KSKE 4 Cob 7/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/7/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611202671 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611202671.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu I.. X. T. a členov senátu C.. C. Y. a I.. O. O. v právnej veci žalobcu: V. D., a.s., J. XX, X., W.: XX XXX XXX, zastúpeného I.. E. X., advokátom, E.B.B. 2, C., proti žalovanému: I.S.I., s.r.o., E. námestie 5, D. L. E., W.: XX XXX XXX, zastúpeného: I.. C. J., právne služby, s.r.o., V. armády 1, C., o zaplatenie XX XXX,XX eur s príslušenstvom, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu D. L. E., č.k. XXCb/XX/XXXX-XX zo dňa XX.XX.XXXX, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok vo výroku o povinnosti žalovaného zaplatiť žalobcovi XXX,XX eur a vo výroku o trovách konania.

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy odvolacieho konania XX,XX eur na účet právneho zástupcu žalobcu, do X dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom konanie o X XXX,XX eur zastavil. Žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi X XXX,XX eur s X % úrokom z omeškania ročne zo sumy X XXX,XX eur od XX.X.XXXX do X.X.XXXX, zo sumy X XXX,XX eur od XX.X.XXXX do X.X.XXXX, zo sumy X XXX,XX eur od X.X.XXXX do XX.X.XXXX, zo sumy XXX,XX eur od XX.X.XXXX do XX.X.XXXX, zo sumy X XXX,XX eur od XX.X.XXXX do zaplatenia, zo sumy XXX,XX eur od X.X.XXXX do zaplatenia a nahradiť trovy konania XXX,XX eur a trovy právneho zastúpenia X XXX,XX eur na účet právneho zástupcu žalobcu, všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

Súd prvého stupňa toto rozhodnutie odôvodnil tým, že potom ako žalobca podal žalobu dňa XX.X.XXXX, ktorou sa domáhal úhrady XX XXX,XX eur ako ceny dodaného tovaru, ktorú vyfakturoval piatimi faktúrami a súd prvého stupňa vydal dňa XX.X.XXXX platobný rozkaz, žalobca zobral čiastočne návrh späť. Pretože žalovaný zo žalovanej sumy uhradil dňa X.X.XXXX sumu X XXX,XX eur, po podaní odporu zo strany žalovaného, žalobca zobral späť návrh o ďalšiu sumu X XXX,XX eur a listom z XX.X.XXXX žalobca zobral späť žalobu o ďalšiu uhradenú sumu X XXX,XX eur a listom z XX.X.XXXX o ďalšiu uhradenú sumu XXX,XX eur, preto súd prvého stupňa zastavil konanie v uhradenej časti uplatnenej pohľadávky X XXX,XX eur.

Súd prvého stupňa dospel k záveru, že medzi žalobcom a žalovaným bola uzatvorená kúpna zmluva, na základe ktorej žalobca dodal žalovanému hutný materiál, cenu ktorého vyfakturoval piatimi faktúrami, ktoré žalovaný v lehote splatnosti neuhradil. Žalovaný z prvej faktúry č. XXXXXXXXXX, splatnej dňa XX.X.XXXX na sumu X XXX,XX eur uhradil X x po X XXX,XX eur, zvyšné fakturované sumy v celkovej výške XX XXX,XX eur žalovaný neuhradil. Po podaní žaloby žalovaný postupne uhradil žalobcovi ďalšiu

sumu X XXX,XX eur a v tejto časti žalobca zobral návrh späť, preto súd prvého stupňa konanie zastavil. Neuhradená zostala suma X XXX,XX eur. Súd prvého stupňa preto žalovaného zaviazal zaplatiť žalobcovi zvyšok uplatnenej pohľadávky, titulom kúpnej ceny podľa § 409 ods. 1 Obchodného zákonníka, pretože podľa § 407 ods. 3 Obchodného zákonníka, ak dlžník plní čiastočne svoj záväzok, má toto plnenie účinky uznania zvyšku dlhu, ak možno usudzovať, že plnením dlžník uznáva aj zvyšok záväzku. Súd prvého stupňa preto v neuhradenej časti pohľadávky žalobe vyhovel a zaviazal žalovaného na zaplatenie X XXX,XX eur. Žalobcovi taktiež priznal zákonný úrok z omeškania podľa § 369 Obchodného zákonníka a priznal mu úroky z omeškania X % ročne, pretože žalovaný bol v omeškaní so splnením predmetného peňažného záväzku.

O trovách konania súd prvého stupňa rozhodol podľa § 142 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku a žalovaného, ktorý nemal v konaní úspech, zaviazal nahradiť žalobcovi trovy konania titulom súdneho poplatku za návrh XXX,XX eur a trovy právneho zastúpenia X XXX,XX eur za štyri úkony právnych služieb - prevzatie a príprava zastúpenia, podanie návrhu, vyjadrenie k odporu, čiastočné späťvzatie žaloby po XXX,XX eur - odmena za každý z týchto úkonov právnych služieb, teda spolu odmena X XXX,XX eur podľa § 10 ods. 1 a § 14 ods. 1 vyhlášky č 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Taktiež súd priznal úspešnému žalobcovi režijný paušál X x X,XX eur.

Proti rozsudku súdu prvého stupňa podal v zákonnej lehote odvolanie žalovaný. Uviedol, že skutkový stav o existencii pohľadávky nebol medzi účastníkmi konania sporný a aj v odpore proti platobnému rozkazu žalovaný potvrdil, že pred vydaním platobného rozkazu a aj po jeho vydaní čiastočne hradil svoj záväzok voči žalobcovi. Žalobca však už v návrhu na začatie konania nesprávne spočítal dlžné zostatky neuhradených faktúr a následne od takto nesprávne určeného zostatku potom odpočítaval a čiastočne bral späť návrh po čiastočných úhradách zo strany odporcu. Jednoduchým sčítaním neuhradených zostatkov v čase podania návrhu je možné zistiť, že zostatok neuhradených fakturovaných súm predstavoval XX XXX,XX eur a nie sumu uvedenú v žalobe XX XXX,XX eur. Znamená to, že žalobca už v návrhu na začatie konania uplatnil nárok o XXX,XX eur naviac oproti tomu na čo mal právo. Súd prvého stupňa na toto neprihliadal a preto vydal nesprávny rozsudok z takto nesprávne zisteného skutkového stavu. Od takto nesprávne určenej, nedôvodne uplatnenej pohľadávky, následne súd prvého stupňa rozhodol aj o trovách konania. Žalovaný navrhol, aby odvolací súd zmenil rozsudok.

Žalobca vo vyjadrení k odvolaniu žalovaného uviedol, že z odvolania žalovaného vyplýva, že sa žalovaný neoboznámil so žalobou, z ktorej je zrejmé, že sumu nad požadovanú istinu vo výške XXX,XX eur tvorí výpočet úrokov z omeškania. Navrhol preto, aby odvolací súd potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa.

Odvolací súd prejednal odvolanie žalovaného v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1, 3 Občianskeho súdneho poriadku bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o také odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Z obsahu odvolania žalovaného proti rozsudku jasne nevyplynulo, proti ktorému z výrokov rozsudku súdu prvého stupňa žalovaný podáva odvolanie. Odvolací súd zistil až z ďalšieho odvolania žalovaného, ktoré tvorí obsah spisu a to z odvolania žalovaného zo dňa XX.XX.XXXX proti uzneseniu súdu prvého stupňa zo dňa XX.XX.XXXX, ktorým súd prvého stupňa uložil žalovanému zaplatiť súdny poplatok za odvolanie proti rozsudku XXX,XX eur, že žalovaný podal odvolanie iba proti výroku rozsudku súdu prvého stupňa, ktorým bol žalovaný zaviazaný na zaplatenie XXX,XX eur a táto suma je aj cenou predmetu poplatkového úkonu - odvolania proti rozsudku. Odvolací súd preto prejednal odvolanie žalovaného proti výroku rozsudku, ktorým bol žalovaný zaviazaný aj na zaplatenie XXX,XX eur.

Odvolací súd podľa § 219 ods. 2 O.s.p. konštatuje správnosť napadnutého rozsudku a jeho odôvodnenia v napadnutej časti a v celom rozsahu sa s ním stotožňuje. Na doplnenie dôvodov napadnutého rozsudku súdu prvého stupňa a k odvolaniu žalovaného odvolací súd uvádza nasledovné:

Podľa § 120 ods. 1 O.s.p. účastníci sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Súd rozhodne, ktoré z označených dôkazov vykoná. Súd môže výnimočne vykonať aj iné dôkazy, ako navrhujú účastníci, ak je ich vykonanie nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci.

Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že účastníci konania, teda žalobca aj žalovaný majú procesnú dôkaznú povinnosť, teda povinnosť uviesť dôkaz na preukázanie svojich tvrdení a tento dôkaz súdu predložiť.

Podľa § 132 ods. 1 O.s.p. dôkazy súd hodnotí podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti; pritom starostlivo prihliada na všetko, čo vyšlo za konania najavo, včítane toho, čo uviedli účastníci.

Odvolací súd dospel k záveru, že súd prvého stupňa, z toho čo vyšlo v konaní najavo, vyvodil správne skutkové a právne závery a vo veci správne rozhodol.

Odvolací súd zistil z obsahu návrhu na začatie konania, že žalobca okrem ceny dodaného tovaru - hutného materiálu vo výške XX XXX,XX eur, uplatnil v žalobe aj kapitalizovaný X % úrok z omeškania z jednotlivých oneskorene uhradených peňažných splátok kúpnej ceny tovaru vyfakturovaného faktúrou č. XXXXXXXXXX na sumu X XXX,XX eur, splatnú XX.X.XXXX. Žalovaný z tejto fakturovanej sumy do podania návrhu uhradil žalobcovi dňa XX.XX.XXXX sumu X XXX,XX eur, z čoho X % úrok z omeškania zo sumy X XXX,XX eur od splatnosti faktúry, od nasledujúceho dňa XX.X.XXXX do úhrady X XXX,XX eur, dňa XX.XX.XXXX predstavuje úrok z omeškania XXX,XX eur. Dňa XX.X.XXXX žalovaný uhradil žalobcovi ďalšiu sumu na túto faktúru X XXX,XX eur, z čoho X % úrok z omeškania zo zostatku neuhradenej sumy X XXX,XX eur od XX.XX.XXXX do XX.X.XXXX predstavuje úrok z omeškania XX,XX eur. Dňa XX.X.XXXX žalovaný uhradil žalobcovi na túto fakturovanú sumu ďalšiu splátku X XXX,XX eur, z čoho X % úrok z omeškania zo zostatku neuhradenej fakturovanej sumy X XXX,XXX eur od XX.X.XXXX do XX.X.XXXX predstavuje úrok z omeškania X,XX eur. Spolu tieto kapitalizované úroky z omeškania XXX,XX eur, XX,XX eur a X,XX eur predstavujú úrok z omeškania XXX,XX eur, teda tú sumu, zaplatenie ktorej napadol žalovaný v odvolaní.

Súd prvého stupňa teda správne zaviazal žalovaného aj na zaplatenie XXX,XX eur, ako kapitalizovaného zákonného úroku z omeškania X % ročne podľa § 517 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka v spojení s nariadením vlády č. 87/1995 Z.z. od splatnosti faktúry č. XXXXXXXXXX dňa XX.X.XXXX až do zaplatenia jednotlivých troch splátok po X XXX,XX eur. Takýmto postupom nedošlo k duplicitnému uplatneniu ani k duplicitnému priznaniu úrokov z omeškania v napadnutom rozsudku súdu prvého stupňa, pretože nekapitalizovaný úrok z omeškania zo zostatku neuhradenej faktúry č. XXXXXXXXXX vo výške X XXX,XX eur, bol rozsudkom súdu prvého stupňa priznaný až od XX.X.XXXX do zaplatenia, teda od nasledujúceho dňa po poslednej úhrade splátky X XXX,XX eur dňa XX.X.XXXX, dokedy bol úrok z omeškania z oneskorenej úhrady jednotlivých splátok kúpnej ceny kapitalizovaný.

Odvolací súd preto podľa § 219 Občianskeho súdneho poriadku potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti o povinnosti žalovaného zaplatiť žalobcovi aj XXX,XX eur, pretože súd prvého stupňa správne zaviazal žalovaného aj na zaplatenie tejto časti kapitalizovaných zákonných úrokov z omeškania z oneskorenej úhrady jednotlivých splátok kúpnej ceny faktúry č. XXXXXXXXXX, splatnej XX.X.XXXX. Odvolací súd taktiež potvrdil výrok rozsudku súdu prvého stupňa o trovách konania, pretože súd prvého stupňa správne za základ trov konania považoval dôvodne uplatnenú pohľadávku XX XXX,XX eur.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v spojení s ustanovením § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že žalobcovi, ktorý mal v odvolacom konaní úspech, priznal náhradu trov odvolacieho konania XX,XX eur titulom trov právneho zastúpenia za jeden úkon právnych služieb, vykonaný v odvolacom konaní - vyjadreniu k odvolaniu žalovaného zo dňa XX.XX.XXXX. Tarifná odmena za tento úkon právnej služby zo základu predmetu odvolacieho konania

XXX,XX eur podľa § 10 ods. 1 vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb predstavuje XX,XX eur. Súd taktiež priznal režijný paušál X,XX eur podľa § 16 ods. 3 citovanej vyhlášky. Spolu trovy odvolacieho konania úspešného žalobcu predstavujú XX,XX eur, na náhradu ktorých odvolací súd zaviazal neúspešného žalovaného, ktorý nemal v tomto odvolacom konaní úspech.

Tento rozsudok bol prijatý pomerom hlasov 3:0, čiže jednomyseľne.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.