KSKE 4 Sd 15/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Sd/15/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200371 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Miroslava Klimová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200371.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa O. A. U. Š. C. E. D. W., I. G. Č.. XX, M., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o invalidný dôchodok takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Návrhom zo dňa 24.02.2012 sa navrhovateľ domáhal preskúmania rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX zo dňa 26.01.2012, ktorým odporkyňa podľa § 263 ods. 1 a § 82 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a podľa § 29 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov zamietla žiadosť navrhovateľa o zvýšenie sumy invalidného dôchodku. Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. vznikol navrhovateľovi nárok na invalidný dôchodok od 19.09.2011 v sume 139,40 eur mesačne. Podľa § 263a ods. 5 zákona č. 461/2003 Z.z. v znení zákona č. 529/2006 Z.z. sa navrhovateľovi naďalej vypláca invalidný dôchodok v sume 198,20 eur mesačne a nárok na invalidný dôchodok v nižšej sume 139,40 eur mesačne zaniká.

Navrhovateľ listom zo dňa 10.04.2012 vzal svoj návrh na preskúmanie napadnutého rozhodnutia odporkyne späť.

Podľa ustanovenia § 250h ods. 2 O.s.p. môže žalobca až do rozhodnutia súdu vziať žalobu späť. Podľa ustanovenia § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak bola žaloba vzatá späť. Podľa ustanovenia § 250l ods. 2 O.s.p. pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy piatej časti O.s.p., s výnimkou § 250a.

Pretože navrhovateľ vzal návrh späť, bolo podľa citovaných ustanovení O.s.p. potrebné konanie zastaviť.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. použité v spojitosti s ustanovením § 246c O.s.p.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach (§ 374 ods. 4 O.s.p.) , a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

Odvolanie má obsahovať popri všeobecných náležitostiach podľa ust. § 42 ods. 3 O.s.p., údaje v zmysle ust. § 205 ods.1 O. s. p., t. j. proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.