KSKE 4 Sd 39/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 4 Sd 39/2011

KS v Košiciach, dátum 19.02.2012, sp.zn. KSKE 4 Sd 39/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Sd/39/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200971 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Kuruc ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200971.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa S.. O. O., bytom C. Ko, A. XXX/X, proti odporkyni Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul.29.augusta č.8, Bratislava, o starobný dôchodok takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Návrhom zo dňa 05.11.2011 sa navrhovateľ domáhal preskúmania rozhodnutia odporkyne zo dňa 07.10.2011 Č.. XXXXXXX XXX , ktorým bol navrhovateľovi podľa § 65 a § 85 zák. č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov priznaný od 11. júna 2011 starobný dôchodok 198,90 eur mesačne.

Podaním zo dňa 14.01.2011 navrhovateľ návrh na preskúmanie zobral späť.

Podľa § 250d ods.3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť. Žalobca môže žalobu vziať späť až do rozhodnutia súdu (§ 250h ods.2 O.s.p.) . Podľa § 250l ods.2 O.s.p. pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy s výnimkou § 250a O.s.p.

Pretože navrhovateľ zobral návrh na preskúmanie späť, bolo potrebné konanie podľa citovaných ustanovení O.s.p. zastaviť.

Výrok o trovách konania vyplýva z ustanovenia § 146 ods.1 písm.c/, § 246c a § 250l ods.2 O.s.p.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.