KSKE 4 To 47/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4To/47/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7811010347 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marta Goliášová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7811010347.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, na verejnom zasadnutí konanom dňa 3. októbra 2012, v trestnej veci proti obžalovanému Z. K., pre prečin krádeže v spolupáchateľstve podľa § 20, § 212 ods. 2 písm. a) Tr. zák., v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Marty Goliášovej a sudcov JUDr. Jaroslava Chleboviča a JUDr. Františka Ševčoviča, prejednal odvolanie obžalovaného proti rozsudku Okresného súdu v Rožňave zo dňa 11.4.2012, sp. zn. 2T 36/2011 a takto

r o z h o d o l :

Podľa § 319 Tr. por. z a m i e t a odvolanie obžalovaného Z. K..

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom okresného súdu bol obžalovaný Z. K. uznaný za vinného z prečinu krádeže formou spolupáchateľstva podľa § 20 k § 212 ods.2 písm. a) Tr. zák., ktorého sa mal dopustiť tak, že

dňa XX.XX.XXXX, v čase okolo XX,XX hod. v W. na Železničnej stanici, spoločne po vzájomnej dohode s odsúdeným M. K. sa vlámali do cisternového vozňa zapojeného do vlakovej súpravy, ktorý bol odstavený na štvrtej koľaji tak, že z vrchného poklopu uvedeného cisternového vozňa strhli plombový uzáver, z ktorého odcudzili 395 l motorovej nafty do pripravených umelohmotných bandasiek, ktoré naložili do batožinového a interiérového priestoru osobného motorového vozidla zn.V. XXX, majiteľa obžalovaného Z. K., následne odišli s neosvetleným vozidlom medzi obytné bloky v W., pričom bandasky vyložili do garáže obžalovaného Z. K., kde boli prichytení príslušníkmi železničnej polície, čím pre poškodenú spoločnosť D. E.-B., a.s. A., pracovisko K., spôsobili škodu vo výške 358,37 Eur.

Za to okresný súd uložil obžalovanému Z. K. podľa § 212 ods.2 Tr. zák., s použitím § 38 ods.2 Tr. zák. trest odňatia slobody v trvaní 12 (dvanásť) mesiacov, výkon ktorého mu podmienečne odložil na skúšobnú dobu v trvaní 20 (dvadsať) mesiacov.

Podľa § 60 ods.1 písm. a) Tr. zák. mu uložil aj trest prepadnutia veci, a to umelohmotných bandasiek konkrétne rozvedených vo výroku rozsudku s tým, že vlastníkom prepadnutých vecí sa stáva štát.

Proti tomuto rozsudku, po jeho vyhlásení a poučení o opravnom prostriedku zahlásil odvolanie obžalovaný do viny a trestu. Písomné odôvodnenie odvolania súdu nebolo predložené, avšak obhajca na verejnom zasadnutí uviedol, že odvolanie bolo zdôvodnené, avšak nedopatrením sa do spisu nedostalo, pričom v tomto odôvodnení poukázali na nesprávnu právnu kvalifikáciu, keďže sú toho názoru, že čin nemohol byť spáchaný vlámaním, keďže odstránenie plomby nemožno považovať za odstránenie prekážky. Ďalej poukázal na skutočnosti v súvislosti s uznaním viny, a to v tom smere, že okresný súd nezvážil vzdialenosť medzi vozňom a autom, čas po ktorý malo dôjsť k prečerpaniu 418 l nafty a v konečnom dôsledku aj tú skutočnosť, že vzhľadom k tomu, že cisterna nie je nikdy naplnená celkom, nie je možné ani vykonať načerpanie nafty bandaskou. Preto sa domnieva, že rozhodnutie okresného

súdu, čo sa týka skutkového zistenia je nepresvedčivé, a preto navrhol zrušiť napadnutý rozsudok a vec vrátiť okresnému súdu na nové prejednanie a rozhodnutie.

Na základe podaného odvolania krajský súd v zmysle § 317 ods.1 Tr. por. preskúmal zákonnosť a odôvodnenosť napadnutých výrokov rozsudku, proti ktorým odvolateľ podal odvolanie, ako aj správnosť postupu konania, ktoré im predchádzalo a zistil nasledovné.

Okresný súd na hlavných pojednávaniach vykonal dôkazy v zmysle § 2 ods.10 Tr. por. v rozsahu nevyhnutnom na rozhodnutie tak, aby bol zistený skutkový stav veci, o ktorom nie sú dôvodné pochybnosti.

Vykonané dôkazy v zmysle § 2 ods.12 Tr. por. vyhodnotil podľa svojho vnútorného presvedčenia založeného na starostlivom uvážení všetkých okolností prípadu jednotlivo, i v ich súhrne a dospel k záveru, že skutok sa stal tak, ako sa to uvádza vo výrokovej časti napadnutého rozsudku a skutku sa dopustil aj obžalovaný Z. K.T..

Krajský súd po preskúmaní spisového materiálu, ako aj dôkazov vykonaných na hlavnom pojednávaní, odôvodnenia rozsudku okresného súdu s prihliadnutím na námietky uvádzané v odvolaní obžalovaného dospel k záveru, že rozhodnutie okresného súdu čo sa týka skutkového zistenia je zákonné a správne.

Okresný súd v dôvodoch rozsudku podrobne rozobral všetky vykonané dôkazy, pričom rozpísal aj svoje úvahy pri hodnotení vykonaných dôkazov, ako aj to, že dôkazy v rozsahu, v akom boli vykonané na hlavnom pojednávaní podľa názoru súdu boli postačujúce pre objektívne a spravodlivé rozhodnutie o vine obžalovaného, a preto nepovažoval za potrebné vykonávať niečo naviac, čo bolo navrhnuté zo strany obhajoby.

S týmto záverom okresného súdu v súvislosti s hodnotením dôkazov sa v plnom rozsahu stotožnil aj krajský súd, a preto v podrobnostiach poukazuje na dôvody rozsudku okresného súdu.

Aj krajský súd dospel k záveru, že vina obžalovaného bola dostatočne a jednoznačne preukázaná, či už výpoveďami vypočutých svedkov - policajtov, vykonaním vyšetrovacieho pokusu, ako aj ďalšími dôkazmi.

Okresný súd správne postupoval aj pri právnom posúdení konania obžalovaného, keď dospel k záveru, že obžalovaný svojím konaním naplnil všetky znaky žalovaného prečinu krádeže podľa § 212 ods.2 písm. a) Tr. zák. formou spolupáchateľstva v zmysle § 20 Tr. zák., keďže bolo preukázané, že spoločným konaním si prisvojil cudziu vec tým, že sa jej zmocnil a čin spáchal vlámaním.

K námietke obhajoby v súvislosti s nesprávnou právnou kvalifikáciou krajský súd podotýka, že aj v tomto smere sa stotožnil s odôvodnením okresného súdu, že v danom prípade došlo k činu formou vlámania, keďže správne okresný súd poukázal na to, že o vlámanie ide aj vtedy, ak konanie páchateľa je namierené proti prekážkam, ktoré majú za cieľ technicky zabezpečiť určité objekty a veci v nich sa nachádzajúce, pred vniknutím cudzích osôb, prípadne odcudzením.

Krajský súd nezistil pochybenie ani pri určení druhu a výmery trestu, keďže okresný súd zvážil všetky okolnosti významné pre ukladanie trestov, a preto uložený trest odňatia slobody v trvaní 12 mesiacov s podmienečným odkladom výkonu trestu na 20 mesiacov považuje krajský súd za zákonný a primeraný.

Keďže teda krajský súd nezistil dôvod pre zmenu rozhodnutia okresného súdu, postupoval tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu ďalší riadny opravný

prostriedok nie je prípustný.