KSKE 4 Cob 122/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/122/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7908218998 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7908218998.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu N.. F. Y. a členov senátu I.. I. R. a N.. M. M. v právnej veci žalobcu: G., a.s. I., I. XX, I., V.: XX XXX XXX, zastúpeného N.. U. Y., advokátkou, ul. XX. novembra XXXX/X, R., proti žalovanému: I. K. - G., T. M. XXX, V.: XX XXX XXX, o zaplatenie X XXX,XX eur (XXX XXX,XX Sk) s príslušenstvom, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu U., č.k. XXCb/X/XXXX-XX zo dňa XX.X.XXXX, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok vo výroku o povinnosti žalovaného zaplatiť žalobcovi X XXX,XX eur do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

O d m i e t a odvolanie proti výroku rozsudku o zamietnutí návrhu v prevyšujúcej časti.

P o t v r d z u j e rozsudok vo výroku o trovách konania.

Účastníkom n e p r i z n á v a náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi X XXX,XX eur do troch dní od právoplatnosti rozsudku. V prevyšujúcej časti návrh zamietol. O trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Súd prvého stupňa toto rozhodnutie odôvodnil tým, že predmetom konania je zaplatenie zmluvnej pokuty za porušenie podmienok zmluvy uzavretej medzi účastníkmi konania a to nesplnenie povinnosti žalovaného dodať žalobcovi sladovnícky jačmeň z úrody roku XXXX. V konaní bolo preukázané, že účastníci konania uzatvorili dňa XX.X.XXXX kúpnu zmluvy, predmetom ktorej bola kúpa sladovníckeho jačmeňa z úrody roku XXXX v množstve XXX ton kvality podľa G. XX XXXX-X/XXXX za kúpnu cenu X XXX,XX Sk za tonu. V zmluve bolo dohodnuté, že zrno sladovníckeho jačmeňa musí byť zdravé, vyzreté, bez škodcov a cudzích pachov, nesmie obsahovať zrná s jasne naplesnivelou a plesnivou plevou. Žalovaný sa v tejto kúpnej zmluve zaviazal, že sladovnícky jačmeň z úrody roku XXXX nepredá inému podnikateľskému subjektu, kým nedôjde k splneniu predmetu zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zo strany žalovaného, musí žalovaný zaplatiť žalobcovi zmluvnú pokutu X XXX,XX Sk za každú nedodanú tonu sladovníckeho jačmeňa, ako to vyplýva z bodu X čl. II predmetnej kúpnej zmluvy. V bode X čl. II si účastníci dohodli, že na základe oznámenia predávajúceho - žalovaného, kupujúci - žalobca je oprávnený od zmluvy čiastočne alebo úplne odstúpiť v prípade, že plnenie sa stalo nemožným vplyvom klimatických podmienok - neúroda, živelná udalosť a pod. Nemožnosť splnenia je predávajúci

povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť kupujúcemu a kupujúci po prehodnotení skutočného stavu, uzná nemožnosť plnenia. Žalobca v konaní preukázal, že jeho pracovník V.. I. Paulina bol dňa X.X.XXXX v sklade žalovaného za účelom fyzického odobratia vzorky jačmeňa, ktoré boli vyhodnotené ako vyhovujúce. Následne sa u žalobcu uskutočnilo so žalovaným jednanie, pri ktorom žalovaný vzniesol požiadavku zvýšenia dojednanej kúpnej ceny na sumu X XXX,XX Sk za tonu. Žalobca bol ochotný pristúpiť na cenu X XXX,XX Sk. Účastníci konania sa preto na zvýšení dohodnutej kúpnej ceny X XXX,XX Sk za tonu nedohodli. Následne žalovaný na výzvu žalobcu k plneniu kúpnej zmluvy reagoval listom z X.XX.XXXX, v ktorom žalobcovi oznámil, že plnenie kúpnej zmluvy nemôže realizovať, pretože úroda sladovníckeho jačmeňa bola slabá v dôsledku sucha v roku XXXX a porasty jačmeňa boli poškodené suchom, začiatkom mája XXXX boli mrazy a úroda bola znížená o XX %. Následne v mesiaci jún XXXX sa v oblasti kde sa pestoval predmetný jačmeň, prehnala búrka s krupobitím, ktorá zničila úrodu jačmeňa na XXX %. Preto žalovaný oznámil žalobcovi, že odstupuje úplne od predmetnej kúpnej zmluvy. Žalobca argumenty žalovaného o nemožnosti plnenia kúpnej zmluvy neuznal a listom z XX.X.XXXX ho vyzval na úhradu dohodnutej zmluvnej pokuty XXX XXX,XX Sk za nedodaných XXX ton sladovníckeho jačmeňa po X XXX,XX Sk za každú nedodanú tonu. Súd prvého stupňa ďalej zistil z výpovede žalovaného a z predloženej faktúry zo strany žalovaného, že žalovaný odpredal jačmeň z úrody roku XXXX pre obchodnú spoločnosť Z., s.r.o., Zalužice XXX faktúrou č. XXXXXXX zo dňa X.X.XXXX a to XXX ton kŕmneho jačmeňa za XXX XXX,XX Sk, čiže za X XXX,XX Sk za tonu tohto jačmeňa. Žalovaný v konaní tvrdil, že predmetný jačmeň bol voľným okom poškodený a bolo zjavné, že ide o jačmeň kŕmny.

Súd prvého stupňa vec právne posúdil podľa ustanovenia § 409 ods. 1 Obchodného zákonníka a dospel k záveru, že medzi účastníkmi konania bola uzatvorená kúpna zmluva, ktorou sa žalovaný zaviazal ako predávajúci odpredať žalobcovi ako kupujúcemu sladovnícky jačmeň v množstve XXX ton za cenu X XXX,XX Sk za tonu. Predmetná kúpna zmluva obsahuje všetky podstatné zákonom predpísané náležitosti pre kúpnu zmluvu a to: vymedzenie zmluvných strán, určenie predmetu kúpy, kúpnu cenu, preto ak nebol termín dodávky sladovníckeho jačmeňa uvedený priamo v zmluve ako to namietal žalovaný, táto skutočnosť nespôsobuje neplatnosť kúpnej zmluvy, lebo tento údaj nie je podstatnou náležitosťou kúpnej zmluvy. Ak nie je doba dodania tovaru dohodnutá, je predávajúci podľa § 416 Obchodného zákonníka povinný kupujúcemu dodať tovar bez vyzvania v primeranej lehote s prihliadnutím na povahu tovaru a na miesto plnenia. Preto táto námietka žalovaného o nemožnosti plnenia kúpnej zmluvy pre neplatnosť samotnej zmluvy, nie je dôvodná. Žalovaný mal povinnosť dodať žalobcovi sladovnícky jačmeň, kvalitu ktorého mal preveriť pracovník žalobcu. V bode X zmluvy účastníci konania dohodli, že predávajúci uznáva pravosť a vierohodnosť vzoriek odobratých kupujúcim alebo osobou ním určenou aj v prípade, že zástupca predávajúceho nebude prítomný. Preto, ak žalovaný overenie kvality vzoriek odobratých žalobcom považoval za nepravdivé, bolo úlohou žalovaného hodnoverným spôsobom preukázať kvalitu ním dopestovaného jačmeňa. Ak vypestovaný jačmeň nespĺňal parametre sladovníckeho jačmeňa, išlo by o dodatočnú nemožnosť plnenia, v dôsledku čoho by záväzok žalovaného z kúpnej zmluvy zanikol. Dôkazné bremeno pri dokazovaní dodatočnej nemožnosti plnenia však zaťažuje vždy dlžníka - v prejednávanej veci žalovaného. Žalovaný však svoje dôkazné bremeno na preukázanie tvrdenia o tom, že ním dopestovaný jačmeň nespĺňal parametre sladovníckeho jačmeňa nepreukázal, preto jeho záväzok zo zmluvy súd považoval za splniteľný. Žalovaný ďalej v konaní namietal vo svojom liste zo dňa X.XX.XXXX, ktorý adresoval žalobcovi, že došlo k XXX % zničeniu úrody jačmeňa roku XXXX. Avšak zo žalovaným predloženej faktúry, ktorú vystavil pre spoločnosť Z., s.r.o. Zalužice vyplýva, že jačmeň odpredal za cenu X XXX,XX Sk za tonu, teda za vyššiu cenu ako bola dohodnutá kúpna cena so žalobcom za sladovnícky jačmeň. Dokonca odpredal ju za vyššiu cenu akú bol ochotný zaplatiť žalovanému žalobca pri spoločných jednaniach a to vo výške X XXX,XX Sk za tonu. Tá skutočnosť, že žalovaný vo faktúre, ktorou fakturoval jačmeň pre spoločnosť Z., s.r.o. označil ako predmet fakturácie jačmeň kŕmny, ešte nepreukazuje skutočnú kvalitu tohto jačmeňa a žalovaný tým nepreukázal, že jačmeň, ktorý odpredal pre spoločnosť Z., s.r.o. nemal parametre sladovníckeho jačmeňa. Súd prvého stupňa preto dospel k záveru, že žalovaný porušil svoju povinnosť zo zmluvy neodpredať sladovnícky jačmeň z úrody roku XXXX inému podnikateľskému subjektu, kým nedôjde k splneniu predmetu kúpnej zmluvy uzatvorenej so žalobcom. Preto je žalovaný povinný zaplatiť žalobcovi dohodnutú zmluvnú pokutu podľa § 544 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Súd prvého stupňa pri rozhodovaní o uplatnenom nároku titulom dohodnutej zmluvnej pokuty podľa § 301 Obchodného zákonníka skúmal, či táto dohodnutá zmluvná pokuta je primeraná z hľadiska jej výšky, pretože súd môže neprimerane vysokú zmluvnú pokutu s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti znížiť. Dohodnutá výška zmluvnej pokuty X XXX,XX Sk za každú tonu nedodaného tovaru podľa vyjadrenia žalobcu bola dohodnutá so všetkými jeho obchodnými partnermi bez zohľadnenia doby spolupráce s týmito obchodnými partnermi a bez ohľadu na to, či to boli noví alebo viacroční obchodní partneri a tiež bez ohľadu na to aké boli obchodné vzťahy medzi žalobcom a jeho obchodnými partnermi a taktiež so žalovaným. Žalobca a žalovaný potvrdili, že boli dlhoročnými obchodnými partnermi. Žalovaný bol dodávateľom jačmeňa pre žalobcu a ich vzájomné vzťahy až do roku XXXX boli bezproblémové. Žalobca uviedol, že v spornom období nie všetci zmluvní partneri mu dodali dojednané množstvo jačmeňa, ale voči iným obchodným partnerom zmluvnú pokutu neuplatňoval. Uplatnil si ju iba voči žalovanému a jeho otcovi N. K., ktorý taktiež podniká v tomto predmete činnosti. Uviedol, že takto voči žalovanému a jeho otcovi postupoval preto, lebo oni žalobcovi nedodali žiaden sladovnícky jačmeň z úrody roku XXXX. Súd dospel k záveru, že zmluvná pokuta tvorí takmer XX % dohodnutej kúpnej ceny sladovníckeho jačmeňa, čo odporuje zásade primeranosti výšky zmluvnej pokuty, preto túto pokutu považoval súd prvého stupňa za neprimerane vysokú. Žalobca taktiež nezohľadnil dovtedajšie dobré obchodné vzťahy so žalovaným, ktorý bol jedným z jeho najlepších zmluvných partnerov, čo malo viesť podľa názoru súdu prvého stupňa žalobcu k individuálnemu prístupu k žalovanému pri určení zmluvnej pokuty. Súd prvého stupňa preto považoval za primeranú zmluvnú pokutu len v rozsahu XX % dojednanej výšky, teda XXX,XX Sk za každú nedodanú tonu sladovníckeho jačmeňa. Žalobca v tomto konaní žiadal zaplatiť zmluvnú pokutu z celkového dojednaného množstva dodávky XXX ton, avšak žalovanému sa v skutočnosti v roku XXXX urodilo iba XXX ton jačmeňa, teda iba také množstvo bol schopný dodať žalobcovi podľa kúpnej zmluvy. Povinnosť žalovaného zaplatiť zmluvnú pokutu vznikla preto len za XXX ton, pretože ak úroda bola menšia ako bola dojednaná, musí sa primerane znížiť aj zmluvná pokuta. Pri takto určenej zmluvnej pokute XXX,XX Sk za tonu za XXX ton nedodaného dopestovaného jačmeňa to predstavuje XX XXX,XX Sk (X XXX,XX eur) .

Súd prvého stupňa preto vyhovel žalobe a zaviazal žalovaného na zaplatenie tejto zmluvnej pokuty X XXX,XX eur a v prevyšujúcej časti návrh zamietol ako nedôvodný.

O trovách konania súd prvého stupňa rozhodol podľa § 142 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku a vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania lebo obaja účastníci mali v konaní úspech len čiastočný.

Proti rozsudku súdu prvého stupňa podal v zákonnej lehote odvolanie žalovaný. Uviedol, že s rozhodnutím súdu prvého stupňa nesúhlasí a žiada, aby odvolací súd zrušil rozsudok v celom rozsahu. Uviedol, že žalobca v konaní neuviedol, že sfalšoval vzorky predmetného jačmeňa, ktoré predložil súdu, čím potvrdzuje svoje účelové tvrdenie a vydieranie žalovaného. Uviedol, že súdu prvého stupňa preukázal, že sa mu v roku XXXX neurodil sladovnícky jačmeň, urodil sa mu iba kŕmny jačmeň, ako to vyplýva z faktúry č. XXXXXXX a z predloženého ročného výkazu o rastlinnej výrobe za rok XXXX. Taktiež súd prvého stupňa nezohľadnil klimatické podmienky a oznámenie žalovaného o pôsobení vyššej moci, ktoré predložil aj na Pôdohospodársku platobnú agentúru v U., ktorá uskutočnila ohliadku porastov jačmeňa zničených klimatickými podmienkami - sucho, mráz a ľadovec. Komisia v zložení: starosta obce T. M. V.. N. H., riaditeľ C. platobnej agentúry V.. Y., žalovaný a otec žalovaného toto môžu potvrdiť. Taktiež zo znaleckého posudku č. XX/XXXX vyplývajú vyčíslené straty na pôdohospodárskych kultúrach podľa § 13 zákona č. XXX/XXXX Z.z. Ďalej žalovaný uviedol, že do spisu bol doložený článok z M. novín z XX.X.XXXX kde V.. W. - štatutárny zástupca žalobcu tvrdí, že nikoho nebude dodatočne trestať za to, že ho postihla živelná pohroma, avšak voči žalovanému žalobca podal žalobu na súd pre nesplnenie kúpnej zmluvy. Ďalej uviedol, že zo strany žalobcu nebol doložený žiaden priamy ani nepriamy písomný dôkaz, ktorý by dosvedčoval, že žalovaný má alebo nemá zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške XXX XXX,XX Sk.

Žalobca sa k odvolaniu žalovaného nevyjadril. Odvolanie žalovaného mu bolo doručené XX.XX.XXXX.

Odvolací súd prejednal odvolanie žalovaného v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1, 3 Občianskeho súdneho poriadku bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o také odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie a dospel k záveru, že odvolanie nie je čiastočne dôvodné a čiastočne nie je prípustné.

Odvolací súd podľa § 219 ods. 2 O.s.p. konštatuje správnosť napadnutého rozsudku a jeho odôvodnenia a v celom rozsahu sa s ním stotožňuje. Na doplnenie dôvodov napadnutého rozsudku súdu prvého stupňa a k odvolaniu žalovaného odvolací súd uvádza nasledovné:

Podľa § 120 ods. 1 O.s.p. účastníci sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Súd rozhodne, ktoré z označených dôkazov vykoná. Súd môže výnimočne vykonať aj iné dôkazy, ako navrhujú účastníci, ak je ich vykonanie nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci.

Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že účastníci konania, teda žalobca aj žalovaný majú procesnú dôkaznú povinnosť, teda povinnosť uviesť dôkaz na preukázanie svojich tvrdení a tento dôkaz súdu predložiť.

Podľa § 132 ods. 1 O.s.p. dôkazy súd hodnotí podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti; pritom starostlivo prihliada na všetko, čo vyšlo za konania najavo, včítane toho, čo uviedli účastníci.

Odvolací súd dospel k záveru, že súd prvého stupňa, z toho čo vyšlo v konaní najavo, vyvodil správne skutkové a právne závery a vo veci správne rozhodol.

Žalovaný v odvolaní opätovne namieta to, čo tvrdil v konaní na súde prvého stupňa, že jačmeň, ktorý dopestoval v roku XXXX nemal parametre sladovníckeho jačmeňa. Tvrdí, že žalobca sfalšoval vzorky jačmeňa, ktorý odobral pre posúdenie kvality predmetného jačmeňa. Takéto tvrdenie žalovaného podľa názoru odvolacieho súdu by bolo na mieste a mohlo by pre žalovaného privodiť priaznivejšie rozhodnutie vo veci, ak by žalobca z odobratých vzoriek vyvodil záver, že vzorky nezodpovedali parametrom sladovníckeho jačmeňa ale iba jačmeňa nižšej kvality - kŕmneho jačmeňa. Žalobca však zo vzoriek vyvodil podľa čl. V/X kúpnej zmluvy záver, že jačmeň dopestovaný žalovaným v roku 2007 má parametre sladovníckeho jačmeňa, čo bol záver v prospech žalovaného. Znamenalo to teda, že žalovaný môže dopestovaný jačmeň v roku XXXX dodať žalobcovi ako sladovnícky jačmeň a žalobca je povinný tento jačmeň od žalovaného odobrať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu X XXX,XX Sk za tonu tohto sladovníckeho jačmeňa. To znamená, že aj v prípade, ak by vzorky odobratého jačmeňa pri rozbore žalobca sfalšoval, ako to tvrdí žalovaný v odvolaní a bol by žalobca ochotný dopestovaný jačmeň odobrať ako sladovnícky, nemalo by to za následok poškodenie žalovaného. G. jačmeň je nesporne jačmeň najvyššej kvality. Ak sa žalovanému podarilo dopestovať jačmeň v roku XXXX v množstve XXX ton, pretože v takomto množstve jačmeň odpredal tretej osobe - obchodnej spoločnosti Z., s.r.o., F. XXX za vyššiu kúpnu cenu ako dohodnutú so žalobcom za dodanie sladovníckeho jačmeňa, jednoznačne to znamená, že žalovaný mohol predmetných odpredaných XXX ton jačmeňa dodať a odpredať žalobcovi ako sladovnícky jačmeň, ak žalobca tento dopestovaný jačmeň žalovaným podľa výsledkov rozboru odobratých vzoriek jačmeňa posúdil ako sladovnícky jačmeň. Ak by aj tento dopestovaný jačmeň v množstve XXX ton nemal kvalitu sladovníckeho jačmeňa, žalobca by bol povinný ho od žalovaného odkúpiť ako sladovnícky jačmeň, pretože z odobratých vzoriek vyplýva, že žalovaný dopestoval v roku XXXX sladovnícky jačmeň.

Iné tvrdenia žalovaného - o záveroch komisie, ktorá posudzovala rozsah škôd na dopestovanom jačmeni, samotným žalovaným predkladané ročné výkazy o svojej produkcii, nie sú pre rozhodovanie o uplatnenej zmluvnej pokute právne významné, pretože nevyvracajú dôkazy o tom, že žalovaný v roku XXXX dopestoval a odpredal XXX ton jačmeňa inému subjektu ako žalobcovi predtým než splnil predmetnú kúpnu zmluvu voči žalobcovi a nedodal mu aspoň dopestovaných XXX ton jačmeňa, ktorý žalobca posúdil z odobratých vzoriek ako sladovnícky jačmeň.

Odvolací súd preto dospel k záveru, že súd prvého stupňa rozhodol správne, ak zaviazal žalovaného na zaplatenie dohodnutej zmluvnej pokuty za nesplnenie dodávky zo strany žalovaného a taktiež súd prvého stupňa správne posúdil zmluvnú pokutu ako neprimerane vysokú a podľa § 301 Obchodného zákonníka túto zmluvnú pokutu znížil o XX % a priznal ju iba za XXX ton nedodaného jačmeňa, pretože žalobca v konaní nepreukázal, že žalovaný v roku XXXX dopestoval väčšie množstvo jačmeňa ako XXX ton.

Odvolací súd preto podľa § 219 Občianskeho súdneho poriadku potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa vo výroku o povinnosti žalovaného zaplatiť žalobcovi X XXX,XX eur ako vecne správny.

Z obsahu odvolania žalovaného vyplýva, že odvolanie podáva proti všetkým výrokom rozhodnutia súdu prvého stupňa, teda aj proti výroku, ktorým súd návrh v prevyšujúcej časti zamietol. Podľa § 218 ods. 1 písm. b) Občianskeho súdneho poriadku však žalovaný nie je osobou oprávnenou na podanie odvolania proti tomuto výroku, pretože tento výrok je v prospech žalovaného, keďže žaloba bola v časti voči nemu zamietnutá a proti zamietajúcemu výroku rozsudku môže podať odvolanie iba žalobca. Odvolací súd preto podľa § 218 ods. 1 písm. b) O.s.p. odmietol odvolanie žalovaného proti výroku rozsudku o zamietnutí návrhu v prevyšujúcej časti.

Odvolací súd taktiež potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa o trovách konania ako vecne správny podľa § 219 Občianskeho súdneho poriadku.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 v spojení s ustanovením § 142 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku tak, že účastníkom nepriznal náhradu trov odvolacieho konania, pretože žalovaný nebol v odvolacom konaní úspešný, preto nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania a úspešnému žalobcovi preukázateľné trovy tohto odvolacieho konania nevznikli, preto mu neboli priznané.

Tento rozsudok bol prijatý pomerom hlasov 3:0, čiže jednomyseľne.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.