KSKE 4 Sp 10/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 4 Sp 10/2012

KS v Košiciach, dátum 17.09.2012, sp.zn. KSKE 4 Sp 10/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Sp/10/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200907 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Kuruc ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200907.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľov X.) K. J., W. Č.. X, X.) Q. Č., W. Č.. X, X.) V. K., W. Č.. XX, X.) S. K., W. Č.. XX, X.) T. T., J. Č.. XXX, R. H., X.) S. J., W. Č.. XX, X.) S. C., W. Č.. XX, X.) C. C., W. Č.. XX, X.) H. I., D. Č.. XX, J.X., XX.) C. H., W. Č.. XXX, XX.) Š. D., W. Č.. XX, XX.) O. I., D. Č.. XX, XX.) U. X., H. Č.. XX, J., XX.) W. Z., P. Č.. XXX/XX, J., XX.) Q. D., W. Č.. XX, XX.) C. A., D. Č.. XXX, XX.) X. Š., W. Č.. XX, XX.) H. I., W. Č.. XX, XX.) K. D., D. Č.. XX, XX.) K. N., D. Č.. XX, XX.) F. K., W. Č.. XX, XX.) J. T., W. Č.. XX, XX.) S. A., W. Č.. XX, XX.) T. J., W. Č.. XX, XX.) H. N., W. Č.. XX, XX.) O. N., W. Č.. XX, XX.) S. D., W. Č.. XX, XX.) X. I., W. Č.. XX, XX.) S. I., W. Č.. X, XX.) V. J.Á., W. Č.. XX, XX.) O. Z., D., XX.) S. K., W. Č.. XX, XX.) K. K., W. Č.. XX, XX.) S. I., W. Č.. XX, XX.) S. A., W. Č.. XX, XX.) S. Q., W. Č.. XX, XX.) F. Q., W. Č.. XX, XX.) Š. Z., W. Č.. X, XX.) S. K., W. Č.. X, XX.) K. I., Q. Č.. XXX/X, I., XX.) H. J., I. Č.. XXX/X, J., XX.) K. W., D. Č.. XX, J., R. C. X. O. XX. W. O. XX. O. XX. W. U. X. I., W. Č.. XX, proti odporcovi Obvodný pozemkový úrad Košice - okolie, Popradská č. 78, Košice, v konaní o preskúmanie rozhodnutia č. 12/00654-Kr zo dňa 08.06.2012 takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Návrhom zo dňa 15.07.2012 sa navrhovatelia domáhali preskúmania rozhodnutia odporcu č. 12/00654- Kr zo dňa 08.06.2012, ktorým odporca podľa § 5 ods. 2 zákona č. 503/2003 Z.z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a doplnení zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov rozhodol tak, že navrhovatelia nespĺňajú podmienky uvedené v § 2 v spojení s § 3 ods. 1, 2 citovaného zákona, a preto sa nenavracia vlastníctvo k pozemkom v katastrálnom území W. zobrazeným v pozemnoknižnej mape č.j. XXXX/XXXX zo dňa 01.02.1937, č.j. X/XX na rozdelenie poz. p. č. XXX/X, XXX/X, ktorá vytvára v novom stave pod č. poz. kn. XXX/X o výmere 16 á 70 m2, XXX/XX o výmere 2 ha 70 á 59 m2 a XXX/XX o výmere 32 á 94 m2, ktoré sú dnes evidované ako časti parcely KN-C č. XXX a KN-C č. XXX v LV č. XXX katastrálneho územia W. vo vlastníctve SR - Lesy, š.p. Banská Bystrica a ani im nevzniká právo na náhradu podľa § 6 citovaného zákona.

Zástupkyňa navrhovateľov na pojednávaní súdu dňa 17.09.2012 vzala návrh na preskúmanie rozhodnutia odporcu späť.

Podľa ustanovenia § 250h ods. 2 O.s.p. môže žalobca až do rozhodnutia súdu vziať žalobu späť. Podľa ustanovenia § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak bola žaloba vzatá späť. Podľa ustanovenia § 250l ods. 2 O.s.p. pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy piatej časti O.s.p., s výnimkou § 250a.

Pretože navrhovatelia vzali návrh späť, bolo podľa citovaných ustanovení O.s.p. potrebné konanie zastaviť.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. použité v spojitosti s ustanovením § 246c O.s.p.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.