KSKE 4 Sd 1/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Sd/1/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200009 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Kuruc ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200009.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudcom JUDr. Jozefom Kurucom, v právnej veci navrhovateľky G. Z. X. c F. Á. Q. X. v e , C. E. Č.. XX, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o invalidnom dôchodku takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 15.11.2011 Č.. XXXXXXX XXX .

Navrhovateľke n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím zo dňa 15.11.2011 Č.. XXXXXXX XXX odporkyňa zamietla podľa § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok zo dňa 2.11.2011 z dôvodu, že posudkový lekár sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky Spišská Nová Ves vo svojom posudku zo dňa 2.11.2011 neuznal navrhovateľku invalidnou podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z., lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Navrhovateľka sa včas podaným opravným prostriedkom domáhala preskúmania zákonnosti citovaného rozhodnutia odporkyne. Požiadala o opätovné posúdenie svojho zdravotného stavu.

Súd v konaní podľa § 250l a nasledujúcich O.s.p. po preskúmaní napadnutého rozhodnutia, oboznámení sa s dávkovým spisom odporkyne dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky zo dňa 23.11.2011 nie je dôvodný.

Preskúmavaným rozhodnutím odporkyňa podľa § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zamietla žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok zo dňa 2.11.2011. Podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky Spišská Nová Ves zo dňa 2.11.2011, navrhovateľka nie je invalidná podľa § 71 ods. 1 citovaného zákona, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľky posudkový lekár považoval degeneratívne zmeny na chrbtici a medzistavcových platničkách, pričom toto postihnutie je začlenené v kapitole XV, odd. E, položka 3, písm. b) prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a zodpovedá mu miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 20-35 %. Posudkový lekár v závere posudku uviedol, že navrhovateľka bola pre udávané bolesti driekovej chrbtice a problémy s mobilitou vyšetrovaná ortopédom, neurológom aj reumatológom. Absolvovala liečbu, vrátane fyziatrickej liečby. Zobrazovacími vyšetreniami bolo potvrdené len diskrétne poškodenie platničiek, v klinickom obraze bez jednoznačnej symptomatológie. EMG vyšetrenie nepotvrdilo prejavy

polyneuropatie dolných končatín. Kardiologický nález i porucha sluchu sú posudkovo nezávažné. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je 35 %.

Na tomto závere, pokiaľ ide o mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľky, zotrval aj druhostupňový posudkový orgán odporkyne vo svojom posudku zo dňa 3.1.2012. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľky posudkový lekár považoval degeneratívne zmeny na chrbtici a medzistavcových platničkách, pričom toto postihnutie je zaradené v kapitole XV, oddiel E, položka 3, písm. b) prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a zodpovedá mu miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 20-35 %. Konštatoval, že navrhovateľka podala žiadosť o invalidný dôchodok pre bolesti chrbtice a dolných končatín. Bola kompletne vyšetrená odborníkmi pre neurológiu, ortopédiu a reumatológiu, absolvovala rehabilitačnú liečbu. Klinický neurologický nález je v norme, bez známok koreňového dráždenia, Lasegue t.č. negatívny, Thomayer 10 cm. Nejedná sa o trvalé ťažké postihnutie chrbtice, t.č. je chrbtica bez známok dráždenia neuroštruktúr, preto aj zaradenie do kapitoly XV, odd. E, pol. 3, písm. b) je hraničné. Nakoľko navrhovateľka má chronickú žilovú nedostatočnosť, bez príznakov tvorby vredov, bez viditeľných opuchov, posudkový lekár ponechal mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v hornej hranici rozpätia aj s ohľadom na ostatné diagnózy, ktoré nie sú posudkovo významné. Psychiatrické vyšetrenie nevykazuje závažnú duševnú poruchu, konštatoval lakrimozitu pri stresogénnych vplyvoch v rodine a aj účelovosť pri dôchodkovom konaní.

Navrhovateľka na pojednávaní konanom dňa 6.2.2012 zotrvala na podanom opravnom prostriedku proti napadnutému rozhodnutiu odporkyne. Uviedla, že najväčšie zdravotné problémy jej spôsobuje postihnutie chrbtice. Od podania posudku posudkovou lekárkou ústredia Sociálnej poisťovne v Prešove dňa 3.1.2012 do dnešného dňa sa podrobila dvom kontrolným vyšetreniam, a to psychiatrickému vyšetreniu dňa 24.1.2012 a neurologickému vyšetreniu dňa 3.2.2012.

Zástupca odporkyne navrhol preskúmavané rozhodnutie s poukazom na zhodné hodnotenie zdravotného stavu navrhovateľky posudkovými lekármi sociálneho poistenia, ústredia a pobočky Sociálnej poisťovne, ako vecne správne potvrdiť.

Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe

a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby, a

b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4 a určuje sa v percentách podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí s tým, že jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú. (§ 71 ods. 4, 5, 6 a 7 zákona č. 461/2003 Z.z.)

Súd na základe vykonaného dokazovania v súdnom preskúmavacom konaní dospel k záveru, že skutkové okolnosti týkajúce sa rozsahu zdravotného poškodenia navrhovateľky boli dostatočne ozrejmené príslušnými posudkovými lekármi sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, ktorí vo svojich posudkoch vyhodnotili zdravotné postihnutie navrhovateľky na základe odborných lekárskych vyšetrení. Navrhovateľka v konaní neuviedla žiadne nové skutočnosti, ktoré by neboli známe príslušným posudkovým lekárom pri vypracovaní posudkov a ktoré by mohli ich jednoznačné závery spochybniť. Zdravotné poškodenia navrhovateľky zistené objektívnymi lekárskymi vyšetreniami podľa podaných posudkov posudkových orgánov neznižujú jej pracovnú schopnosť natoľko, aby bola invalidná. Podľa týchto posudkov pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má navrhovateľka stanovenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vo výške 35 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Súd pritom porovnaním lekárskej správy z kontrolného psychiatrického vyšetrenia zo dňa 24.1.2012 predloženej navrhovateľkou na pojednávaní so správou z psychiatrického vyšetrenia zo dňa 25.11.2011 zistil zhodnosť lekárskych nálezov. Rovnako súd zistil zhodnosť diagnostických záverov porovnaním neurologického nálezu zo dňa 3.2.2012 a neurologického nálezu zo dňa 23.11.2011, ktorý bol zhodnotený v posudku zo dňa 3.1.2012. Navrhovateľka teda nie je invalidná podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z., a preto nesplnila jednu zo zákonných podmienok pre priznanie invalidného dôchodku v zmysle § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z.

Súd zvážil všetky uvedené skutočnosti, na ich základe a v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami podľa § 250q ods. 2 O.s.p. napadnuté rozhodnutie odporkyne zo dňa 15.11.2011 ako vecne správne potvrdil.

Náhradu trov konania súd v súlade s § 250k ods. 1 O.s.p. s použitím § 250l ods. 2 O.s.p. navrhovateľke nepriznal, pretože táto v konaní úspešná nebola a odporkyni podľa tohto ustanovenia právo na ich náhradu neprislúcha.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.