KSKE 4 Cob 20/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/20/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7806205521 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7806205521.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu R.. A. V. a členov senátu Y.. Y. Q. a R.. C. C. v právnej veci žalobcu: K.. N. Y. - Y., U. XX, XXX XX C., K.: XX XXX XXX, proti žalovaným: 1. K.. R. C., I. XX, C., zastúpeného R.. R. H., advokátom, W. baníkov XX/XX, C., 2. Y., spol. s r.o., U. XX, XXX XX C., K.: XX XXX XXX, o neúčinnosť právneho úkonu s príslušenstvom, o odvolaní žalovaného v 1. rade proti rozsudku Okresného súdu C., č.k. XXCb/XX/XXXX-XXX zo dňa XX.XX.XXXX, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok vo výroku o vyslovení, že kúpna zmluva uzavretá medzi Y. s.r.o., C., K.: XX XXX XXX a K.. R. C., nar. XX.X.XXXX, bytom C., I. 2, dňa XX.X.XXXX, ktorej predmetom bolo osobné motorové vozidlo W. T. T X.X 4D Z., výrobné číslo motora: XXXXXXA, rok výroby XXXX, výrobné číslo karosérie: L farby - strieborná metalíza, evidenčné číslo: RV XXX AJ, za dohodnutú cenu XXX XXX,XX Sk, je voči žalobcovi neúčinná a vo výroku o trovách konania.

Účastníkom n e p r i z n á v a náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom vyslovil, že kúpna zmluva uzatvorená medzi Y. s.r.o., C., K.: XX XXX XXX a K.. R. C., nar. XX.X.XXXX, bytom C., I. 2, dňa XX.X.XXXX, ktorej predmetom bolo osobné motorové vozidlo W. T. T X.X 4D Z., výrobné číslo motora: XXXXXXA, rok výroby XXXX, výrobné číslo karosérie: L farby - strieborná metalíza, evidenčné číslo: RV XXX AJ, za dohodnutú cenu XXX XXX,XX Sk, je voči žalobcovi neúčinná. Zamietol žalobu o určenie absolútnej neplatnosti Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa X.X.XXXX uzavretej medzi K.. R. C., E. F. a E. L.. Žiadnemu z účastníkov nepriznal právo na náhradu trov konania. Zaviazal žalobcu uhradiť na účet súdu prvého stupňa trovy štátu vo výške XXX,XX eur, v lehote do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Zaviazal žalovaného v 1. rade uhradiť na účet súdu trovy štátu vo výške XXX,XX eur, v lehote do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

Súd prvého stupňa toto rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca žalobou doručenou súdu prvého stupňa dňa XX.X.XXXX sa domáhal voči žalovanému v 1. rade a následne po rozšírení žaloby aj voči žalovanému v 2. rade určenia, že právny úkon - kúpna zmluva uzatvorená medzi žalovaným v 2. rade ako predávajúcim a žalovaným v 1. rade ako kupujúcim dňa XX.X.XXXX o odpredaji osobného motorového vozidla W. T. za kúpnu cenu XXX XXX,XX Sk je voči žalobcovi právne neúčinná. Taktiež sa domáhal určenia, že kúpna zmluva o prevode obchodného podielu uzatvorená dňa X.X.XXXX medzi žalovaným v 1. rade a E. F. a E. L., je neplatná. Žalobca žalobu odôvodnil tým, že je veriteľom žalovaného v 2. rade a žalovaný v 1. a 2. rade mali vedomosť o tom, že žalovaný v 2. rade dlhuje žalobcovi finančné prostriedky, pretože to vyplýva z konania vedeného pod sp. zn. XC/XX/XXXX na

Okresnom súde C.. O tejto pohľadávke žalobcu voči žalovanému v 2. rade vo výške XXX XXX,XX Sk s príslušenstvom bolo právoplatne rozhodnuté rozsudkom Krajského súdu v V. sp. zn. XCob/XXX/ XXXX a vo veci bola nariadená exekúcia na vymoženie tejto pohľadávky voči žalovanému v 2. rade, doposiaľ nebola zrealizovaná, pretože súdny exekútor nezistil u žalovaného v 2. rade žiaden majetok, ktorý by mohol byť predmetom exekúcie. Žalovaný v 2. rade preto nemá dostatočný majetok na to, aby uspokojil predmetnú pohľadávku žalobcu. To je dôvod na vyslovenie neúčinnosti právneho úkonu o predaji predmetného motorového vozidla žalovaným v 2. rade pre žalovaného v 1. rade za cenu, ktorá je o cca XXX XXX,XX Sk nižšia ako rozdiel medzi predajnou cenou vozidla a jeho hodnotou zistenou podľa znaleckého posudku vypracovaného v tomto konaní. Uviedol, že preto jeho žaloba o odporovateľnosť smeruje voči žalovanému v 1. rade, ktorý získal toto motorové vozidlo od dlžníka žalobcu..

Žalobca si taktiež uplatnil nárok na určenie neplatnosti právneho úkonu a to zmluvy o prevode obchodného podielu žalovaného v 1. rade v obchodnej spoločnosti žalovaného v 2. rade podľa § 80c Občianskeho súdneho poriadku, pretože je ohrozené uspokojenie jeho pohľadávky, pretože žalovaný v 2. rade v čase existencie dlhu voči žalobcovi vyplatil finančné prostriedky inej osobe a preto je tento právny úkon - zmluva o prevode obchodného podielu, neplatný právny úkon.

Žalovaný v 1. rade nesúhlasil so žalobou, navrhol ju zamietnuť z toho dôvodu, že uplynula premlčacia lehota na podanie žaloby na odporovateľnosť právneho úkonu - zmluvy o predaji motorového vozidla W. T., pretože predmetná kúpna zmluva bola uzatvorená XX.X.XXXX a trojročná lehota na podanie žaloby uplynula skôr ako žalobca žaloval žalovaného v 2. rade až dňa X.X.XXXX. Ďalej uviedol, že nie je ani právny dôvod na určenie odporovateľnosti tohto právneho úkonu z toho dôvodu, že v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy dňa XX.X.XXXX už žalovaný v 1. rade nebol spoločníkom žalovaného v 2. rade z dôvodu prevodu svojho obchodného podielu v tejto obchodnej spoločnosti zmluvou o prevode obchodného podielu zo dňa X.X.XXXX. Ďalej žalovaný v 1. rade uviedol, že aj keď predmetné motorové vozidlo bolo odpredané za cenu nižšiu ako bola cena určená znaleckým posudkom, ani zaplatená nižšia kúpna cena XXX XXX,XX Sk nie je podstatne rozdielna oproti znalcom určenej cene XXX XXX,XX Sk. Z toho dôvodu nedošlo k ukráteniu žalobcu ako veriteľa žalovaného v 2. rade.

Žalovaný v 2. rade - jeho konateľ K.. T. H. uviedol, že firmu prevzal po odkúpení obchodných podielov od K.. R. F. a E. L. v apríli XXXX, preto nemá vedomosť o právnych úkonoch, ktoré firma robila pred týmto dátumom ani o odpredaji motorového vozidla ani o predaji obchodného podielu. Uviedol, že žalovaný v 2. rade je od roku XXXX v exekúcii a nevykonáva žiadnu činnosť.

Súd prvého stupňa zistil, že žalovaný v 1. rade a žalovaný v 2. rade uzatvorili dňa XX.X.XXXX písomnú kúpnu zmluvu, na základe ktorej žalovaný v 2. rade odpredal pre žalovaného v 1. rade predmetné motorové vozidlo W. T. za dohodnutú kúpnu cenu vo výške XXX XXX,XX Sk, ktorá bola zaplatená v hotovosti pred podpísaním kúpnej zmluvy ako to vyplýva z textu tejto kúpnej zmluvy. Kúpnu cenu žalovaný v 2. rade vyfakturoval žalovanému v 1. rade faktúrou č. XX/XXXX zo dňa XX.X.XXXX. Z rozsudku Krajského súdu v V. č.k. XCob/XXX/XXXX-XXX zo dňa XX.XX.XXXX vyplýva, že súd zmenil rozsudok Okresného súdu C. č.k. XXCb/X/XXXX zo dňa XX.X.XXXX tak, že zaviazal žalovaného v 2. rade uhradiť žalobcovi XXX XXX,XX Sk s XX % úrokom z omeškania od XX.X.XXXX do zaplatenia a nahradiť trovy konania XX XXX,XX Sk. Zo zápisu zo dňa XX.X.XXXX uzatvoreného medzi žalovaným v 2. rade a žalobcom vyplýva, že došlo k vzájomnému zápočtu ich pohľadávok a záväzok žalovaného v 2. rade voči žalobcovi vo výške X XXX XXX,XX Sk sa vyrieši tak, že žalovaný v 2. rade dodá žalobcovi hovädzí dobytok v hodnote XXX XXX,XX Sk a prevezme jeho záväzky a rozdiel mu doplatí v hotovosti. Zo zmluvy o prevode obchodného podielu v obchodnej spoločnosti - žalovaného v 2. rade zo dňa X.X.XXXX vyplýva, že žalovaný v 1. rade E. F. a E. L. sa dohodli na prevode obchodného podielu v tejto obchodnej spoločnosti tak, že žalovaný v 1. rade svoj obchodný podiel prevedie v rovnakom pomere na E. F. a E. L.. Nadobúdatelia zaplatili pred podpísaním tejto zmluvy žalovanému v 1. rade každý po 1 XXX XXX,XX Sk v hotovosti. Zo znaleckého posudku vypracovaného v tomto konaní na určenie všeobecnej hodnoty predmetného motorového vozidla W. T. č. XX/XXXX zo dňa XX.XX.XXXX vyplýva, že všeobecná

hodnota motorového vozidla ku dňu XX.X.XXXX, teda ku dňu jeho predaja predstavuje XXX XXX,XX Sk (XX XXX,XX eur) . Ďalej súd prvého stupňa zistil zo spisu Okresného súdu C. sp. zn. XC/XXX/XXXX vo veci žalobcu proti žalovanému L., s.r.o. C., že súd rozsudkom č.k. XC/XXX/XXXX z XX.X.XXXX určil, že zmluva o prevode hnuteľného a nehnuteľného majetku žalovaného v 2. rade na obchodnú spoločnosť L., s.r.o. je voči žalobcovi právne neúčinná.

Súd prvého stupňa vec právne posúdil podľa ustanovenia § 42a Občianskeho zákonníka a dospel k záveru, že žaloba o určenie odporovateľnosti právneho úkonu žalovaného v 2. rade - kúpnej zmluvy zo dňa XX.X.XXXX o odpredaji osobného motorového vozidla W. T. je voči žalobcovi právne neúčinná a žaloba je v tejto časti dôvodná. Súd prvého stupňa uviedol, že tento úkon je odporovateľný z toho dôvodu, že ide o právny úkon, ktorým sa zhoršuje možnosť žalobcu ako veriteľa na uspokojenie svojej pohľadávky od dlžníka - žalovaného v 2. rade, pretože tento právny úkon ukrátil uspokojenie vymáhateľnej pohľadávky žalobcu. Vymáhateľná pohľadávka žalobcu voči žalovanému v 2. rade vyplýva z rozsudku Krajského súdu v V. č.k. XCob/XXX/XXXX-XXX zo dňa XX.XX.XXXX a taktiež z uznania záväzku žalovaného v 2. rade voči žalobcovi zo dňa XX.X.XXXX. Kupujúcim predmetného motorového vozidla bol žalovaný v 1. rade, ktorý bol zároveň spoločníkom žalovaného v 2. rade do X.X.XXXX ako to vyplýva z výpisu z obchodného registra, pretože žalovaný v 1. rade bol podľa § 42a ods. 4 písm. a) Občianskeho zákonníka, spoločníkom žalovaného v 2. rade. Žalovaný v 1. rade nepreukázal a v konaní ani nepreukazoval, že nepoznal úmysel dlžníka - žalovaného v 2. rade, ukrátiť svojho veriteľa - žalobcu. Naviac žalobca a žalovaný v 1. rade na súde prvého stupňa vedú mnoho sporov súvisiacich s ich spoločnými obchodnými aktivitami.

Súd prvého stupňa vznesenú námietku premlčania uplatneného nároku o odporovateľnosť právneho úkonu posúdil tak, že pri odporovateľnosti právneho úkonu sa nejedná o premlčanie nároku na uplatnenie odporovateľnosti, ale trojročná zákonná lehota je lehotou prekluzívnou. Preto v prípade, že do 3 rokov od uskutočnenia odporovateľného právneho úkonu si veriteľ toto právo neuplatní žalobou na súde, toto právo zanikne. Predmetná kúpna zmluva o prevode motorového vozidla W. T. bola uzatvorená dňa XX.X.XXXX a žalobca podal žalobu dňa XX.X.XXXX, teda v zákonnej trojročnej premlčacej lehote. V petite žaloby žalobca uvádza, že sa odporuje právny úkon predaja obchodného podielu žalovaného v 2. rade voči žalovanému v 1. rade, ako úkon neúčinný a zároveň uvádza, že na uspokojenie pohľadávky sa nariaďuje výkon rozhodnutia predajom auta W. T.. Následne žalobca vo vyjadrení k uzneseniu o odstránenie vád podanej žaloby zo dňa XX.X.XXXX uvádza, že sa domáha odporovacej žaloby o neúčinnosť právneho úkonu nakoľko žalovaný v 1. rade ako spolumajiteľ firmy žalovaného v 2. rade pri predaji svojho obchodného podielu za X XXX XXX,XX Sk obdržal od firmy okrem peňazí aj osobné motorové vozidlo z majetku spoločnosti. Žalobca aj v odvolaní z X.X.XXXX uvádza, že sa domáha neúčinnosti právneho úkonu podľa § 42a Občianskeho zákonníka ohľadom obchodných podielov ako aj osobného auta z majetku spoločnosti. Znamená to, že žalobca podal žalobu o neúčinnosť právneho úkonu - kúpnej zmluvy o predaji motorového vozidla W. T. uzatvorenú medzi žalovaným v 1. rade a žalovaným v 2. rade včas, pretože trojročná lehota na uplatnenie práva začala plynúť XX.X.XXXX a skončila XX.X.XXXX. Aj keď žalobca viackrát upresňoval svoje nároky, vo všetkých svojich podaniach však uvádzal ustanovenia § 42a a § 42b Občianskeho zákonníka v súvislosti s predajom obchodných podielov ako aj v súvislosti z prevodom motorového vozidla W. T..

Súd prvého stupňa mal z vykonaného dokazovania jednoznačne preukázané, že nárok žalobcu na odporovateľnosť právneho úkonu - kúpnej zmluvy o predaji motorového vozidla W. T. je dôvodný. Oprávnenosť žaloby vyplýva aj z toho, že hodnota motorového vozidla v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy bola znalcom určená na sumu XXX XXX,XX Sk a motorové vozidlo bolo odpredané za kúpnu cenu XXX XXX,XX Sk. Znamená to, že dlžník - žalovaný v 2. rade sa zbavil tohto svojho majetku za nižšiu cenu aká bola v skutočnosti a pritom neuhradil dlh žalobcovi.

Súd prvého stupňa ďalší uplatnený nárok žalobcu v tomto konaní o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy o prevode obchodného podielu, ktorú uzatvoril žalovaný v 1. rade s E. F. a E. L. zo dňa X.X.XXXX posúdil

tak, že žalobca nemá naliehavý právny záujem na tomto určení neplatnosti kúpnej zmluvy, pretože vyslovením tejto neplatnosti by sa postavenie žalobcu voči žalovanému v 2. rade nezlepšilo, nakoľko zo zmluvy o prevode obchodného podielu vyplýva, že odpredaný obchodný podiel žalovaného v 1. rade tretím osobám - E. F. a E. L. mal za následok len zmenu spoločníkov obchodnej spoločnosti Y. s.r.o. C. a uvedení nadobúdatelia podľa tejto zmluvy uhradili žalovanému v 1. rade po 1 XXX XXX,XX Sk, avšak zo zmluvy nevyplýva, že by to bolo z prostriedkov spoločnosti Y., s.r.o. C., ktorá je dlžníkom žalobcu. Teda aj keby súd vyslovil, že zmluva je neplatná, bolo by povinnosťou žalovaného v 1. rade vrátiť plnenie pre E. F. a E. L. a nie pre Y., s.r.o., navyše E. F. a E. L. ako účastníci zmluvy o prevode obchodného podielu neboli účastníkmi tohto konania na strane žalovaného. Aj z toho dôvodu súd prvého stupňa žalobu zamietol pre nedostatok pasívnej legitimácie účastníkov na strane žalovaného v tejto časti uplatneného nároku.

O trovách konania súd prvého stupňa rozhodol podľa § 142 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku a dospel k záveru, že úspech žalobcu v konaní bol len XX %, teda bol úspešný len ohľadom jedného nároku, ohľadom druhého nároku bol neúspešný a taktiež bol úspešný a neúspešný čiastočne aj žalovaný v 1. rade, preto im súd prvého stupňa náhradu trov konania nepriznal. Žalovanému v 2. rade žiadne preukázateľné trovy konania nevznikli ani si ich neuplatnil.

Výrok rozhodnutia súdu prvého stupňa o trovách štátu sa opiera o ustanovenie § 148 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, pretože súd preddavkovo uhradil z titulu trov znaleckého dokazovania XXX,XX eur a preto vzhľadom na pomer úspechu a neúspechu žalobcu a žalovaného v 1. rade, uložil im povinnosť uhradiť tieto trovy každý v 1 po XXX,XX eur.

Proti rozsudku súdu prvého stupňa podal v zákonnej lehote odvolanie žalovaný v 1. rade a to proti výroku, ktorým súd prvého stupňa vyslovil, že kúpna zmluva uzatvorená medzi žalovaným v 2. rade a žalovaným v 1. rade zo dňa XX.X.XXXX je voči žalobcovi neúčinná. Zároveň podal odvolanie proti výroku o náhrade trov konania.

Žalovaný v 1. rade uviedol, že sa nestotožnil s rozhodnutím súdu prvého stupňa v napadnutej časti rozsudku, pretože súd dospel k nesprávnym skutkovým zisteniam a vec nesprávne právne posúdil. Nesprávne vyhodnotil vykonané dokazovanie v časti, keď konštatoval, že žalovaný v 1. rade bol v čase uzavretia kúpnej zmluvy dňa XX.X.XXXX spoločníkom spoločnosti žalovaného v 2. rade. Žalovaný v 1. rade uviedol, že nebol spoločníkom spoločnosti žalovaného v 2. rade do X.X.XXXX, ako to uviedol súd prvého stupňa v odôvodnení rozsudku, aj keď vo výpise z obchodného registra takýto zápis je. Uviedol, že podľa § 115 ods. 4 Obchodného zákonníka účinky prevodu obchodného podielu nastávajú voči spoločnosti dňom doručenia zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti. Samotná zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa X.X.XXX bola doručená spoločnosti bezodkladne po jej podpísaní, túto ihneď prevzali vtedajší konatelia spoločnosti žalovaného v 2. rade - E. L. a R. F.. Zápis v obchodnom registri má iba deklaratórny účinok, konštitutívny účinok zániku spoločníka v spoločnosti nastáva doručením zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti. Osoby, ktoré prevzali podpísanú zmluvu o prevode obchodného podielu žalovaného v 1. rade toto môžu potvrdiť. Ani samotná kúpna zmluva zo dňa XX.X.XXXX nebola v skutočnosti podpísaná a uzavretá v tento deň, ale bola podpísaná až v čase keď už žalovaný v 1. rade nebol spoločníkom v spoločnosti žalovaného v 2. rade. Aj túto skutočnosť môžu potvrdiť vtedajší konatelia žalovaného v 2. rade E. L. a K.. R. F.. Ďalej žalovaný v 1. rade uviedol, že sa taktiež nestotožnil s konštatovaním súdu prvého stupňa v odôvodnení rozhodnutia, že žalovaný v 1. rade nepreukázal, že nepoznal úmysel žalovaného v 2. rade ukrátiť žalobcu ako svojho veriteľa. Žalovaný v 1. rade bol v minulosti spoločníkom žalovaného v 2. rade, ale z tejto pozície mu neboli známe záväzky žalovaného v 2. rade a to, že ich poznať mal, nemôže vyplynúť ani z toho, že žalobca a žalovaný v 1. rade vedú na súde prvého stupňa viacero súdnych sporov, súvisiacich s ich spoločnými obchodnými aktivitami, pretože žalovaný v 1. rade vystupuje v týchto sporoch ako občan a nie ako fyzická osoba - podnikateľ a už vôbec nie ako zástupca akejkoľvek právnickej osoby. Taktiež nebola splnená podmienka pre vyslovenie neúčinnosti právneho úkonu, pretože nedošlo, resp. nemohlo dôjsť k ukráteniu veriteľa - žalobcu, pretože žalovaný v 1. rade riadne vyplatil žalovanému v 2. rade dohodnutú

kúpnu cenu motorového vozidla a nie je vôbec podstatná kúpna cena určená súdnym znalcom. V čase kúpy motorového vozidla ešte žalobca ani nemal vymáhateľnú pohľadávku voči žalovanému v 2. rade, teda takú pohľadávku akú predpokladá ustanovenie § 42a Občianskeho súdneho poriadku, čo vyplýva zo spisu Okresného súdu C. sp. zn. XXCb/X/XXXX a spisu Krajského súdu v V. sp. zn. XCob/XXX/XXXX. Žalovaný v 1. rade v konaní nepreukázal kvalifikované zmenšenie majetku svojho dlžníka - žalovaného v 2. rade v dôsledku predmetného právneho úkonu. Tým, že žalovaný v 1. rade riadne vyplatil žalovanému v 2. rade dohodnutú kúpnu cenu motorového vozidla XXX XXX,XX Sk, túto sumu mohol a mal žalovaný v 2. rade použiť na uspokojenie svojho veriteľa - žalobcu. Z ďalšieho spisu Okresného súdu C. sp. zn. XC/XXX/XXXX vyplýva, že súd v tomto konaní určil, že zmluva o prevode hnuteľného a nehnuteľného majetku žalovaného v 2. rade na obchodnú spoločnosť L., s.r.o. zo dňa X.XX.XXXX je voči žalobcovi právne neúčinná, čiže už z toho vyplýva, že v čase po predmetnom právnom úkone - uzatvorení kúpnej zmluvy o prevode osobného motorového vozidla W. T. zo dňa XX.X.XXXX bol ešte žalovaný v 2. rade majiteľom hnuteľného a nehnuteľného majetku z ktorého mohlo dôjsť k uspokojeniu žalobcu ako jeho veriteľa. Ďalej žalovaný v 1. rade opätovne namietal to, že žalobca podal žalobu o vyslovenie odporovateľnosti predmetného právneho úkonu neskoro po uplynutí trojročnej lehoty. Navrhol preto, aby odvolací súd zmenil rozsudok tak, že žalobu v napadnutej časti zamietne a o trovách rozhodne tak, že žalovanému v 1. rade prizná nárok na ich náhradu, alebo aby zrušil rozsudok v napadnutej časti a vrátil vec súdu na ďalšie konanie, pretože vo veci je potrebné vykonať ďalšie dokazovanie na náležité zistenie skutkového stavu a správne právne posúdenie veci.

Žalobca sa k odvolaniu žalovaného v 1. rade nevyjadril, odvolanie mu bolo doručené XX.X.XXXX.

Odvolací súd prejednal odvolanie žalovaného v 1. rade v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods.1, 3 Občianskeho súdneho poriadku bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o také odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Odvolací súd podľa § 219 ods. 2 O.s.p. konštatuje správnosť napadnutého rozsudku a jeho odôvodnenia v napadnutej časti a v celom rozsahu sa s ním stotožňuje. Na doplnenie dôvodov napadnutého rozsudku súdu prvého stupňa a k odvolaniu žalovaného v 1. rade odvolací súd uvádza nasledovné:

Podľa § 120 ods. 1 O.s.p. účastníci sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Súd rozhodne, ktoré z označených dôkazov vykoná. Súd môže výnimočne vykonať aj iné dôkazy, ako navrhujú účastníci, ak je ich vykonanie nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci.

Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že účastníci konania, teda žalobca aj žalovaný v 1. rade majú procesnú dôkaznú povinnosť, teda povinnosť uviesť dôkaz na preukázanie svojich tvrdení a tento dôkaz súdu predložiť.

Podľa § 132 ods. 1 O.s.p. dôkazy súd hodnotí podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti; pritom starostlivo prihliada na všetko, čo vyšlo za konania najavo, včítane toho, čo uviedli účastníci.

Odvolací súd dospel k záveru, že súd prvého stupňa, z toho čo vyšlo v konaní najavo, vyvodil správne skutkové a právne závery a vo veci správne rozhodol.

Odvolací súd nepovažuje za dôvodné tvrdenie žalovaného v 1. rade v odvolaní, že nie sú dané zákonné podmienky pre vyslovenie neúčinnosti predmetného právneho úkonu - kúpnej zmluvy o odpredaji motorového vozidla z XX.X.XXXX preto, lebo v čase uzatvorenia tejto zmluvy už žalovaný v 1. rade nebol spoločníkom v obchodnej spoločnosti žalovaného v 2. rade, keďže žalovaný v 1. rade svoj obchodný podiel previedol zmluvou o prevode obchodného podielu z X.X.XXXX, ktorá bola uzatvorená ešte skôr ako bol v nej uvedený dátum uzatvorenia X.X.XXXX. Je treba uviesť, že predmetnú zmluvu o prevode obchodného podielu z X.X.XXXX predložil súdu prvého stupňa ako listinný dôkaz právny zástupca žalovaného v 1. rade na pojednávaní dňa XX.X.XXXX. Táto zmluva neobsahuje úradne overený podpis žalovaného v 1. rade ako prevádzajúceho obchodného podielu. Preto následné tvrdenie žalovaného v 1. rade o neskoršom uzatvorení tejto zmluvy ako je dátum uvedený na tejto zmluve dňa X.X.XXXX, právne neobstojí. Navyše takéto tvrdenie žalovaného v 1. rade až v odvolaní je novým tvrdením s novými navrhovanými dôkazmi na preukázanie tohto tvrdenia výsluchom konateľov žalovaného v 2. rade - E. L. a K.. R. F., potom, čo na pojednávaní dňa XX.XX.XXXX bol prítomný právny zástupca žalovaného v 1. rade a nenavrhol vykonať tieto dôkazy, aj keď bol uznesením č.k. XXCb/XX/XXXX-XXX zo dňa XX.XX.XXXX, súdom prvého stupňa poučený podľa § 120 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku. Bol teda poučený, že musí predložiť a označiť všetky dôkazy najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie, pretože na neskôr predložené a označené dôkazy súd neprihliada a nemôže byť odvolacím dôvodom. Na pojednávaní dňa XX.XX.XXXX na súde prvého stupňa bolo dokazovanie ukončené a bol vyhlásený napadnutý rozsudok. Odvolací súd preto toto nové tvrdenie žalovaného v 1. rade o inom dátume uzatvorenia zmluvy o prevode obchodného podielu žalovaného v 1. rade, obchodnej spoločnosti žalovaného v 2. rade a novooznačené dôkazy - výsluch svedkov, nepovažoval podľa § 205a ods. 1 písm. c) , d) O.s.p. za odvolací dôvod, ktorým by sa mal v odvolacom konaní zaoberať, pretože pre odvolacie konanie podľa § 205a O.s.p. platí systém neúplnej apelácie.

Aj keď žalovaný v 1. rade uzatvoril dňa X.X.XXXX zmluvu o prevode svojho obchodného podielu v obchodnej spoločnosti žalovaného v 2. rade a následne dňa XX.X.XXXX uzatvoril kúpnu zmluvu o odkúpení predmetného motorového vozidla od žalovaného v 2. rade za XXX XXX,XX Sk, neznamená to, že ak pár dní pred uzatvorením predmetnej kúpnej zmluvy previedol svoj obchodný podiel v obchodnej spoločnosti žalovaného v 2. rade, ako veriteľa žalobcu na tretie osoby, že nie sú splnené zákonné podmienky odporovateľnosti právneho úkonu od žalovaného v 1. rade podľa § 42a ods. 2 Občianskeho zákonníka. Ak žalovaný v 1. rade nebol už v čase uzatvorenia predmetnej kúpnej zmluvy o predaji motorového vozidla spoločníkom v obchodnej spoločnosti predávajúceho - žalovaného v 2. rade, má to za následok iba to, že takýto právny úkon môže byť súdom vyhlásený za odporovateľný, ale úmysel ukrátiť veriteľa musí preukazovať žalobca a nie žalovaný v 1. rade ako nadobúdateľ majetku z odporovateľného právneho úkonu. Žalovaný v 1. rade bol spoločníkom žalovaného v 2. rade, teda bol spoločníkom obchodnej spoločnosti, ktorá mu predala predmetné motorové vozidlo a ako spoločník v rozhodnom čase - v mesiaci marec XXXX previedol celý svoj obchodný podiel obchodnej spoločnosti žalovaného v 2. rade ako dlžníka žalobcu na tretie osoby za odplatu 2 XXX XXX,XX Sk. Súčasne v mesiaci marec XXXX žalovaný v 1. rade odkúpil od žalovaného v 2. rade predmetné motorové vozidlo. Ako spoločník previedol svoj obchodný podiel v obchodnej spoločnosti žalovaného v 2. rade, teda musel poznať majetkovú situáciu žalovaného v 2. rade, aby mohol posúdiť primeranosť odplaty za prevod svojho obchodného podielu v obchodnej spoločnosti žalovaného v 2. rade ako dlžníka žalobcu. Znamená to, že poznal majetkovú situáciu žalovaného v 2. rade ako dlžníka žalobcu.

To, že tento právny úkon - kúpna zmluva o odpredaji motorového vozidla W. T. tiež ukrátila uspokojenie vymáhateľnej pohľadávky žalobcu, vyplynulo z oznámenia súdneho exekútora R.. T. Q., Exekútorský úrad, E. Q. 3, C., ktorý viedol v prospech žalobcu ako oprávneného proti žalovanému v 2. rade ako povinnému, exekúciu na základe exekučného titulu - rozsudku Krajského súdu v V. č.k. XCob/XXX/ XXXX-XXX zo dňa XX.XX.XXXX v exekučnom konaní č.k. Ex XXXX/XXXX, teda začatom v roku XXXX, ihneď ako predmetný exekučný titul sa stal vykonateľným. Z oznámenia tohto súdneho exekútora vyplýva, že nie je predpoklad uspokojenia pohľadávky žalobcu od žalovaného v 2. rade z dôvodu jeho nemajetnosti a z toho dôvodu, že je voči nemu vedené viacero exekučných konaní a predpokladaná výška peňažných prostriedkov získaná z odpredaja jeho majetku iným exekútorom, nepostačuje ani na úhradu pohľadávky záložného veriteľa.

O dlhu žalovaného v 2. rade voči žalobcovi bolo právoplatne rozhodnuté rozsudkom Krajského súdu v V. č.k. XCob/XXX/XXXX-XXX z XX.XX.XXXX tak, že žalovaný v 2. rade je povinný zaplatiť žalobcovi XXX XXX,XX Sk s príslušenstvom. Už v priebehu tohto súdneho konania aj pred jeho začatím sa žalovaný v 2. rade v čase, keď žalovaný v 1. rade bol v roku XXXX spoločníkom žalovaného v 1. rade, začal zbavovať svojho majetku aj keď žalovaný v 2. rade uznal voči žalobcovi svoj dlh v písomnom uznaní z XX.X.XXXX a tento dlh žalovaný v 2. rade žalobcovi nezaplatil. Z oznámenia konateľa žalovaného v 2. rade - K.. T. H. vyplýva, že firma žalovaného v 2. rade je od roku XXXX v exekúcii a je nefunkčná.

K námietke žalovaného v 1. rade k odvolaniu, že v čase uzatvorenia predmetnej kúpnej zmluvy dňa XX.X.XXXX ešte žalobca nemal vymáhateľnú pohľadávku voči žalovanému v 2. rade, odvolací súd uvádza, že toto tvrdenie právne neobstojí. Vymáhateľnou pohľadávkou je pohľadávka, ktorú možno uplatniť na súde. Žalobca mal voči žalovanému v 2. rade takúto pohľadávku vyplývajúcu z písomnej dohody zo dňa XX.X.XXXX. To, že o tejto pohľadávke bolo rozhodnuté až rozsudkom Krajského súdu v V., č.k. XCob/XXX/XXXX-XXX z XX.XX.XXXX, ktorý nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť dňa X.XX.XXXX neznamená, že táto pohľadávka mala charakter vymáhateľnej pohľadávky až vykonateľnosťou tohto rozsudku. Pojem vymáhateľná pohľadávka pre účely odporovateľnosti právnych úkonov podľa § 42a Občianskeho zákonníka nie je totožný s pojmom vykonateľná pohľadávka pre účely exekučného konania.

Odvolací súd preto dospel k záveru, že žalovanému v 1. rade ako spoločníkovi žalovaného v 2. rade muselo byť známe, že predmetný právny úkon - kúpna zmluva o odpredaji motorového vozidla W. T. za kúpnu cenu XXX XXX,XX Sk v čase keď žalovaný v 2. rade mal viacero ďalších veriteľov, vrátane žalobcu, je právny úkon, ktorý je odporovateľný, lebo ukracuje uspokojenie vymáhateľných pohľadávok veriteľov žalovaného v 2. rade ako predávajúceho motorového vozidla a súčasne ukracuje uspokojenie aj keď len sčasti, vymáhateľnej pohľadávky žalobcu. Žalovaný v 1. rade predmetné motorové vozidlo odkúpil za kúpnu cenu XXX XXX,XX Sk, ktorá je podstatne nižšia ako hodnota motorového vozidla určená v znaleckom posudku vypracovanom pre účely tohto konania, ktorá bola určená na sumu XXX XXX,XX Sk.

Odvolací súd preto podľa § 219 Občianskeho súdneho poriadku potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutom prvom výroku o vyslovení neúčinnosti kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi žalovaným v 2. rade a žalovaným v 1. rade dňa XX.X.XXXX o odpredaji osobného motorového vozidla W. T..

Odvolací súd taktiež potvrdil výrok rozsudku súdu prvého stupňa o trovách konania medzi žalobcom a žalovaným v 1. rade a o trovách štátu o povinnosti odvolateľa - žalovaného v 1. rade, zaplatiť štátu trovy XXX,XX eur, ako vecne správne.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v spojení s ustanovením § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že účastníkom nepriznal náhradu trov odvolacieho konania, pretože žalovaný v 1. rade nebol v odvolacom konaní úspešný, preto nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania a úspešnému žalobcovi preukázateľné trovy tohto odvolacieho konania nevznikli.

Tento rozsudok bol prijatý pomerom hlasov 3:0, čiže jednomyseľne.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.