KSKE 4 Sd 28/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Sd/28/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200922 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Kuruc ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200922.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudcom JUDr. Jozefom Kurucom v právnej veci navrhovateľky K. Z. F. N. F. V. M. T. O. S. V., Z. L. I. T. Č.. XXX, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o starobnom dôchodku takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 19.6.2012 č. XXX XXX XXXX.

Navrhovateľke n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím zo dňa 19.06.2012 č. XXX XXX XXXX odporkyňa podľa § 65 a § 82 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov priznala navrhovateľke starobný dôchodok od 19.11.2011 v sume 230,10 eur mesačne, s tým, že po zákonnom zvýšení a po prepočítaní činil starobný dôchodok navrhovateľky k 01.01.2012 237,70 eur mesačne.

Opravným prostriedkom zo dňa 17.07.2012 podaným na poštovú prepravu dňa 18.07.2012 sa navrhovateľka domáhala preskúmania zákonnosti citovaného rozhodnutia odporkyne. Uviedla, že priznaný starobný dôchodok je veľmi nízky.

Odporkyňa v písomnom vyjadrení zo dňa 31.07.2012 navrhla napadnuté rozhodnutie potvrdiť. Namietla, že navrhovateľka neuviedla konkrétne námietky. Uviedla, že navrhovateľka dosiahla dôchodkový vek podľa § 65 ods. 5 zákona o sociálnom poistení dňa 19.11.2011 a k tomuto dňu získala 12 759 dní obdobia dôchodkového poistenia, čím splnila aj druhú podmienku nároku na starobný dôchodok. Suma starobného dôchodku bola určená v súlade s platnými právnymi predpismi.

Na pojednávanie dňa 27.08.2012 sa navrhovateľka nedostavila, pričom bolo u nej vykázané doručenie predvolania na pojednávanie dňom 14.08.2012. Preto súd konal v neprítomnosti navrhovateľky (§ 250g ods. 2 a § 250l ods. 2 O.s.p.) .

Podľa § 65 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení poistenec má nárok na starobný dôchodok, ak bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek.

Podľa § 65 ods. 5 písm. e) citovaného zákona žene, ktorá vychovala tri deti alebo štyri deti a v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2013 dovŕšila vek 54 rokov, sa dôchodkový vek určí tak, že k veku 54 rokov sa pripočíta v roku 2008 štyridsaťpäť kalendárnych mesiacov.

Podľa § 66 ods. 1 citovaného zákona suma starobného dôchodku sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty.

Podľa § 63 ods. 1, 4 citovaného zákona priemerný osobný mzdový bod na určenie sumy dôchodkovej dávky sa určí ako podiel súčtu osobných mzdových bodov dosiahnutých v jednotlivých kalendárnych rokoch rozhodujúceho obdobia a obdobia dôchodkového poistenia v rozhodujúcom období, ak tento zákon neustanovuje inak. Priemerný osobný mzdový bod sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor. Na účely určenia obdobia dôchodkového poistenia sa získané dni dôchodkového poistenia prepočítavajú na roky, ak tento zákon neustanovuje inak. Obdobie dôchodkového poistenia sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor. K priemernému osobnému mzdovému bodu v hodnote nižšej ako 1,0 sa pripočíta 16% z rozdielu medzi hodnotou 1,0 a priemerným osobným mzdovým bodom určeným podľa odseku 1.

Podľa opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 497/2010 Z.z. dôchodková hodnota v roku 2011 je 9,5756 eur.

Navrhovateľka dosiahla dôchodkový vek v zmysle § 65 ods. 5 zákona o sociálnom poistení dňa 19.11.2011. K tomuto dňu získala 12 759 dní obdobia dôchodkového poistenia, čo predstavuje 34,9562 rokov dôchodkového poistenia. Túto skutočnosť navrhovateľka nespochybnila, resp. nepreukázala, že získala viac dní obdobia dôchodkového poistenia ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok. Navrhovateľka dosiahla priemerný osobný mzdový bod po zvýšení podľa § 63 ods.3 zák. č. 461/2003 Z.z. 0,6749. Aktuálna dôchodková hodnota platná k 19.novembru 2011 je 9,5756 eur. Suma starobného dôchodku bola určená ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, doby dôchodkového poistenia a aktuálnej dôchodkovej hodnoty (0,6479x34, 9562x9, 5756) vo výške 226,0 eur mesačne. Odporkyňa určila sumu starobného dôchodku navrhovateľky v súlade s citovanými ustanoveniami a túto sumu ďalej podľa § 82 zákona č. 461/2003 Z.z. zvýšila odo dňa priznania dôchodku o 1,8 % na sumu 230,10 eur mesačne a od 1.1.2012 o 3,3 % na sumu 237,70 eur mesačne.

Navrhovateľka neuviedla žiadne nové skutočnosti, ktoré by spochybňovali výpočet jej starobného dôchodku odporkyňou, preto súd podľa § 250q ods. 2 O.s.p. napadnuté rozhodnutie odporkyne ako vecne správne potvrdil.

Náhradu trov konania súd v súlade s § 250k ods. 1 O.s.p. s použitím § 250l ods. 2 O.s.p. navrhovateľke nepriznal, pretože táto v konaní úspešná nebola a odporkyni podľa tohto ustanovenia právo na ich náhradu neprislúcha.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.