KSKE 4 Sd 41/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 4 Sd 41/2011

KS v Košiciach, dátum 18.03.2012, sp.zn. KSKE 4 Sd 41/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Sd/41/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011201076 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Kuruc ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011201076.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky R. K. T. L. O. Á. G. K. T. O. S. V., bytom X. Č.. XXX, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie, so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta 8, v konaní o invalidný dôchodok takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a opravný prostriedok navrhovateľky zo dňa 11.10.2011 ako oneskorene podaný.

Účastníkom konania náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Návrhom zo dňa 11.10.2011 podaným na poštovú prepravu dňa 14.10.2011 sa navrhovateľka domáhala preskúmania rozhodnutia odporkyne zo dňa 06.09.2011 č. XXX XXX XXXX, ktorým odporkyňa podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zamietla žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok.

Napadnuté rozhodnutie odporkyne, ktoré obsahovalo správne poučenie o mieste a lehote na podanie opravného prostriedku, navrhovateľka prevzala dňa 13.09.2011.

Návrh sa podáva na príslušnom súde v lehote tridsiatich dní od doručenia rozhodnutia, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje niečo iné. Návrh je podaný včas aj vtedy, ak bol podaný v lehote na orgáne, ktorý vydal rozhodnutie. Ak rozhodnutie neobsahuje poučenie o opravnom prostriedku alebo ak obsahuje nesprávne poučenie, možno ho napadnúť do šiestich mesiacov od jeho doručenia (§ 250m ods. 2 O.s.p.) .

Súd uznesením opravný prostriedok odmietne, ak je návrh podaný oneskorene (§ 250p O.s.p.) .

Lehota na podanie opravného prostriedku začala v zmysle § 250m ods. 2 O.s.p. plynúť dňa 14.09.2011 a uplynula dňa 13.10.2011 (štvrtok) .

Opravný prostriedok navrhovateľky bol podaný na poštovú prepravu dňa 14.10.2011, teda po uplynutí tridsaťdňovej lehoty od doručenia napadnutého rozhodnutia stanovenej na podanie opravného prostriedku.

Z uvedených dôvodov preto súd rozhodol tak, že oneskorený návrh v súlade s § 250p O.s.p. odmietol.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. použité v spojitosti s ustanovením § 246c O.s.p.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.