KSKE 4 Sd 20/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Sd/20/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200608 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Kuruc ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200608.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudcom JUDr. Jozefom Kurucom, v právnej veci navrhovateľky Y. Š. B. F. Á. A. O. H. Y. C., R. Š.E. Č.. XX, L., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o invalidnom dôchodku takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 14.05.2012 č. XXX XXX XXXX.

Navrhovateľke n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím zo dňa 14.05.2012 č. XXX XXX XXXX odporkyňa zamietla podľa § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok zo dňa 25.04.2012 z dôvodu, že posudkový lekár sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky Košice vo svojom posudku zo dňa 25.04.2012 neuznal navrhovateľku invalidnou podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z., lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Navrhovateľka sa včas podaným opravným prostriedkom domáhala preskúmania zákonnosti citovaného rozhodnutia odporkyne. Požiadala o opätovné posúdenie svojho zdravotného stavu.

Súd v konaní podľa § 250l a nasledujúcich O.s.p. po preskúmaní napadnutého rozhodnutia, oboznámení sa s dávkovým spisom odporkyne dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky zo dňa 06.06.2012 nie je dôvodný.

Preskúmavaným rozhodnutím odporkyňa podľa § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zamietla žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok zo dňa 25.04.2012. Podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky Košice zo dňa 25.04.2012, navrhovateľka nie je invalidná podľa § 71 ods. 1 citovaného zákona, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľky posudkový lekár považoval degeneratívne zmeny na chrbtici a medzistavcových platničkách s miernym funkčným postihnutím, s prejavmi nervového a svalového dráždenia a obmedzením pohybu v postihnutom úseku, pričom toto postihnutie je začlenené v kapitole XV, odd. E, položka 3, písm. b) prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a zodpovedá mu miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 20-35 %. Posudkový lekár v závere posudku uviedol, že začiatkom apríla minulého roku bola navrhovateľka pre odretie ľavého predkolenia ošetrená na úrazovej chirurgii.

RTG bolo bez traumatických zmien, napriek tomu mala na cca 3 týždne nasadenú sadrovú dlahu. Po jej sňatí bola na vyšetrení u angiológa, kde sa USG vyšetrením žíl zistila femoropopliteálna trombóza vľavo, zahájená bola liečba warfarínom a nízko molekulovým heparínom. Táto liečba bola následne korigovaná hematológom. Pri posledne realizovanom USG žíl bolo odporučené ukončiť liečbu heparínom. Na odporučenie hematológa mala mať do liečby nasadený anopyrin. Podľa USG došlo ku rekanalizácii strombotizovaného úseku na ľavom predkolení, ktoré je klinicky bez opuchu. Pre viacročné bolesti chrbtice je liečená u neurológa, ide o polytopný vertebrogénny algický syndróm s obojstranným lumboischialdickým syndrómom, bez prítomnosti koreňového poškodenia. Bolesti v driekovej oblasti chrbtice súvisia s degeneratívnymi zmenami na chrbtici a s poškodením platničiek. Klinicky je prítomná porucha dynamiky, napínacie manévre sú pozitívne až v poslednej fáze. Od januára tohto roku sa začala liečiť u psychiatričky, ktorá stav hodnotí ako stredne ťažkú depresívnu poruchu. Ochorenie si naďalej vyžaduje sledovanie a liečbu, nejedná sa o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Pre artériovú hypertenziu je liečená u internistu. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je stanovená na 35 % pre vertebrogénne obtiaže. Artériová hypertenzia a stav po femoropopliteálnej trombóze vľavo s upraveným nálezom sú posudkovo nevýznamné.

Na tomto závere, pokiaľ ide o mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľky, zotrval aj druhostupňový posudkový orgán odporkyne vo svojom posudku zo dňa 10.09.2012. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľky posudkový lekár považoval degeneratívne zmeny na chrbtici a medzistavcových platničkách, pričom toto postihnutie je zaradené v kapitole XV, oddiel E, položka 3, písm. b) prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a zodpovedá mu miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 20-35 %. Konštatoval, že navrhovateľka je viac rokov liečená internistom pre hypertenziu, pri liečbe sú hodnoty tlaku krvi uspokojivé, bez orgánových komplikácií. Liečená je viac rokov aj pre chronické recidivujúce bolesti chrbtice. Podľa aktuálneho neurologického objektívneho nálezu je prítomná porucha statodynamiky chrbtice, bez dráždenia nervov a svalov, bez svalových atrofií, bez motorického deficitu. V roku 2011 prekonala úraz - pohmoždenie ľavého predkolenia a následne trombózu v ľavom predkolení, po preliečení je stav zlepšený. Podľa aktuálneho cievneho vyšetrenia je nález na cievnom systéme dolných končatín v norme, bez prítomnosti flebotrombózy a bez prítomnosti posttrombotického syndrómu. Od januára 2012 sa lieči aj u psychiatra pre I. epizódu stredne ťažkej depresie, podľa aktuálneho psychiatrického vyšetrenia je stav potencovaný reaktívne, vyžaduje ďalšie sledovanie a liečbu, z posudkového hľadiska sa nejedná o dlhodobý nepriaznivý zdravotný stav. Uvedené ochorenia sú posudkovo nevýznamné, liečbou dobre kompenzované, nespĺňajú posudkové kritériá na vznik invalidity.

Navrhovateľka na pojednávaní konanom dňa 08.10.2012 zotrvala na podanom opravnom prostriedku proti napadnutému rozhodnutiu odporkyne. Uviedla, že má časté bolesti rúk a chrbtice, cíti tŕpnutie a pálenie. Pri CT vyšetrení chrbtice bolo konštatované poškodenie platničiek. Predložila na nahliadnutie kontrolné psychiatrické vyšetrenie zo dňa 05.10.2012, ktoré je obsahovo totožné so závermi psychiatrického vyšetrenia zo dňa 07.03.2012 vyhodnoteného posudkovým lekárom, ako aj lekársky nález ortopéda, podľa ktorého je objednaná na 08.10.2012 na operáciu palca - šľachy na palci pravej ruky.

Zástupkyňa odporkyne navrhla preskúmavané rozhodnutie s poukazom na zhodné hodnotenie zdravotného stavu navrhovateľky posudkovými lekármi sociálneho poistenia, ústredia a pobočky Sociálnej poisťovne, ako vecne správne potvrdiť.

Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe

a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby, a

b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4 a určuje sa v percentách podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí s tým, že jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú. (§ 71 ods. 4, 5, 6 a 7 zákona č. 461/2003 Z.z.)

Súd na základe vykonaného dokazovania v súdnom preskúmavacom konaní dospel k záveru, že skutkové okolnosti týkajúce sa rozsahu zdravotného poškodenia navrhovateľky boli dostatočne ozrejmené príslušnými posudkovými lekármi sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, ktorí vo svojich posudkoch vyhodnotili zdravotné postihnutie navrhovateľky na základe odborných lekárskych vyšetrení. Navrhovateľka v konaní neuviedla žiadne nové skutočnosti, ktoré by neboli známe príslušným posudkovým lekárom pri vypracovaní posudkov a ktoré by mohli ich jednoznačné závery spochybniť. Zdravotné poškodenia navrhovateľky zistené objektívnymi lekárskymi vyšetreniami podľa podaných posudkov posudkových orgánov neznižujú jej pracovnú schopnosť natoľko, aby bola invalidná. Podľa týchto posudkov pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má navrhovateľka stanovenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vo výške 35 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Súd pritom porovnaním lekárskej správy z kontrolného psychiatrického vyšetrenia zo dňa 05.10.2012 predloženej navrhovateľkou na pojednávaní so správou z psychiatrického vyšetrenia zo dňa 07.03.2012 zistil zhodnosť lekárskych nálezov. Navrhovateľka je toho času bez produktívnej psychotickej symptomatiky, paranoidity a suicidálnych tendencií. Navrhovateľka teda nie je invalidná podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z., a preto nesplnila jednu zo zákonných podmienok pre priznanie invalidného dôchodku v zmysle § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z.

Súd ešte dodáva, že účelom ortopedickej operácie palca pravej hornej končatiny navrhovateľky je zlepšiť funkčnú schopnosť pravej hornej končatiny, a preto nebolo potrebné v tomto smere doplňovať dokazovanie vyžiadaním si lekárskej správy z uvedeného operačného zákroku a jej zhodnotenie posudkovým lekárom sociálneho poistenia.

Súd zvážil všetky uvedené skutočnosti, na ich základe a v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami podľa § 250q ods. 2 O.s.p. napadnuté rozhodnutie odporkyne zo dňa 14.05.2012 ako vecne správne potvrdil.

Náhradu trov konania súd v súlade s § 250k ods. 1 O.s.p. s použitím § 250l ods. 2 O.s.p. navrhovateľke nepriznal, pretože táto v konaní úspešná nebola a odporkyni podľa tohto ustanovenia právo na ich náhradu neprislúcha.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.