KSKE 4 Cob 81/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 4 Cob 81/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/81/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7811209041 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7811209041.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: R. T. D., s.r.o., Z. 5, J., W.: XX XXX XXX, zastúpeného spoločnosťou TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., Údernícka 5, Bratislava, IČO: 36 613 843, proti žalovanej: K. T., nar. X.X.XXXX, E. XX, O., t. č. I. XXX, L., V. republika, za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovanej: X. na ochranu občana spotrebiteľa Y., E. XX, G., W.: XX XXX XXX, zastúpeného advokátom JUDr. Igorom Šafrankom, Sovietskych hrdinov 163/66, Svidník, o zaplatenie 1.336,64 eura s prísl., o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Rožňava zo dňa 16.4.2012 č. k. 10Cb/3/2012-77, takto

r o z h o d o l :

Potvrdzuje rozsudok v napadnutom výroku o povinnosti žalobcu uhradiť vedľajšiemu účastníkovi náhradu trov konania vo výške 189,60 eura v lehote do troch dní od právoplatnosti rozsudku platbou u právneho zástupcu vedľajšieho účastníka I.. W. E..

Účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa žalobu zamietol a zaviazal žalobcu nahradiť žalovanej trovy konania vo výške 80,- eur do troch dní od právoplatnosti rozsudku a uhradiť vedľajšiemu účastníkovi náhradu trov konania vo výške 189,60 eura v lehote do troch dní od právoplatnosti rozsudku platbou u právneho zástupcu vedľajšieho účastníka I.. W. E..

Svoje rozhodnutie založil súd prvého stupňa na zistení, že žalovaná uzavrela s právnym predchodcom žalobcu E. úverovou bankou, a.s. J. dňa 20.5.2004 zmluvu o poskytnutí flexipôžičky č. XXXXXXXX, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 40.000,- Sk/1.327,76 eura. Žalovaná dlh nesplácala riadne a včas, preto veriteľ zmluvu vypovedal a vyzval žalovanú na úhradu celej dlžnej sumy vo výške 1.336,64 eura. Pohľadávku proti povinnej nadobudol žalobca na základe zmluvy o postúpení pohľadávok uzavretej s veriteľom dňa 8.12.2006. Vo veci súd prvého stupňa dňa 30.11.21011 rozhodol platobným rozkazom č. k. 18Rob/62/2011-18, proti ktorému podala žalovaná odpor. Podaním zo dňa 24.1.2012 oznámilo Združenie na ochranu občana spotrebiteľa Y. G. vstup do konania na strane žalovanej. Vo vyjadrení k predmetu sporu žiadal vedľajší účastník žalobu pre premlčanie nároku žalobcu zamietnuť. Žalovaná sa na pojednávaní stotožnila s podaním vedľajšieho účastníka, namietala premlčanie nároku žalobcu a uplatnila si nárok na náhradu trov konania.

Súd prvého stupňa vec právne posúdil podľa § 52 ods. 1 až 3, § 52 ods. 4, § 100 ods. 1 a § 101 Občianskeho zákonníka a konštatoval, že zmluva o poskytnutí flexipôžičky bola uzavretá podľa ustanovení Obchodného zákonníka, ide však o spotrebiteľský úver, lebo žalovaná ako spotrebiteľka nekonala pri uzatváraní zmluvy v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Z tohto dôvodu, keďže spotrebiteľské zmluvy sú inštitútom občianskeho práva, posudzoval žalovanou vznesenú námietku premlčania podľa ustanovení Občianskeho zákonníka. Uviedol, že dňa 3.4.2006 došlo k zosplatneniu

úveru, pričom žalovaná mala zostatok úveru zaplatiť najneskôr 4.5.2006. Odo dňa nasledujúceho, začala žalobcovi plynúť trojročná lehota na uplatnenie nároku na peňažné plnenie, ktorá uplynula dňa 4.5.2009, teda pred podaním žaloby na súde dňa 18.10.2011. Keďže žalovaná sa premlčania dovolala, súd prvého stupňa žalobu zamietol.

O trovách konania rozhodol súd prvého stupňa podľa § 142 ods. 1 O. s. p. a úspešnej žalovanej priznal náhradu trov konania pozostávajúcu zo zaplateného súdneho poplatku za odpor v sume 80,- eur. Súčasne priznal podľa vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb náhradu trov právneho zastúpenia aj vedľajšiemu účastníkovi za dva úkony právnej služby (prevzatie a príprava právneho zastúpenia a vyjadrenie vo veci) po 71,37 eura za jeden úkon, 2x režijný paušál 7,63 eura a 20% DPH vo výške 15,80 eura. Základnú sadzbu tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby určil súd prvého stupňa podľa výšky žalovanej istiny a neprihliadal na príslušenstvo pohľadávky, ktoré nie je samostatným predmetom konania, nespoplatňuje sa a preto sa nezapočítava do tarifnej hodnoty úkonu právnej služby.

Proti tomuto rozsudku podal včas odvolanie žalobca. Odvolaním napadol len výrok rozsudku, ktorým mu bola uložená povinnosť uhradiť vedľajšiemu účastníkovi náhradu trov konania. Z obsahu jeho podania vyplýva, že navrhuje, aby odvolací súd zmenil rozsudok súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti a vedľajšiemu účastníkovi náhradu trov konania nepriznal. Citoval ustanovenia § 93 ods. 1 a 2, § 142 ods. 1, § 150 ods. 1 a 2 O. s. p. a poukázal na to, že cieľom Združenia na ochranu občana spotrebiteľa HOOS je kolektívna ochrana spotrebiteľov. Vyslovil však pochybnosť o nutnosti vedľajšieho účastníka dať sa v tomto konaní zastupovať advokátom, keďže úlohou združenia je ochrana spotrebiteľa v spotrebiteľských sporoch. Zdôraznil, že žalovaná sama uplatnila námietku premlčania, teda vstup vedľajšieho účastníka do konania nebol účelný a právne zastúpenie vedľajšieho účastníka nehospodárne. Poukázal na rozhodnutia iných súdov, ktorými vedľajšiemu účastníkovi v spotrebiteľských sporoch neboli trovy konania priznané. Zdôraznil, že ochrana práv žalovanej ako spotrebiteľa je dostatočne zabezpečená súdom a vstupom vedľajšieho účastníka do konania dochádza len k nadbytočnému navyšovaniu trov konania a nehospodárnosti konania, k zneužitiu zákonnej ochrany spotrebiteľa a účelu a zmyslu inštitútu náhrady trov právneho zastúpenia. Na tieto skutočnosti, ako dôvody hodné osobitného zreteľa, by mal súd prihliadať a o trovách konania rozhodnúť podľa § 150 ods. 1 O. s. p.

Odvolanie žalobcu doručil súd prvého stupňa vedľajšiemu účastníkovi dňa 7.6.2012 s výzvou na vyjadrenie sa k nemu v lehote 10 dní. Vyjadrenie vedľajšieho účastníka k odvolaniu žalobcu bolo doručené súdu prvého stupňa dňa 29.6.2012 a odvolaciemu súdu dňa 4.7.2012, teda po tom, ako odvolací súd vo veci rozhodol. Dôvodmi tohto vyjadrenia sa preto odvolací súd už nezaoberal.

Odvolací súd prejednal odvolanie žalobcu v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1 a 3 Občianskeho súdneho poriadku bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O. s. p., pretože nejde o odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej podľa § 214 ods. 1 O. s. p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Účastníci konania nepodali odvolanie proti výroku napadnutého rozsudku, ktorým súd prvého stupňa žalobu zamietol, ani proti výroku o povinnosti žalobcu nahradiť žalovanej trovy konania. V tejto časti sa stal rozsudok súdu prvého stupňa právoplatným a nebol odvolacím súdom preskúmavaný.

Podľa § 219 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku odvolací súd konštatuje správnosť rozsudku v jeho napadnutej časti a správnosť jeho odôvodnenia a v celom rozsahu sa s ním stotožňuje. Na doplnenie dôvodov rozsudku súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti, t. j. výroku o povinnosti žalobcu nahradiť vedľajšiemu účastníkov trovy konania a k odvolaniu žalobcu odvolací súd uvádza nasledovné:

Ako vedľajší účastník môže sa popri navrhovateľovi alebo odporcovi zúčastniť konania ten, kto má právny záujem na jeho výsledku, pokiaľ nejde o konanie o rozvod, neplatnosť manželstva alebo určenie, či tu manželstvo je alebo nie je (§ 93 ods. 1 O. s. p.) .

Podľa § 93 ods. 2 O. s. p. sa ako vedľajší účastník môže popri navrhovateľovi alebo odporcovi zúčastniť konania aj právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je ochrana práv podľa osobitného predpisu.

Vedľajší účastník - Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS vstúpil do konania z vlastného podnetu (§ 93 ods. 3 O. s. p.) na strane a na podporu žalovanej ako spotrebiteľky. Vstup vedľajšieho účastníka má za cieľ zabezpečiť ochranu žalovanej, ktorá je alebo môže byť ako spotrebiteľ v znevýhodnenom postavení. Po doručení žaloby súdom podal vedľajší účastník kvalifikované vyjadrenie prostredníctvom splnomocneného advokáta a namietal premlčanie pohľadávky žalobcu. Práve z tohto dôvodu súd prvého stupňa žalobu zamietol a žalobca jeho právny záver nespochybnil, keďže proti výroku o zamietnutí žaloby odvolanie nepodal. Treba prisvedčiť žalobcovi, že žalovaná na pojednávaní namietala premlčanie nároku žalobcu, ale až po tom, keď jej bolo doručené právne stanovisko vedľajšieho účastníka, s ktorým sa výslovne stotožnila.

Vzhľadom na uvedené odvolací súd zastáva názor, že vedľajší účastník účinne poskytol pomoc žalovanej ako spotrebiteľke pri ochrane jej práv, preto nemožno pochybovať o tom, že jeho vstup do konania na strane žalovanej ako spotrebiteľa bol účelný.

V konaní má vedľajší účastník rovnaké práva a povinnosti ako účastník (§ 93 ods. 4 veta prvá O. s. p.) , to znamená, že sa tiež môže dať v súdnom konaní zastúpiť advokátom. Nepochybne sa tým zvyšujú trovy konania a v prípade neúspechu žalobcu sa tak zvyšujú práve jeho trovy. Ustanovenie § 142 ods. 1 O. s. p., podľa ktorého súdu prvého stupňa rozhodol o náhrade trov konania, vyjadruje zásadu zodpovednosti za výsledok sporového konania, to znamená, že v prípade zamietnutia žaloby bola úspešná žalovaná a na jej strane stojaci vedľajší účastník a obaja majú právo na náhradu účelne vynaložených trov, ktoré im v konaní vznikli.

Žalobca v odvolaní žiadal, aby odvolací súd rozhodol o trovách konania vo vzťahu k vedľajšiemu účastníkovi podľa § 150 ods. 1 O. s. p. Dôvody hodné osobitného zreteľa treba podľa žalobcu vidieť v tom, že ochrana práv žalovanej ako spotrebiteľa je dostatočne zabezpečená súdom, konaním vedľajšieho účastníka právne zastúpeného advokátom dochádza k nadbytočnému navyšovania trov konania a tým k nehospodárnosti konania a dochádza tak k zneužitiu zákonnej ochrany spotrebiteľa a ustanovení o náhrade trov právneho zastúpenia. Uviedol, že použitie ustanovenia § 150 ods. 1 O. s. p. má zabrániť nežiaducim tvrdostiam.

Podľa § 150 ods. 1 O. s. p. ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, nemusí súd výnimočne náhradu trov konania celkom alebo sčasti priznať. Súd prihliadne najmä na okolnosti, či účastník, ktorému sa priznáva náhrada trov konania, uviedol skutočnosti a dôkazy pri prvom úkone, ktorý mu patril; to neplatí, ak účastník konania nemohol tieto skutočnosti a dôkazy uplatniť.

Použitie citovaného ustanovenia pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď sú naplnené všetky predpoklady na priznanie náhrady trov konania účastníkovi konania, avšak vzhľadom na dôvody hodné osobitného zreteľa súd náhradu trov celkom alebo sčasti neprizná. Dôvody hodné osobitného zreteľa môžu spočívať jednak v okolnostiach danej veci a jednak v okolnostiach na strane účastníkov konania. Z uvedeného vyplýva, že ustanovenie § 150 ods. 1 O. s. p. je zamerané na odstránenie tvrdosti pri náhrade trov konania, ktoré by nastali, ak by sa uplatnila v plnom rozsahu zásada úspešnosti účastníka v konaní. Pri posudzovaní okolností hodných osobitného zreteľa treba prihliadať na osobné, majetkové, zárobkové a iné pomery všetkých účastníkov konania a tiež na okolnosti, ktoré viedli účastníkov k uplatneniu práva na súde a ich postoj v konaní.

V posudzovanej veci žalobca podľa názoru odvolacieho súdu neuviedol také skutočnosti, ktoré by odôvodňovali záver o existencii dôvodov hodných osobitného zreteľa a viedli by k nepriznaniu trov právneho zastúpenia vedľajšiemu účastníkovi. Vstup vedľajšieho účastníka do konania na strane žalovanej bol nepochybne v jej prospech, pretože žaloba proti žalovanej bola zamietnutá. Treba

zdôrazniť, že súd môže poskytnúť ochranu účastníkom konania len v takom rozsahu, ako mu to zákon, najmä Občiansky súdny poriadok, umožňuje a účastníkov konania môže poučiť len o ich procesných právach. V danom prípade by teda nemohol poučiť žalovanú o tom, že môže namietať premlčanie práva uplatneného žalobou, keďže by išlo o poučenie podľa hmotného práva, pričom práve námietka premlčania práva žalobcu viedla k zamietnutiu žaloby. Skutočnosť, že vedľajší účastník sa dal v konaní zastúpiť advokátom, nemožno posudzovať ako nehospodárne konanie z jeho strany. Cieľom vedľajšieho účastníka pri vstupe do konania na strane žalovanej ako spotrebiteľa je poskytnúť jej kvalifikovanú pomoc, a to prostredníctvom práva znalého odborníka - advokáta. Práve tak postupuje aj žalobca, ktorý aj v posudzovanej veci splnomocnil na uplatnenie svojich práv a zastupovanie na súde advokáta. Z tohto dôvodu tvrdenie žalobcu o nehospodárnosti, neúčelnosti či dokonca zneužívaní zákonnej ochrany spotrebiteľa v súvislosti so vstupom vedľajšieho účastníka na strane žalovanej do konania nie je opodstatnené. Ustanovenie § 150 ods. 1 O. s. p. má, ako správne uviedol žalobca, zabrániť nežiaducim tvrdostiam v súvislosti s prísnou aplikáciou ustanovení o náhrade trov konania. Keďže žalobca neuviedol žiadne okolnosti svedčiace o negatívnom dopade rozhodnutia o náhrade trov konania podľa úspechu v spore na jeho najmä majetkové pomery, vzhľadom na to, že ide o právnickú osobu, odvolací súd návrhu žalobcu na rozhodnutie o náhrade trov konania vo vzťahu k vedľajšiemu účastníkovi podľa § 150 ods. 1 O. s. p. nevyhovel.

Z týchto dôvodov odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti vo výroku o náhrade trov konania žalobcom vedľajšiemu účastníkovi podľa § 219 ods. 1 O. s. p. ako vecne správne potvrdil.

O trovách odvolacieho konania rozhodol odvolací súd podľa § 224 ods. 1 a § 142 ods. 1 O. s. p. a náhradu trov odvolacieho konania účastníkom nepriznal, pretože žalobca nebol v tomto konaní úspešný, žalovanej trovy odvolacieho konania nevznikli a vedľajší účastník si trovy odvolacieho konania neuplatnil do rozhodnutia odvolacieho súdu. (§ 151 ods. 4 O. s. p.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.