KSKE 5 Cbi 2/2010 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 Cbi 2/2010

KS v Košiciach, dátum 24.10.2012, sp.zn. KSKE 5 Cbi 2/2010

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Cbi/2/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7010210202 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Gabriela Varhalíková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7010210202.5

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Gabrielou Varhalíkovou v právnej veci žalobcu K.. N. L., V. XX/X, V., IČO: XXXXXXXX, proti žalovanému Z., s.r.o., Q. XX, V., IČO XXXXXXXX, o určenie pravosti pohľadávky vo výške X 236,07 eur (217 993,80 Sk) takto

r o z h o d o l :

Určuje, že pohľadávka žalobcu vo výške 7 236,07 eur (217 993,80 Sk) prihlásená v konkurznom konaní úpadcu X. K. a.s., Q. XX, F., IČO XXXXXXXX, vedenom na Krajskom súde v Košiciach pod sp. zn. 3K/191/2002 a popretá žalovaným je oprávnená so zaradením do 1. triedy.

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy konania 99,55 eur do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca sa podanou žalobou domáhal určenia, že jeho pohľadávka 7 236,07 eur (217 993,80 Sk) , ktorú prihlásil v konkurznom konaní úpadcu X. K. a.s., Q. XX, F., IČO XXXXXXXX a ktorú žalovaný (pôvodne Z., spol. s r.o.) ako veriteľ č. 41 poprel na prieskumnom pojednávaní dňa 2.12.2009, je oprávnená so zaradením do 1. triedy.

Žalobu odôvodnil tým, že na prieskumnom pojednávaní dňa 2.12.2009 žalovaný (pôvodne Z., spol. s r.o.) ako veriteľ č. 41 poprel pravosť žalobcom uplatnenej pohľadávky z dôvodu, že neexistuje, napriek tomu, že žalobca k prihláške pohľadávky v konkurznom konaní pripojil doklady deklarujúce oprávnenosť pohľadávky voči úpadcovi, ktoré sú súčasťou konkurzného spisu a ktoré pripojil aj k podanej žalobe. Ďalej uviedol, že predmetná pohľadávka pozostáva z čiastky 59 506,00 Sk (1 975,24 eur) , ktorá predstavuje neuhradený nedoplatok faktúry č. 2002/2, ktorá bola vystavená pôvodne na obnos 89 506,00 Sk, z ktorej obchodná spoločnosť X. K. a.s. v konkurze zaplatila obnos 30 000,00 Sk dňa 6.8.2002, preto nedoplatok predstavuje 59 506,00 Sk (1 975,24 eur) . Ďalej predmetná pohľadávka pozostáva z čiastky 91 518,80 Sk (3 037,87 eur) , ktorá predstavuje neuhradený nedoplatok z faktúry č. 2002/3, ktorá bola vystavená pôvodne na obnos 101 518,80 Sk, z ktorej obchodná spoločnosť X. K. a.s. v konkurze zaplatila obnos 10 000,00 Sk dňa 6.8.2002, a preto nedoplatok predstavuje 91 518,80 Sk (3 037,87 eur) a že predmetná pohľadávka pozostáva aj z čiastky 66 960,00 Sk (2 222,96 eur) , ktorá predstavuje neuhradený nedoplatok z faktúry č. XXXX/4, ktorá bola vystavená pôvodne na obnos 76 969,00 Sk, z ktorej obchodná spoločnosť X. K. a.s. v konkurze zaplatila obnos 10 000,00 Sk dňa 6.2.2002, a preto nedoplatok predstavuje 66 960,00 Sk (2 222,96 eur) . Zdôraznil, že týmito faktúrami (faktúra č. XXXX/ X, XXXX/X a XXXX/X) , ktoré boli obchodnej spoločnosti X. K. a.s. zaslané a nachádzajú sa aj v knihe prijatých faktúr, účtoval žalobca murárske a stavebné práce na objektoch Nádvoria X. v V., konkrétne objekt Lichtenstein - Sedmohradsko - Rumunsko, keďže úpadca - X. K. a.s. so žalobcom uzatvorili dňa 17.7.2001 Zmluvu o dielo v zmysle § 536 Obchodného zákonníka, predmetom ktorej bolo vyhotovenie murárskych prác na uvedenom objekte vrátane zhotovenia vnútorných a vonkajších omietok. Celková

výška uplatnenej pohľadávky z titulu neuhradených faktúr za prevedené stavebné práce predstavuje 217 993,80 Sk (7 236,07 eur) , ktorá je v súlade s pohľadávkou, ktorú uplatnil aj vo svojej prihláške ako pohľadávku 1. triedy.

Žalovaný sa k podanej žalobe písomne nevyjadril, ním tvrdené skutočnosti na prieskumnom pojednávaní dňa 2.12.2009 o neexistencii pohľadávky žalobcu žiadnym spôsobom nezdokladoval, napriek opakovanej výzve zo strany súdu ako aj poučenia podľa § 120 ods. 4 O.s.p. a vytýčených pojednávaní sa nezúčastňoval. Pojednávania určeného na deň 24.10.2012 sa nezúčastnil tak žalobca ako ani žalovaný napriek tomu, že doručenie predvolania bolo u oboch účastníkov vykonané riadne a včas. Ku dňu pojednávania svoju neprítomnosť neospravedlnili (túto ospravedlnili až dodatočne už po prejednaní veci) , a preto súd vo veci konal a rozhodol v neprítomnosti účastníkov konania v súlade s ustanovením § 101 ods. 2 O.s.p.

Súd vykonal dokazovanie oboznámením obsahu žaloby vrátane pripojených listinných dokladov, a to faktúry č. XXXX/X zo dňa X.X.XXXX, faktúry č. XXXX/X zo dňa 30.4.2002, faktúry č. XXXX/X zo dňa 30.4.2002, oboznámením Zmluvy o dielo zo dňa 17.7.2001, výpisom z knihy prijatých faktúr obchodnej spoločnosti X. K. a.s., upomienky zo dňa 22.2.2002, oboznámením uznesenia o vyhlásení konkurzu na majetok úpadcu X. K. a.s. zo dňa 27.1.2003 č.k. 3K/191/02-8, prihlášky pohľadávky žalobcu zo dňa 26.3.2003, zápisnice o prieskumnom pojednávaní zo dňa 2.12.2009, veriteľského listu č. 35, upovedomenia a výzvy veriteľa vrátane doručenky, ako aj ďalšieho obsahu spisu a zistil tento skutkový stav.

Súd zistil z konkurzného spisu Krajského súdu v Košiciach, že Krajský súd v Košiciach vyhlásil uznesením č.k. 3K/191/02-8 dňa 27.1.2003 konkurz na majetok dlžníka X. K. a.s., T. 2, V., IČO XXXXXXXX a za správcu konkurznej podstaty ustanovil JUDr. Jána Kizivata, advokáta, kpt. Nálepku 8, Michalovce a zároveň vyzval veriteľov, aby si prihlásili svoje pohľadávky v lehote 60 dní od vyhlásenia konkurzu na Krajskom súde v Košiciach. Uznesením č.k. 3K/191/2002-428 zo dňa 7.4.2008 konkurzný súd ustanovil za správcu konkurznej podstaty úpadcu X. K. a.s. Ing. Jána Korčmároša, Trieda SNP 55, Košice.

Žalobca si prihláškou zo dňa 26.3.2003 prihlásil v konkurznom konaní pohľadávku voči úpadcovi X. K. a.s., T. 2, V. vo výške 217 993,80 Sk (7 236,07 eur) ako pohľadávku 1. triedy a zároveň k prihláške pripojil doklady deklarujúce oprávnenosť svojej pohľadávky voči úpadcovi.

Z evidenčného listu prihlášky veriteľa vyplýva, že žalobca bol evidovaný ako veriteľ č. 35. Prieskumné pojednávanie sa uskutočnilo dňa 2.12.2009, dôkazom čoho je zápisnica o prieskumnom pojednávaní. Zo zápisnice o prieskumnom pojednávaní vyplýva, že správca konkurznej podstaty úpadcu uznal pohľadávku žalobcu v celom rozsahu, t.j. vo výške prihlásenej pohľadávky 7 236,07 eur (217 993,80 Sk) ako pohľadávku 1. triedy bez nároku na oddelené uspokojenie.

Na prieskumnom pojednávaní dňa 2.12.2009 však žalovaný (pôvodne Z., spol. s r.o.) ako veriteľ č. 41 poprel pravosť uplatnenej pohľadávky žalobcu v celom rozsahu z dôvodu, že táto pohľadávka neexistuje.

Upovedomením a výzvou veriteľa zo dňa 4.3.2010 súd vyzval žalobcu, aby v lehote jedného mesiaca od obdržania výzvy podal žalobu o určenie pravosti pohľadávky. Oznámenie o popretí bolo veriteľovi doručené dňa 26.3.2010, dôkazom čoho je podpísaná doručenka a žaloba bola doručená súdu v zákonom stanovenej lehote dňa 14.4.2010.

Súd zhodnotil výsledky vykonaného dokazovania a dospel k tomuto právnemu záveru.

Podľa § 20 ods. 1 zák. č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov, veritelia dlžníka prihlásia svoje pohľadávky v lehote určenej v uznesení o vyhlásení konkurzu, a to aj vtedy, keď

sa o nich vedie súdne alebo iné konanie podľa osobitných predpisov; to sa vzťahuje aj na veriteľov, ktorí podali návrh na vyhlásenie konkurzu. V prihláške uvedú číselne výšku pohľadávky, jej príslušenstva, skutočnosti, na ktorých sa prihláška zakladá, aké poradie pre svoju pohľadávku požadujú a skutočnosti, ktorými môže byť pohľadávka preukázaná. Súčasne uvedú, či si uplatňujú oddelené uspokojenie (§ 28) s presným označením veci, na ktorú sa viaže právo oddeleného uspokojenia.

Podľa § 23 ods. 2 citovaného zákona, konkurzní veritelia pohľadávok, ktoré zostali sporné čo sa týka právneho dôvodu, výšky alebo poradia, môžu sa domáhať určenia svojho práva v lehote určenej súdom. Žalobu musia podať na súde, ktorý vyhlásil konkurz, proti všetkým, ktorí pohľadávku popreli; smú sa v nej domáhať len právneho dôvodu a poradia uvedeného v prihláške alebo na prieskumnom pojednávaní a pohľadávku môžu uplatniť len do výšky uvedenej v prihláške alebo na prieskumnom pojednávaní. Ak nejde o vec patriacu do právomoci súdu, rozhodne o správnosti popretia pohľadávky príslušný správny orgán. O poradí popretej pohľadávky rozhodne vždy súd.

Podľa § 120 ods. 1 O.s.p. účastníci sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Súd rozhodne, ktoré z označených dôkazov vykoná. Súd môže výnimočne vykonať aj iné dôkazy, ako navrhujú účastníci, ak je ich vykonanie nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci.

Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že účastníci konania, teda tak žalobca ako aj žalovaný, majú procesnú dôkaznú povinnosť, teda povinnosť uviesť dôkaz na preukázanie svojich skutočností a tento dôkaz súdu predložiť.

Podľa § 120 ods. 4 O.s.p. súd je povinný okrem veci podľa ods. 2 poučiť účastníkov, že všetky dôkazy a skutočnosti musia predložiť alebo označiť najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie (§ 115a) najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy a skutočnosti predložené a označené neskôr súd neprihliada. Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a.

S poukazom na citované zákonné ustanovenia je potrebné uviesť, že účastníci majú povinnosť predložiť alebo označiť všetky dôkazy a skutočnosti. Navrhovanie dôkazov má priamu spojitosť s povinnosťou tvrdenia. Dôkaznú povinnosť môže účastník plniť od začiatku konania, v žalobe, vo vyjadrení k nej, v rámci prípravy pojednávania atď. Povinnosť označiť dôkazy sa vzťahuje na všetky tvrdenia, ktoré sa uviedli. Cieľom dôkaznej povinnosti je unesenie dôkazného bremena v rozsahu, v ktorom dôkazné bremeno spočíva na účastníkovi konania. Nesplnenie dôkaznej povinnosti prináša so sebou také rozhodnutie súdu, ktoré vychádza zo skutkového základu zisteného z dôkazov navrhnutých účastníkom v opačnom procesnom postavení, než je účastník, ktorý nesplnil alebo nedostatočne splnil svoju dôkaznú povinnosť.

V konaní nebolo sporné, že žalobca prihláškou, ktorou si uplatnil peňažný nárok v konkurznom konaní voči úpadcovi, účtovné doklady - faktúry, na ktoré sa v prihláške (ale aj v žalobe) odvoláva predložil spolu s podanou prihláškou v rozsahu uplatneného nároku vo výške 7 236,07 eur (217 993,80 Sk) , z dôvodu ktorého aj správca konkurznej podstaty úpadcu ním uplatnený nárok v celom rozsahu uznal. Je tiež nesporné, že žalovaný ako veriteľ č. 41 na prieskumnom pojednávaní dňa 2.12.2009 poprel pohľadávku žalobcu z dôvodu, že pohľadávka neexistuje. Ohľadne tohto tvrdenia však nepredložil žalovaný žiadne dôkazy, a to ani v priebehu prejednávanej veci, ani sa písomne k žalobe nevyjadril a ani sa na vytýčené pojednávanie nedostavil. Z jeho podania doručeného po pojednávaní vyplýva, že svoju neúčasť ospravedlňuje a súhlasí s tým, aby vec bola prejednaná v jeho neprítomnosti. Naproti tomu žalobca s podanou žalobou pripojil doklady deklarujúce oprávnenosť svojej pohľadávky voči úpadcovi (tieto boli aj pripojené spolu s prihláškou do konkurzu na majetok dlžníka) , v dôsledku čoho žalobca preukázal odôvodnenosť podanej žaloby.

Žalovaný, ktorý má taktiež v konaní dôkaznú povinnosť o svojich tvrdeniach podľa § 120 Občianskeho súdneho poriadku, neuniesol svoje dôkazné bremeno v tomto konaní v tom, aby preukázal, čo bolo dôvodom, že poprel pravosť uplatnenej pohľadávky žalobcu v celom rozsahu a že tvrdil, že pohľadávka neexistuje.

Na základe vyššie uvedeného s poukazom aj na citované zákonné ustanovenia súd vyhovel žalobe a určil, že pohľadávka žalobcu vo výške 7 236,07 eur prihlásená v konkurznom konaní úpadcu X. K. a.s., vedenom na Krajskom súde v Košiciach pod sp. zn. 3K/191/2002 a popretá žalovaným z dôvodu jej neexistencie je oprávnená so zaradením do 1. triedy.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že úspešnému žalobcovi priznal náhradu trov konania 99,50 eur, ktoré predstavujú žalobcom zaplatený súdny poplatok zo žaloby, na náhradu ktorých súd zaviazal neúspešného žalovaného.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje s tým, že v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že:

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy,

potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým

zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy,

ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.