovi súdny poplatok za odpor proti platobnému rozkazu.

Odporca je poplatníkom poplatkového úkonu podľa § 2 ods. 1 písm. a) Zákona o súdnych poplatkoch, pretože je navrhovateľom poplatkového úkonu - odporu proti platobnému rozkazu, za ktorý je podľa Sadzobníka súdnych poplatkov ustanovený poplatok a to v poznámke k položke 1/5 prílohy Zákona o súdnych poplatkoch, pretože podľa rovnakej položky ako za návrh sa platí poplatok aj za odpor proti platobnému rozkazu. Na poplatkovú povinnosť nemá vplyv to, či odporca podal odpor dôvodne alebo nie, ani to, či navrhovateľ podal žalobu dôvodne alebo nie. Taktiež na poplatkovú povinnosť nemá vplyv to, či návrh v mene navrhovateľa podpísala osoba oprávnená konať za navrhovateľa alebo nie, pretože toto môže byť predmetom ďalšieho dokazovania vo veci samej. Súd v konečnom rozhodnutí vo veci rozhodne aj o náhrade trov konania medzi účastníkmi konania navzájom podľa § 151 Občianskeho súdneho poriadku a § 142 O.s.p. a posúdi či jednotlivé spoplatnené úkony účastníkov konania boli podané dôvodne a podľa toho zaviaže toho účastníka konania, ktorý mená v konaní úspech na náhradu trov konania, teda aj na náhradu súdneho poplatku za odpor pre odporcu, ak odporca bude mať v konaní úspech.

Odvolací súd zistil, z obsahu spisu, že vo veci samej už bolo právoplatne rozhodnuté uznesením č.k. XXCb/XXX/XXXX-XXX zo dňa X.XX.XXXX, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa XX.XX.XXXX tak, že súd prvého stupňa schválil zmier uzavretý medzi účastníkmi konania dňa X.XX.XXXX v tomto znení: žalovaný sa zaväzuje zaplatiť žalobcovi X XXX,XX eura do XX dní od právoplatnosti uznesenia o schválení zmieru. Súd vráti žalobcovi súdny poplatok XXX,XX eura prostredníctvom príslušného daňového úradu. Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Podľa § 11 ods. 7 Zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch, ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru do začiatku pojednávania vo veci samej, vráti sa im XX % zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru po začatí pojednávania vo veci samej, vráti sa im XX % zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak účastníci vyriešili časť sporu súdnym zmierom v zmierovacom konaní, vráti sa im XX % zo zaplateného poplatku v konaní podľa tretej časti Občianskeho súdneho poriadku. Pri nezaplatených poplatkoch v rovnakom rozsahu súd poplatok nevyberie a uznesenie o uloženej povinnosti zaplatiť poplatok v uvedenom rozsahu zruší. Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa nepoužijú.

Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že ak predmetné konanie bolo skončené schválením súdneho zmieru po začatí pojednávania, ako to bolo v prejednávanej veci, všetky zaplatené súdne poplatky sa účastníkom konania vrátia v rozsahu XX %. Súd prvého stupňa preto správne vrátil navrhovateľovi zaplatený súdny poplatok za návrh v rozsahu XX %, teda XXX,XX eur o čom rozhodol priamo v uznesení o schválení zmieru.

Odporca však svoju poplatkovú povinnosť v tomto konaní - zaplatiť súdny poplatok za odpor proti platobnému rozkazu vo výške XXX,XX eur nesplnil, súdny poplatok nezaplatil, preto súd prvého stupňa nemohol v uznesení o schválení zmieru rozhodnúť o vrátení XX % súdneho poplatku za odpor pre odporcu.

Súdny poplatok za odpor je však predmetom tohto odvolacieho konania a odvolací súd podľa vyššie uvedených dôvodov dospel k záveru, že odporca je povinný zaplatiť súdny poplatok za odpor ako poplatník poplatkového úkonu vo výške XXX,XX eur, ktorý by mu z dôvodu uzatvorenia zmieru podľa § 11 ods. 7 Zákona o súdnych poplatkoch, mal byť vrátený v rozsahu XX %, teda XXX,XX eur.

Odvolací súd preto podľa § 220 Občianskeho súdneho poriadku zmenil napadnuté uznesenie o poplatkovej povinnosti odporcu za odpor proti platobnému rozkazu tak, že mu uložil zaplatiť iba jednu polovicu súdneho poplatku za odpor XXX,XX eur, čím odpadne povinnosť odporcu zaplatiť súdny poplatok za odpor v plnej výške XXX,XX eur a taktiež odpadne povinnosť súdu prvého stupňa mu vrátiť XX % z tohto súdneho poplatku XXX,XX eur. Poplatková povinnosť odporcu aj po vydaní uznesenia o schválenie zmieru po začatí konania, trvá v rozsahu XX % zo súdneho poplatku za odpor XXX,XX eur, teda vo výške XXX,XX eur. Odporca je preto povinný zaplatiť súdny poplatok za odpor XXX,XX eur.

Toto uznesenie bolo prijaté pomerom hlasov X:X, čiže jednomyseľne.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.