KSKE 4 Sp 7/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Sp/7/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200614 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Kuruc ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200614.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudcom JUDr. Jozefom Kurucom v právnej veci navrhovateľa U.. O. D. W. Š. Č. Á. D. W., I. K. Z., Q..XX. E. XXX, proti odporcovi Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia odporcu č. 1N/1220/12 zo dňa 18.05.2012 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu š. 1N/1220/12, ev.č. 1333/12 zo dňa 18.05.2012.

Navrhovateľ je p o v i n n ý zaplatiť súdny poplatok 33,- eur na účet Krajského súdu v Košiciach č. 700146773/8180 vedený v Štátnej pokladnici v Bratislave v lehote do 10 dní od právoplatnosti rozsudku.

Navrhovateľovi n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ opravným prostriedkom zo dňa 04.06.2012 podaným na poštovú prepravu dňa 05.06.2012 sa domáhal zrušenia rozhodnutia odporcu č. 1N/1220/12, ev.č. 1333/12 zo dňa 18.05.2012.

Odporca uvedeným rozhodnutím podľa § 10 ods.5 zákona č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 327/2005 Z.z. ) nepriznal navrhovateľovi nárok na poskytnutie právnej pomoci.

Odporca v odôvodnení rozhodnutia konštatoval, že navrhovateľ žiadosťou doručenou odporcovi dňa 19.04.2012 žiadal o poskytnutie právnej pomoci v konaní o náhradu škody vo výške 945,- eur s príslušenstvom spôsobenej navrhovateľovi nesprávnym úradným postupom Slovenskej advokátskej komory v Bratislave, ktorý toho času je vedený na Okresnom súde v Prešove pod sp.zn. 8C/255/2011, pričom navrhovateľ je v tomto konaní v procesnom postavení žalobcu. Odporca konštatoval príjmovú situáciu a majetkové pomery navrhovateľa. Uviedol, že navrhovateľ od 01.01.2012 poberá starobný dôchodok v sume 364,10 eur mesačne, pričom spoločne posudzovaná osoba navrhovateľa - jeho manželka, s ktorou žije v spoločnej domácnosti, poberá starobný dôchodok v sume 331,890 eur mesačne. Navrhovateľ je spolu so svojou manželkou vlastníkom bytu v celosti (bytový dom so súp. č. 7713 stojaci na pozemku Z..Č.. XXXX D.. Ú.. Z.) , a príslušného spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu. Navrhovateľ spolu s manželkou sú spoluvlastníkmi ornej pôdy o výmere 1161 m2, parc.č. XXX, P. Č.. XXX D.. Ú.. T. a napokon spoluvlastníkom pozemkov vedených na P. Č.. XXX W. Č.. XXX D.. Ú.. E. X. (parcely registra E ) . Navrhovateľ v žiadosti o poskytnutie právnej pomoci ďalej uviedol, že z nájmu ornej pôdy o výmere 1,63 ha v užívaní Poľnohospodárskeho družstva

Zborov má príjem ako nájom vo výške 33,- eur ročne, pričom o tejto skutočnosti doložil aj fotokópiu dohody o užívaní pôdy zo dňa 10.04.1992.

Na základe týchto údajov odporca konštatoval, že navrhovateľ v rozhodujúcom období pre konanie o nároku na poskytnutie právnej pomoci, t.j. v období október 2011 až marec 2012 mal spolu so spoločne posudzovanou osobou priemerný čistý započítateľný príjem vo výške 676,35 eur a v mesiaci podania žiadosti tento čistý príjem predstavoval 698,65 eur. V súlade s ustanovením § 2 zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime 1,6 násobok sumy životného minima pre dve plnoleté fyzické osoby (§ 4 písm.i/ zákona č. 327/2005 Z.z.) predstavuje sumu 515,60 eur. Z toho je zrejmé, že započítateľný príjem navrhovateľa presahuje výšku 1,6 násobku životného minima pre dve plnoleté fyzické osoby, t.j. sumu 515,60 eur.

Odporca ďalej konštatoval, že navrhovateľ je vlastníkom motorového vozidla značky Peugeot 07 1.4 E, rok výroby 2009, ev.č. PO XXX DJ, ktorého cena sa z údajov dostupných odporcovi pohybuje vo výške od 5.340,- eur do 8.500,- eur, t.j. v hodnote vyššej ako 1,6 násobok sumy životného minima. Odporca má za to, že predajom predmetného motorového vozidla je možné získať veľký finančný obnos, ktorým sa následne dajú zabezpečiť právne služby. Predmetné motorové vozidlo navrhovateľ ani neužíva, pretože v čestnom prehlásení zo dňa 19.04.2012 navrhovateľ prehlásil, že toto motorové vozidlo užíva v práci jeho syn U.. Ľ. D., I. K. D..

Odporca ďalej uviedol, že pri posudzovaní splnenia podmienok pre priznanie nároku na poskytnutie právnej pomoci skúmal aj možnosť poskytnutia právnej pomoci navrhovateľovi s finančnou účasťou v zmysle § 6b ods.2 zákona č. 327/2005 Z.z. V tomto smere odporca zohľadnil skutočnosť, že navrhovateľ je starobným dôchodcom, ale zo žiadosti o poskytnutie právnej pomoci a z dokladov k nej doložených nevyplýva, aby trpel závažnými zdravotnými problémami, ktoré by bolo možné považovať za dôvody osobitného zreteľa pre priznanie nároku na poskytnutie právnej pomoci. Žiadateľ doložil k žiadosti o poskytnutie právnej pomoci aj prehľad svojich výdavkov, v zmysle ktorého má navrhovateľ výdavky na nájom v sume v priemere 229,24 eur mesačne, pričom na úhrade nájmu sa podieľa aj plnoletý syn navrhovateľa, ktorý má vlastný príjem - invalidný dôchodok, a z toho titulu pripadá platenie nájmu na žiadateľa a jeho manželku priemerne vo výške 152,83 eur mesačne. Odporca ďalej zosumarizoval výdavky navrhovateľa na miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, výdavky na daň za byt a výdavky na lieky žiadateľa a jeho manželky. Odporca zohľadnil skutočnosť, že zo samotnej žiadosti a ani z príloh k nej nevyplýva, aby navrhovateľ mal dlhy, prípadne bolo proti nemu vedené exekučné konanie.

Na základe takto zistených majetkových pomerov navrhovateľa dospel odporca k záveru, že neboli naplnené podmienky pre uplatnenie postupu podľa § 6b ods.2 zákona č. 327/2005 Z.z. a pre priznanie nároku na poskytnutie právnej pomoci z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Aby sa mohol uplatniť uvedený postup muselo by ísť o celkom výnimočný prípad. Na základe uvedeného mal odporca za preukázané, že navrhovateľ nespĺňa podmienku materiálnej núdze. Z toho dôvodu ďalej v konaní o nároku na priznanie právnej pomoci odporca neskúmal, či vo veci, v ktorej sa žiadateľ na centrum obrátil, nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu, resp. či je splnená podmienka hodnoty sporu. Nesplnenie hoci len jednej z podmienok pre priznanie nároku na poskytnutie právnej pomoci má za následok negatívne rozhodnutie o nároku na poskytovanie právnej pomoci.

Vo včas podanom opravnom prostriedku sa navrhovateľ domáhal zrušenia rozhodnutia odporcu. Uviedol, že právne zastúpenie je v jeho prípade nutné vzhľadom na jeho vek a zdravotný stav (zabúdanie, sluch, neskoré reakcie a vysoký tlak) . Naviac je navrhovateľ v značne nevýhodnom postavení v konaní vedenom pod sp.zn. 8C/255/2011 proti Slovenskej advokátskej komore. Ďalej uviedol, že predmetné motorové vozidlo slúži pre celú rodinu, preto nemôže byť odpredané na využívanie právnych služieb. Tvrdil, že z nájmu ornej pôdy má ročný príjem 14,33 eur, a nie 33,- eur. Namietal, že jeho majetkové pomery a odporcom vopred naznačený neúspech v konaní nemôžu byť dôvodom pre odmietnutie práva na právne služby.

Odporca v písomnom vyjadrení zo dňa 09.07.2012 navrhol napadnuté rozhodnutie potvrdiť. Uviedol, že zotrváva na svojich záveroch uvedených v odôvodnení napadnutého rozhodnutia. Odporca dospel k záveru, že použitie ustanovenia § 6b ods.2 zákona č. 327/2005 Z.z. v prípade navrhovateľa nie je na mieste, a to najmä s prihliadnutím na účel zákona č. 327/2005 Z.z. uvedený v jeho § 1. Odporca využíval postup podľa § 6b zákona č. 327/2005 Z.z. len výnimočne, predovšetkým u osôb trpiacich závažnými zdravotnými komplikáciami, ktoré si nemôžu práve v dôsledku zdravotných problémov účinne uplatňovať svoje hmotné a procesné práva. Ak sa navrhovateľ v odvolaní dovoláva zlého zdravotného stavu (zabúdanie, sluch, neskoré reakcie, vysoký tlak) tento môže byť primeraný jeho vysokému veku (81 rokov) . Údaj o ročnom príjme 33,- eur z nájmu ornej pôdy uviedol navrhovateľ v žiadosti o poskytnutie právnej pomoci. Navrhovateľ v odvolaní namietal, že osobné motorové vozidlo slúži pre potreby celej rodiny, ale v čestnom vyhlásení zo dňa 19.04.2012 uviedol, že motorové vozidlo využíva v práci jeho syn U.. Ľ. D. bývajúci v D.. V inom konaní u odporcu pod sp.zn. 1N/575/12 syn navrhovateľa U.. Ľ. D. uviedol, že v čase svojej práceneschopnosti po cievnej príhode sa zdržiava u rodičov K. Z., t.j. u navrhovateľa. Preto mal odporca pochybnosti o pravdivosti tvrdenia navrhovateľa, akému účelu vlastne motorové vozidlo slúži.

Súd v konaní podľa § 250l a nasl. O.s.p. po oboznámení sa s napadnutým rozhodnutím odporcu a administratívnym spisom odporcu bez nariadenia pojednávania (§ 250f ods.2 O.s.p.) dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa nie je dôvodný.

Z obsahu administratívneho spisu odporcu súd zistil, že príjmová a majetková situácia navrhovateľa zodpovedá údajom uvedeným v odôvodnení napadnutého rozhodnutia odporcu. Navrhovateľ je poberateľom starobného dôchodku, ktorý od 01.01.2012 dosahuje sumu 364,10 eur mesačne, starobný dôchodok jeho manželky ako spoločne posudzovanej osoby navrhovateľa je od 01.01.2012 331,80 eur. Podľa osvedčenia o evidencii osobného motorového vozidla č. S. XXXXXX zo dňa 03.06.2009 je navrhovateľ vlastníkom (držiteľom) predmetného motorového vozidla. Z listu vlastníctva č. XXXX D.. Ú.. Z., listu vlastníctva č. XXX D.. Ú.. T. W. P. K. Č.. XXX W. Č.. XXX D.. Ú.. E. X.C. vyplýva, že navrhovateľ je vlastníkom nehnuteľností v rozsahu uvedenom v dôvodoch napadnutého rozhodnutia.

Podľa § 6 ods.1 zákona č. 327/2005 Z.z. fyzická osoba má právo na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti, ak

a/ jej príjem nepresahuje 1,4 násobok sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom a nemôže si využívanie právnych služieb zabezpečiť svojim majetkom,

b/ nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu a

c/ hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy, okrem sporov, z ktorých nie je možné hodnotu sporu vyčísliť v peniazoch.

Podľa § 6a ods.1 zákona č. 327/2005 Z.z. ak príjem fyzickej osoby presahuje 1,4 - násobok sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom a súčasne nepresahuje 1,6 - násobok uvedenej sumy a nemôže si využívanie právnych služieb zabezpečiť svojim majetkom, má právo na poskytnutie právnej pomoci určenej advokátom alebo centrom pri splnení podmienky finančnej účasti vo výške 20 % trov právneho zastúpenia podľa osobitného predpisu; splnenie podmienok podľa § 6 ods.1 písm.b/ a c/ tým nie je dotknuté. Ustanovenie § 6 ods.2 sa použije primerane.

Podľa § 2 písm.a/,b/ zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime v znení platnom do 30.06.2012 za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú podľa § 3 spoločne, sa považuje suma alebo úhrn súm 189,83 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu, 132,42 eur mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu.

Podľa § 4 ods.1 písm.i/ zákona č. 327/2005 Z.z. na účely tohto zákona je hmotnou núdzou stav, keď fyzická osoba je poberateľom dávky a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi alebo stav, keď príjem fyzickej osoby nepresahuje 1,6 násobok sumy životného minima a táto fyzická osoba si využívanie právnych služieb nemôže zabezpečiť svojim majetkom.

Podľa § 6b ods.2 zákona č. 327/2005 Z.z. ak príjmy prevyšujú zákonom určenú hranicu materiálnej núdze, centrum môže poskytnúť právnu pomoc s finančnou účasťou oprávnenej osoby, ak je to primerané okolnostiam žiadanej právnej pomoci.

Z obsahu administratívneho spisu nesporne vyplýva skutočnosť, že žiadateľ spolu so spoločne posudzovanou osobu (manželkou) mal v mesiaci podania žiadosti čistý započítateľný príjem vo výške 698,65 eur a v rozhodujúcom období pre konanie o nároku na poskytnutie právnej pomoci, t.j. za obdobie október 2011 až marec 2012 mal spolu so spoločne posudzovanou osobou priemerný čistý započítateľný príjem vo výške 676,35 eur.

Podľa § 2 zákona č. 601/2003 Z.z. v rozhodnom čase suma životného minima pre dve plnoleté fyzické osoby predstavovala 322,25 eur (189,83+132,42 eur) . 1,6-násobok sumy životného minima pre dve plnoleté fyzické osoby predstavuje 515,60 eur. Započítateľný príjem navrhovateľa a jeho manželky v rozhodujúcom období pre konanie o nároku na poskytnutie právnej pomoci, t.j. suma 676,35 eur je vyššia ako 1,6 - násobok životného minima pre dve plnoleté fyzické osoby (515,60 eur) . Navrhovateľ teda nesplnil jednu zo zákonných podmienok pre priznanie práva na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti, resp. pre poskytnutie právnej pomoci s finančnou účasťou v zmysle § 6 ods.1 a § 6a ods.1 zákona č. 327/2005 Z.z.

Pre priznanie práva na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti, resp. aj s finančnou účasťou vo výške 20 % musia byť kumulatívne splnené podmienky uvedené v § 6 ods.1, resp. § 6a ods.1 zákona č. 327/2005 Z.z. Pretože navrhovateľ nesplnil jednu zo zákonných podmienok pre priznanie práva na poskytnutie právnej pomoci, t.j. podmienku materiálnej núdze, nebolo povinnosťou odporcu skúmať splnenie ďalších zákonných podmienok, t.j. či nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu, resp. či je splnená podmienka minimálnej hodnoty sporu.

Z ustanovenia § 6b ods.2 zákona č. 3127/2005 Z.z. vyplýva pre odporcu možnosť poskytnúť žiadateľovi právnu pomoc s finančnou účasťou oprávnenej osoby aj v prípade, ak je príjmy prevyšujú zákonom určenú hranicu materiálnej núdze v prípade, ak je to primerané okolnostiam žiadanej právnej pomoci. Odporca pri rozhodovaní podľa tohto ustanovenia aplikuje správne uváženie. Odporca konštatoval, že z dokladov predložených navrhovateľom k žiadosti o poskytnutie právnej pomoci nevyplýva, aby navrhovateľ trpel závažnými zdravotnými problémami, ktoré by bolo možné považovať za dôvody osobitného zreteľa pre priznanie nároku na poskytnutie právnej pomoci. Odporca pri aplikácii správneho uváženia ďalej uviedol, že z predložených dokladov k žiadosti ani zo samotnej žiadosti nevyplýva, aby navrhovateľ mal dlhy, resp. aby bolo proti nemu vedené exekučné konanie. Takisto zohľadnil aj charakter sporu ako aj hodnotu, ktorá nie je neúmerne vysoká (945,- eur) .

Podľa § 245 ods.2 O.s.p. pri rozhodnutí, ktoré správny orgán vydal na základe zákonom povolenej voľnej úvahy (správne uváženie) , preskúma súd iba, či takéto rozhodnutie nevybočilo z medzí a hľadísk ustanovených zákonom.

Ustanovenie § 6b ods.2 zákona č. 327/2005 Z.z. nestanovuje žiadne zákonné kritériá, ktoré by mal odporca posudzovať pri rozhodovaní podľa § 6b ods.2 zákona č. 327/2005 Z.z. Preto súd v zmysle § 245 ods.2 O.s.p. nemôže posudzovať, či rozhodnutie odporcu v zmysle § 6b ods.2 zákona č. 327/2005 Z.z. nevybočilo z medzí a hľadísk ustanovených zákonom č. 327/2005 Z.z.

Navrhovateľ v opravnom prostriedku namietal iba konštatovanie odporcu o tom, že osobné motorové vozidlo, ktorého je navrhovateľ vlastníkom, užíva v práci jeho syn ako aj údaj o tom, že za nájom ornej pôdy má ročný príjem 33,- eur (podľa navrhovateľa iba 14,33 eur) . Ako už bolo uvedené, navrhovateľ nesplnil podmienku materiálnej núdze z dôvodu, že jeho započítateľný príjem presahuje výšku 1,6 - násobku životného minima pre dve plnoleté fyzické osoby. Navrhovateľ nespĺňa podmienku materiálnej núdze aj bez zohľadnenia vlastníctva motorového vozidla. Naviac je potrebné uviesť, že sám navrhovateľ k žiadosti o poskytnutie právnej pomoci doložil čestné vyhlásenie zo dňa 19.04.2012, v ktorom uviedol údaj prevzatý odporcom do rozhodnutia odporcu. Výšku príjmu z nájmu ornej pôdy určil sám navrhovateľ vo svojej žiadosti o poskytnutie právnej pomoci.

Z uvedených dôvodov súd považuje rozhodnutie odporcu za zákonné. Preto ho podľa § 250q ods.2 O.s.p. potvrdil.

Navrhovateľ v konaní nebol úspešný, a preto mu podľa § 2 ods.4 veta druhá zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a o poplatku za výpis z registra trestov vznikla povinnosť zaplatiť súdny poplatok, ktorý podľa § 10b sadzobníka súdnych poplatkov tvoriaceho prílohu uvedeného zákona činí 33,- eur.

Neúspešnému navrhovateľovi nebolo priznané právo na náhradu trov konania (§ 250k ods.1 za použitia § 250l ods.2 O.s.p.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.